V robn faktory
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Výrobné faktory. prednáška č. 3. Podnikové výrobné faktory:. Nevyhnutným predpokladom realizácie transformačného procesu je existencia hmotno-energetických prvkov a ich väzieb na vonkajšie prostredie. Všetky tieto nevyhnutné atribúty označujeme pojmom podnikové výrobné faktory.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - phelan-howard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V robn faktory

Výrobné faktory

prednáška č. 3


Podnikov v robn faktory
Podnikové výrobné faktory:

 • Nevyhnutným predpokladom realizácie transformačného procesu je existencia hmotno-energetických prvkov a ich väzieb na vonkajšie prostredie.

 • Všetky tieto nevyhnutné atribúty označujeme pojmom podnikové výrobné faktory.


Podstata a lenenie pvf
Podstata a členenie PVF:

 • Tvoria vstupy do transformačného výrobného procesu.

 • Kombinácia PVF sa podieľa na tvorbe finálneho výrobku, služby.


Lohman martin len pvf na tieto skupiny
Lohman Martin člení PVF na tieto skupiny:

 • Ľudský pracovný výkon,

 • Využívané zariadenia,

 • Spotrebované nakúpené tovary, vrátane energií,

 • Akceptovateľná miera rizika a neistoty,

 • Dane, penále a ostatné záväzky.


Pod a gutenberga sa pvf lenia na
Podľa Gutenberga sa PVF členia na:

 • elementárne

 • dispozitívne


Element rne podnikov v robn faktory
Elementárne podnikové výrobné faktory:

 • Sú to prvotné originálne prvky, ktoré v rôznych podobách vstupujú do transformačného procesu a majú v ňom rozhodujúcu úlohu.

  • potenciálne elementárne VF

  • spotrebovávané elementárne VF


Potenci lne element rne vf
Potenciálne elementárne VF:

 • sa môžu na podnikovom výrobnom procese podieľať niekoľko krát,

 • postupne prenášajú svoju hodnotu do nových výrobkov / služieb.

  • výrobná pracovná sila – aktívne – pracovná sila, výrobné zariadenia, stroje, nástroje, nosiče informácií

  • podnikové prostriedky – pasívne – budovy, pozemky, nevýrobné a pomocné zariadenia.


Spotrebov van element rne v robn faktory
Spotrebovávané elementárne výrobné faktory:

 • tieto jednorázovo vstupujú do transformačného procesu podniku,

 • tvoria priamu podstatu výrobku, služby.

  • priame – tvoria substanciu výrobku – suroviny, polotovary, pomocné látky,....

  • nepriame – nie sú substanciou výrobku – rýchlo opotrebovávané nástroje, služby vrátane informácií.


Ekonomicky v znamn vlastnosti spotrebov van ch evf
Ekonomicky významné vlastnosti spotrebovávaných EVF:

 • môžu mať rovnaké vlastnosti a preto je ich možné zamieňať, alebo majú rôzne vlastnosti a nie je možné ich zamieňať,

 • spotrebovávajú sa vo výrobnom procese úplne až na odpad, ktorý môže byť použitý v tom istom alebo inom výrobnom procese,

 • potreba množstva je úmerná množstvu vyrobených výrobkov – normovanie.


Dispozit vne v robn faktory
Dispozitívne výrobné faktory:

 • riadenie a jeho zložky: plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, kontrola a informačný manažment.


Pl novanie
Plánovanie:

 • Plánovanie je možné definovať ako projektovanie budúcnosti, budúceho stavu, ktorý chce podnik dosiahnuť.

 • Pomocou plánovania sa určujú ciele organizácie alebo organizačných jednotiek. Plány zároveň určujú cesty, ako stanovené ciele, v stanovenom čase a na požadovanej úrovni dosiahnuť.


V robn faktory

 • Plánovanie je nástroj, ktorý pomáha manažérom myslieť prostredníctvom výsledkov a navrhovať alternatívy na dosahovanie výsledkov a prekonávanie problémov.

  Plánovanie je proces, ktorého úlohou je efektívne využiť existujúce a disponibilné zdroje podniku za čelom prežitia podnikateľského subjektu v budúcom období.


Organizovanie
Organizovanie: prostredníctvom výsledkov a navrhovať alternatívy na dosahovanie výsledkov a prekonávanie problémov.

 • Poslaním organizovania je vymedziť a hospodárne zaistiť plánované a iné nevyhnutné činnosti ľudí pri plnení cieľov a ďalších potrieb firmy alebo jej častí.


V robn faktory

 • Využíva výhody deľby práce prostredníctvom výsledkov a navrhovať alternatívy na dosahovanie výsledkov a prekonávanie problémov. , predovšetkým špecializáciu. Zaisťuje koordináciu potrebných činností a vzťahov ľudí, ktorí ich realizujú. Zabezpečuje poriadok, disciplínu a spôsob uskutočňovaných činností uľahčuje vymedzením právomoci a zodpovednosti ľudí zúčastnených v organizovaných procesoch.


Rozhodovanie
Rozhodovanie: prostredníctvom výsledkov a navrhovať alternatívy na dosahovanie výsledkov a prekonávanie problémov.

 • je nositeľom podnikových impulzov a zároveň je „motorom“ podniku,

 • subjektom rozhodovania je človek,

 • objektom rozhodovania je napr. transformačný proces a jeho jednotlivé zložky,


V robn faktory


Kontrola
Kontrola: predmet riešenia, stanovuje možné varianty riešenia a podľa určitého kritéria a rizika určuje najvýhodnejší spôsob riešenia problému.

 • sústavné kritické hodnotenie javov a procesov. S cieľom prispieť k dynamickej rovnováhe kontrolovaného systému alebo jeho častí.


V robn faktory

 • kontrola vytvára spojenie medzi plánovaním, organizovaním, rozhodovaním a vykonávaním.

 • kontrola to nie je len porovnávanie stavu skutočného so stavom plánovaným, ale jej zmyslom je analyzovanie odchýlok a hľadanie príčin ich vzniku.


Informa n mana ment
Informačný manažment: organizovaním, rozhodovaním a vykonávaním.

 • sa venuje tvorbe, získavaniu a spracovaniu informácií potrebných pre zabezpečenie efektívneho fungovania podniku,

 • vytvára predpoklady pre realizáciu procesov plánovania, organizovania, rozhodovania a kontroly.


Dodato n pvf
Dodatočné PVF: organizovaním, rozhodovaním a vykonávaním.

 • sú to faktory, ktoré vyplývajú z väzieb podniku s jeho okolím, t.j. domáce alebo zahraničné podnikateľské subjekty, peňažné a poisťovacie ústavy, leasingové spoločnosti ako aj štátne inštitúcie.

 • patria sem: dane, penále, poplatky, odvody, príspevky, úroky, honoráre, clá.....