teema 1 b l hihoitajakoulutuksen ty ss oppimisen laatua ohjaavia s d ksi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä. Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä –hanke. Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä. Tavoite:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä' - quasim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teema 1 b l hihoitajakoulutuksen ty ss oppimisen laatua ohjaavia s d ksi

Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä

Täydennyskoulutus

Yhdessä tekemällä –hanke

teema 1 b l hihoitajakoulutuksen ty ss oppimisen laatua ohjaavia s d ksi1
Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä

Tavoite:

Osallistuja osaa hyödyntää lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä työssäoppimisen kehittämisessä.

Sisältö:

 • Laki ja asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta
 • Tutkinnon perusteet
 • Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelma/ uudet ops:t 1.8.2010

lähihoitajakoulutukseen

 • Suositus työpaikoilla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä
 • Työturvallisuus / OPH:n ohje
 • Sopimus Käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä-Puitesopimus/Koulutussopimus tms.
laki 1998 630 ja asetus 1998 811 ammatillisesta koulutuksesta
Laki (1998/630) ja asetus (1998/811) ammatillisesta koulutuksesta

Koulutuksen tarkoitus on kohottaa väestön ammatillista osaamista ja kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä

Ammatilliset perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden

Tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen sekä

Tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä

antaa jatko-opintoihin, harrastuksiin sekä persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä

Tukea elinikäistä oppimista

laki ja asetus ammatillisesta
Laki ja asetus ammatillisesta…
 • Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteydessä työelämän kanssa
 • Opetusministeriö myöntää luvan koulutukselle, edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ja järjestäjällä on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen
 • Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava tutkinto on vähintään kaksivuotinen ( 80 ov)
laki ja asetus ammatill ty ss oppiminen
Laki ja asetus ammatill/työssäoppiminen
 • Perustuu koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen (puitesopimus)
 • Puitesopimuksessa sovitaan osapuolten tehtävistä, opiskelijan ohjauksen ja osaamisen arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä
 • Työnantajalle mahdollisesti maksettavista korvauksista
 • Opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, kestosta ja ajoituksesta tarvittaessa kunkin opiskelijan kohdalta erikseen (koulutussopimus)
 • Sovelletaan myös opiskelijaan, joka erikseen niin sovittaessa on työsuhteessa työnantajaan
laki ja asetus ammatill ty ss oppiminen1
Laki ja asetus ammatill/työssäoppiminen
 • Työpaikalla on oltava käytettävissä opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen kannalta riittävä tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan , koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilökunta, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi
 • Työnantaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä säädetään työntekijän työturvallisuudesta
laki ja asetus ammatill arviointi
Laki ja asetus ammatill/arviointi
 • Ulkopuolista arviointia varten on opetusministeriössä erillinen arviointineuvosto
 • Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa
 • Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin
 • Muun arvioinnin ohella arvioidaan opiskelijaa työpaikalla, oppilaitoksessa työtilanteissa tai tehtävissä ammattiosaamisen näyttöjen perusteella
laki ja asetus ammatill arviointi1
Laki ja asetus ammatill/arviointi
 • Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koulutuksen järjestäjän asettama toimielin, johon kuuluu koulutuksen järjestäjää, opettajia ja opiskelijoita sekä työelämää edustavia jäseniä
 • Toimielin voi olla myös kahden tai useamman alan yhteinen
 • Toimielin hyväksyy opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa sekä ammattiosaamisen näyttöjen arviointia
laki ja asetus ammatill arviointi2
Laki ja asetus ammatill/arviointi

Toimielin käsittelee arviointia koskevat oikaisuvaatimukset

 • Opiskelijan opintosuoritusten ja osaamisen arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai opettajat yhdessä
 • Työssäoppimisen arvioinnista vastaavat opetuksesta vastaava opettaja ja työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja
 • Työpaikkaohjaajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa
laki ja asetus ammatill arviointi3
Laki ja asetus ammatill/arviointi
 • Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättävät ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä tai erikseen
 • Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua suullisesti tai kirjallisesti rehtorilta tai arvioinnin suorittaneelta opettajalta
 • Oikaisupyyntö on tehtävä kahden viikon kuluessa siitä kun on saanut tiedon arvioinnista
 • Jos on tyytymätön edelleen tähän arviointitulokseen, niin voi pyytää kirjallisesti oikaisua toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon edellisestä päätöksestä
 • Toimielin voi velvoittaa tekemään uuden arvioinnin, jos edellinen on ilmeisesti virheellinen
opetussuunnitelman perusteet luonnos 17 9 2009
Opetussuunnitelman perusteet (luonnos 17.9.2009)
 • Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, sekä
 • tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi, sekä
 • antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä
 • tukea elinikäistä oppimista
opetussuunnitelman
Opetussuunnitelman….

Perustutkintoon johtavaan koulutukseen kuuluu :

 • ammatillisia opintoja ja
 • niitä tukevaa työssäoppimista
 • ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yhteisiä opintoja
 • vapaasti valittavia opintoja sekä
 • opinto-ohjausta
opetussuunnitelman1
Opetussuunnitelman…
 • Tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella
 • Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden
koulutuksen ja tutkimuksen kehitt missuunnitelma kesu 2007 2012
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ( KESU 2007-2012)
 • Opiskelijalle niin laaja-alainen osaaminen, että se mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä
 • On siirrettävissä työpaikasta toiseen
 • Tarjoaa pohjan opiskelulle myöhemmällä iällä
 • Perustutkinnot toimivat ensisijaisina työmarkkinoille, toimialalle tai ammattiin tulotutkintoina, joiden tehtävänä on tuottaa työelämään siirtymisen edellyttämä ammattitaito ja pätevyys
 • Perustutkinnot soveltuvat myös ammattia vaihtaville
koulutuksen ja tutkimuksen
Koulutuksen ja tutkimuksen….
 • Tutkintojärjestelmää kehitetään kokonaisuutena työelämän ja yksilöiden kannalta siten, että tutkinnot perustuvat osaamiseen ja työelämän toimintakokonaisuuksiin
 • Tutkinto on mahdollista suorittaa tutkinnon osa kerrallaan
 • Perustutkintoon voi valita osia muista ammatillisista tutkinnoista
 • Lisääntyvä valinnaisuus ei saa vähentää tutkintojen tuottamaa ammattipätevyyttä
koulutuksen ja tutkimuksen1
Koulutuksen ja tutkimuksen…
 • Tutkinto on mahdollista suorittaa tutkinnon osa kerrallaan
 • Perustutkintoon voi valita osia muista ammatillisista tutkinnoista
 • Lisääntyvä valinnaisuus ei saa vähentää tutkintojen tuottamaa ammattipätevyyttä
xxx koulutuksen j rjest j n opetussuunnitelman yhteinen osa xxxx ty ss oppiminen
XXX koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa (XXXX)/ työssäoppiminen

Kokoa tiedot oman koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisestä osasta

suositukset ty ss oppimisesta 2010
Suositukset työssäoppimisesta (2010)

Päivitä materiaali viimeisimmän suosituksen mukaiseksi

opetushallituksen ohjeet ty turvallisuus 6 2003
Opetushallituksen ohjeet /työturvallisuus (6/2003)
 • Pyritään parantamaan koulutuksen laatua ja työelämävastaavuutta sekä opiskelijoiden työelämään ja jatko-opintoihin sijoittumista
 • Työssäoppiminen parantaa opiskelijoiden ammatillista osaamista ja valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten
 • Puutteellinen ammattitaito on uhka terveydelle, sillä se lisää stressiä ja johtaa helposti ylikuormittumiseen
 • Vastaavasti hyvä ammattitaito tukee terveyttä
 • Opiskelijan tulee osata alansa työsuojelumääräykset ja ohjeet ja noudattaa niitä
 • Opiskelijan on kyettävä vastaamaan työelämän osaamisvaatimuksiin, aikapaineeseen, olosuhteiden muutoksiin ja epävarmuuteen koulutuksensa aikana saamillaan valmiuksilla
opetushallituksen ohjeet
Opetushallituksen ohjeet….
 • Opiskelijan tulee oppia arvostamaan turvallista, terveellistä ja viihtyisää työympäristöä ja saada valmiuksia kehittämiseen
 • Opiskelijan tulee osata tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat ja osata suojautua ja torjua niitä
 • Työhön liittyvien onnettomuuksien määrä on 34% suurempi terveydenhuollossa kuin EU:ssa keskimäärin
 • Työhön liittyvien tuki- ja liikuntaelinten sairauksien esiintyvyys on terveydenhuollossa rakennusalan jälkeen toiseksi suurin
opetushallituksen ohjeet1
Opetushallituksen ohjeet…
 • Opiskelijalla on oikeus fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseen opiskeluympäristöön
 • Koulutuksen järjestäjän tulee selvittää, voidaanko työssäoppiminen järjestää turvallisesti
 • Kaikkien osapuolten on oltava tietoisia työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista
 • Opiskelijalla tulee olla riittävät perusvalmiudet turvalliseen työhön ja opiskeluun työpaikalla
 • Edellytyksenä on, että tietyt opinnot on oltava enne työssäoppimisjaksoa, esim. aseptiikka, ergonomia ja hoitotaidot
 • Opettajan tulee välittää tiedot opiskelijan valmiuksista työpaikalle
oppimisteht v 1
Oppimistehtävä 1:
 • Millaiset raamit työpaikkasi tarjoaa työssäoppimiselle?
 • Palvelutarjonta
 • Työvälineet
 • Työturvallisuus
 • Henkilöstö: määrä, ajalliset resurssit, motivaatio, osaaminen esim. tpo-koulutus 2 ov.

2. Mitä työpaikassasi voi oppia?

 • Työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet -opetussuunnitelman eri opintokokonaisuudet (tutkinnon perusteiden eri tutkinnonosat)
l hteet
Lähteet:
 • Laki (1998/630)ja asetus (1998/811) ammatillisesta koulutuksesta
 • Opetussuunnitelman perusteet (luonnos 25.2.2008)
 • Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU 2007-2012)
 • Jyväskylän ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa (2006)/työssäoppiminen
 • Suositukset työssäoppimisesta (1998)
 • Opetushallituksen ohjeet / työturvallisuus (6/2003)