analiza wska nikowa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Analiza wskaźnikowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

Analiza wskaźnikowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 1039 Views
 • Uploaded on

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza rentowności Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału. Plan zajęć:. Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza rentowności Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału. Obszar II - Zadłużenie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analiza wskaźnikowa' - hestia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
analiza wska nikowa

Analiza wskaźnikowa

Analiza zadłużenia

Analiza sprawności działania

Analiza rentowności

Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału

plan zaj
Plan zajęć:
 • Analiza zadłużenia
 • Analiza sprawności działania
 • Analiza rentowności
 • Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału
ocena stopnia zad u enia przedsi biorstwa obejmuje dwa obszary kt re okre laj
Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa obejmuje dwa obszary , które określają:
 • - wskaźniki obrazujące poziom zadłużenia przedsiębiorstwa,

- wskaźniki informujące o zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu.

poziom zad u enia przedsi biorstwa
Poziom zadłużenia przedsiębiorstwa

Ocena ma na celu ustalenie, kto dostarczył firmie środków: właściciele czy zewnętrzni kredytodawcy.

najistotniejsze wska niki
Najistotniejsze wskaźniki:
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia,
 • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego,
 • wskaźnik zadłużenia długoterminowego,
 • wskaźnik zadłużenia środków trwałych
 • wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi
 • wskaźnik trwałości struktury finansowania
 • Wskaźnik zastosowania kapitału własnego
 • Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej
wska nik og lnego zad u enia
wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) x 100%
 • wskaźnik określa udział zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa,
 • wysoki wskaźnik świadczy o dużym ryzyku finansowym – utracie zdolności do zwrotu długów,
 • wg standardów zachodnich, jeżeli nie została zachwiana równowaga między kapitałem obcym a kapitałem własnym, wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0,57 – 0,67.
wska nik zad u enia kapita u w asnego
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
 • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = kapitał własny/zobowiązania ogółem
 • wskaźnik ten określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego,
 • wskazuje na możliwość pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi,
 • wg standardów zachodnich za racjonalny poziom wskaźnika przyjmuje się w małym biznesie proporcję 3:1, dla średnich i dużych firm zaleca się relację 1:1.
ws ka nik zad u enia d ugoterminowego
wskaźnik zadłużenia długoterminowego,
 • wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny
 • wskaźnik długu, ryzyka – dotyczy długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od daty sporządzenia bilansu,
 • zadowalający poziom tego wskaźnika wynosi 0,5,
 • wskaźnik wyższy niż 1,0 świadczy, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał własny,
 • za racjonalny wskaźnik długu przyjmuje się przedział 0,5 – 1,0.
wska nik zad u enia rodk w trwa ych
wskaźnik zadłużenia środków trwałych
 • wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku = rzeczowe składniki majątku trwałego / zobowiązania długoterminowe
 • kredyty długoterminowe najczęściej zabezpieczone są przez określony majątek trwały,
 • wskaźnik informuje o stopniu zabezpieczenia zobowiązań długoterminowych przez rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa.
wska nik pokrycia aktyw w trwa ych kapita ami sta ymi
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi
 • wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitał własny wraz z kapitałami mniejszościowymi + zobowiązania długoterminowe + długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / aktywa trwałe
 • Umożliwia sprawdzenie czy w spółce została zachowana tzw. złota reguła finansowa, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem długoterminowym, czyli takim który jest do dyspozycji przedsiębiorstwa ponad 1 rok.
 • Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe bezpieczeństwo finansowe spółki.
 • Jeśli jest większy od 1 oznacza to zapewnioną długoterminową płynność
wska nik trwa o ci struktury finansowania
Wskaźnik trwałości struktury finansowania
 • Wskaźnik trwałości struktury finansowania = (kapitał własny wraz z kapitałami mniejszości + zobowiązania długoterminowe z rezerwami)/ aktywa ogółem.
 • Pokazuje, jaki jest udział kapitałów długoterminowych finansowaniu majątku przedsiębiorstwa.
 • Wysokie wartości oznaczają wyższy stopień bezpieczeństwa finansowego.
wska nik zastosowania kapita u w asnego
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego
 • Wskaźnik zastosowania kapitału własnego = kapitał własny wraz z udziałami mniejszości/ aktywa trwałe
 • Ukazuje, w jakim stopniu aktywa trwałe są finansowane przez kapitał pochodzący od udziałowców lub akcjonariatu.
 • Im wyższy, tym lepiej
wska nik zastosowania kapita u obcego
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego
 • Wskaźnik zastosowania kapitału obcego = zobowiązania i rezerwy/aktywa obrotowe
 • W celu przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa, przez zobowiązania rozumie się również rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe znajdujące się po stronie pasywów.
wska nik og lnej sytuacji finansowej
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej
 • Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej = wskaźnik zastosowania kapitału własnego * wskaźnik zastosowania kapitału obcego
 • Podobnie jak powyższe dwa wskaźniki przedstawia relacje pomiędzy źródłami finansowania, a aktywami przedsiębiorstwa.
 • Uznaje się, iż rosnące wartości wskaźnika oznaczają poprawę sytuacji finansowej spółki.
zdolno przedsi biorstwa do obs ugi d ugu
Zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu

Ocenie możliwości zwrotu przyznanych kredytów służą wskaźniki:

 • wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej),
 • wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych,
 • wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow.
w ska nik pokrycia obs ugi d ugu wiarygodno ci kredytowej
Wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej)
 • wskaźnik pokrycia obsługi długu I = (zysk przed opodatkowaniem + odsetki) / (raty kapitałowe + odsetki)
 • wskaźnik informuje ile razy zysk w działalności przedsiębiorstwa pokrywa roczne spłaty kredytu długoterminowego i odsetki,
 • określa stopień zabezpieczenia obsługi kredytu przez wygospodarowany w przedsiębiorstwie zysk,
 • wysokość wskaźnika zależy od kondycji finansowej firmy i powinna być większa od 1 (minimum 1,2; wg Banku Światowego minimum - 1,3, optimum 2,5).
w ska nik pokrycia obs ugi d ugu wiarygodno ci kredytowej1
Wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej)
 • wskaźnik pokrycia obsługi długu II = zysk po opodatkowaniu / (raty kapitałowe + odsetki)
 • uznawany za bardziej uzasadniony do liczenia wskaźnika pokrycia obsługi długu,
 • poziom wskaźnika pokrycia obsługi długu opartego na zysku netto powinien być co najmniej równy lub wyższy niż 1,
 • malejąca wielkość wskaźnika może świadczyć o nieefektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, niewielkiej zyskowności zainwestowanych środków, nadmiernej skłonności do inwestowania,
 • stale utrzymujący się niski poziom wskaźnika może stanowić sygnał do konieczności wydłużenia okresu spłaty kredytu.
w ska nik pokrycia zobowi za odsetkowych
Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych
 • wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = (zysk przed opodatkowaniem + odsetki) / odsetki
 • wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowej spłaty odsetek,
 • do ustalenia przyjmuje się zysk brutto, gdyż odsetki płacone są kredytodawcy przed odprowadzeniem podatku dochodowego do budżetu.
w ska nik pokrycia obs ugi kredytu z cash flow
Wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow
 • wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow = (zysk netto + amortyzacja) / (rata kredytu + odsetki)
 • wskaźnik uznawany za najbardziej praktyczny i istotny wykładnik wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa,
 • za wartość normatywną przyjmuje się 1,5,
 • niższy poziom wskaźnika informuje, iż projekt inwestycyjny finansowany kredytem stanowi przedsięwzięcie o podwyższonym ryzyku.
slide22
W celu pomiaru aktywności przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych wykorzystuje się wskaźniki sprawności działania:
 • wskaźniki oparte na kosztach wytwarzania w przedsiębiorstwie,
 • wskaźniki rotacji,
 • wskaźniki gospodarowania zasobami.

W praktyce do oceny przedsiębiorstwa dobiera się wskaźniki odpowiadające specyfice prowadzonej działalności.

wska niki aktywno ci gospodarczej oparte na kosztach
Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
 • wskaźnik operacyjności = (koszt własny sprzedaży / sprzedaż netto) x 100%
 • najbardziej ogólny wskaźnik aktywności firmy (tzw. wskaźnik kosztów),
 • wskaźnik obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność zarządzających do kontroli i obniżki kosztów,
 • uzależniony od rodzaju działalności przedsiębiorstwa,
 • przyjmowany poziom wskaźnika mieści się w granicach 50 – 90%;
 • wskaźnik wyższy niż 90% może wskazywać na trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych
 • wskaźnik niższy niż 50% informuje o wysokiej zyskowności danego rodzaju działalności przedsiębiorstwa.
wska niki aktywno ci gospodarczej oparte na kosztach1
Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
 • wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych = (koszty administracyjne / sprzedaż netto) x 100%
 • informuje o udziale kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży,
 • wg standardów zachodnich koszty administracyjne zawierają się w przedziale 10 – 15% ogółu kosztów i powinny uwzględniać wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, również odsetki od zaangażowanych kapitałów obcych.
wska niki aktywno ci gospodarczej oparte na kosztach2
Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
 • poziom zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży = (zobowiązania bieżące / koszt własny sprzedaży) x 100%
 • informuje o udziale zobowiązań bieżących wraz z przypadającą na dany rok ratą zobowiązań długoterminowych w koszcie własnym sprzedaży,
 • w ocenie kondycji finansowej istotne są zmiany wskaźnika w czasie stanowiące podstawę oceny struktury zobowiązań z punktu widzenia wymagalności ich spłaty.
wska niki aktywno ci gospodarczej oparte na kosztach3
Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
 • wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym = (aktywa bieżące – pasywa bieżące) / (koszty własne sprzedaży – amortyzacja) x 100%
 • informuje w jakim stopniu środki obrotowe po spłacie zobowiązań krótkoterminowych pokrywają koszty działalności przedsiębiorstwa.
wska niki aktywno ci gospodarczej oparte na kosztach4
Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
 • wskaźnik poziomu kosztów finansowych = (koszty finansowe / średni stan zobowiązań ogółem) x 100%
 • wskaźnik służy przede wszystkim do porównań z zyskownością zaangażowanych w przedsiębiorstwie kapitałów,
 • wielkość wskaźnika zależy od zadłużenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi, stopnia pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy kredytami krótkoterminowymi oraz od wysokości stopy procentowej kredytów i pożyczek.
wska niki rotacji
Wskaźniki rotacji
 • Część z nich była już omawiana przy okazji płynności: wskaźnik ściągalności należności, wskaźnik spłaty zobowiązań, wskaźnik rotacji zapasów.
 • Ponadto są to jeszcze wskaźniki rotacji majątku.
wska niki rotacji maj tku wska nik obrotowo ci aktyw w
Wskaźniki rotacji majątku(wskaźnik obrotowości aktywów)
 • wskaźnik globalnego obrotu aktywami = sprzedaż netto / średni stan aktywów ogółem
 • Wskaźnik obrotowości aktywów = sprzedaż netto/aktywa ogółem
 • najbardziej ogólny wskaźnik globalnego obrotu aktywami,
 • informuje ile razy sprzedaż netto jest większa od aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo,
 • wielkość wskaźnika uzależniona jest od specyfiki branży.
wska niki rotacji maj tku wska nik obrotowo ci aktyw w trwa ych
Wskaźniki rotacji majątku(wskaźnik obrotowości aktywów trwałych)
 • wskaźnik rotacji środków trwałych = sprzedaż netto / średni stan środków trwałych
 • Wskaźnik obrotowości aktywów trwałych = sprzedaż netto/ aktywa trwałe
 • ukazuje efektywność wykorzystania środków trwałych uczestniczących w tworzeniu wartości sprzedaży,
 • określa ile razy sprzedaż netto jest większa od środków trwałych zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwa,
 • dużą wartość poznawczą odgrywa w firmach, w których środki trwałe stanowią ważny element majątku,
 • poddając analizie wielkość wskaźnika należy uwzględniać fakt, iż środki trwałe wykazuje się w wartości netto!
wska niki rotacji maj tku
Wskaźniki rotacji majątku
 • wskaźnik rotacji majątku obrotowego = sprzedaż netto / średni stan majątku obrotowego
 • ukazuje ile razy w ciągu roku następuje „odtworzenie” majątku obrotowego poprzez sprzedaż wyrobów i usług,
 • określa szybkość obrotu aktywów czynnych przedsiębiorstwa,
 • im wyższy poziom wskaźnika, tym lepsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa,
 • porównanie poziomu wskaźnika w czasie pozwala ustalić tendencję zmian w zakresie gospodarowania majątkiem obrotowym,
 • zbyt wysoki poziom wskaźnika informuje o zamrożeniu kapitału obrotowego, zbyt niski może prowadzić do zachwiania rytmiczności produkcji i sprzedaży oraz pogorszenia stopnia wykorzystania środków trwałych.
w ska nik pomocniczy
Wskaźnik pomocniczy
 • wskaźnik rotacji środków płynnych = sprzedaż netto / średni stan należności i środków pieniężnych
 • wskaźnik istotny w firmach, w których majątek obrotowy stanowi podstawowy zasób majątkowy firmy.
wska niki gospodarowania zasobami
Wskaźniki gospodarowania zasobami
 • uzupełniają grupę wskaźników charakteryzujących aktywność przedsiębiorstwa w wykorzystaniu zasobów,
 • obejmują wskaźniki dotyczące wykorzystania potencjału ludzkiego i środków trwałych,
 • obrazują pozycję finansową przedsiębiorstwa.
wska niki gospodarowania zasobami1
Wskaźniki gospodarowania zasobami
 • wydajność pracy na 1 zatrudnionego = sprzedaż netto / przeciętna liczba zatrudnionych
wska niki gospodarowania zasobami2
Wskaźniki gospodarowania zasobami
 • produktywność środków trwałych = sprzedaż netto / przeciętny stan środków trwałych brutto
ocena stopnia zmian rodk w trwa ych i r de finansowania
Ocena stopnia zmian środków trwałych i źródeł finansowania:
 • stopień sfinansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji = (amortyzacja / przyrost środków trwałych) x 100%
ocena stopnia zmian rodk w trwa ych i r de finansowania1
Ocena stopnia zmian środków trwałych i źródeł finansowania:
 • stopień sfinansowania przyrostu środków trwałych z cash flow = (zysk netto + amortyzacja) / przyrost środków trwałych x 100%
 • informuje o stopniu pokrycia przyrostu środków trwałych z własnych wygospodarowanych środków.
ocena stopnia zmian rodk w trwa ych i r de finansowania2
Ocena stopnia zmian środków trwałych i źródeł finansowania:
 • stopień sfinansowania przyrostu aktywów z cash flow = (zysk netto + amortyzacja) / przyrost aktywów ogółem x 100%
obszar iv rentowno1
Obszar IV - Rentowność
 • Ø    Stanowi podstawowy miernik informujący o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału.
 • Ø    Służy ocenie nie tylko przedsiębiorstwa, ale i zdolności kierownictwa do generowania zysków z zaangażowanych środków.
 • Wykorzystywana w analizie prospektywnej do prezentacji przyszłej sytuacji majątkowo – finansowej firmy.
rentowno mo na rozpatrywa w trzech uj ciach
Rentowność można rozpatrywać w trzech ujęciach:
 • rentowność sprzedaży (rentowność handlowa),
 • rentowność majątku (rentowność ekonomiczna),
 • rentowność zaangażowanych kapitałów własnych (rentowność finansowa).
rentowno sprzeda y
Rentowność sprzedaży

W zależności od kategorii zysku przyjmowanej do obliczeń, wskaźniki rentowności liczone są jako brutto i netto.

rentowno sprzeda y rentowno brutto
Rentowność sprzedaży(rentowność brutto)
 • wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (rentowność brutto) = (zysk przed opodatkowaniem / sprzedaż netto) x 100%
 • Może, ale nie musi być podawany w procentach.
 • wielkość wskaźnika jest niezależna od stopy opodatkowania zysku,
 • odzwierciedla politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk, jaki generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży,
 • zaleca się ustalanie tego wskaźnika na podstawie zysku osiągniętego z działalności podstawowej.
rentowno sprzeda y rentowno netto
Rentowność sprzedaży(rentowność netto)
 • wskaźnik rentowności sprzedaży netto (rentowność netto) = (zysk netto / sprzedaż netto) x 100%
 • Może, ale nie musi być podawany w procentach.
 • wskaźnik określany zwrotem ze sprzedaży, informuje o udziale zysku po opodatkowaniu w wartości sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży,
 • im niższy poziom wskaźnika, tym większa wartość sprzedaży powinna być zrealizowana dla określonej kwoty zysku,
 • większa wartość wskaźnika oznacza korzystniejszą kondycję finansową firmy,
 • podniesienie rentowności netto oznacza wzrost efektywności sprzedaży, gdyż każda złotówka sprzedaży generuje dodatkowy zysk,
rentowno dzia alno ci operacyjnej
Rentowność działalności operacyjnej
 • Rentowność działalności operacyjnej = zysk z działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży
 • Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej.
w ielko wska nika rentowno ci sprzeda y zale y od rodzaju dzia alno ci
Wielkość wskaźnika rentowności sprzedaży zależy od rodzaju działalności:
 • niska zyskowność występuje przy wytwarzaniu wyrobów charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej ich sprzedaży,
 • wyższa marża zyskowności jest niezbędna w sytuacji dłuższego cyklu eksploatacji (konieczność pokrycia wyższych kosztów).
rentowno maj tku
Rentowność majątku

Rentowność ekonomiczna informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku.

rentowno maj tku rentowno aktyw w roa
Rentowność majątku(rentowność aktywów, ROA)
 • wskaźnik rentowności majątku = (zysk netto / wartość majątku ogółem) x 100%
 • wskaźnik określany również zwrotem z majątku (return on assest - ROA), wyznacza ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku,
 • im wartość wskaźnika wyższa, tym korzystniejsza sytuacja finansowa firmy,
 • wskaźnik stanowi ogólny miernik podnoszenia efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie,
 • wielkość wskaźnika determinuje szereg różnorodnych czynników, niekiedy o przeciwnym kierunku oddziaływania.
rentowno maj tku1
Rentowność majątku
 • rentowność aktywów = rentowność sprzedaży neto x rotacja aktywów

Z równania wynika, iż taka sama rentowność aktywów może być wynikiem zupełnie różnej polityki sprzedaży:

 • 1) polityki ilości (niskich cen), charakteryzującej się niską zyskownością jednostkową, ale odpowiednio wyższą wielkością sprzedaży,
 • polityki jakości (wysokich cen), charakteryzującej się wysoką zyskownością i niską rotacją aktywów.
rentowno finansowa
Rentowność finansowa
 • rentowność finansowa dotyczy zyskowności zaangażowanego kapitału własnego,
 • stanowi obszar zainteresowania akcjonariuszy,
 • pozwala określić stopę zysku z inwestycji w danym przedsiębiorstwie.
rentowno finansowa rentowno kapita u w asnego roe
Rentowność finansowa(rentowność kapitału własnego, ROE)
 • wskaźnik zyskowności kapitału własnego (rentowności kapitału własnego, ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100%
 • Może być wyrażony w procentach, ale nie musi.
 • wyższa wartość wskaźnika zwrotu kapitału oznacza korzystniejszą sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 • wyższa efektywność kapitału własnego stwarza możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
rentowno finansowa1
Rentowność finansowa
 • Do celów analitycznych wskaźnik zwrotu kapitału własnego można przedstawić jako iloczyn:
 • zysk netto / kapitał własny = (zysk netto / aktywa ogółem) x (aktywa ogółem / kapitał własny)
 • wielkość wskaźnika zależy od wielkości wygospodarowanego zysku oraz od źródeł finansowania majątku,
rentowno finansowa2
Rentowność finansowa
 • zysk netto / kapitał własny = (zysk netto / sprzedaż netto) x (aktywa (pasywa) ogółem / kapitał własny)
 • wielkość wskaźnika zależy również od rentowności sprzedaży oraz rotacji majątku.
 • Rozwinięciem relacji kształtujących zyskowność kapitałów własnych jest model analizy Du Ponta.
analiza przyczynowa wska nika rentowno ci kapita u w asnego obejmuje
Analiza przyczynowa wskaźnika rentowności kapitału własnego obejmuje:
 • rentowność sprzedaży netto,
 • rotację majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo,
 • strukturę kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie.
rentowno finansowa3
Rentowność finansowa
 • wskaźnik zyskowności kapitału stałego = (zysk netto + odsetki od długów długoterminowych) / (kapitał własny + długi długoterminowe) x 100%
 • uzupełnia informacje o rentowności kapitału własnego,
 • ukazuje potencjalne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa,
 • stanowi istotny miernik kondycji finansowej przedsiębiorstwa zarówno dla akcjonariuszy, kierownictwa i instytucji finansowych.
rentowno stanowi konsekwencj przyj tej strategii rozwoju firmy obejmuj cej
Rentowność stanowi konsekwencję przyjętej strategii rozwoju firmy obejmującej:
 • politykę cen oraz kontrolę kosztów wyznaczających udział zysku w sprzedaży, czyli marżę zysku,
 • politykę inwestycji, od której zależy produktywność i rentowność inwestycji,
 • politykę finansową, która określa strukturę zadłużenia umożliwiającą zwiększenie rentowności inwestycji w odniesieniu do właścicieli kapitału lub powodującą spadek tej rentowności.
wska niki rynku kapita owego s u ocenie op acalno ci inwestycji w dan firm obejmuj umownie
Wskaźniki rynku kapitałowego służą ocenie opłacalności inwestycji w daną firmę, obejmują (umownie):
 • wskaźniki istotne dla akcjonariuszy,
 • wskaźniki istotne dla potencjalnych inwestorów oraz firmy korzystającej z kapitału akcyjnego
wska niki wykorzystywane przez akcjonariuszy
Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
 • zysk na 1 akcję (EPS) = zysk netto / ilość wyemitowanych akcji
 • najbardziej ogólny wskaźnik informujący o wielkości zysku przypadającym na jedną akcję zwykłą, niezależnie od tego czy zysk ten zostanie wypłacony jako dywidenda, czy zagospodarowany w przedsiębiorstwie,
 • ilustruje skalę potencjalnych korzyści akcjonariusza, przy założeniu, że dywidenda zależy od wielkości wygospodarowanego zysku,
 • wskaźnik zysku na 1 akcję ma wartość historyczną, służy ocenie przyszłości firmy.
wska niki wykorzystywane przez akcjonariuszy1
Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
 • stopa zyskowności akcji = (zysk na 1 akcję / cena rynkowa akcji) x 100%
 • obrazuje, jaki procent zysku przynosi dana akcja w relacji do jej ceny giełdowej,
 • wykorzystywany do porównywania korzyści lokowania kapitałów w różne firmy.
wska niki wykorzystywane przez akcjonariuszy2
Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
 • wskaźnik stopy dywidendy = (dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa 1 akcji) x 100%
 • ilustruje bezpośrednie korzyści dla posiadaczy akcji,
 • porównanie wskaźników różnych firm umożliwia ocenę rozpiętości korzyści osiąganych przez zakup różnych rodzajów akcji.
wska niki wykorzystywane przez akcjonariuszy3
Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
 • wskaźnik stopy wypłat dywidendy = (dywidenda na 1 akcję / zysk netto na 1 akcję) x 100%
 • stanowi uzupełnienie wskaźnika stopy dywidendy,
 • obrazuje udział dywidendy w zysku po opodatkowaniu,
 • niski poziom wskaźnika sygnalizuje przeznaczenie znacznej kwoty zysków na rozwój
wska niki wykorzystywane przez akcjonariuszy4
Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
 • rentowność akcji R = ((cena sprzedaży akcji – cena zakupu akcji) + suma dywidend / cena zakupu akcji) x 100%
 • służy ocenie zysku / straty na sprzedaży akcji.
wska niki dla potencjalnych inwestor w i emitent w akcji
Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji
 • PER = cena rynkowa akcji / zysk netto na 1 akcję
 • najbardziej popularny wskaźnik ułatwiający przybliżoną ocenę celowości inwestowania w akcje danej spółki (price earnings ratio),
 • wskaźnik umożliwia ocenę opłacalności lokat kapitałowych w różnych firmach,
 • określa liczbę lat, w ciągu których nastąpi zwrot nakładu na zakup akcji, przy założeniu, że firma będzie w przyszłości przynosić zyski takie jak dotychczas,
 • na wartość PER wpływa cena giełdowa akcji, zyskowność firmy i ogólna sytuacja na rynku kapitałowym
wska niki dla potencjalnych inwestor w i emitent w akcji1
Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji
 • cena giełdowa = (PER x zysk netto) / ilość wyemitowanych akcji
 • umożliwia ustalenie górnej granicy cen akcji atrakcyjnej dla potencjalnego inwestora,
 • każdy zakup akcji powyżej tak ustalonej ceny giełdowej będzie związany z coraz wyższym ryzykiem,
 • przy zakupie poniżej ceny giełdowej można spodziewać się dodatkowych korzyści.
wska niki wykorzystywane w analizie prognostycznej u atwiaj ce podj cie decyzji co do zakupu akcji
Wskaźniki wykorzystywane w analizie prognostycznej ułatwiające podjęcie decyzji co do zakupu akcji:
 • wskaźnik ceny do kapitału własnego (price to equity ratio)PEQ = cena rynkowa akcji / kapitał własny przypadający na akcję
 • niska wartość wskaźnika oznacza z reguły, że spółka osiąga wyjątkowo małe zyski bieżące, posiada nie w pełni wykorzystany majątek o znacznej wartości, stwarza nadzieję na dobre wyniki w przyszłości,
 • niski wskaźnik może stanowić wskazówkę dla inwestorów, którzy planują zakup akcji jako lokaty kapitału w dłuższym horyzoncie czasowym.
wska niki wykorzystywane w analizie prognostycznej u atwiaj ce podj cie decyzji co do zakupu akcji1
Wskaźniki wykorzystywane w analizie prognostycznej ułatwiające podjęcie decyzji co do zakupu akcji:
 • wskaźnik zysku zainwestowanego w przedsiębiorstwie po wypłaceniu akcjonariuszom dywidend
 • PR = ((zysk netto na 1 akcję – dywidenda na 1 akcję) / zysk na 1 akcję) x 100%
wska nik rentowno ci kapita w w asnych firmy
wskaźnik rentowności kapitałów własnych firmy
 • RNT = (zysk netto na 1 akcję / kapitał własny na 1 akcję) x 100%
wska nik szybko ci wzrostu zysk w analizowanego przedsi biorstwa
wskaźnik szybkości wzrostu zysków analizowanego przedsiębiorstwa
 • GR = ((zysk w roku n – zysk w roku n – 1) / zysk w roku n – 1) x 100%
wska niki rynku kapita owego wykorzystywane
Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane:
 • w ocenie opłacalności inwestowania kapitałów w akcjach danej firmy w porównaniu z akcjami innych firm,
 • w porównaniu z innymi alternatywnymi możliwościami lokat, np. depozyty bankowe, obligacje, bony skarbowe, itp.
ocena przedsi biorstwa na rynku kapita owym
Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym:
 • pozytywna – umożliwia uzyskanie dodatkowych kapitałów na cele rozwojowe; chroni firmę przed przejęciem przez konkurentów drogą wykupu kontrolnego pakietu akcji,
 • negatywna – możliwość utraty zewnętrznych źródeł finansowania; ryzyko przejęcia przez konkurencję kontrolnego pakietu akcji, utrata samodzielności, zagrożenie likwidacją.