Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ek Glo en Bely PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ek Glo en Bely

Ek Glo en Bely

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Ek Glo en Bely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ek Glo en Bely IV - VI Dr. Thinus du Plessis

 2. 8 X 1 Die mens 11 Die leer van Christus 2 Geloof 12 Versoening 3 Die Heilige Skrif 13 Die Heilsorde 4 Belydenisskrifte 14 Dankbaarheid 5 Die Kerk 15 Bekering 6 Kerkregeringstelsels 16 Sleutelmag / Tug 7 Volharding 17 Die verbond 8 Sonde 18 Die genademiddele 9 Die Drie-Enige God 19 Die Uitverkiesing 10 Die voorsienigheid 20 Die voleinding HI 21 Die Engele Inx 22 Wat gebeur as ek sterf?

 3. 8 X 4 Belydenisskrifte p4 Inleiding 14 Algemene belydenisskrifte 14 Drie formuliere v. eenheid 15 HI Inx

 4. 8 X 5 Die Kerk p17 Inleiding 17 Die ware kerk 19 Die valse kerk 19 HI Dienste in die kerk 19 Inx

 5. 8 X Roomse stelsel 21 Stelsel van landskerke 21 Kollegiale stelsels 22 6 Kerkregeringstelsels Independentistiese stelsel p21 23 Presbiteriale stelsel 23 HI Kerklike vergaderinge 24 Inx

 6. Inleiding Belydenisskrifte X HK vr 22: Glo alles in Evangelie HI Inx

 7. Inleiding Belydenisskrifte X HK vr 22: Glo alles in Evangelie Belydenisskrifte = one eie kort samevattings / verwerkings HI Inx

 8. Inleiding Belydenisskrifte X HK vr 22: Glo alles in Evangelie Belydenisskrifte = one eie kort samevattings / verwerkings Belydenisskrifte = op sigself gesagvol ? HI Inx

 9. Inleiding Belydenisskrifte X HK vr 22: Glo alles in Evangelie Belydenisskrifte = one eie kort samevattings / verwerkings Belydenisskrifte = op sigself gesagvol ? Belydenisskrifte = Volledig ? HI Inx

 10. Inleiding Belydenisskrifte X HK vr 22: Glo alles in Evangelie Belydenisskrifte = one eie kort samevattings / verwerkings Belydenisskrifte = op sigself gesagvol ? Belydenisskrifte = Volledig ? Belydenisskrifte = • Algemeen • Ontwyfelbaar • Christelik HI Inx

 11. Inleiding Belydenisskrifte X HK vr 22: Glo alles in Evangelie Belydenisskrifte = one eie kort samevattings / verwerkings Belydenisskrifte = op sigself gesagvol ? Belydenisskrifte = Volledig ? Belydenisskrifte = • Algemeen • Ontwyfelbaar • Christelik (Kom oor eeue) HI Inx

 12. Inleiding Belydenisskrifte X HK vr 22: Glo alles in Evangelie Belydenisskrifte = one eie kort samevattings / verwerkings Belydenisskrifte = op sigself gesagvol ? Belydenisskrifte = Volledig ? Belydenisskrifte = • Algemeen • Ontwyfelbaar • Christelik (Kom oor eeue) (Gods woord) HI Inx

 13. Inleiding Belydenisskrifte X HK vr 22: Glo alles in Evangelie Belydenisskrifte = one eie kort samevattings / verwerkings Belydenisskrifte = op sigself gesagvol ? Belydenisskrifte = Volledig ? Belydenisskrifte = • Algemeen • Ontwyfelbaar • Christelik (Kom oor eeue) (Gods woord) HI (Christus is inhoud) Inx

 14. Inleiding Belydenisskrifte X Belyd’skrifte HI Inx

 15. Belydenisskrifte X Algemeen Belyd’skrifte HI Inx

 16. Belydenisskrifte X Algemeen Belyd’skrifte 3 form. v Eenheid HI Inx

 17. Belydenisskrifte X Apost. geloofsbel Geloofsbel. v Nicea Algemeen Bel. v Athanasius Belyd’skrifte 3 form. v Eenheid HI Inx

 18. Belydenisskrifte X Apost. geloofsbel Geloofsbel. v Nicea Algemeen Bel. v Athanasius Belyd’skrifte 3 form. v Eenheid Nederl. geloofsbel. Heidelbergse Kat’mus HI Dortse Leerreëls Inx

 19. Algemene belydenisskrifte Belydenisskrifte X Algemeen Apostolies Nicea Athanasius Drie-Eenheid van God Dikwels by eredienste 500 n.C Athanasius vs Arius oor Godheid en mensheid Van Christus 325 n.C. HI Inx

 20. Drie formuliere v. eenheid Belydenisskrifte X Drie Formuliere van Eenheid Nederl. geloofsbel. Heidelbergse Kat. Dortse Leerreëls • Nasionale Sinode • Dortrecht 1618 / 19 Verkiesing en verwer- ping Verlossings deur dood van Christus Val, vedorwenheid, bekering van die mens Volharding van die Heiliges Guido de Brés 1559 37 Artikels teen remonstrante • Kasper Olivianus & • Zacharias Ursinus. • Uitgangsput “Enigste • troos in lewe en • sterwe Hoe groot is my sonde en ellende ? Hoe word ek verlos ? Hoe moet ek God dankbaar wees ? HI Inx

 21. Inleiding Die Kerk Die kerk = almal deur die Here Jesus uitverkies X HI Inx

 22. Inleiding Die Kerk Die kerk = almal deur die Here Jesus uitverkies X Liggaam Bruid Volk Kudde Huis Tempel HI Inx

 23. Inleiding Die Kerk Die kerk = almal deur die Here Jesus uitverkies X Openbaar: Plaaslike kerke = gemeentes Liggaam Bruid Volk Kudde Huis Tempel HI Inx

 24. Inleiding Die Kerk Die kerk = almal deur die Here Jesus uitverkies X Openbaar: Plaaslike kerke = gemeentes Liggaam Bruid Volk Kudde Huis Tempel Ingelyf deur Christus (Geboorte / Doop) Christus is “alhier”) HI Inx

 25. Inleiding Die Kerk Die kerk = almal deur die Here Jesus uitverkies X Openbaar: Plaaslike kerke = gemeentes Liggaam Bruid Volk Kudde Huis Tempel Ingelyf deur Christus (Geboorte / Doop) Christus is “alhier”) Aarde = “Strydend” Hemel = “Triomferend” Toekoms = “Ongebore” HI Inx

 26. Inleiding Die Kerk Die kerk = almal deur die Here Jesus uitverkies X Openbaar: Plaaslike kerke = gemeentes Liggaam Bruid Volk Kudde Huis Tempel Ingelyf deur Christus (Geboorte / Doop) Christus is “alhier”) Aarde = “Strydend” Hemel = “Triomferend” Toekoms = “Ongebore” Beskerm deur Heilige Gees HI Inx

 27. Inleiding Die Kerk Die kerk = almal deur die Here Jesus uitverkies X Liggaam Bruid Volk Kudde Huis Tempel Lewende lede (=opdrag) Profeet Priester Koning HI Inx

 28. Inleiding Die Kerk X Die kerk = almal deur die Here Jesus uitverkies Liggaam Bruid Volk Kudde Huis Tempel Lewende lede (=opdrag) Profeet Priester Koning Alle lede uitverkorenes ? HI Inx

 29. Inleiding Die Kerk Die kerk = almal deur die Here Jesus uitverkies X Liggaam Bruid Volk Kudde Huis Tempel Lewende lede (=opdrag) Profeet Priester Koning Alle lede uitverkorenes ? Ef. 4 : 4 – 6 . . . een liggaam . . . een gees . . . een hoop . . . een Here . . . een geloof . . . een doop . . . een God en Vader Verskeurdheid ? HI Inx

 30. Inleiding Die Kerk Die kerk = almal deur die Here Jesus uitverkies X Liggaam Bruid Volk Kudde Huis Tempel Lewende lede (=opdrag) Profeet Priester Koning Alle lede uitverkorenes ? Ef. 4 : 4 – 6 . . . een liggaam . . . een gees . . . een hoop . . . een Here . . . een geloof . . . een doop . . . een God en Vader • Lees ook NGB artikels: • Wat beloof die Here ? • Roeping om by kerk te voeg • 29 Kentekens Verskeurdheid ? HI Inx

 31. Die ware kerk Die Kerk X Kentekens: <>Suiwer prediking <> Suiwer bediening van die sakramente <> Handhawing van die tug HI Inx

 32. Die valse kerk Die Kerk X Kentekens: <> Meer gesag aan self as aan Woord van God <> Sakramente nie soos deur Christus ingestel <> Handhaaf tug valslik HI Inx

 33. Dienste in die kerk Die Kerk Buitengewone dienste in tyd van Christus: Apostels, Evangeliste, Profete c X HI Inx

 34. Dienste in die kerk Die Kerk Buitengewone dienste in tyd van Christus: Apostels, Evangeliste, Profete c X Gewone dienste Herders en Leraars HI Inx

 35. Dienste in die kerk Die Kerk Buitengewone dienste in tyd van Christus: Apostels, Evangeliste, Profete c X Gewone dienste Herders en Leraars Buitengewone dienste verval - - - Woord en sakrament - - - Lees 1 Tim 5 : 17 Opsieners Episkopos HI Inx

 36. Dienste in die kerk Die Kerk Buitengewone dienste in tyd van Christus: Apostels, Evangeliste, Profete c X Gewone dienste Ouderlinge HI Inx

 37. Dienste in die kerk Die Kerk Buitengewone dienste in tyd van Christus: Apostels, Evangeliste, Profete X Gewone dienste Ouderlinge Presbuteros (Oudste) (Hand. 20 : 28) Wagters, waak, leiding, Ordelikheid handhaaf Toesig oor herders en leraars Waak oor sakramente Tug handhaaf Regering HI Inx

 38. Dienste in die kerk Die Kerk Buitengewone dienste in tyd van Christus: Apostels, Evangeliste, Profete c X Gewone dienste Diakens HI Inx

 39. Dienste in die kerk Die Kerk Buitengewone dienste in tyd van Christus: Apostels, Evangeliste, Profete c X Gewone dienste Diakens = Dienaar Priesterlike diens Barmhartigheidsdiens Gemeente gee offers Deel uit Bevorder eenheid in kerk HI Inx

 40. Dienste in die kerk Die Kerk Buitengewone dienste in tyd van Christus: Apostels, Evangeliste, Profete c X Gewone dienste Diakens = Dienaar Priesterlike diens Barmhartigheidsdiens Gemeente gee offers Deel uit Bevorder eenheid in kerk HI Inx NOTA: Geen diens “hoër” as ander nie, net anders

 41. Roomse stelsel Kerkregeringstelsels X Geestelikes (priesters) vs Leke (Lidmate) HI Inx

 42. Roomse stelsel Kerkregeringstelsels X Geestelikes (priesters) vs Leke (Lidmate) Kerk nie vergadering van ware gelowiges nie HI Inx

 43. Roomse stelsel Kerkregeringstelsels X Geestelikes (priesters) vs Leke (Lidmate) Kerk nie vergadering van ware gelowiges nie Hiërargiese struktuur (pous aan bopunt) HI Inx

 44. Roomse stelsel Kerkregeringstelsels X Geestelikes (priesters) vs Leke (Lidmate) Kerk nie vergadering van ware gelowiges nie Hiërargiese struktuur (pous aan bopunt) Pous is opvolger van Petrus HI Inx

 45. Roomse stelsel Kerkregeringstelsels X Pous liggaamlike verteenwoordiger van Christus HI Inx

 46. Roomse stelsel Kerkregeringstelsels X Pous liggaamlike verteenwoordiger van Christus Kerk is waar die pous is. Pous maak wette, toesig, spreek salig HI Inx

 47. Roomse stelsel Kerkregeringstelsels X Pous liggaamlike verteenwoordiger van Christus Kerk is waar die pous is. Pous maak wette, toesig, spreek salig Wêreldkerk is oppergesag. HI Inx

 48. Roomse stelsel Kerkregeringstelsels X Pous liggaamlike verteenwoordiger van Christus Kerk is waar die pous is. Pous maak wette, toesig, spreek salig Wêreldkerk is oppergesag. Kerk verhef bo staat HI Inx

 49. Stelsel van landskerke Kerkregeringstelsels X Vors van land = gesag oor die kerk HI Inx

 50. Stelsel van landskerke Kerkregeringstelsels X Vors van land = gesag oor die kerk Owerheid handhaaf die tafels van die wet HI Inx