teema 1 b l hihoitajakoulutuksen ty ss oppimisen laatua ohjaavia s d ksi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä - PowerPoint PPT Presentation

quasim
82 Views
Download Presentation

Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä –hanke

 2. Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä Tavoite: Osallistuja osaa hyödyntää lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä työssäoppimisen kehittämisessä. Sisältö: • Laki ja asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta • Tutkinnon perusteet • Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelma/ uudet ops:t 1.8.2010 lähihoitajakoulutukseen • Suositus työpaikoilla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä • Työturvallisuus / OPH:n ohje • Sopimus Käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä-Puitesopimus/Koulutussopimus tms.

 3. Laki (1998/630) ja asetus (1998/811) ammatillisesta koulutuksesta Koulutuksen tarkoitus on kohottaa väestön ammatillista osaamista ja kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä Ammatilliset perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden Tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen sekä Tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa jatko-opintoihin, harrastuksiin sekä persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä Tukea elinikäistä oppimista

 4. Laki ja asetus ammatillisesta… • Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteydessä työelämän kanssa • Opetusministeriö myöntää luvan koulutukselle, edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ja järjestäjällä on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen • Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava tutkinto on vähintään kaksivuotinen ( 80 ov)

 5. Laki ja asetus ammatill/työssäoppiminen • Perustuu koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen (puitesopimus) • Puitesopimuksessa sovitaan osapuolten tehtävistä, opiskelijan ohjauksen ja osaamisen arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä • Työnantajalle mahdollisesti maksettavista korvauksista • Opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, kestosta ja ajoituksesta tarvittaessa kunkin opiskelijan kohdalta erikseen (koulutussopimus) • Sovelletaan myös opiskelijaan, joka erikseen niin sovittaessa on työsuhteessa työnantajaan

 6. Laki ja asetus ammatill/työssäoppiminen • Työpaikalla on oltava käytettävissä opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen kannalta riittävä tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan , koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilökunta, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi • Työnantaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä säädetään työntekijän työturvallisuudesta

 7. Laki ja asetus ammatill/arviointi • Ulkopuolista arviointia varten on opetusministeriössä erillinen arviointineuvosto • Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa • Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin • Muun arvioinnin ohella arvioidaan opiskelijaa työpaikalla, oppilaitoksessa työtilanteissa tai tehtävissä ammattiosaamisen näyttöjen perusteella

 8. Laki ja asetus ammatill/arviointi • Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koulutuksen järjestäjän asettama toimielin, johon kuuluu koulutuksen järjestäjää, opettajia ja opiskelijoita sekä työelämää edustavia jäseniä • Toimielin voi olla myös kahden tai useamman alan yhteinen • Toimielin hyväksyy opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa sekä ammattiosaamisen näyttöjen arviointia

 9. Laki ja asetus ammatill/arviointi Toimielin käsittelee arviointia koskevat oikaisuvaatimukset • Opiskelijan opintosuoritusten ja osaamisen arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai opettajat yhdessä • Työssäoppimisen arvioinnista vastaavat opetuksesta vastaava opettaja ja työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja • Työpaikkaohjaajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa

 10. Laki ja asetus ammatill/arviointi • Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättävät ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä tai erikseen • Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua suullisesti tai kirjallisesti rehtorilta tai arvioinnin suorittaneelta opettajalta • Oikaisupyyntö on tehtävä kahden viikon kuluessa siitä kun on saanut tiedon arvioinnista • Jos on tyytymätön edelleen tähän arviointitulokseen, niin voi pyytää kirjallisesti oikaisua toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon edellisestä päätöksestä • Toimielin voi velvoittaa tekemään uuden arvioinnin, jos edellinen on ilmeisesti virheellinen

 11. Opetussuunnitelman perusteet (luonnos 17.9.2009) • Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, sekä • tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi, sekä • antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä • tukea elinikäistä oppimista

 12. Opetussuunnitelman…. Perustutkintoon johtavaan koulutukseen kuuluu : • ammatillisia opintoja ja • niitä tukevaa työssäoppimista • ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yhteisiä opintoja • vapaasti valittavia opintoja sekä • opinto-ohjausta

 13. Opetussuunnitelman… • Tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella • Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden

 14. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ( KESU 2007-2012) • Opiskelijalle niin laaja-alainen osaaminen, että se mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä • On siirrettävissä työpaikasta toiseen • Tarjoaa pohjan opiskelulle myöhemmällä iällä • Perustutkinnot toimivat ensisijaisina työmarkkinoille, toimialalle tai ammattiin tulotutkintoina, joiden tehtävänä on tuottaa työelämään siirtymisen edellyttämä ammattitaito ja pätevyys • Perustutkinnot soveltuvat myös ammattia vaihtaville

 15. Koulutuksen ja tutkimuksen…. • Tutkintojärjestelmää kehitetään kokonaisuutena työelämän ja yksilöiden kannalta siten, että tutkinnot perustuvat osaamiseen ja työelämän toimintakokonaisuuksiin • Tutkinto on mahdollista suorittaa tutkinnon osa kerrallaan • Perustutkintoon voi valita osia muista ammatillisista tutkinnoista • Lisääntyvä valinnaisuus ei saa vähentää tutkintojen tuottamaa ammattipätevyyttä

 16. Koulutuksen ja tutkimuksen… • Tutkinto on mahdollista suorittaa tutkinnon osa kerrallaan • Perustutkintoon voi valita osia muista ammatillisista tutkinnoista • Lisääntyvä valinnaisuus ei saa vähentää tutkintojen tuottamaa ammattipätevyyttä

 17. XXX koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa (XXXX)/ työssäoppiminen Kokoa tiedot oman koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisestä osasta

 18. Suositukset työssäoppimisesta (2010) Päivitä materiaali viimeisimmän suosituksen mukaiseksi

 19. Opetushallituksen ohjeet /työturvallisuus (6/2003) • Pyritään parantamaan koulutuksen laatua ja työelämävastaavuutta sekä opiskelijoiden työelämään ja jatko-opintoihin sijoittumista • Työssäoppiminen parantaa opiskelijoiden ammatillista osaamista ja valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten • Puutteellinen ammattitaito on uhka terveydelle, sillä se lisää stressiä ja johtaa helposti ylikuormittumiseen • Vastaavasti hyvä ammattitaito tukee terveyttä • Opiskelijan tulee osata alansa työsuojelumääräykset ja ohjeet ja noudattaa niitä • Opiskelijan on kyettävä vastaamaan työelämän osaamisvaatimuksiin, aikapaineeseen, olosuhteiden muutoksiin ja epävarmuuteen koulutuksensa aikana saamillaan valmiuksilla

 20. Opetushallituksen ohjeet…. • Opiskelijan tulee oppia arvostamaan turvallista, terveellistä ja viihtyisää työympäristöä ja saada valmiuksia kehittämiseen • Opiskelijan tulee osata tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat ja osata suojautua ja torjua niitä • Työhön liittyvien onnettomuuksien määrä on 34% suurempi terveydenhuollossa kuin EU:ssa keskimäärin • Työhön liittyvien tuki- ja liikuntaelinten sairauksien esiintyvyys on terveydenhuollossa rakennusalan jälkeen toiseksi suurin

 21. Opetushallituksen ohjeet… • Opiskelijalla on oikeus fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseen opiskeluympäristöön • Koulutuksen järjestäjän tulee selvittää, voidaanko työssäoppiminen järjestää turvallisesti • Kaikkien osapuolten on oltava tietoisia työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista • Opiskelijalla tulee olla riittävät perusvalmiudet turvalliseen työhön ja opiskeluun työpaikalla • Edellytyksenä on, että tietyt opinnot on oltava enne työssäoppimisjaksoa, esim. aseptiikka, ergonomia ja hoitotaidot • Opettajan tulee välittää tiedot opiskelijan valmiuksista työpaikalle

 22. Oppimistehtävä 1: • Millaiset raamit työpaikkasi tarjoaa työssäoppimiselle? • Palvelutarjonta • Työvälineet • Työturvallisuus • Henkilöstö: määrä, ajalliset resurssit, motivaatio, osaaminen esim. tpo-koulutus 2 ov. 2. Mitä työpaikassasi voi oppia? • Työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet -opetussuunnitelman eri opintokokonaisuudet (tutkinnon perusteiden eri tutkinnonosat)

 23. Lähteet: • Laki (1998/630)ja asetus (1998/811) ammatillisesta koulutuksesta • Opetussuunnitelman perusteet (luonnos 25.2.2008) • Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU 2007-2012) • Jyväskylän ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa (2006)/työssäoppiminen • Suositukset työssäoppimisesta (1998) • Opetushallituksen ohjeet / työturvallisuus (6/2003)