ANALIZA DZIAŁANOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA – ĆW 7
Download
1 / 153

ANALIZA DZIAŁANOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA – ĆW 7 - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

ANALIZA DZIAŁANOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA – ĆW 7. Aby właściwie zarządzać firmą należy dysponować odpowiednimi danymi i informacjami o funkcjonowaniu firmy, zarówno jako całości, jak jej poszczególnych obszarach.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ANALIZA DZIAŁANOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA – ĆW 7' - plato-joseph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Aby właściwie zarządzać firmą należy dysponować odpowiednimi danymi i informacjami o funkcjonowaniu firmy, zarówno jako całości, jak jej poszczególnych obszarach.


Posiadanie danych zależy od odpowiednimi systemu ewidencji zdarzeń – zajmuje się tym rachunkowość zarządcza.


Rachunkowość zarządcza odpowiednimi – to proces identyfikacji, pomiaru, analizy, przygotowania i prezentowania informacji wykorzystywanych przez zarządzających do planowania, oceny i kontroli w ramach organizacji oraz mający na celu zapewnienie możliwości dokonywania rozliczeń zalokacji posiadanych zasobów i osiąganych wyników w ośrodkach odpowiedzialności.


Rodzaje przeprowadzanych analiz przy wykorzystaniu danych płynących z rachunkowości:

 • analiza pionowa – posiada charakter strukturalny, analizuje udziału poszczególnych pozycji przychodów, czy kosztów w przychodach i kosztach ogółem, może być sporządzona zarówno w odniesieniu do działalności operacyjnej, jak i w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa.

 • analiza pozioma - porównanie uzyskanych wielkości z wielkościami planowymi, i z wynikami z lat poprzednich.


Do podstawowych dokumentów, na podstawie których dokonuje się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:

 • bilans

 • rachunek wyników (zysków i strat)

 • rachunek przepływu środków pieniężnych (cash flow)


Bilans się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:


Bilans się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe: to zestawienie posiadanych aktywów oraz źródeł kapitału, wykorzystanych do ich pozyskania. Sporządzany jest na dany dzień, ma charakter statyczny.


Bilans (majątkowy) się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe: – to statyczne, tabelaryczne, dwustronne, sporządzone w określonej prawem formie, wartościowe zestawienie majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania, sporządzone na określony dzień, zwykle koniec (bilans końcowy) i początek (bilans początkowy) roku kalendarzowego.


Jest więc się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:„fotografią" przedsiębiorstwa, z której wynika, jakim majątkiem ono dysponuje i kto jest właścicielem tego majątku.


Wielkościami ekonomicznymi w bilansie majątkowym są: się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:

 • majątek (Aktywa)

 • źródła jego finansowania (Pasywa),

  Można je przedstawić w postaci równania bilansowego:

  A = P


Aktywa się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:

Kwota

Pasywa

Kwota

Składnik 1 Składnik 2

.

.

Składnik n

a1

a2

.

.

an

Składnik1 Składnik 2

.

.

Składnik n

p1

p2

.

.

pn

Suma bilansowa

Suma bilansowa

Tabela 1. Bilans majątkowy - struktura


Podstawowa zasada równowagi bilansowej się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe: - każdy składnik aktywów musi mieć swoje źródło finansowania (pochodzenia), inaczej - suma aktywów musi być równa sumie pasywów.

A = P

lub

al + a2+.... + an = p1 + p2 + .... + pn

gdzie:

A - Aktywa (majątek firmy),

P - Pasywa (źródła finansowania majątku),

a1 + .... + an - poszczególne składniki majątku (aktywów),

p1 + .... + pn - poszczególne składniki pasywów.


Aktywa się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:


Aktywa się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe: – to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości dla jednostki korzyści ekonomiczne.


 • aktywa wg kryterium rodzajowego: się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:

 • rzeczowe (materialne) - posiadają postać fizyczną np. budynki, komputery, samochody.

 • finansowe - to środki pieniężne, należności i papiery wartościowe.

 • niematerialne - to zasoby majątkowe niezaliczone do poprzednich grup rodzajowych. Nazywane są wartościami niematerialnymi i prawnymi


 • aktywa wg kryterium czasu: się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:

 • długoterminowe - zmienią swoją formę, charakter, funkcję w okresie dłuższym niż rok np. środki trwałe, udzielone pożyczki, których spłata nastąpi nie wcześniej niż za rok.

 • krótkoterminowe - zmienią swoją formę w okresie krótszym niż rok np. zapasy materiałowe zużywane bieżąco w procesie produkcyjnym.


Aktywa w bilansie prezentowane są zgodnie z się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:zasadą rosnącej płynności (możliwość zamiany na gotówkę) - poczynając od aktywów najmniej płynnych. W związku z tym wyróżnia się dwie podstawowe grupy aktywów:


Aktywa trwałe się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:- obejmują te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Podlegają one procesowi umarzania, nie zużywają się w trakcie jednego cyklu produkcyjnego.


Zalicza się do nich: się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:

 • Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez spółkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych, które nadają się do gospodarczego ich wykorzystania w okresie dłuższym niż jeden rok: koszty zakończonych prac rozwojowych, których wyniki mogą być wykorzystane w procesach produkcji nowych produktów, ulepszonych wersji dotychczasowego asortymentu bądź mogą być związane z wdrażaniem nowych technologii, wartość firmy, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, licencji, praw autorskich, koncesje, programy komputerowe.


Rzeczowe aktywa trwałe się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:- wartości netto nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych:

 • grunty,

 • budynki, budowle

 • inwentarz żywy,

 • obce środki, używane przez przedsiębiorstwo w ramach umowy najmu lub innej umowy o podobnym charakterze.

  Środki rzeczowe muszą być kompletne i zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia do eksploatacji, której czas powinien być dłuższy niż jeden rok.


 • Należności długoterminowe - się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:nieprzedawnione należności, których termin płatności ostatniej raty jest dłuższy niż rok od dnia sporządzenia bilans

 • Inwestycje długoterminowe obejmują: nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, które firma posiada z zamiarem długoterminowego uzyskiwania dochodów finansowych, udzielone pożyczki długoterminowe.

 • Długoterminowe rozliczenia między okresowe.


Wartości niematerialne i prawne się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

Grunty

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Tabela 2. Klasyfikacja aktywów trwałych


Należności długoterminowe się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

Udziały lub akcje

Inne papiery wartościowe

Udzielone pożyczki

Inne długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

Udziały lub akcje

Inne papiery wartościowe

Udzielone pożyczki

Inne długoterminowe aktywa finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia między okresowe


Aktywa obrotowe się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:- są charakteryzowane przez okres użycia do 1 roku, większą płynność oraz szybszą rotację niż składniki aktywów trwałych.


 • Zapasy się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe::

  • wartość materiałów, surowców, paliw, części zamiennych, opakowań, inwentarza żywego;

  • wartość półproduktów, produkcji w toku;

  • wartość produktów gotowych;

  • wartość zapasów, towarów;

  • wartość zaliczek na poczet przyszłych dostaw surowców, materiałów, wyrobów gotowych czy towarów.


 • Należności krótkoterminowe - się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:kwoty należne danemu podmiotowi gospodarczemu z różnychtytułów, o terminie wymagalności krótszym niż 1 rok oraz wszystkie należności z tytułu dostaw i usług od jednostek zarówno powiązanych, jak i niezależnych, również te, które spływają po 12 miesiącach.


Inwestycje krótkoterminowe - się analiz efektywności prowadzonej działalności, należą następujące sprawozdania finansowe:krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w pozostałych jednostkach: udziały, akcje, pożyczki, obligacje i bony skarbowe, papiery komercyjne innych przedsiębiorstw, czeki i weksle oraz oczywiście środki pieniężne.


Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe o charakterze czynnym (koszty poniesione przez daną spółkę w roku obrachunkowym albo w latach poprzedzających, przypadające do rozliczenia w następnych latach, np. czynsze zapłacone z góry, które będą zaliczone do kosztów przyszłych okresów)


Zapasy czynnym

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy

Należności

krótkoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Tabela 3. Klasyfikacja aktywów obrotowych


Inwestycje czynnym

krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

W jednostkach

powiązanych

Udziały lub akcje

Inne papiery wartościowe

Udzielone pożyczki

Inne

W pozostałych

jednostkach

Udziały lub akcje

Inne papiery wartościowe

Udzielone pożyczki

Inne

Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Inne środki pieniężne

Inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


Pasywa czynnym


Pasywa czynnym - odzwierciedlają źródła kapitału wykorzystywane do sfinansowania posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku. Uszeregowane wg rosnącej wymagalności (długości czasu dysponowania)


Wyróżnia się dwa źródła finansowania: czynnym

 • własne - majątek finansowany jest przez właścicieli (kapitały własne),

 • obce - majątek finansowany jest przez wierzycieli (zobowiązania).


Pasywa są szeregowane według czynnymstopnia pilności ich zwrotu (wymagalności) - od pozostających do trwałej dyspozycji kapitałów własnych, poprzez zobowiązania długoterminowe, po zobowiązania krótkoterminowe.


Kapitały własne czynnym

Stanowią odzwierciedlenie zaangażowania właścicieli w spółkę Jest to z reguły kapitał powierzony przedsiębiorstwu bezterminowo.


Wartość czynnymkapitału podstawowego, w zależności od formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego, może odzwierciedlać:

 • kapitał zakładowy - w spółkach kapitałowych;

 • fundusz założycielski - w przedsiębiorstwach państwowych;

 • fundusz udziałowy - w spółdzielniach.


Innym źródłem kapitału własnego jest: czynnym

 • kapitał zapasowy w spółkach akcyjnych i w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

 • fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach państwowych,

 • fundusz zasobowy w spółdzielniach.


W czynnymtej pozycji pasywów można wykazywać źródła tworzenia kapitału zapasowego. Będą nimi:

 • nadwyżka pochodząca ze sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną, tzw. agio;

 • tworzone ustawowo w spółkach prawa handlowego odpisy z zysku firmy w wysokości 8% aż do uzyskania kwoty równej 1/3 kapitału podstawowego -zakładowego, po uzyskaniu takiej wysokości kapitałów przedsiębiorstwo może zaniechać odpisów;

 • kapitał zapasowy tworzony zgodnie z zapisami zawartymi w umowie spółki lub statucie;

 • dopłaty wspólników.


 • Kapitały rezerwowe czynnym

 • Nie podzielony zysk/strata z okresów poprzednich. Jeśli jest to strata, jest rozliczana w trzech kolejnych latach funkcjonowania spółki. Zysk ten można łączyć z zyskiem roku obrotowego i przeznaczać go na różnego rodzaju inwestycje bądź na wypłaty dywidend.

 • Wynik finansowy netto z roku obrotowego/bieżącego w postaci zysku lub straty.


Kapitał własny czynnym

Kapitał podstawowy

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Tabela 4. Źródła finansowania aktywówRezerwy na zobowiązania czynnymmają ściśle określone przeznaczenie, zatem nie można ich dowolnie wykorzystywać, np. rezerwy na podatek dochodowy.

Kolejna grupa kapitałów obcych zaangażowanych w spółce to zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. Kryterium ich rozróżnienia jest czas dysponowania danym rodzajem kapitału. Pierwsza grupa tych kapitałów charakteryzuje się dłuższym okresem dysponowania (ponad 1 rok). Natomiast druga grupa to te zobowiązania, którymi spółka dysponuje krócej niż 1 rok, oraz wszelkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług.


Zobowiązania długoterminowe - czynnymokres wymagalności dłuższy niż 1 rok: wartość pożyczek długoterminowych z sektora pozabankowego, obligacji i innych papierów wartościowych, wartości kredytów bankowych długoterminowych wraz z odsetkami.

Zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania, którymi spółka dysponuje krócej niż 1 rok, oraz wszelkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług.


Rozliczenia międzyokresowe bierne - czynnymrezerwy na wydatki przyszłych okresów stanowiące koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.

Przychody przyszłych okresów - stanowią pobrane z góry wpłaty z różnych tytułów (otrzymane w bieżącym okresie z góry opłaty za świadczenia, które zostaną zrealizowane w okresach późniejszych)


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania czynnym

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

Pozostałe rezerwy

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Kredyty i pożyczki

Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Inne zobowiązania finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek

powiązanych

Z tytułu dostaw i usług

Inne

Wobec pozostałychjednostek

Kredyty i pożyczki

Z tyt. emisji dłuż.pap. wartościowych

Inne zobowiązania finansowe

Z tytułu dostaw i usług

Zaliczki otrzymane na dostawy

Zobowiązania wekslowe

Z tyt.pod., ceł, ubezp. i inn. świadczeń

Z tytułu wynagrodzeń

Inne

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe

KrótkoterminoweWskaźnik dynamiki wzrostu czynnym- wielkość dodatnia wskaźnika oznacza, iż w czasie, którego dotyczy bilans, nastąpił rozwój spółki, potencjalnie wzrosły jej możliwości kreowania dochodów. Wskaźnik ten jest obliczany według formuły:


gdzie: ΔAc - wskaźnik tempa zmian aktywów całkowitych, czynnym

Ac1 - wartość aktywów całkowitych w okresie badanym,

Ac2 - wartość aktywów całkowitych w okresie bazowym.


Wskaźnik struktury aktywów czynnym– jeśliwskaźnik przekracza 100%, może być to sygnał, z jednej strony, znacznego unieruchomienia aktywów, wysokich kosztów stałych oraz małej elastyczności spółki, z drugiej zaś zachodzących w niej procesów modernizacyjnych czy restrukturyzacyjnych, co odzwierciedla pozytywne tendencje rozwojowe. Trzeba też mieć na uwadze uwarunkowania branżowe - określone rodzaje działalności wymagają znacznego angażowania środków finansowych w aktywa trwałe. Konieczna jest ocena stopnia nowoczesności stosowanych technik, technologii oraz analiza stopnia zużycia posiadanych aktywów rzeczowych.


gdzie: czynnym

At - aktywa trwałe,

Ao - aktywa obrotowe.


Dla wstępnej analizy bilansu każdej firmy czynnymte dwa obszary oceny są w zasadzie wystarczające. Podsumowując, we wstępnej analizie firmy zawsze należy dokonać oceny:

 • tempa zmian poszczególnych wielkości bilansowych po stronie zarówno aktywów, jak i pasywów;

 • struktury majątku i zaangażowanych kapitałów.

  Te dwie kwestie stanowią podstawę do dalszych rozważań o kondycji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa.


Zapasy czynnym:

Δ Z = Δ S

Δ Z > Δ S – zapasy leżą dłużej na magazynie

Δ Z < Δ S – zmniejsza się okres składowania zapasów, jest większa częstotliwość zamawiania


Należności czynnym:

Δ N = Δ S – finansowanie z przyrostu sprzedaży

Δ N > Δ S – cykl inkasa wzrasta

Δ N < Δ S – cykl inkasa malejeWyniki działalności przedsiębiorstwa oraz czynnymrachunek zysków i strat


Prowadząc działalność gospodarczą jednostki sprzedają odbiorcom efekty swojej pracy, uzyskując ze sprzedaży przychody.


Przychody odbiorcom efekty swojej pracy, uzyskując ze sprzedaży przychody. - są to należne jednostce lub wpłacone na jej rzecz środki pieniężne bądź ich odpowiedniki za wykonane przez jednostkę w toku jej działalności świadczenia, jak np. sprzedaż wyrobów lub towarów. Przychody powodują wzrost aktywów lub zmniejszenie zobowiązań, a w końcowym rezultacie zwiększają wynik działalności (zysk).


Koszty odbiorcom efekty swojej pracy, uzyskując ze sprzedaży przychody. – to wyrażone w pieniądzu pozycje informujące o zużyciu czynników produkcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Podział przychodów i kosztów odbiorcom efekty swojej pracy, uzyskując ze sprzedaży przychody.


Wyniki odbiorcom efekty swojej pracy, uzyskując ze sprzedaży przychody.podstawowej działalności przedsiębiorstwa można podzielić na pewne grupy.

 • Przychody ze zwykłej działalności operacyjnej – odnoszą się do zapisanych w akcie założycielskim celów działalności jednostki, głównie sumy uzyskane przez jednostkę za sprzedane produkty (wyroby, usługi) i towary.


 • Kosztami zwykłej działalności operacyjnej odbiorcom efekty swojej pracy, uzyskując ze sprzedaży przychody. (osiągnięcia przychodów) będą:

  • w jednostce prowadzącej działalność produkcyjną:

   • koszty wytworzenia sprzedanych produktów (ilość sprzedanych produktów po koszcie ich wytworzenia),

   • koszty działalności (zarządu i sprzedaży);

  • w jednostce prowadzącej działalność handlową:

   • wartość sprzedanych towarów w cenie, po której je zakupiono,

   • koszty działalności (sprzedaży i ewentualnie zarządu).


Do pozostałej działalności operacyjnej zalicza się „uboczne” sporadycznie występujące przejawy działalności, takie jak:

 • sprzedaż zbędnych środków trwałych lub środków trwałych w budowie, które okazały się niepotrzebne,

 • niedobory i nadwyżki zapasów powstałe na skutek błędów pomiaru lub popełnionych w dokumentacji oraz kradzieży itp. ujawnione podczas porównania ich stanu rzeczywistego z ewidencyjnym,

 • odpisanie nieściągalnych lub przedawnionych należności bądź zobowiązań,

 • otrzymane lub wymagane zapłaty kar, grzywien, itp.


Do „uboczne” sporadycznie występujące przejawy działalności, takie jak:pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się np. przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, ale także otrzymane kary, dary, przedawnione zobowiązania.


Do „uboczne” sporadycznie występujące przejawy działalności, takie jak:pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się m.in. wartość sprzedanych składników majątku trwałego (wartość figurująca w bilansie) oraz opłacone kary, grzywny i odszkodowania, poniesione szkody, przekazane dary, przedawnione należności.


Działalność finansowa „uboczne” sporadycznie występujące przejawy działalności, takie jak: - związana m.in. z posiadaniem i pożyczaniem od innych lub innym środków pieniężnych:

 • Przychody finansowe - np. odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych, bądź pożyczonych innym jednostkom.

 • Koszty finansowe - np. odsetki płacone od wykorzystanych kredytów i pożyczek


Zdarzenia nadzwyczajne „uboczne” sporadycznie występujące przejawy działalności, takie jak: - spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia (np. pożar). W rezultacie mogą powstawać:

 • Straty nadzwyczajne - np. wartość utraconych składników majątkowych na skutek pożaru

 • Zyski nadzwyczajne – np. odszkodowania z zakładu ubezpieczeń z tytułu pożaru


Rachunek zysków i strat „uboczne” sporadycznie występujące przejawy działalności, takie jak:


Sporządzanie rachunku zysków i strat ma na celu ustalenie efektów funkcjonowania spółki w pewnym okresie (charakter dynamiczny)


Rachunek zysków i strat pozwala na ustalenie wyniku finansowego na trzech poziomach:

 • operacyjnym, pozwalającym ustalić wynik operacyjny;

 • finansowym, na którym określa się wynik z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;

 • nadzwyczajnym, na którym koryguje się wynik z działalności gospodarczej o zdarzenia nadzwyczajne w celu uzyskania wyniku finansowego brutto.


Działalność podstawowa (operacyjna) finansowego na trzech poziomach:

 • Przychody z działalności podstawowej

 • Koszty działalności podstawowej

 • Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)

Działalność pozostała operacyjna

 • Pozostałe przychody operacyjne

 • Pozostałe koszty operacyjne

 • Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)

Działalność finansowa

 • Przychody finansowe

 • Koszty finansowe

 • Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)

Działalność losowa

 • Zyski nadzwyczajne

 • Straty nadzwyczajne

 • Zysk/strata brutto (I+J-K)

Poziom podziału wyniku

 • Podatek dochodowy

 • Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty

 • Zysk/strata netto (L-M-N)

Tabela 5. Przykładowa struktura rachunku wyników (zysków i strat)


Koszty i straty finansowego na trzech poziomach:

Przychody i zyski

A.

Koszt sprzedanych towarów i produktów

120 000

A.

Przychody ze sprzedaży

140 000

I. Wartość sprzedanych towarów

30 000

I. Przychody ze sprzedaży towarów

40 000

II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

70 000

II. Przychody ze sprzedaży produktów

100 000

III. Koszty sprzedaży

5 000

IV. Koszty ogólnego zarządu

15 000

B.

Zysk ze sprzedaży

20 000

B.

Strata ze sprzedaży

C.

Pozostałe koszty operacyjne

7 000

C.

Pozostałe przychody operacyjne

6 000

D.

Zysk z działalności operacyjnej

19 000

D.

Strata z działalności operacyjnej

Tabela 6. Przykładowy rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20xx r.


E. finansowego na trzech poziomach:

Koszty finansowe

12 000

E.

Przychody finansowe

5 000

F.

Zysk z działalności gospodarczej

12 000

F.

Strata z działalności gospodarczej

G.

Straty nadzwyczajne

1 500

G.

Zyski nadzwyczajne

500

H.

Zysk brutto

11 000

H.

Strata brutto

I.

Podatek dochodowy

4 400

J.

Zysk netto

6 600

I.

Strata netto

Ogółem (A+C+E+G+I+J)

151 500

Ogółem (A+C+E+G+I)

151 500

Wałbrzych, dnia 31 stycznia 20xx r.

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Kierownik jednostki


Zadanie 2 finansowego na trzech poziomach:

W przedsiębiorstwie X wyniki za okres 1.I do 31.XII kształtowały się następująco: przychody ze sprzedaży wyniosły 5 000 zł, w tym 3 500 ze sprzedaży usług, przychody finansowe 250 zł, koszty działalności operacyjnej 4 050 zł, koszty operacji finansowych 200 zł. W okresie tym przedsiębiorstwo poniosło także straty nadzwyczajne w wysokości 150 zł. Jaki zysk netto osiągnęło przedsiębiorstwo.


Wstępna analiza rachunku finansowego na trzech poziomach:zysków i strat


Dokonanie wstępnej analizy rachunku wyników wymaga określenia dynamiki zmian jego poszczególnych wielkości oraz oceny struktury procentowej. Te dwie wstępne analizy w pewnym sensie umożliwiają zapoznanie się z tendencjami rozwojowymi zachodzącymi w spółce.


Zadanie 3 (załącznik) określenia dynamiki zmian jego poszczególnych wielkości oraz oceny struktury procentowej. Te dwie wstępne analizy w pewnym sensie umożliwiają zapoznanie się z tendencjami rozwojowymi zachodzącymi w spółce.


Analiza wskaźnikowa określenia dynamiki zmian jego poszczególnych wielkości oraz oceny struktury procentowej. Te dwie wstępne analizy w pewnym sensie umożliwiają zapoznanie się z tendencjami rozwojowymi zachodzącymi w spółce. - polega na uzyskiwaniu wielkości relatywnych, istotne jest dobranie odpowiedniego punktu odniesienia.


Ogólnie w określenia dynamiki zmian jego poszczególnych wielkości oraz oceny struktury procentowej. Te dwie wstępne analizy w pewnym sensie umożliwiają zapoznanie się z tendencjami rozwojowymi zachodzącymi w spółce. skaźniki (kryteria) oceny przedsiębiorstwa dzielą się na cztery grupy:

 • wskaźniki zyskowności(rentowności) - porównujące zysk firmy z innymi składnikami bilansu oraz rachunku zysku i strat

 • wskaźniki płynności - opisujące zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań

 • wskaźniki zadłużenia - informujące o wielkości kredytów i zobowiązań w przedsiębiorstwie

 • wskaźniki szybkości obrotu (aktywności) - informujące o czasie obrotu poszczególnych pozycji sprawozdania


Wskaźniki rentowności (zyskowności) określenia dynamiki zmian jego poszczególnych wielkości oraz oceny struktury procentowej. Te dwie wstępne analizy w pewnym sensie umożliwiają zapoznanie się z tendencjami rozwojowymi zachodzącymi w spółce.


Wskaźniki te mierzą efektywność działania firmy przez odniesienie osiągniętego zysku do sprzedaży, majątku firmy lub wkładu inwestycyjnego (kapitału). Określane są również mianem wskaźników zyskowności lub stopy zysku, gdyż mierzą zdolność jednostki oraz jej poszczególnych składników do generowania zysku. Efektywność (zyskowność) jednostki można oceniać za pomocą wskaźników:


Rentowności sprzedaży odniesienie osiągniętego zysku do sprzedaży, majątku firmy lub wkładu inwestycyjnego (kapitału). Określane są również mianem wskaźników zyskowności lub stopy zysku, gdyż mierzą zdolność jednostki oraz jej poszczególnych składników do generowania zysku. Efektywność (zyskowność) jednostki można oceniać za pomocą wskaźników:- wskaźnik rentowności sprzedaży stanowi relację zysku do przychodów ze sprzedaży. Informuje on o udziale zysku w wartości sprzedaży. Im wskaźnik ten jest wyższy tym większa jest efektywność przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju przyjętego zysku (z działalności operacyjnej, zysk netto, zysk brutto) z rachunku zysku i strat można mówić o rentowności sprzedaży mierzonej zyskiem operacyjnym, zyskiem netto, itp.


Wskaźnik rentowności odniesienie osiągniętego zysku do sprzedaży, majątku firmy lub wkładu inwestycyjnego (kapitału). Określane są również mianem wskaźników zyskowności lub stopy zysku, gdyż mierzą zdolność jednostki oraz jej poszczególnych składników do generowania zysku. Efektywność (zyskowność) jednostki można oceniać za pomocą wskaźników:sprzedaży netto =

Wynik finansowy (zysk) netto

Przychody ze sprzedażyRentowności aktywów podróży w porównaniu z hotelami (charakteryzują się większymi kosztami).- wskaźnik rentowności aktywów określa zdolność aktywów jednostki do generowania zysku. Stanowi on relację zysku netto do aktywów. Informuje on o wysokości zysku netto przypadającego na jednostkę aktywów. Wskaźnik ten, określany jest również zwrotem z majątku ROA, pokazuje jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Im wartość tego wskaźnika jest większa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa firmy.


Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) = podróży w porównaniu z hotelami (charakteryzują się większymi kosztami).

Wynik finansowy netto

Aktywa ogółem


Rentowności kapitału własnego podróży w porównaniu z hotelami (charakteryzują się większymi kosztami).- wskaźnik rentowności kapitału własnego stanowi relację zysku netto do przeciętnego stanu kapitału własnego. Wskaźnik ten informuje o zdolności kapitału własnego do generowania zysków. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa efektywność wykorzystania kapitału własnego, większa możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki temu wskaźnikowi uzyskujemy odpowiedź na pytanie jaka jest stopa zwrotu od wkładu kapitałowego wniesionego przez właścicieli firmy.


Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) podróży w porównaniu z hotelami (charakteryzują się większymi kosztami). =

Wynik finansowy netto

Kapitał własnyWskaźniki płynności finansowej hotelarstwie kształtować się na poziomie 20-25%, natomiast w biurach podróży może przekraczać nawet 35%.


Analiza płynności finansowej ma na celu dostarczenie informacji o wypłacalności jednostki rozumianej jako zdolność do pokrywania swoich zobowiązań finansowych w wymaganych terminach spłaty. Płynność finansową przedsiębiorstwa można oceniać na podstawie wskaźników (są szeroko wykorzystywane w bankowości do oceny zdolności płatniczych kredytobiorców):


Bieżącej płynności - informacji o wypłacalności jednostki rozumianej jako zdolność do pokrywania swoich zobowiązań finansowych w wymaganych terminach spłaty. Płynność finansową przedsiębiorstwa można oceniać na podstawie wskaźników (są szeroko wykorzystywane w bankowości do oceny zdolności płatniczych kredytobiorców): stanowi relację majątku do zobowiązań krótkoterminowych. Informuje on o możliwości spłaty krótkoterminowych zobowiązań środkami obrotowymi. Kształtowanie się wskaźnika bieżącej płynności finansowej poniżej jedności oznacza, że zobowiązania bieżące przekraczają wysokość środków obrotowych i przedsiębiorstwo utraciło bieżącą płynność finansową. Wielkość majątku obrotowego powinna być około dwa razy większa niż kwota bieżących zobowiązań. Minimum bezpieczeństwa finansowego określa poziom wskaźnika płynności bieżącej, który powinien mieścić się w granicach 1,2 (1,5) – 2,0.


Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = informacji o wypłacalności jednostki rozumianej jako zdolność do pokrywania swoich zobowiązań finansowych w wymaganych terminach spłaty. Płynność finansową przedsiębiorstwa można oceniać na podstawie wskaźników (są szeroko wykorzystywane w bankowości do oceny zdolności płatniczych kredytobiorców):

Majątek obrotowy

Zobowiązania krótkoterminowe


Szybkiej płynności finansowej (podwyższonej płynności) - stanowi relację płynnych środków obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Płynne środki obrotowe to środki pieniężne, krótkoterminowe papiery wartościowe oraz krótkoterminowe należności. Wielkość płynnych środków obrotowych można ustalić jako różnicę między ogólną kwotą majątku obrotowego a sumą zapasów.Za najbardziej optymalną wielkość wskaźnika przyjmuje się poziom 1,0. Wskaźnik wynoszący poniżej jedności oznacza, że firma może mieć trudności płatnicze. Dla partnerów gospodarczych jest to sygnał zwiększonego ryzyka. Jeżeli szybki wskaźnik jest niski, a wskaźnik bieżący wysoki, to oznacza, że firma utrzymuje zbyt wysoki poziom zapasów, w których zamrożony jest fundusz obrotowy.


Wskaźnik szybkiej płynności finansowej = -

Majątek obrotowy - zapasy +/- rozliczenia mędzyokresowe czynne

Zobowiązania krótkoterminowe


Wysokiej płynności (natychmiastowy) - – powinien wynosić ok. 0,2-0,3. Środki pieniężne przedsiębiorstwa powinny być ograniczane do niezbędnego minimum, gdyż nie przyczyniają się one do generowania dochodów i zysków. Zbyt wysoki poziom środków pieniężnych utrzymywany w spółce może świadczyć np. o nieproduktywnym ich gromadzeniu lub braku pomysłu na ich wykorzystanie.


Wskaźnik wysokiej płynności = -

Inwestycje krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminoweWskaźniki szybkości obrotu charakteryzują stopień wykorzystania majątku jednostki. Informują o szybkości, z jaką obracane są aktywa ogółem, zapasy, należności oraz jak szybko jednostka spłaca swoje zobowiązania. Analizę efektywności gospodarowania majątkiem jednostki można przeprowadzić ustalając:


Wskaźnik obrotu aktywami wykorzystania majątku jednostki. Informują o szybkości, z jaką obracane są aktywa ogółem, zapasy, należności oraz jak szybko jednostka spłaca swoje zobowiązania. Analizę efektywności gospodarowania majątkiem jednostki można przeprowadzić ustalając: - stanowi relację przychodów ze sprzedaży do przeciętnego stanu aktywów. Informuje on, jaka wartość przychodów ze sprzedaży przypada na jedną złotówkę zaangażowanego majątku. Określa zdolność aktywów jednostki do generowania przychodów ze sprzedaży.


Wskaźnik obrotu (rotacji) aktywami = wykorzystania majątku jednostki. Informują o szybkości, z jaką obracane są aktywa ogółem, zapasy, należności oraz jak szybko jednostka spłaca swoje zobowiązania. Analizę efektywności gospodarowania majątkiem jednostki można przeprowadzić ustalając:

Przychody ze sprzedaży

Aktywa ogółem


Wskaźnik obrotu aktywami trwałymi wykorzystania majątku jednostki. Informują o szybkości, z jaką obracane są aktywa ogółem, zapasy, należności oraz jak szybko jednostka spłaca swoje zobowiązania. Analizę efektywności gospodarowania majątkiem jednostki można przeprowadzić ustalając: - stanowi stosunek przychodu ze sprzedaży do przeciętnego stanu aktywów trwałych (majątku trwałego). Poprawa tego wskaźnika świadczy o lepszym wykorzystaniu posiadanego majątku trwałego. Określa ile razy sprzedaż netto jest większa od środków trwałych zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwa.


Wskaźnik obrotu (rotacji) aktywami = wykorzystania majątku jednostki. Informują o szybkości, z jaką obracane są aktywa ogółem, zapasy, należności oraz jak szybko jednostka spłaca swoje zobowiązania. Analizę efektywności gospodarowania majątkiem jednostki można przeprowadzić ustalając:

Przychody ze sprzedaży

Aktywa trwałe


Wskaźnik rotacji (obrotu) należności wykorzystania majątku jednostki. Informują o szybkości, z jaką obracane są aktywa ogółem, zapasy, należności oraz jak szybko jednostka spłaca swoje zobowiązania. Analizę efektywności gospodarowania majątkiem jednostki można przeprowadzić ustalając: - jest stosunkiem przychodów ze sprzedaży do przeciętnego stanu należności. Informuje on o ilości cyklów obrotu przeciętnym stanem należności w ciągu roku w stosunku do wielkości sprzedaży. Wskaźnik ten określa, ile razy wciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. Według standardów zachodnich wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 7,0 – 10,0. Jeśli jest mniejszy niż 7,0 to taka sytuacja może oznaczać, że przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów co świadczy o tym, że środki pieniężne są zbyt długo zamrożone w należnościach.


Wskaźnik rotacji (obrotu) należności = wykorzystania majątku jednostki. Informują o szybkości, z jaką obracane są aktywa ogółem, zapasy, należności oraz jak szybko jednostka spłaca swoje zobowiązania. Analizę efektywności gospodarowania majątkiem jednostki można przeprowadzić ustalając:

Przychody ze sprzedaży

Przeciętny stan należności


Wskaźnik ten może być wyrażony w dniach, wówczas za podstawę przyjmuje się przeciętną wielkość sprzedaży dziennej. Określa on ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze należności. Informuje zatem kierownictwo firmy, w jakim stopniu kredytuje ona swoich odbiorców i jak długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach.


Wskaźnik pokrycia należności w dniach = podstawę przyjmuje się przeciętną wielkość sprzedaży dziennej. Określa on ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze należności. Informuje zatem kierownictwo firmy, w jakim stopniu kredytuje ona swoich odbiorców i jak długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach.

Przeciętny stan należności * T

Przychody ze sprzedaży

T – liczba dni dla badanego okresu


Wskaźnik rotacji (obrotu) zapasów podstawę przyjmuje się przeciętną wielkość sprzedaży dziennej. Określa on ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze należności. Informuje zatem kierownictwo firmy, w jakim stopniu kredytuje ona swoich odbiorców i jak długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach. - jest stosunkiem przychodów ze sprzedaży produktów do przeciętnego stanu zapasów. Przeciętny stan zapasów należy obliczyć jako średnią ze stanów zapasów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach, a jeśli to nie jest możliwe, to jako średnią ze stanów na początek i koniec roku. Im wskaźnik jest wyższy, tym sytuacja jest korzystniejsza. Wskaźnik określa, ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi „odnowienie” stanu zapasów.


Wskaźnik rotacji (obrotu) zapasów = podstawę przyjmuje się przeciętną wielkość sprzedaży dziennej. Określa on ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze należności. Informuje zatem kierownictwo firmy, w jakim stopniu kredytuje ona swoich odbiorców i jak długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach.

Przychody ze sprzedaży

Przeciętny stan zapasów


Wskaźnik ten może być wyrażony w dniach, wówczas za podstawę przyjmuje się przychody ze sprzedaży. Określa on, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Wysoki wskaźnik rotacji w dniach informuje o wolnym obrocie zapasów, niski zaś o obrocie szybkim.


Wskaźnik pokrycia zapasów w dniach = podstawę przyjmuje się przychody ze sprzedaży. Określa on, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Wysoki wskaźnik rotacji w dniach informuje o wolnym obrocie zapasów, niski zaś o obrocie szybkim.

Przeciętny stan zapasów * T

Przychody ze sprzedaży


Wskaźniki zadłużenia. podstawę przyjmuje się przychody ze sprzedaży. Określa on, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Wysoki wskaźnik rotacji w dniach informuje o wolnym obrocie zapasów, niski zaś o obrocie szybkim.


Wskaźniki zadłużenia charakteryzują stopień zasilania jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników:


Wskaźnik ogólnego zadłużenia (stopy zadłużenia) jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników: - stanowi stosunek ogółu zobowiązań do całości jego majątku. Określa on udział zobowiązań (kapitałów obcych) w finansowaniu majątku jednostki. Sytuacja jednostki jest korzystniejsza im niższy jest poziom tego wskaźnika, ponieważ mniejszy jest udział kapitału obcego w finansowaniu działalności jednostki. Zbyt wysoki poziom tego wskaźnika może podważać wiarygodność finansową firmy. Zbyt niski poziom może świadczyć o niewykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla zwiększenia korzyści finansowych firmy.


Wskaźnik ogólnego zadłużenia = jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników:

Zobowiązania ogółem

Aktywa ogółem


Wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników: - stanowi stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych. Wskaźnik ten określa możliwość pokrycia zobowiązań własnym kapitałem. Kapitały własne stanowią gwarancję pokrycia zobowiązań nawet w razie poniesienia strat. Wartością graniczną dla średnich i dużych firm jest relacja 3:1 a dla małych 1:1.


Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników:

Zobowiązania ogółem

Kapitał własny


Wskaźnik zadłużenia długoterminowego jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników: - wskaźnik wyższy od jedności (lub 100 %) świadczy, że zadłużenie długoterminowe przewyższa kapitał własny właścicieli. Wskazuje bowiem na duże ryzyko związane z możliwością spłaty długów. Na ogół pożyczkodawcy starają się udzielać kredytów i pożyczek tylko do określonego poziomu wskaźnika zadłużenia długoterminowego. Racjonalny wskaźnik długu powinien mieścić się w przedziale 0,5 – 1,0. Firmy posiadające wyższą proporcję długoterminowych zobowiązań do kapitału własnego są uważane za poważnie zadłużone.


Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników:

Zobowiązania długoterminowe

Kapitał własny


Wskaźnik zdolności kredytowej = jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników:

Zysk netto + amortyzacja

Kapitał obcy

Wskaźnik zdolności kredytowej – wskazuje na możliwość spłaty całkowitych efektywnych zobowiązań z wygospodarowanej w danym okresie nadwyżki finansowej. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym lepiej dla przedsiębiorstwa.


Wskaźnik szybkości obrotu kapitału całkowitego = jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników:

Przychody ogółem

Pasywa ogółem

Wskaźnik szybkości obrotu kapitału całkowitego – wskazuje na relację całkowitych przychodów z działalności spółki do przeciętnego poziom kapitałów ogółem. Zwiększające się wielkości tego wskaźnika świadczą o lepszym wykorzystaniu kapitału, szybszym jego krążeniu, a to z kolei pozwala generować większe dochody oraz osiągane zyski.


Wskaźnik pokrycia zobowiązań krótkoterminowych = jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników:

Przychody netto

Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik pokrycia zobowiązań krótkoterminowych • Jaka jest dynamika przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto

 • Jaka jest wielkość wykazywanych przez firmę zapasów, należności z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług. Spadek należności z tytułu dostaw i usług oraz wzrost zobowiązań krótkoterminowych z tego tytułu (przy niezmienionych w dużym stopniu wskaźnikach płynności) należy odczytywać jako pozytywne zjawisko. Analizując zapasy i oceniając ich prawidłową wielkość należy pamiętać o konieczności posiadania optymalnej wielkości zapasów.


 • Czy uległy zwiększeniu kapitały własne firmy. Każde zwiększenie należy odczytywać jako umocnienie sytuacji przedsiębiorstwa

 • Jaka jest wysokość zobowiązań długoterminowych. Znaczne ich zwiększenie może świadczyć o kłopotach finansowych. Może również oznaczać podejmowanie przez firmę znacznych inwestycji (można to sprawdzić czytając sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych)


 • Jaka jest suma bilansowa. Jej wzrost świadczy najczęściej o zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa. Należy sprawdzić czy to zwiększenie nie wynika jedynie z przyrostu należności i roszczeń - jeżeli tak jest to informacja o możliwości utraty płynności

 • Jakie są środki pieniężne netto działalności operacyjnej. Dodatnie - gwarantują prawidłowe funkcjonowanie firmy w dłuższej perspektywie czasu. Dzięki nim istnieje możliwość podejmowania inwestycji lub spłaty zaciągniętych zobowiązań. Dopuszczalne jest aby środki pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne, ale tylko w przypadku gdy firma ma wypracowane środki w poprzednich okresach.


Zadanie 4 o zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa. Należy sprawdzić czy to zwiększenie nie wynika jedynie z przyrostu należności i roszczeń - jeżeli tak jest to informacja o możliwości utraty płynności

Na podstawie danych z zadania 1 i 3 oraz poznanych wskaźników dokonaj analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa.


ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI o zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa. Należy sprawdzić czy to zwiększenie nie wynika jedynie z przyrostu należności i roszczeń - jeżeli tak jest to informacja o możliwości utraty płynności


Metoda analizy progu rentowności opiera się na podziale ogółu kosztów na stałe i zmienne. Kryterium podziału jest tutaj zależność od wielkości produkcji (ilości świadczonych usług).


Analiza progu rentowności obejmuje badanie tzw. punktu wyrównania (break even point - BEP), w którym realizowane przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione koszty. Przedsiębiorstwo nie osiąga wówczas zysku, ale też nie ponosi straty. Rentowność sprzedaży jest równa zero, co oznacza, że firma osiągnęła próg rentow­ności.


Metoda analizy progu rentowności opiera się na podziale ogółu kosztów na stałe i zmienne. Kryterium podziału jest tutaj zależność od wielkości produkcji (ilości świadczonych usług).


 • Koszty stałe (KS) ogółu kosztów na stałe i zmienne. Kryterium podziału jest tutaj zależność od wielkości produkcji (ilości świadczonych usług). – nie zależą od wielkości produkcji (Q), przedsiębiorstwo musi je ponosić bez względu na to czy i ile wytwarza (sprzedaje), nawet jeżeli nie wytwarzałoby (świadczyło) nic musiałoby je ponosić, im większa produkcja tym mniejsze koszty stałe przypadające na jednostkę produkcji (jKS), zalicza się do nich:

  • Koszty ogólnego zarządu,

  • Koszty amortyzacji,

  • Cześć płac niezależnych od ilości wytwarzanej produkcji, itp.


Koszty zmienne (KZ) ogółu kosztów na stałe i zmienne. Kryterium podziału jest tutaj zależność od wielkości produkcji (ilości świadczonych usług). – koszty które zmieniają się wraz ze zmianami wielkości produkcji (ilością świadczonych usług), im większa produkcja tym większa kwota tych kosztów (jednak koszt zmienny wytworzeni jednostki produkcji (JKz) jest stały)


Koszty całkowite ogółu kosztów na stałe i zmienne. Kryterium podziału jest tutaj zależność od wielkości produkcji (ilości świadczonych usług).(KC) – suma kosztów stałych i zmiennych

KC = KS + KZ


Zadanie 5 ogółu kosztów na stałe i zmienne. Kryterium podziału jest tutaj zależność od wielkości produkcji (ilości świadczonych usług).

Przedsiębiorstwo „Śpioch” świadczy usługi noclegowe. Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal zyski przedsiębiorstwa w poszczególnych kwartałach oraz w całym roku.


Kwartał ogółu kosztów na stałe i zmienne. Kryterium podziału jest tutaj zależność od wielkości produkcji (ilości świadczonych usług).

Wielkość sprzedaży (liczba noclegów)

Cena

Koszty stałe (KS)

JKZ

Koszty zmienne

Koszty całkowite

Obroty

Zysk

I

20

15

400

12

II

50

20

400

12

III

100

30

400

12

IV

80

20

400

12

Cały rok


Próg rentowności może być wyrażony: ogółu kosztów na stałe i zmienne. Kryterium podziału jest tutaj zależność od wielkości produkcji (ilości świadczonych usług).

 • ilościowo lub wartościowo

 • równaniem matematycznym lub metodą graficzną.


W obu przypadkach przyjmujemy następujące założenia upraszczające:

 • wartość produkcji w badanym okresie jest równa wartości sprzedaży

 • koszty produkcji są funkcją wielkości produkcji,

 • stałe koszty (KS) produkcji są jednakowe dla każdej wielkości produkcji,


 • jednostkowe koszty zmienne (JKz) są stałe i wskutek tego całkowite koszty zmienne produkcji zmieniają się proporcjonalnie do wielkości produkcji,

 • jednostkowe ceny sprzedaży (c) poszczególnych wyrobów nie ulegają zmianie z upływem czasu i nie zmieniają się również wraz ze zmianą skali produkcji w całym badanym okresie; wartość sprzedaży jest więc funkcją liniową jednostkowej ceny sprzedaży i ilości sprzedanych wyrobów,

 • poziom jednostkowych kosztów zmiennych i stałych kosztów produkcji pozostaje niezmieniony w całym badanym okresie.


Próg rentowności przy produkcji jednoasortymentowej całkowite koszty zmienne produkcji zmieniają się proporcjonalnie do wielkości produkcji,


Na poziom progu rentowności wpływają następujące czynniki:

 • wielkość produkcji (sprzedaży) (Q),

 • cena wyrobu (c),

 • jednostkowe koszty zmienne (JKz)

 • stałe koszty produkcji (Ks)


P > Kc – zysk czynniki:P < Kc – strata P = Kc - BEP

P = Q*c

Kc = Ks + JKZ*Q

Q*c = Ks + JKZ*Q

P – przychody ze sprzedaży

Kc - całkowite koszty produkcji,


BEP ilościowy czynniki:


BEP wartościowy czynniki:

lub QBEP * c


BEP jako stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej czynniki:(stopień zaspokojenia przewidywanego popytu)

Pm – maksymalna ilość sprzedanych wyrobów określona na podstawie zdolności produkcyjnej lub prognozy popytu.Jednostkowa marża brutto czynniki:

d = c – JKz

Całkowita marża brutto

d = c – JKz / *Q

Q*d = c*Q – JKz*Q

D = P – KZ


Współczynnik (wskaźnik) bezpieczeństwa czynniki:

Przedsiębiorstwo funkcjonujące w gospodarce rynkowej narażone jest stale na niebezpieczeństwo spadku sprzedaży na skutek zmian warunków rynkowych. Stąd celowe jest ustalenie tzw. wskaźnika bezpieczeństwa, obrazującego wrażliwość przedsiębiorstwa na spadek popytu zgłaszanego przez rynek na jego wyroby (usługi). Wskaźnik ten obliczymy na podstawie równania:


i czynniki:lościowy -

- wartościowy


Jeśli WB czynniki:i = 10% oznacza to, że Q może spaść o 10%, a firma i tak nie osiągnie jeszcze straty. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w 10% odległości od progu rentowności. Im wyższy wskaźnik bezpieczeństwa, tym większy spadek popytu firma może przetrwać, nie ponosząc strat. Przykładowo Wb = 0,5 oznacza, że nawet spadek popytu o 50% nie spowoduje straty, chociaż zredukuje zysk przedsiębiorstwa do zera.


Zadanie 6 czynniki:

Przedsiębiorstwo produkuje jeden wyrób. Koszty jednostkowe zmienne tego wyrobu wynoszą 440 zł/szt. Przewiduje się, że przy cenie 580 zł/szt. Efektywny popyt wyniesie 24 000 szt. w ciągu roku. Stałe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa kształtują się na poziomie 1 330 000 zł rocznie. Na podstawie danych oblicz:

 • próg rentowności ilościowy i jakościowy,

 • stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej,

 • zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo

 • jak zmieni się sytuacja, jeśli w wyniku podniesienia ceny do 620 zł/szt. nastąpi spadek popytu do 20 000 szt. rocznie.


Dziękuję czynniki:

za uwagę


ad