Download
da ov reforma v kostce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daňová reforma v kostce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daňová reforma v kostce

Daňová reforma v kostce

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Daňová reforma v kostce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Daňová reforma v kostce Obsah prezentace: Změny ve zdanění příjmů(doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.), Změny v pojistném sociálního pojištění(Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.), Hlavní změny v daních ze spotřeby od 1. 1. 2008(doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.), Změny majetkových daní(Ing. Lenka Láchová, CSc.)

 2. Změny ve zdanění příjmů doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

 3. Koncepce • příklon k rovné dani, ale jen ve změnách sazby, ne v ostatních konstrukčních prvcích • výnos daně z příjmů právnických osob by se neměl snižovat, u daně z příjmů fyzických osob by snížení výnosu mělo být podstatně menší než odpovídá změně nominální sazby • parametrické i tvrdé změny v konstrukci základu daně z příjmů právnických osob • zdanění superhrubé mzdy + zvýšení standardních slev → zvýšení progresivity daně z příjmů fyzických osob

 4. Daň z příjmů právnických osob

 5. Příjmy osvobozené PO • ruší se: • úroky z hypotéčních zástavních listů i při splnění podmínek • nově: • příjmy z dividend vyplácených dceřinou společností – rezidentem – mateřské společnosti. • příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti – rezidentovi – nebo stálé provozovně společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU.

 6. Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob

 7. Úprava výsledku hospodaření • zvýšení • částku neuhrazeného závazku po 36 měsících od splatnosti • ne závazky daňově neuznatelné a právně napadené • ne dohadné položky pasivní nebo rezervy, • snížení • po splnění výše uvedeného závazku • cena obvyklá • ruší se „daňová cena“ úroku • neupravuje se o oceňovací rozdíl cenného papíru nebo finančního derivátu

 8. Odpisování • Vstupní cena osobního automobilu není omezena částkou 1 500 000 Kč. • Ruší se odpisová skupina 1a a osobní automobily se odpisují ve skupině II. • Časové odpisování nelze přerušit.

 9. Nově uznatelnost nákladů • ne: • sociální pojistné za OSVČ atd. • hodnota nealkoholických nápojů ke spotřebě zaměstnanců na pracovišti • ano: • pojistné za pojištění rizika za dobu dočasné pracovní neschopnosti • limit: • cestovní náhrady zaměstnanců

 10. Omezení uznatelnosti úroků - jen u PO • úhrn za ZO přesahuje částku: • jednotná úroková míry + 4 % za všechny úvěru za ZO • = průměr z referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit pro splatnost 12 měsíců pro každou měnu (vždy po měsících), • z podřízených úvěrů a půjček • plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo splatnost jsou odvozovány od výsledku hospodaření poplatníka,

 11. Omezení uznatelnosti úroků II • úhrn úvěrů v průběhu ZO přesahuje 6 (4) násobek výše vlastního kapitálu, • úhrn úvěrů u osob spojených v průběhu ZO přesahuje 2 násobek výše vlastního kapitálu • je-li příjemcem úvěru banka nebo pojišťovna 3 násobek vlastního kapitálu • obecně neplatí do 1 000 000 Kč za ZO (ne u spojených osob)

 12. Finanční pronájem • minimální doba pronájmu: • movité věci – standardní doba odpisování • nemovitosti – 30 let • neuznatelné finanční výdaje • 1 % z nájemného, pokud přesahuje 1 000 000 Kč za ZO • ruší se leasingové odpisy • ruší se překvalifikace při předčasném zrušení

 13. Nově závazné posouzení • poměrné uznávání nákladů • i u nemovitosti jen zčásti používané k podnikání • technické zhodnocení nebo oprava • projekt výzkumu a vývoje a jeho kalkulace

 14. Daň z příjmů fyzických osob I

 15. Příjmy osvobozené • jinak • převod cenných papírů a majetkových účastí • nově ano: • dávky úrazového pojištění • nově ne: • úroky z hypotéčních zástavních listů • příjmy z reklam v ZOO

 16. Převod cenných papírů a majetkových účastí

 17. Investiční cenný papír • investiční cenný papír • akcie a jim odpovídající cenné papíry • dluhopisy a podobné cenné papíry • všechny ostatní obvykle obchodované cenné papíry, které opravňují nabýt cenné papíry upsáním nebo výměnou atd. • cenné papíry kolektivního investování

 18. úroky z úvěrů na bytové potřeby (u nerezidentů omezeně) dary na veřejně prospěšné účely příspěvky na penzijní připojištění pojistné na životní pojištění zaplacené členské příspěvky odborové organizaci daňová ztráta odpočet výdajů na projekty výzkumu a vývoje odpočet části výdajů na výchovu učňů Nestandardní odpočty úhrady za zkouška ověřující další vzdělávání (max. 10 000 Kč)

 19. Sazba daně • lineární sazba • 2008 15 % • 2009 12,5 % • ruší se: • společné zdanění manželů • výpočet daně z příjmů za více zdaňovacích období

 20. Sociální slevy na dani

 21. Daňové zvýhodnění • sleva na jedno dítě • 2007: 6 000 Kč • 2008: 10 680 Kč • 2009: 10 200 Kč • podmínky pro daňový bonus zůstávají

 22. Standardní slevy v zálohách

 23. Příjmy ze závislé činnosti • také příjmy likvidátorů • příjem se zvyšuje o nákladové sociální pojistné placené za zaměstnance zaměstnavatelem • osvobození: • přechodné ubytování – jen do 3 500 Kč měsíčně • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění + soukromé životní pojištění – se sjednocuje na 24 000 Kč u jednoho zaměstnavatele za ZO

 24. Výpočet zálohy u hlav. zam.

 25. Výpočet zálohy u hlav. zam.

 26. Samostatné základy daně – závislá činnost

 27. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti sociální pojistné není daňově uznatelný výdaj ruší se minimální základ daně

 28. Změny v pojistném sociálního pojištění Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

 29. Hlavní témata… • Změny v účasti… (rozšíření skupin účastníků) • Změny ve složení vyměřovacích základů (rozšíření, více položek vstupuje…) • Rozšíření platnosti maximálního vyměřovacího základu (omezení progresivity a solidarity systému) • Lhůty pro podání přehledu (sjednocení, tedy zjednodušení)

 30. Účastníci pojištění – zaměstnanci • VZP • Dříve odvozeno od účasti na NP • Nově odvozeno od existence příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 DPFO) • nově tedy je zaměstnancem člen představenstva, dozorčí rady, likvidátor, prokurista • SZ bez významnějších změn

 31. Vyměřovací základy • VZP+SZ • úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků…. • Tedy se nově rozšiřuje o výhody/požitky ve výši, která je pro účely daňové příjmem ze závislé činnosti (viz např. 1 % VC OA) • VZP X SZ např. u tantiém se platí pojistné na VZP, ale ne na SZ…

 32. Max VZ (SZ i VZP) • LIMIT: 48 násobek průměrné mzdy, 20050*1,0753 (=21560) *48 = =1034 880 Kč / rok • jednotný pro zaměstnance a OSVČ • nekrátí se • přeplatek se obecně vrací pouze zaměstnanci, a to jen na žádost, a to jen podíl zaměstnance

 33. Hlavní změny v daních ze spotřeby od 1. 1. 2008 doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

 34. Právní předpisy (1) Změny v zákoně o DPH (2) Změny v zákoně o spotřebních daních (SD) (3) Tři nové „energetické“ daně vně systému SD  daň ze zemního plynu a některých dalších plynů  daň z pevných paliv  daň z elektřiny

 35. Změny v zákoně o DPH 1. Snížená sazba se zvyšuje z 5 %  9 %  zboží(výběr): - potraviny vč. nápojů - knihy vč. učebnic, noviny, časopisy - léčiva, zdravotnické prostředky služby(výběr): - ubytovací - hromadná doprava osob - vstupné na výstavy, koncerty, do divadel, zámků - posiloven, saun

 36. Změny v zákoně o DPH  2.Bytová výstavba (BV) = byty, rodinné domy, bytové domy  bez ohledu na velikost podlahové plochy 2007:snížená sazba(5 %) SMP … stavební a montážní práce

 37. Změny v zákoně o DPH  Problém: 31. 12. 2007 končí přechodné období vyjednané přístupovou smlouvou pro uplatnění snížené sazby DPH u bytové výstavby  základní sazba (19 %)

 38. Změny v zákoně o DPH  Řešení problému: (1) využití směrnice umožňující zahrnovat vybrané služby s vysokým podílem lidské práce do snížené sazby DPH  přechodné období do konce roku 2010 pro služby spojené s opravami a technickým zhodnocením bytové výstavby  snížená sazba daně z 5 %9 %

 39. Změny v zákoně o DPH  (2) rozšíření definice staveb pro sociální bydlení

 40. Změny v zákoně o DPH 

 41. Změny v zákoně o DPH   sociálníbydlení (SB)  snížená sazba(9 %)

 42. Změny v zákoně o DPH  3. Skupinová registrace k DPH jako nový prvek - plátcem daně je skupina spojených osob (kapitálově nebo jinak spojených) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku - za skupinu jedná zastupující člen - vstup do skupiny umožněn plátci DPH i osobě, která není plátcem daně - členové skupiny odpovídají za splnění povinností společně a nerozdílně - po vystoupení ze skupiny nebo jejím zrušení se všichni členové stávají plátci daně

 43. Změny v zákoně o DPH  Skupina Osoba mimo skupinu standardní pravidla není předmět DPH

 44. Změny v zákoně o DPH  Další možné výhody: - příznivý dopad na cash flow - absolutní úspory na dani - snížení některých administrativních nákladů - aj. Cílová skupina společností: - finanční, pojišťovací, investiční aj. vč. servisních společností poskytujících služby První skupiny vzniknouaž od 1. 1. 2009.

 45. Změny v zákoně o DPH  4. Nové právo plátce daně, resp. nová povinnost správce daně - možnost požádat MF o závazné posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně (správní poplatek 10 000 Kč)

 46. Změny v zákoně o SD  1. Vyčlenění zemního plynu a dalších plynů z předmětu SD

 47. Změny v zákoně o SD  2. Zvýšení sazeb SD u tabákových výrobků (a) Cigarety

 48. Změny v zákoně o SD  K 31. 12. 2007 končí přechodné obdobívyjednané přístupovou smlouvou pro uplatňování nižší sazby daně než je směrniční minimální sazba:  57 % z MOC a zároveň 64 EUR/1 000 ks  pokud celková SD činí alespoň 101 EUR/1 000 ks, nemusí být splněn hodnotový limit (57 % z MOC)

 49. Změny v zákoně o SD  Minimální sazba nebyla splněna v roce 2007  zvýšení bylo vyvoláno harmonizací. V roce 2008splněno.

 50. Změny v zákoně o SD  (b) Doutníky, cigarillos