1 / 13

Organisering og standardisering av IT ved UiO

Organisering og standardisering av IT ved UiO. Bakgrunn. Lokal – sentral, arbeidsgruppe under IHR IT Kartlegging høsten 2011 Diskusjonsnotat februar 2012 Høringsnotat sommer 2012 Vedtak styret 23.oktober 2012. Standardisering:.

quintin
Download Presentation

Organisering og standardisering av IT ved UiO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Organisering og standardiseringav IT ved UiO

 2. Bakgrunn • Lokal – sentral, arbeidsgruppe under IHR IT • Kartlegging høsten 2011 • Diskusjonsnotat februar 2012 • Høringsnotat sommer 2012 • Vedtak styret 23.oktober 2012

 3. Standardisering: “Slik gjør vi det her for å sikre at våre ressurser brukes optimalt for å løse våre oppgaver og nå våre mål.” • Enten: • Levere mer med samme ressursinnsats eller levere det samme med redusert ressursinnsats • Eller: • Levere bedre med samme ressursinnsats

 4. Gevinster: • Reduserte kostnader • Personell, investeringer, driftsutgifter • Sikre ønsket kvalitet • Funksjonalitet, sikkerhet, tilgjengelighet etc • Bedre brukseffektivitet • Forenkling, bedre oversikt, enklere tilgang

 5. Objekter: • Organisasjon • Linje, styring, myndighet, roller, ansvar, bemanning, samhandling etc • Praksis • Rutiner, prosesser, prosedyrer, arbeidsganger, framgangsmåter, metodikk etc • Teknikk og tjenester • Verktøy, hjelpemidler, produkter, etc

 6. Høringene • 17 høringer • Overordnet, positive til forslagene • Organisering • IT i forskning og utdanning • Faglige nettverk • Tjenestekatalog

 7. Drøfting med fagorganisasjonene • Overordnet enig i forslagene • Organisering • Tjenestekatalog • Formalisering av kommunikasjon • Krav til kompetanse

 8. Diskusjon i styret • Nærhetsmodell krever standardisering • IT i forskning og utdanning • Organisering • Kontinuerlig jobbing med grensesnitt

 9. Vedtak - I • Organisering og standardisering av UiOs IT-virksomhet skal følge innstillingen fra plangruppen for administrative IT-tjenester. Følgende områder må imidlertid utredes nærmere: • Felles brukerstøttesenter • Normkravene til lokale IT-ledere og –tilsatte • Forholdet mellom USIT som tjenesteleverandør og USIT som premissgiver

 10. Vedtak - II • For a sikre god kommunikasjon mellom lokal-IT og USIT må alle fakulteter etablere en organisering av sin IT-virksomhet som sikrer ett formalisert kontaktpunkt inn mot USIT. Personen som ivaretar bindeleddet mellom fakultet og USIT må vare oppdatert på fakultetets strategi og satsinger. • Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter etablere en modell for prioritering og styring av lT-utviklingstiltak som ikke faller inn under kategorien administrativ IT

 11. Vedtak - III • Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter utarbeide forslag til: • Strategi for universitetets IT-virksomhet • Arkitektur og integrasjonsrammeverk • Tjenestekatalog • Det lages en fremdriftsplan for dette.

 12. Vedtak - IV • Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter fremme forslag til Universitetsstyret om hvordan støtte til IT i undervisning og forskning skal organiseres ved UiO. • Universitetsdirektøren gjennomfører tiltak for a bedre kommunikasjonen og legge til rette for bedre samhandling mellom USIT og den øvrige organisasjonen.

 13. Oppfølging av vedtaket • Universitetsdirektøren lager en plan og rapporterer til styret • IHR sekretariatet standard plan • IT-direktøren plan for IT • Diskuteres med IT-ledernettverket • Presenteres i fellesmøtet • Tar gjerne innspill!

More Related