Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ek Glo en Bely PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ek Glo en Bely

Ek Glo en Bely

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Ek Glo en Bely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ek Glo en Bely XIX - XXI Dr. Thinus du Plessis

 2. 8 X 1 Die mens 11 Die leer van Christus 2 Geloof 12 Versoening 3 Die Heilige Skrif 13 Die Heilsorde 4 Belydenisskrifte 14 Dankbaarheid 5 Die Kerk 15 Bekering 6 Kerkregeringstelsels 16 Sleutelmag / Tug 7 Volharding 17 Die verbond 8 Sonde 18 Die genademiddele 9 Die Drie-Enige God 19 Die Uitverkiesing 10 Die voorsienigheid 20 Die voleinding HI 21 Die Engele Inx 22 Wat gebeur as ek sterf?

 3. X Inleiding Die mens se posisie Geen onreg Voorbeskikking ? Die Uitverkiesing Valse siening Regstelling Volharding van die Heiliges HI Inx

 4. X Hiernamaals ? Die voleinding HI Inx

 5. X Soorte engele ? Die Engele HI Inx

 6. Inleiding Die Uitverkiesing X Ons is onrein Rom 3 : 19 en Rom 3 : 23 HI Inx

 7. Inleiding Die Uitverkiesing X Ons is onrein Geen reg op ewige lewe Rom 3 : 19 en Rom 3 : 23 HI Inx

 8. Inleiding Die Uitverkiesing X Ons is onrein Geen reg op ewige lewe Rom 3 : 19 en Rom 3 : 23 ,tog nie almal hel toe nie !!! 1 Joh 4 : 9 en 1 Joh 4 : 10 HI Inx

 9. Inleiding Die Uitverkiesing X Ons is onrein Geen reg op ewige lewe Rom 3 : 19 en Rom 3 : 23 ,tog nie almal hel toe nie !!! 1 Joh 4 : 9 en 1 Joh 4 : 10 weens HI Inx

 10. Inleiding Die Uitverkiesing X Ons is onrein Geen reg op ewige lewe Rom 3 : 19 en Rom 3 : 23 ,tog nie almal hel toe nie !!! 1 Joh 4 : 9 en 1 Joh 4 : 10 weens U i t v e r k i e s i n g HI Inx

 11. Inleiding Die Uitverkiesing X U i t v e r k i e s i n g Voor skepping reeds ‘n aantal persone uitgekies het . . . . . HI Inx

 12. Inleiding Die Uitverkiesing X U i t v e r k i e s i n g Voor skepping reeds ‘n aantal persone uitgekies het . . . . . Onveranderbarevoorneme HI Inx

 13. Inleiding Die Uitverkiesing X U i t v e r k i e s i n g Voor skepping reeds ‘n aantal persone uitgekies het . . . . . Onveranderbare voorneme Alleen uit genade HI Inx

 14. Inleiding Die Uitverkiesing X U i t v e r k i e s i n g Voor skepping reeds ‘n aantal persone uitgekies het . . . . . Onveranderbare voorneme Alleen uit genade Volgens Sy wil Salig gemaak in Jesus Christus HI Inx

 15. Inleiding Die Uitverkiesing X U i t v e r k i e s i n g Saamgevat: Sondeverlorenheid Verlossingsgenade Verantwoordelikheid HI Inx

 16. Die mens se posisie Die Uitverkiesing X Almal eintlik verdoem: “Die dag as jy eet sal jy sekerlik sterwe” HI Inx

 17. Die mens se posisie Die Uitverkiesing X Almal eintlik verdoem: “Die dag as jy eet sal jy sekerlik sterwe” Aangebore en werklike sondes moet gestraf word HI Inx

 18. Die mens se posisie Die Uitverkiesing X Almal eintlik verdoem: “Die dag as jy eet sal jy sekerlik sterwe” Aangebore en werklike sondes moet gestraf word Is dit regverdig? HI Inx

 19. Die mens se posisie Die Uitverkiesing X Almal eintlik verdoem: “Die dag as jy eet sal jy sekerlik sterwe” Aangebore en werklike sondes moet gestraf word Is dit regverdig? Self regverdig word ? HI Inx

 20. Die mens se posisie Die Uitverkiesing X Almal eintlik verdoem: “Die dag as jy eet sal jy sekerlik sterwe” Aangebore en werklike sondes moet gestraf word Is dit regverdig? Self regverdig word ? Hou dan die wet 100 % HI Inx

 21. Geen onreg Die Uitverkiesing X Geen mens in hel ‘n onreg aangedoen HI Inx

 22. Geen onreg Die Uitverkiesing X Geen mens in hel ‘n onreg aangedoen Verlossing is liefdesdaad HI Inx

 23. Geen onreg Die Uitverkiesing X Geen mens in hel ‘n onreg aangedoen Verlossing is liefdesdaad Soms geglo Woordverkondiging Soms verwerp HI Inx

 24. Geen onreg Die Uitverkiesing X Geen mens in hel ‘n onreg aangedoen Verlossing is liefdesdaad Soms geglo Woordverkondiging Soms verwerp Joh 3 : 36 Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, Maar die toorn van God bly op hom HI Inx

 25. Voorbeskikking Die Uitverkiesing X Efes 1 : 3 - 7 Ons is VOOR die grondlegging van die wêreld uitverkies HI Inx

 26. Voorbeskikking Die Uitverkiesing X Efes 1 : 3 - 7 Ons is VOOR die grondlegging van die wêreld uitverkies Sonder gebrek voor Hom in liefde HI Inx

 27. Voorbeskikking Die Uitverkiesing X Efes 1 : 3 - 7 Ons is VOOR die grondlegging van die wêreld uitverkies Sonder gebrek voor Hom in liefde HI Hy het ons as KINDERS vir Homself aangeneem Inx

 28. Valse siening Die Uitverkiesing X Remonstrante: Werk self vir jou saligheid. Bybel self gebruik “Verkiesing / Uitverkiesing” HI Inx

 29. Valse siening Die Uitverkiesing X Remonstrante: Werk self vir jou saligheid. Bybel self gebruik “Verkiesing / Uitverkiesing” “Daar is ‘n algemene en besondere verkiesing” HI Inx

 30. Valse siening Die Uitverkiesing X Remonstrante: Werk self vir jou saligheid. Bybel self gebruik “Verkiesing / Uitverkiesing” “Daar is ‘n algemene en besondere verkiesing” “Alle mense wat in Christus glo word uitverkies” HI Inx

 31. Valse siening Die Uitverkiesing X Remonstrante: Werk self vir jou saligheid. Bybel self gebruik “Verkiesing / Uitverkiesing” “Daar is ‘n algemene en besondere verkiesing” “Alle mense wat in Christus glo word uitverkies” “Uit almal wat DALK glo, kies God dié wat werklik glo” Glo dus dat God nie geloof bepaal nie HI Inx

 32. Regstelling Die Uitverkiesing X Dit is net “bad luck” as ek nie gekies geword nie ? = Fatalisme HI Inx

 33. Regstelling Die Uitverkiesing X Dit is net “bad luck” as ek nie gekies geword nie ? = Fatalisme Egter: <> Die klei kan nie die pottebakker voorskryf nie HI Inx

 34. Regstelling Die Uitverkiesing X Dit is net “bad luck” as ek nie gekies geword nie ? = Fatalisme Egter: <> Die klei kan nie die pottebakker voorskryf nie <> Uitverkiesing bepaal die geloof HI Inx

 35. Regstelling Die Uitverkiesing X Dit is net “bad luck” as ek nie gekies geword nie ? = Fatalisme Egter: <> Die klei kan nie die pottebakker voorskryf nie <> Uitverkiesing bepaal die geloof <> Dié wat glo ontvang meer genade as ander HI Inx

 36. Regstelling Die Uitverkiesing X Dit is net “bad luck” as ek nie gekies geword nie ? = Fatalisme Egter: <> Die klei kan nie die pottebakker voorskryf nie <> Uitverkiesing bepaal die geloof <> Dié wat glo ontvang meer genade as ander <> Genade is nie ‘n reg nie. ‘n “Reg” beteken juis geen genade HI Inx

 37. Regstelling Die Uitverkiesing X Dit is net “bad luck” as ek nie gekies geword nie ? = Fatalisme Egter: <> Die klei kan nie die pottebakker voorskryf nie <> Uitverkiesing bepaal die geloof <> Dié wat glo ontvang meer genade as ander <> Genade is nie ‘n reg nie. ‘n “Reg” beteken juis geen genade . . .en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe Hand 13 : 48 HI Inx

 38. Regstelling Die Uitverkiesing X Gronde vir die uitverkiesing is God se: Wysheid Onveranderlikheid Alwetenheid Almag HI Inx

 39. Volharding vd. heiliges Die Uitverkiesing X Ten spyte van uitverkiesing. . . . . steeds verantwoordelikheid . . . Daaglikse verootmoediging weens sondes, gedagtes, begeertes HI . . . Daagliks stry teen sonde Inx

 40. = hiernamaals Die Voleinding X Volle saligheid begin met wederkoms Tekens Baie vervolging Kan nie tyd van wederkoms bepaal nie HI Inx

 41. Soorte engele Die Engele X Gerubs Serafs HI Inx

 42. Soorte engele Die Engele X Gerubs Serafs Op deksel van ark Bewaar God se eiendom God se boodskappers HI Inx

 43. Soorte engele Die Engele X Gerubs Serafs Op deksel van ark Bewaar God se eiendom God se boodskappers Geestelike liggame met vlerke HI Inx

 44. Soorte engele Die Engele X Gerubs Serafs Op deksel van ark Bewaar God se eiendom God se boodskappers Geestelike liggame met vlerke 6 of 4 vlerke 6 vlerke HI Inx

 45. Soorte engele Die Engele X Gerubs Serafs HI Inx

 46. Soorte engele Die Engele X Gerubs Serafs Loof God dag en nag HI Inx

 47. Soorte engele Die Engele X Gerubs Serafs Loof God dag en nag Beskerm die kinders HI Inx

 48. Soorte engele Die Engele X Gerubs Serafs Loof God dag en nag Beskerm die kinders Stry teen Satan en duiwels HI Inx

 49. Soorte engele Die Engele X Gerubs Serafs Loof God dag en nag Beskerm die kinders Stry teen Satan en duiwels Is boodskappers HI Inx

 50. Soorte engele Die Engele X Gerubs Serafs Loof God dag en nag Beskerm die kinders Stry teen Satan en duiwels Is boodskappers Baewaak God se eiendom HI Inx