1 / 69

Kalp ritmi ve ritim bozuklukları (aritmiler)

Kalp ritmi ve ritim bozuklukları (aritmiler). Doç.Dr.İlhan Mavioğlu Acıbadem Kayseri Hastanesi 2010. EKG Yorumunun Temelleri   I. Frekans : Dakikada kaç atım ? a)  Atrial Frekans: P dalgalarını say b)  Ventriküler Frekans: QRS-komplekslerini say

pilialoha
Download Presentation

Kalp ritmi ve ritim bozuklukları (aritmiler)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kalp ritmi ve ritim bozuklukları (aritmiler) Doç.Dr.İlhan Mavioğlu Acıbadem Kayseri Hastanesi 2010

 2. İ.Mavioğlu, 2010

 3. İ.Mavioğlu, 2010

 4. İ.Mavioğlu, 2010

 5. İ.Mavioğlu, 2010

 6. İ.Mavioğlu, 2010

 7. İ.Mavioğlu, 2010

 8. İ.Mavioğlu, 2010

 9. İ.Mavioğlu, 2010

 10. İ.Mavioğlu, 2010

 11. EKG Yorumunun Temelleri   I. Frekans : Dakikada kaç atım ? a)  Atrial Frekans: P dalgalarını say b)  Ventriküler Frekans: QRS-komplekslerini say Normal sinüs ritminde P dalgaları ve QRSkomplekslerinin sayıları eşittir. c)  Frekansı yaklaşık olarak bulmak için 2 pratik yöntem : * 6 saniyelik bir dilimdeki QRS sayısı x 10 * 300’ü R-R aralığındaki büyük kutu sayısına böl İ.Mavioğlu, 2010

 12. II. Düzenlilik a)EVET veya HAYIR b)HAYIR sa, Düzenli bir düzensizlik mi ? Arasıra düzensizlik mi? Düzensiz düzensizlik mi ?  (Atrial fibrilasyon) İ.Mavioğlu, 2010

 13. III. P-Dalgaları a) Var mı ? (yoksa AV geçiş bölgesi kaynaklı ritm) b) Düzenliler mi ? (düzensizse sinüs aritmisi) c) Her P dalgası için QRS kompleksi var mı ? (yoksa 2. veya3.derece blok) d) Pozitif mi, ters mi? (ters ise AV geçiş bölgesi kaynaklı ritm) e) Hepsi aynı görünümde mi ?(değilse, SA düğüm dışında multipl atrial kaynaklar olabilir)     İ.Mavioğlu, 2010

 14. IV. P-R Aralığı Normal aralık = 0.12 - 0.20 s  > 0.20 s : impuls yavaşlamış, olasılıkla bir kalpbloğu < 0.12 s : impuls normalden daha aşağıda bir bölgedenkaynaklanıyor (prematür atrial kontraksiyonlar) V. QRS-kompleksleri a)      Hepsi benzer mi ? b)      Süresini ölç (normal süre : 0.06 – 0.09 s) İ.Mavioğlu, 2010

 15. Normal Sinus Ritmi Kriterleri 1. Frekans = 60 - 100 atım/dak 2. Ritm = düzenli 3. P-dalgaları = normal ve yalnız QRS kompleksinden önce bulunması. 4. P-Raralığı= 0.12-0.20 s 5. QRS komplekslerinin birbirine benzer olması ve sürelerinin 0.09 sn’den uzun olmaması. İ.Mavioğlu, 2010

 16. Normal Sinus Rhythm

 17. Sinus Bradycardia

 18. Sinus Tachycardia

 19. Kalp Aritmileri Kalbin sinusal ritminin bozulması. I. Kalp Blokları II. Ektopik odaklar & Re-entry fenomeni *** İskemik kalp hastalığı aritmilerin en sık nedenidir. İ.Mavioğlu, 2010

 20. I. Kalp Blokları • SA blok : SA düğümden uyaran çıkışında yetersizlik. SA blok ve blok döneminde AV düğüm ritmi İ.Mavioğlu, 2010

 21. I. Kalp Blokları • AV blok : Atriyumlardan ventriküllere uyaranların yavaş geçmesi veya geçememesi. AV düğüm veya His demetinde problem (iskemi, skar dokusu, enflamasyon). • Birinci-derece AV blok: AV düğümden ileti yavaşlamıştır. • İkinci-derece AV blok: Yalnız bazı atriyal uyaranlar ventriküllere geçer. Her iki, üç veya dörtte biri. • Üçüncü-derece AV blok (tam blok): Hiçbir uyaran atriyumlardan ventriküllere geçemez. İ.Mavioğlu, 2010

 22. İ.Mavioğlu, 2010

 23. First Degree A-V Block

 24. Second Degree A-V Block – Mobitz Type II

 25. Second Degree A-V Block – Mobitz Type I – Wenckebach Block

 26. Third Degree (Complete) A-V Block

 27. 3.His demetinin dallarında blok: Dal bloğunda eksitasyon sağlam daldan aşağı doğru yayılır ve daha sonra kas aracılığı ile bloke taraftaki ventrikülü uyarır.  Ventrikül hızı normaldir ama QRS kompleksi uzun (0.12 sn ) ve deformedir. İ.Mavioğlu, 2010

 28. Sol dal bloğunda QRS komplekslerinde uzama ve sol eksen sapması (yaklaşık -50 derece). İ.Mavioğlu, 2010

 29. Sağ dal bloğunda QRS komplekslerinde uzama ve sağ eksen sapması (yaklaşık 105 derece). İ.Mavioğlu, 2010

 30. Left Bundle Branch Block

 31. Right Bundle Branch Block

 32. II. Ektopik Odaklar • Uyaran SA düğümden değil de kalbin başka bir noktasındankaynaklanırsa ekstrasistol, erken vuru veya prematür vuru olarak adlandırılır. • Nedenleri • Lokal iskemi alanları; • Kalbin farklı noktalarındaki küçük kalsifiye plaklar; • İlaçlar, nikotin veya kafein ile toksik irritasyon; • Kalp kateterizasyonu sırasında kateter sağ ventrüküle girdiği zaman endokarda bası yapması sonucu. İ.Mavioğlu, 2010

 33. Erken vuruyu izleyen sinus uyaranı kalp kasını uyaramaz, çünkü kalp erken vurunun refrakter dönemindedir. Bir sonraki sinus uyaranına kadar uzun bir bekleme dönemi görülür = kompensatuar pause İ.Mavioğlu, 2010

 34. Frequent PVC’s Producing Bigeminy

 35. Frequent Premature Ventricular Contractions (PVC’s)

 36. Atriyal Aritmiler Ekstrasistol atriyum kasından kaynaklanıyorsaatriyalekstrasistol Atriyal bir odak düzenli olarak 220/dak ya kadar frekansta deşarj yaparsa  atriyal taşikardi Atriyal frekans 200-350/dak ya çıkarsa  atriyal flatter(2:1 veya daha büyük oranlı bir AV blokla birlikte olur) Atriyal frekans 300-500/dak ise  atriyal fibrilasyon AV düğüm düzensiz deşarj yaptığı için ventriküller düzensiz olarak 125-150/dak frekansta çalışır. İ.Mavioğlu, 2010

 37. Premature Atrial Contractions (PAC’s)

 38. Atrial Tachycardia

 39. Atrial Flutter with 4:1 Block

 40. Atriyal aritmilerin sonuçları: Atriyal ekstrasistol  çoğu normal insanda zaman zaman oluşur. Atriyal taşikardi & flatterda  ventriküler hız   diyastol kısalır  ventriküller yeteri kadar kanla dolamaz  perifere fırlatılan kan   kalp yetersizliği bulguları Atriyal fibrilasyonda  ventriküler hız  ise  kalp yetersizliği İ.Mavioğlu, 2010

 41. Atrial Fibrillation with Slow Ventricular Rate

 42. Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Rate

 43. Atrial Fibrillation

 44. Karotis sinusu masajı veya gözküresi üzerine bası yapılınca  refleks vagal deşarj uyarılır  salınan asetilkolin atriyum kasında ve AV düğümde iletiyi deprese eder  sıklıkla taşikardiyi ve bazen de flatterı normal sinus ritmine döndürür veya AV bloğun derecesini arttırarak ventrikül hızını . Dijitaller, beta-blokerler de AV iletiyi deprese ederek atriyal fibrilasyonda ventrikül ritmini . İ.Mavioğlu, 2010

 45. Ventriküler Aritmiler Ventriküler ekstrasistol QRS kompleksleri uzun ve deformedir. Çünkü ventriküle, ventrikül kası aracılığı ile yayılırlar. His demetini uyaramazlar. QRS öncesi P dalgası bulunmaz. Ventriküler taşikardi kalp debisi azaldığından & fibrilasyona neden olabileceğinden ciddi bir durumdur. Ekstrasistolü takiben SA düğümden gelen bir sonraki uyaran atriyumları uyarır ama ventriküller uyarılmaz. Ancak bir sonraki SA düğüm deşarjı etkili olur. İ.Mavioğlu, 2010

 46. Ventricular Tachycardia (VT)

 47. Ventriküler fibrilasyon ventrikül kası hızlı, düzensiz ve inefektif bir şekilde kasılır. Ventriküler fibrilasyon, T dalgasının orta bölgesindeyken oluşan ventriküler ekstrasistole bağlı olabilir (R on T)  ventriküller kan pompalayamaz  birkaç dakika içinde acil müdahale (resüsitasyon, defibrilasyon) yapılmazsa  ölüm Defibrilasyonla kalbe kısa süreli, şiddetli bir akım uygulanarak, kalp kası refrakter döneme sokulabilir. İ.Mavioğlu, 2010

 48. Ventricular Fibrillation (VF)

 49. P dalgası : Standart I., II., III. derivasyonlarda yukarıya doğru yuvarlak ya da sivri tepe gösteren 0.1 s süreli bir dalgadır. P dalgasının büyüklüğü atriyum kasının fonksiyonel etkinliğini gösterir. Sağ atriyumun hipertrofiye olduğu durumda P dalgası büyür (P pulmonale). Sol atriyumun hipertrofiye olduğu mitral stenozunda P dalgası büyür ve çatallanır(Çentikli – P mitrale). Atriyum fibrilasyonunda P dalgası yerini atriyumun hızlı ve düzensiz osilasyonlarına bırakır. Anormal fokustan impulslar doğarak normal olmayan doğrultularda yayılırlarsa P dalgası değişebilir, hatta tersine dönebilir. İ.Mavioğlu, 2010

 50. PR aralığı: uzaması AV düğüm ve His demetinde iletinin yavaşladığını, kısalması ise P dalgasının sinoatriyal düğümden değil, AV kavşağa daha yakın bir noktadan çıktığını gösterir. İ.Mavioğlu, 2010

More Related