Piotr Kryjom
Download
1 / 22

Do ś wiadczenia PARP z wdra ż ania dzia ł ania 5.1 PO IG - PowerPoint PPT Presentation


 • 386 Views
 • Uploaded on

Piotr Kryjom. Do ś wiadczenia PARP z wdra ż ania dzia ł ania 5.1 PO IG. Warszawa, 5 marca 2010 r. Spis tre ś ci:. G ł ó wne zasady dzia ł ania 5.1 PO IG Efekty wdra ż ania dzia ł ania 5.1 PO IG Ewolucja modelu powi ą zania kooperacyjnego Dokumentacja konkursowa 2010

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Do ś wiadczenia PARP z wdra ż ania dzia ł ania 5.1 PO IG' - thiery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Piotr Kryjom

Doświadczenia PARP z wdrażania działania 5.1 PO IG

Warszawa, 5 marca 2010 r.


Spis tre ci
Spis treści:

 • Główne zasady działania 5.1 PO IG

 • Efekty wdrażania działania 5.1 PO IG

 • Ewolucja modelu powiązania kooperacyjnego

 • Dokumentacja konkursowa 2010

 • Planowane działania PARP związane z wdrażanie działania 5.1 PO IG


Co to jest powi zanie kooperacyjne
Co to jest powiązanie kooperacyjne?

 • Powiązanie kooperacyjne - zgrupowanie działających w określonym sektorze: niezależnych przedsiębiorców, w tym nowopowstałych przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną,

 • organizacji badawczych,

 • instytucji otoczenia biznesu,

 • które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianą wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań orazrozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania.


Model powi zania kooperacyjnego
Model powiązania kooperacyjnego


Model powi zania kooperacyjnego1
Model powiązania kooperacyjnego

 • Koordynator

 • fundacja, stowarzyszenie, S.A., Sp. z o.o., JBR, jednostka PAN, organizacja przedsiębiorców, której przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi,

 • posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • nie działa dla zysku lub przeznacza zyski na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez PARP,

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów oraz wykwalifikowany personel

 • Powiązanie

 • co najmniej 10 niezależnych przedsiębiorców (wszyscy), instytucja naukowa i instytucja otoczenia biznesu,

 • nie mniej niż50% uczestników powiązania stanowić będą MSP,

 • zapewni równy, odpłatny dostęp wszystkim podmiotom funkcjonującym w ramach powiązania do produktów projektu,

 • udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie kooperacyjne, wynosi ogółem co najmniej 30%.


2. Efekty wdrażania działania 5.1 PO IGWspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym


Efekty naboru wniosk w w 2008 i 2009

Konkurs 2008

Konkurs 2009

Początek naboru

30.06-13.10.2008

23.03-30.12.2009

Alokacja

67 mln zł

137 mln zł

Liczba złożonych wniosków

9

33

Wartość złożonych wniosków

80,7 mln zł

422,3 mln zł

Liczba podpisanych umów

2

2 + 8 wniosków w trakcie oceny merytorycznej

Wartość podpisanych umów

29,9 mln zł

14, 2 mln zł

Efekty naboru wniosków w 2008 i 2009


 • Lokalizacja powiązań kooperacyjnych, które otrzymały wsparcie:

 • Wrocławski Park Technologiczny

 • Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego

 • Górnośląski Park Przemysłowy

Wrocław

Mielec

KatowiceLokalizacja powi za kooperacyjnych pilota konkurs 2008 konkurs 2009
Lokalizacja powiązań kooperacyjnychPilotaż Konkurs 2008Konkurs 2009


Formy prawne koordynatora pilota konkurs 2008 konkurs 2009
Formy prawne KoordynatoraPilotaż Konkurs 2008Konkurs 2009


Podzia bran owy powi za kooperacyjnych

Lp.

Pilotaż

Konkurs 2008

Konkurs 2009

1.

biotechnologie

turystyka

budownictwo, energia odnawialna, bioenergetyka

2.

energetyka

biomedycyna

lotnictwo

3.

żywność ekologiczna

energia odnawialna, bioenergetyka

spożywcza

4.

budownictwo

telekomunikacja

medyczna, farmaceutyczna, biotechnologie

5.

przemysł drzewny

architektura, geodezja

turystyka

Podział branżowy powiązań kooperacyjnych


Wielko powi za kooperacyjnych

Pilotaż

Konkurs 2008

Konkurs 2009

Całkowita liczba podmiotów zaangażowanych w projekty

961

196

611

Całkowita liczba przedsiębiorców zaangażowanych w projekty

744

146

483

Średnia wielkość powiązania

19,6

21,7

17,9

Wielkość powiązań kooperacyjnych


Najcz ciej pope niane b dy formalne
Najczęściej popełniane błędy formalne

 • Niespełnienie kryterium co najmniej 10 niezależnych przedsiębiorców, spośród których wszyscy są niezależni,

 • Nieprecyzyjne określenie struktury właścicielskiej,

 • Rozbieżności w danych dotyczących liczy osób zatrudnionych przez koordynatora, kosztach osobowych, szkoleniach,

 • Niepoprawne wyliczenie procentowej intensywności wsparcia w przypadku szkoleń i ekspansji rynkowej,

 • Prowadzenie działalności wykluczonej ze wsparcia w ramach EFRR,

 • Brak chronologii i odpowiedniego poziomu szczegółowości w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

 • Niezapewnienie równego dostępu do produktów projektu,

 • Brak środków na finansowanie projektu (brak dokumentów świadczących o posiadaniu środków),

 • Brak informacji w dokumentach rejestrowych dotyczących współpracy na rzecz przedsiębiorców oraz współpracy ze sferą b+r i instytucjami otoczenia biznesu,

 • Wprowadzenie niedozwolonych zmian w dokumentacji podczas uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.


Wnioski
WNIOSKI

 • Działanie 5.1 cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych Wnioskodawców.

 • Niski poziom innowacyjności zgłaszanych projektów, niskie zainteresowanie sfery b+r.

 • Problemy z tworzeniem struktury formalno-prawnej powiązań kooperacyjnych.

 • Brak stabilności instytucjonalnej i finansowej powiązań kooperacyjnych.

 • Wpływ kryzysu gospodarczego na realizację inwestycji przez przedsiębiorców.

 • Próby wykorzystywania wsparcia do tworzenia grup kapitałowych powiązanych osobowo i kapitałowo – np. rozwoju sieci sprzedaży, rozbudowa sieci logistycznych.


 • 4. Dokumentacja konkursowa do działania 5.1 PO IG

 • konkurs 2010


Nowy konkurs do dzia ania 5 1 po ig 2010
Nowy konkurs do działania 5.1 PO IG - 2010

 • Termin –

 • I runda - od 8 marca - 31sierpnia

 • II runda - od 1 września - 30 grudnia

 • Alokacja – ok. 70 mln zł(I runda)

 • 3 konferencje informacyjno-promocyjne w Katowicach, Poznaniu i Gdańsku


Dokumentacja konkursowa 2010
Dokumentacja konkursowa 2010

 • Przewodnik po kryteriach:

 • doprecyzowanie sposobu badania niezależności podmiotów funkcjonujących w powiązaniu w oparciu o załącznik nr 1 do Rozporządzenie KE nr 800/2008

 • ,,W powiązaniu kooperacyjnym powinno brać udział co najmniej 10 przedsiębiorców. Wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w powiązaniu kooperacyjnym muszą być niezależni”.

 • roczne doświadczenie koordynatora w zakresie zarządzania i udzielania usług na rzecz powiązania,

 • wykreślenie kryterium dotyczącego pozyskiwania inwestorów zewnętrznych,

 • Instrukcja wypełnienia wniosku

 • Załącznik nr 9 Kopia umowy/porozumienia powiązania kooperacyjnego sposób finansowania kosztów operacyjnych powiązania po zakończeniu realizacji projektu,Strategia wdra ania dzia aniu 5 1 po ig 2007 2013
Strategia wdrażania działaniu 5.1 PO IG (2007-2013)

 • 2008-2010 – tworzenie podstaw rozwoju powiązań kooperacyjnych, budowa instrumentów wsparcia dostosowanego do potrzeb powiązań i przygotowanie odpowiedniej grupy docelowej poprzez działania edukacyjno-promocyjne.

 • 2011-2013 – uruchomienie kilkunastu projektów, wzmocnienie kompetencji koordynatorów projektów realizowanych w ramach działania 5.1, stworzenie systemu przekazywania dobrych praktyk dla przyszłych Wnioskodawców.


Kierunki p roponowanych zmian w dzia aniu 5 1 po ig
Kierunki proponowanych zmian w działaniu 5.1 PO IG

Działanie 5.1

 • Inkubowanie inicjatyw klastrowych

 • zaplecze techniczne

 • spotkania, konferencje,

 • doradztwo,

 • szkolenia specjalistyczne

 • Cel – przygotowanie strategii rozwoju

 • i analizy potrzeb

 • Rozwój powiązań kooperacyjnych

 • inwestycje (infrastruktura i wyposażenie)

 • szkolenia specjalistyczne,

 • doradztwo,

 • ekspansja rynkowa

 • Cel – innowacyjny produkt/usługa


Dziękuję za uwagę[email protected]ół Wdrażania Instrumentów FinansowychPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


ad