cash flow analiza l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cash flow analiza PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cash flow analiza

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
vala

Cash flow analiza - PowerPoint PPT Presentation

156 Views
Download Presentation
Cash flow analiza
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNIVERZITET SINGIDUNUM – PFB, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA Cash flow analiza Mr. Marko Milojević Ekonomsko – finansijska analiza

 2. Danas je prisutna mogućnost manipulacije računovodstvenim pravilima prilikom obračuna rezultata što je dovelo do toga da se umanji efikasnost BU kao predmeta analize. • Ekonomsko finansiska analiza je sve više počela pažnju da usmerava na Izveštaj o novčanim tokovima. Izveštaj o novčanim tokovima se definiše kao izvedeni finansijski izveštaj u kome su prikazani prilivi i odlivi gotovine po osnovu poslovne, investicione i finansijske aktivnosti u toku obračunskog perioda • Obavezan finanijski izveštaj. Za koja preduzeća? • Periodičan izveštaj

 3. Šta je gotovina a šta gotovinski ekvivalenti? Gotovina predstavlja gotovinu u blagajni, depozite po viđenju i kratkoročne finansijski plasmani Gotovinski ekvivalenti su kratkoročna visoko likvidna ulaganja koja se brzo pretvaraju u gotovinu Gotovinski ekvivalenti su: komercijalni zapisi, obveznice, menice, čekovi i trezorske hartije od vrednosti kojima je rok dospeća do 3 meseca Gotovinski ekvivalenti se smatraju sastavnim delovima gotovine U većini zapadnih zemalja ulaganja u gotovinske ekvivalente su veća od stanja na tekućim računima. Zašto?

 4. Izveštaj o novčanim tokovima ima tri dela:1. tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti2. tokovi gotovine iz investicione aktivnosti3. tokovi gotovine iz finansijske aktivnosti • POSLOVNE AKTIVNOSTI: prodaja gotovih proizvoda, pružanje usluga, plaćanje dobavljačima za materijal, robu, plaćanje troškova poslovanja (proizvodnih, neproizvodnih, zarada), isplata kao i naplata kamata na pozajmljena odnosno plasirana sredstva. • Razlika priliva i odliva gotovine = Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti • Neto novčani tokovi iz PA se upoređuju sa NETO DOBITKOM iz BU-a, vrlo retko su jednaki.

 5. Neto dobitak = Prihodi – Rashodi Poštovanje principa realizacije i matchinga; tokovi rentabiliteta Neto novčani tok = Prilivi – Odlivi gotovine Nastanak izveštaja o novčanim tokovima zasniva se na konverziji ili prevođenju tokova rentabilnosti ( prihoda i rashoda) na novčane tokove (primanja i izdavanja gotovine). 2. Investiciona aktivnost se odnosi na vrednovanje ulaganja čiji je rok duži od jedne poslovne godine: Nabavka nekretnina, postrojenja i opreme, nematerijalnih sredstava, ulaganja u dugoročne finansijske instrumente kao i njihova prodaja. • Finansijska aktivnost utiču na veličinu i strukturu izvora finansiranja, odnosno na promenu sopstvenog i pozajmljenog kapitala. Novčana primanja: uzimanje kredita, emisija obveznica i akcija Novčana izdavanja: Isplata dividendi, povraćaj samo glavnice kredita.

 6. Analiza izveštaja o novčanim tokovima • Izveštaj o tokovima gotovine predstavlja i služi menadžerima, investitorima i kreditorima kao analitičko sredstvo da bi: • Utvrdili iznos gotovine koja je obezbeđena iz poslovanja • Procenili sposobnost preduzeća da ispunjava sve svoje obaveze kao i isplatu dividendi • Utvrdili iznos ulaganja u nove nekretnine, P i Opremu • Utvrdili obim finansiranja potrebnog za proširenje ulaganja u dugoročna sredsta ili nastavak poslovanja • Procenili sposobnost preduzeća da ostvaruje pozitivan tok gotovine u budućim periodima

 7. Analiza novčanih tokova se naziva i procena solventnosti • Solventnost je sposobnost preduzeća da dugoročno pokriva sve svoje dospele obaveze plaćanja u rokovima njihovog dospeća. • Analiza novčanog toka (procena solventnosti) se sastoji: • Operativne performanse • Finansijska fleksibilnost • Procena likvidnosti

 8. Operativne performanse odnose se na sposobnost preduzeća da raste i razvija se kroz poslovne aktivnosti. • Preduzeće koje najveće prilive gotovine ostvaruje od prodaje proizvoda, roba i usluga a odlive od aktivnosti plaćanja troškova sadržanih u prodatim proizvodima, robama i usluga je preduzeće čije su operativne perfomanse veoma dobre. • Tokovi iz poslovnih aktivnosti moraju biti pozitivni jer je to potvrda da preduzeće može da generiše gotovinu. • Finansijska fleksibilnost odnosi se na procenu sposobnosti preduzeća da generiše gotovinu iz drugih izvora koje nisu deo poslovne aktivnosti. • Sposobnost preduzeća da se kreditno zadužuje, da emituje obveznice ili akcije, kao i da prodaje aktivu(sredstva) kojima raspolaže(N,P,O I F.I). • Likvidnost-deo fin. fleksibilnosti i definiše se kao kratkoročni aspekt posmatranja novčanih tokova preduzeća. • Likvidnost sposobnost preduzeća da pretvori svoju aktivu u gotovinu.

 9. Likvidnost zavisi od finansijskih koeficijenata: • Koeficijenti za procenu likvidnosti • Utvrđivanje neto obrtnih sredstava • Specifični koeficijenti koji se odnose na Izv. o novčanim tokovima

 10. Koeficijenti za procenu likvidnosti

 11. b) Utvrđivanje neto obrtnih sredstava • Neto obrtna sredstva • = Obrtna sredsta – Kratkoročne obaveze • Zadovoljavajuće je ako iznos razlike ima tendeciju porasta posmatrano kroz više obračunskih perioda

 12. c) Specifični finansijski pokazatelji

 13. ANALIZA NETO OBRTNOG FONDA Neto obrni fond se definiše (working capital) kao razlika dugoročnih izvora finansiranja i Stalnih sredstava Zlatno pravilo bilansiranja u širem smislu?

 14. Analiza Leverage-a Poslovni leverage utvrditi prelomnu tačku? Fiksni troškovi Finansiski leverage = Rashodi na ime kamata za pozajmljeni kapital Kombinovani leverage = Rizik kombinacija poslovnog i finansiskog ALTMANOV Z Score Model Z=0.717X1+0.847X2+3.107X3+0.420X4+0.998X5 X1 – Neto obrtna sredstva / Ukupna aktiva X2 – Zadržani dobitak / Ukupna aktiva X3 – Dobitak pre poreza i kamata (EBIT) / Ukupna aktiva X4 – Sopstveni kapital / Ukupne obaveze X5 – Prihodi od prodaje / Ukupna aktiva

 15. Promena poslovnog dobitka i uticaj na stopu prinosa Ukupan/Sopstven kapital

 16. Promena poreza na dobitak Uvek kada je stopa prinosa aktive veća od kamatne stope isplati se da se preduzeće finansira iz dugoročnih obaveza jer će to dovesti do bolje efikasnosti u korišćenju sopstvenog kapitala i povećati prinos na sopstveni kapital! (poslovni dobitak je isti a što je veća stopa poreza na dobitak to se više isplati)