l nreguleringer af funktion rer 2011 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lønreguleringer af funktionærer 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lønreguleringer af funktionærer 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Lønreguleringer af funktionærer 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Lønreguleringer af funktionærer 2011. Chef for lønstatistik og -systemer Steen Nielsen, snn@di.dk Chefkonsulent, advokat Stephan Gheysen, sgh@di.dk Konsulent Nils Kaasing, nik@di.dk Indholdet i disse plancher er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lønreguleringer af funktionærer 2011' - pearl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l nreguleringer af funktion rer 2011

Lønreguleringer af funktionærer 2011

Chef for lønstatistik og -systemer Steen Nielsen, snn@di.dk

Chefkonsulent, advokat Stephan Gheysen, sgh@di.dk

Konsulent Nils Kaasing, nik@di.dk

Indholdet i disse plancher er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning

centralt forhandlede omkostninger 2011
Centralt forhandlede omkostninger 2011
 • Anciennitetskravet vedrørende pension nedsættes pr. 1. marts til 2 måneder
 • En ekstra uges løn under forældreorlov til mødre og fædre

Industriens Funktionæroverenskomst koster for en gennemsnitlig virksomhed omkring ¼ pct. for overenskomståret 2011

slide29

Trykte lønstatistikker fra DI

 • Lønstatistik - Ingeniørarbejde
 • Overblik over ingeniørers løn inden for fremstillings- og serviceindustri
 • Delt op på arbejdsfunktion, uddannelse, region mv.
 • Fx civilingeniører, diplomingeniører
 • Lønstatistik - Teknisk og administrativt arbejde
 • Fokus på hyppigste arbejdsfunktioner for funktionærer
 • Fx kontorassistenter, laboranter, kvalitetschefer
slide30

Forberedelse

 • Kend lønstatistikken
 • Men undlad at argumentere ud fra statistik
 • Overvej hvilke signaler, der skal sendes:
  • nulregulering
  • virksomhedens resultat
  • gennemsnitlig regulering
 • Sørg for individuel vurdering
 • Overvej bonus afhængig af opnåede resultater
indhold
Indhold

Lønforhandlingens retsgrundlag

Kollektive forhandlinger

Tillidsrepræsentantens rolle

0-regulering - flere år i træk?

Jobløn

Bonus – Funktionærlovens § 17a

Spørgsmål

l nforhandlingens retsgrundlag
Lønforhandlingens retsgrundlag
 • Funktionærer uden for overenskomst
 • Funktionærlovens § 10, stk. 2 - "Ethvert personale har - uanset størrelsen - ret til gennem sin organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og arbejdsvilkår
 • Industriens Funktionæroverenskomst

Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens løn sker individuelt mindst én gang årligt (§ 3, stk. 3).

 • Landsoverenskomst for kontor og lager
 • Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året (§ 4, litra a).
  • Lederaftalen
 • Vurdering og eventuel regulering en gang årligt (§ 6, stk. 3)
kollektive forhandlinger
Kollektive forhandlinger
 • Udgangspunktet er individuel forhandling, men

Funktionærer udenfor overenskomst

 • Funktionærlovens § 10, stk. 2

"Ethvert personale har - uanset størrelsen - ret til gennem sin organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og arbejdsvilkår"

 • Krav om forhandling
 • kan kræve deltagelse af mæglingsmand hvis ingen enighed
 • mæglingsmand kan ikke tvinge til enighed
 • stort set ikke anvendt i praksis

Altså: krav om forhandling - ikke om enighed

tillidsrepr sentantens rolle
Tillidsrepræsentantens rolle

Industriens Funktionæroverenskomst

 • TR kan kræve forhandlinger med ledelsen om generelle løn- og ansættelsesvilkår OG
 • Hvis den enkelte medarbejder ønsker det, kan TR forhandle individuelle løn- og ansættelsesvilkår for den medarbejder (IFO § 19, stk. 5)

Landsoverenskomst for kontor og lager

 • Såfremt der er enighed mellem virksomheden og medarbejderen/ medarbejderne, kan drøftelser om medarbejderens/ medarbejder-nes løn føres med eller under medvirken af TR (LOK§ 13, stk.3 g.

Lederaftalen

 • Talsmanden kan kræve forhandling af generelle lønforhold (LH § 14, stk.3)

Intet krav om enighed - I skal høre på TR, mødes med TR - men I bestemmer

vurdering regulering
Vurdering - Regulering

Vurderingen skal afspejle medarbejderens individuelle forhold,

menvirksomhedens økonomiske situation er en naturlig afgørende faktor for om der reguleres i lønnen

Pligt til vurdering men ikke regulering

Krav om vurdering mindst én gang årligt

Medarbejderen skal have mulighed for at få vurderingen skriftligt eller mundtligt

36

o regulering flere r i tr k
O-regulering - flere år i træk?

Kan funktionærer 0-reguleres?

Igen og igen?

=>Ja, men lønfastsættelsen må ikke være vilkårlig

=> Retspraksis på området

37

jobl n
Jobløn
 • Ikke-overenskomstdækkede funktionærer

Der er ingen regler om overarbejde og overarbejdsbetaling i Funktionærloven eller andet sted.

Derfor er det vigtigt at der ved lønfastsættelsen aftales hvad gagen indeholder, eksempelvis betaling for forefaldende overarbejde

slide39

Industriens Funktionæroverenskomst

Industriens Funktionæroverenskomst giver mulighed for at aftale at der ikke ydes særskilt overarbejdsbetaling for almindeligt forefaldende overarbejde (IFO § 11, stk. 5)"Såfremt der ved lønfastsættelsen er truffet aftale om, at lønnen omfatter betaling for almindeligt forefaldende overarbejde, ydes der ikke overarbejdsbetaling. En sådan aftale udelukker ikke særskilt overarbejdsbetaling i henhold til stk. 2 for arbejde ud over almindeligt forefaldende overarbejde. Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang”

 • DI : Det for stillingen karakteristiske overarbejde kan indeholdes i almindeligt forefaldende overarbejde
landsoverenskomst for kontor og lager
Landsoverenskomst for kontor og lager

Landsoverenskomst for kontor og lager giver mulighed for at aftale funktionsløn, hvor der ikke skal betales særskilt for overarbejde (LOK § 4 f.)

”Der kan ved lønfastsættelsen indgås aftale om funktionsløn under behørig iagttagelse af principperne i stk. b. Ved sådan aftale kan det bestemmes, at lønnen også omfatter betaling for overarbejde og eventuelle andre ulemper med den virkning, at der ikke ydes overarbejdsbetaling jf. § 3.

……

I § 4 litra B står der ” Lønnen skal give udtryk for den enkelte medarbejders indsats, kvalifikationer , dygtighed , jobfleksibilitet , vilje til samarbejde, arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse.”

lederaftalen
Lederaftalen

På Lederaftalen kan der godt aftales jobløn jfr. § 8 og § 6

§ 8 ”Lederens arbejdstid følger den for virkeområdet gældende arbejdstid, medmindre andet aftales, idet overarbejde i et vist omfang i kraft af ledelsesfunktionen må påregnes

Stk. 2. ”Honorering eller kompensation for ….. Over- og/eller merarbejde, der er pålagt eller ligger ud over det for stillingens varetagelse påregnelige, aftales i forbindelse med lønfastsættelsen, jfr. § 6”

§ 6, stk.4 ”Ved lønfastsættelsen skal der endvidere tages stilling til de for ansættelsesforholdet gældende vilkår for ….. over- og /eller merarbejde, der er pålagt eller ligger ud over det for stillingens varetagelse påregnelige, jfr. § 8

bonus funktion rlovens 17a
Bonus – Funktionærlovens § 17a

”Såfremt en funktionær, der ifølge aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelser, fratræder sin stilling i et løbende regnskabsår, tilkommer der ham en i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret afpasset andel af den ydelse, han ville have fået udbetalt , dersom han havde været ansat i virksomheden ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, ydelserne i øvrigt udbetales.”

 • Afgørende er om der er tale om udbetalinger der udbetales regelmæssigt efter enten faste eller skønsmæssige kriterier – og som derfor skaber en berettiget forventning.
 • Omfatter også lignende ydelser

- Loyalitetsbonus - blive indtil en bestemt dato

- Mødebonus – belønning for lavt sygefravær

- Ekstraordinært julegratiale - år efter år?

 • Aktieoptioner - særlovgivning
overblik ifo 2010 2012
Overblik - IFO 2010-2012
 • Regulering af elevsatser 2 % 1/3 2010 og 2,5 % 1/3 2011
 • Fritvalgs Lønkonto - udbetaling uden frihed
 • Forældreorlov - en uge mere til mor og far 1/3 2011
 • Pensionsanciennitet nedsat til 2 måneder 1/3 2011
 • Forsikringsydelser til lærlinge og elever 1/3 2011
 • Teknisk designer elever sats 1. og 2 + tillæg 1/3 2011
 • Ikke afholdelse af feriefridage i opsigelsesperioden 1/3 2010
 • Grundlovsdag er hel fridag 1/3 2010
 • Ligelønsloven implementeret og ligelønsnævn oprettes
 • Indberetning til fonde én gang 1/1 2011
 • To-årig overenskomst
overblik lok 2010 2012
Overblik - LOK 2010-2012
 • Regulering af elevsatser 2 % 1/3 2010 og 2,5 % 1/3 2011
 • Fritvalgs Lønkonto - udbetaling uden frihed
 • Forældreorlov - en uge mere til mor og far - 1/3 2011
 • Pensionsanciennitet nedsat til 3 måneder 1/3 2011
 • Forsikringsydelser til lærlinge og elever 1/3 2011
 • Gratis helbredskontrol for natarbejdere - hvert andet år
 • Teknisk designer elever sats 1 og 2 + tillæg 1/3 2011
 • Ikke afholdelse af feriefridage i opsigelsesperioden 1/3 2010
 • Grundlovsdag er hel fridag 1/3 2010
 • TR, SR, MVB + suppleanter, ESU - tvingende årsager m.v. hvis HK'er
 • Ligelønsloven implementeret og ligelønsnævn oprettes
 • To-årig overenskomst

44

funktion rl nforhold
Funktionærlønforhold
 • Mange 0-reguleringer
 • Stagnerende produktivitet medfører stagnerende lønstigninger
 • Konkurrenceforhold over for konkurrenter
 • Fokus på interne forbedringsmuligheder
 • Alle personalegrupper?
 • Skal alle have samme muligheder?
 • Først ren lønforhandling - dertil kan komme en resultatløns- eller bonusordning
funktion rl nforhold49
Funktionærlønforhold
 • Funktionærer med Industriens FunktionærOverenskomst og Landsoverenskomst for kontor og lager:
  • Teknikere(TL)- Laboranter (TL)-Kontorpersonale (HK)
  • Overenskomsterne giver mulighed for at indføre alternative aflønningsformer herunder bonus og resultatløn
  • PlusLøn - DI og CO-industri’s lønkonsulenter assisterer gerne. Materiale på DI's hjemmeside: http://di.dk/Personale/Loen/Loensystemer/Pages/Lonsystemer.aspx
  • Løntermometer - Tag temperaturen på dit lønsystem:
  • www.loentermometer.dk
funktion rl nforhold50
Funktionærlønforhold
 • Funktionærer udenfor Industriens Funktionær Overenskomst:
  • Ingeniør - IT udvikler - jurist - økonom - leder m.m.
  • Individuelle reguleringer - individuelle KPI'er - individuelle resultat/bonusordninger
  • Individuelle reguleringer - individuelle KPI'er - fælles resultat/bonusordninger
  • Gruppebonus
  • Projektbonus
  • Engangsbonus
  • http://di.dk/Personale/Loen/NetStat/Pages/VelkommentilNetStat.aspx
funktion rl nforhold52
Funktionærlønforhold
 • Vigtigt ved resultatløn og bonusordninger
  • Information til medarbejderne
  • Kender medarbejderne bonusprogrammerne?
  • Motiveres medarbejderne af bonusprogrammerne?
  • Er der sammenhæng mellem løn og præstationer/resultat?
 • Vigtigt ved lønsystemet:
  • Skal kunne belønne både kortsigtet præstation og langsigtet potentiale
  • Gennemsigtighed er en god ting
  • Nøgleord
   • Løbende vurderinger af præstationer og forventninger
   • Løbende justeringer er nødvendige - undgå tilsanding
funktion rl nforhold53
Funktionærlønforhold

Performance Bonus Eksempel

 • F.eks op til 10-15 % årlig bonus på toppen af lønnen
 • Bonus differentieres af den enkelte leder – ca. 10-15% får 0 i bonus

Særlige bonusser

 • Ved særlige præstationer kan en medarbejdere eller et team få en bonus
 • God idé at budgettere med et beløb eller %-del af lønsummen eller overskud
 • Initieres af leder/chef
 • Husk at meddele hvorfor: ”Tak for ekstraordinær indsats!”
funktion rl nforhold54
Funktionærlønforhold
 • Gode råd ved bonus
  • Overvej om bonussen skal være et-årig og skriv det i aftalen - ellers kutyme
  • §17a i Funktionærloven - forholdsmæssig betaling ved fratræden
  • Bonus er inkl. pension og feriepenge
  • Hvem er med i ordningen?
  • Hvornår indtræder medarbejderen i ordningen?
  • Hvordan er fordelingen af bonussen?
funktion rforhold
Funktionærforhold
 • Husk ansættelseskontrakten!
 • Indfør f.eks. tekstforslag:
 • "Se den til enhver tid gældende bonusordning + det udleverede individuelle tillæg til kontrakten".
funktion rl nforhold56
Funktionærlønforhold
 • Eksempel : Sælgerbonus
 • Eksempler på målepunkter:
  • Omsætning
  • Dækningsbidrag
  • Antal kundebesøg
  • Antal nye kunder
  • Antal udsendte tilbud
  • Kundetilfredshed
  • Interne reklamationer (Er ordrerne i overensstemmelse med interne retningslinier?)
funktion rl nforhold61
Funktionærlønforhold
 • Litteratur
 • Værdien af organisatoriske nøgletal, et ledelsesværktøj med bundlinieeffekt:
 • http://di.dk/Shop/Publikationer/Produktside/Pages/Produktside.aspx?productId=7552
 • Resultatløn og provision for sælgere:
 • http://di.dk/Shop/Publikationer/Produktside/Pages/Produktside.aspx?productId=2835
 • Resultatløn:
 • http://di.dk/Shop/Publikationer/Produktside/Pages/Produktside.aspx?productId=3319
funktion rl nforhold62
Funktionærlønforhold
 • En kort gennemgang
 • Nogle få eksempler
 • Spørgsmål?