2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Διαβούλευση για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2007-2013 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Διαβούλευση για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2007-2013 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
polly

Διαβούλευση για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2007-2013 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ - PowerPoint PPT Presentation

71 Views
Download Presentation
Διαβούλευση για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2007-2013 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διαβούλευση για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2007-2013ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης 5 Οκτωβρίου 2006

 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ • ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας • μεγαλύτερος βαθμός υπευθυνότητας των ΚΜ • διευρυμένες και αυστηρότερες ελεγκτικές και δημοσιονομικές διαδικασίες • αυστηρότητα του προγραμματισμού • δημοσιονομική αυστηρότητα • αυστηρότερος έλεγχος της τήρησης της αρχής της προσθετικότητας • απαίτηση ύπαρξης πιστοποιημένων συστημάτων και μηχανισμών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου

 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΔΕ • Πριν από την υποβολή της 1ης αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής ή το αργότερο εντός 12 μηνών από την έγκριση κάθε ΕΠ θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή • η περιγραφή των ΣΔΕ και ιδίως η οργάνωση και οι διαδικασίες των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πιστοποίησης, των Ενδιάμεσων Φορέων, της Ελεγκτικής Αρχής καθώς και οιωνδήποτε άλλων φορέων που πραγματοποιούν ελέγχους υπό την ευθύνη της. • Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση που θα εκπονήσει ανεξάρτητος αξιολογητής με την οποία θα διατυπώνεται γνωμοδότηση σχετικά με τη συμμόρφωσή των ΣΔΕ ως προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών. • Υποβολή στην ΕΕ: • περιγραφή των ΣΔΕ • έκθεση • γνωμοδότηση για τη συμμόρφωσή τους 1η αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής εντός 12 μηνών Έγκριση ΕΠ

 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Γ΄ΚΠΣ) • Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός φορέων υλοποίησης (Τελικών Δικαιούχων) • Γραφειοκρατικό και μεγάλης διασποράς ΣΔΕ • Μεγάλος αριθμός Διαχειριστικών Αρχών

 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ Σ.Δ.Ε. Στη γραπτή διαβούλευση σχετικά με το Πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 εστάλησαν συνολικά προτάσεις από 20 φορείς.

 6. WWF Ελλάς • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΠΣ • ΠΑΣΕΓΕΣ • ΣΕΓΜ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ • ΓΣΕΕ • ΕΝΑΕ • ΚΕΔΚΕ • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ • ΤΕΕ • ΥΠΑΝ – ΓΓ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ • ΥΠΕΣΔΔΑ - ΓΓ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ • ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΕΥΔ ΕΠ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ • ΕΥΔ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ • ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ / ΥΠΕΠΘ • ΕΥ ΟΠΣ • ΕΥΔ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ • ΕΔΕΛ

 7. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. Τελικοί Δικαιούχοι 2. Ενδιάμεσοι Φορείς 3. Σχεδιασμός & προγραμματισμός 4. Διαχείριση, παρακολούθηση & υλοποίηση 5. Γενικά θέματα

 8. 1. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ • Υποστήριξη / ενδυνάμωση των ΤΔ • Έγκαιρη διαμόρφωση ενός συστήματος πιστοποίησης • Προβληματισμός ως προς τη μείωση του αριθμού των ΤΔ • Τραπεζικά Ιδρύματα ως ΤΔ • Δημιουργία Ειδικών Υπηρεσιών Εφαρμογής στους Δημόσιους Φορείς • Εταιρείες παροχής υποστήριξης στους αδύναμους Τελικούς Δικαιούχους του Νομού • Τροποποιήσεις των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας και των κανονισμών προμηθειών των ΤΔ

 9. 2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ • Έγκαιρη αποσαφήνιση του ρόλου τους • Έγκαιρη διαμόρφωση / θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας τους

 10. 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ • Συντονισμός των υπηρεσιών και μηχανισμών της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 • Μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών διοικητικών οργανισμών • Συντονισμός των ΕΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ • Περιφερειακή αποκέντρωση • Αποκέντρωση των διαδικασιών & Ενίσχυση των περιφερειών • Συμμετοχή των Προγραμματικών Οργάνων της Περιφέρειας

 11. 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ • Αρχιτεκτονική των νέων ΕΠ • Ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού και ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ 3ης και 4ηςΠΠ • Να γίνει έγκαιρα η περιφερειοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων • Αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών της Δημόσιας Διοίκησης με την ελάχιστη δυνατή προσθήκη νέων επιπέδων διαχείρισης και ελέγχου • Οργανωτική δομή / αρμοδιότητες και λειτουργία ΕΥΔ • Σύσταση στην ΚΔΑ μιας Ειδικής Υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης • Αποσαφήνιση ρόλου ΚΔΑ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΣ, ΕΓΤΠΕ, ΕΥΔ&ΠΤΣ • Αντιμετώπιση του ελλείμματος του προσωπικού των ΕΥΔ

 12. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ • Έγκαιρη διαμόρφωση πλαισίου κανόνων, τυποποίηση και απλούστευση διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης • Διαδικασίες ένταξης – αξιολόγησης- παρακολούθησης • διεύρυνση της χρήσης της Συγκριτικής Αξιολόγησης • απλούστευση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων • επανεξέταση της διαδικασίας Συντονισμού • απλοποίηση των Σ.Δ.Ε. / κατάργηση της γραφειοκρατίας και της διακίνησης όγκου εγγράφων (paperless management), με την καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής στους χρήστες του ΟΠΣ • ανοικτές, διαφανείς διαδικασίες επιλογής έργων • απλοποίηση του συστήματος λειτουργίας του ΠΔΕ • Επιτροπές Παρακολούθησης • διεύρυνση της αντιπροσωπευτικότητας των Επ. Παρ. των ΕΠ • αναβάθμιση του ρόλου των Επ. Παρ. με αύξηση των αρμοδιοτήτων τους • Έλεγχοι –Επιθεωρήσεις • καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου (μέσω επιθεωρήσεων) • αξιόπιστα και αποτελεσματικά ελεγκτικά όργανα

 13. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ • Υποστήριξη διαδικασιών με νέα τυποποιημένα εργαλεία/ έγγραφα και βελτίωση/ απλοποίηση υφισταμένων • Απλοποίηση των Τεχνικών Δελτίων • Απλοποίηση και μείωση των υποβαλλόμενων από τους ΤΔ περιοδικών εντύπων • Νέες θεσμικές ρυθμίσεις ή και τροποποίηση υφισταμένων • Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία όλων των οδηγιών της Επιτροπής που εκκρεμούν • Νομοθετική κατοχύρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής και υιοθέτηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

 14. 5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • Ειδικές δράσεις / παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ • Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (ΜΟΔ) • Διοικητική αποτελεσματικότητα (capacity building) • Ενίσχυση της εταιρικότητας • Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Πληροφοριών • Επέκταση των ΣΔΕ και στο Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης

 15. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοινός στόχος:Η θέσπιση ενός απλού, αξιόπιστου ΣΔΕ για την επιτυχημένη διαχείριση των νέων ΕΠ.