kongsvinger kommune n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
kaye-carrillo

Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam - PowerPoint PPT Presentation

65 Views
Download Presentation
Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONGSVINGER KOMMUNE Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam

 2. HVORer Service- og forvaltningsteamet • I rådhuset • Del av kommunens støttetjenester • Del av Service- og strategienheten

 3. Sentralt Service- og forvaltningsteam

 4. Service- og strategienheten

 5. HVA er Service- og forvaltningsteamet? • Del av kommunens støttetjenester • Service- og forvaltningsorgan for brukerrettede tjenester • Kundemottak • Postmottak, publisering og dokumenthåndtering • Sekretariat for politiske utvalg og komitéer samt valg

 6. Service- og forvaltningsteamet

 7. Fremtidig Service- og forvaltningsteam

 8. HVA er Service- og forvaltningsteamet? Forts… • Vi skal sammen sørge for én dør inn til kommunens tjenesteapparat • Vi skal være koordinerende enhet • Sørge for riktig tjenestetilbud til den enkelte ved rask og målrettet saksbehandling

 9. HVA er forts…. • Kompetansesenter for forvaltning innenfor HO og Oppvekst • Spesialister og samtidig ”passe generalister” • Sørge for oppdatert og tilstrekkelig spesialisert kompetanse på fag og jus

 10. HVA er forts…. • Sikre nødvendig samhandling innenfor den enkelte sektor og mellom sektorene 2. Bidra til å holde tjenestetilbudet innenfor kommunens bæreevne 3. Være tydelige i kommunikasjonen til brukerne – også når kommunen ikke kan tilby det brukere ønsker 4. Samarbeide – konkret og strukturelt – med aktuelle enheter og eksterne etater

 11. Samarbeidslinjer

 12. HVORFORet sentralt Service- og forvaltningsteam? Sentralisering? • Uavhengighet til drift • Effektiv tjenestevurdering Tverrsektorielt? • Samle tverrfaglig spisskompetanse • Sikre nødvendig samarbeid • God tjenestekoordinering Samhørighet til servicetorg og dokumentsenter? • Én dør inn • Bedre veiledning og service til egen organisasjon og brukere

 13. HVORFOR forts… • Sikre god og effektiv tjenestekoordinering – også sett opp mot ny satsing på innsatsteam innenfor de enkelte tjenesteområdene • Sikre at likeverdighetsprinsippet ivaretas ved gode individuelle vurderinger

 14. HVORFOR forts • Bedre utnyttelse av kommunens økonomiske og kompetansemessige ressurser • Større arbeidsmiljø tilrettelagt for intern kunnskaps- og erfaringsutveksling • Møter fremtidens krav til samordning på tvers ev sektorer

 15. HVORDAN skal teamet arbeide • Én dør inn til kommunens tjenestetilbud • Én saksbehandler å forholde seg til • Effektiv koordinering av tjenestetilbudet • Effektiv arbeidsflyt ved å kunne nå hverandre kontinuerlig

 16. HVORDAN?.... • Strukturelt og ”sak-til-sak- samarbeid” med enhetene i organisasjonen • Godt samarbeid med eksterne instanser som f eks sykehus, habiliteringstjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner

 17. HVORDAN? Forts.. • Vi skal være ulike kompetansemiljøer innenfor et og samme team • Vi skal ha spesialkompetanse innenfor fagområdene helse, skole, barnehage – og etter hvert – barnevern • Vi skal ha spesialkompetanse innenfor jus og regelverk samt generell og spesiell forvaltningsrett • Vi skal sikre at taushetsplikt aldri er til hinder for nødvendig samarbeid i vurderingene • Vi skal dele kunnskap og erfaring med hverandre

 18. Hvor langt er vi kommet? • Servicetorg, dokumentsenter og forvaltning er nå - organisatorisk – ett team • Oppvekst • Oppgaver knyttet til individrettet skole- og barnehageforvaltning er definert • Arbeidsgruppe knyttet til oppgaveoverføring etablert • HO • Ansvar for all boligtildeling fra i morgen 1. mai • Kommunens koordinerende enhet fra 1. mai

 19. Så hva venter vi på? • Å få besatt 3 stillinger knyttet til nye oppgaver for skoler og barnehager • Klargjøring av lokaler for samling av teamet • Igangsetting av arbeid for vurdering av barneverntjenester sett i forhold til sentraliseringen

 20. Oppsummering:Vi er i siget og ved godt mot