budovanie syst mu mana rstva kvality pod a stn en iso 9000 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000. - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000. Michaela Fekete Tatiana Jurčišinová Zuzana Juríčková. Čo si povieme?. Faktory rozhodovania o budovaní SMK organizácie Požiadavky na SMK organizácie Postup zavedenia Politika a ciele kvality Prekážky pri implementácii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000.' - pembroke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budovanie syst mu mana rstva kvality pod a stn en iso 9000

Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000.

Michaela Fekete

Tatiana Jurčišinová

Zuzana Juríčková

o si povieme
Čo si povieme?
 • Faktory rozhodovania o budovaní SMK organizácie
 • Požiadavky na SMK organizácie
 • Postup zavedenia
 • Politika a ciele kvality
 • Prekážky pri implementácii
na zopakovanie
Na zopakovanie

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000

 • systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán
slide4
Systém je založený na tzv. procesnom prístupe

Tieto procesy rozdeľuje norma ISO 9001 do štyroch základných oblastí:

 • zodpovednosť manažmentu
 • manažérstvo zdrojov
 • realizácia produktu
 • meranie, analýza a zlepšovanie systému.
faktory rozhodovania o budovan syst mu mana rstva kvality organiz cie
Faktory rozhodovania o budovaní systému manažérstva kvality organizácie
 • zlepšenie spokojnosti zákazníkov
 • certifikácia ako marketingový nástroj
 • získanie konkurenčných výhod
 • internacionalizácia trhov
 • zlepšenie kvality vlastných produktov
po iadavky na syst m mana rstva kvality organiz cie
Požiadavky na systém manažérstva kvality organizácie

požiadavka:

- potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné.

po iadavky na
Požiadavky na:
 • povedomie
 • stratégiu
 • umiestnenie
 • formálnu stránku
 • integráciu
 • konzistenciu
 • zhodu
 • kontinuitu
postup zavedenia syst mu mana rstva kvality
Postup zavedenia systému manažérstva kvality

Čo je potrebné zvážiť?

 • ubezpečte sa o svojom správnom postoji.
 • pochopte koncepciu
 • uvedomte si, z čoho pozostáva zavedenie príslušnej normy a jeho dôsledky
 • využite normu ako nástroj nazlepšovanie
 • snažte sa porozumieť rizikám a procesom
 • starostlivo si vyberte partnera (certifikačný orgán).
slide9
Čo musíte urobiť?
 • Získajte normu
 • Oboznámte sa s dostupnou literatúrou a softvérom
 • Zostavte tím a definujte Vašu stratégiu
 • Určte aké školenia potrebujete
 • Zvážte spoluprácu s konzultantom
 • Vypracujte príručku manažérskeho systému
 • Zaveďte váš manažérsky systém
 • Zvážte možnosť predcertifikačného auditu
 • Vyberte si certifikačný orgán
politika kvality
Politika kvality
 • celkové zámery a smer pôsobenia organizácie v oblasti kvality oficiálne vyhlásené vrcholovým manažmentom (STN EN ISO 9000:2000 )
 • strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť (www.poling.sk )
ciele kvality
Ciele kvality
 • ciele, ktoré povedú k zlepšovaniu výkonnosti spoločnosti
 • a ciele potrebné na splnenie požiadaviek na produkt
 • Ciele – trhovo orientované
    • podnikateľsky orientované
 • Politika kvality- Kúpele Lúčky
 • Politika kvality- Standard-Team s.r.o
prek ky pri implement cii syst mov mana rstva kvality
Prekážky pri implementácii systémov manažérstva kvality
 • Obsahovo-koncepčné prekážky
 • Organizačno-štrukturálne prekážky
 • Personálno-podnikovo kultúrne prekážky
zoznam pou itej literat ry
Zoznam použitej literatúry:
 • MATEIDES, A., STRAŠÍK, A. 2004. Manažérstvo kvality. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2004. 254 s. ISBN 80-8055-906-6.
 • MATEIDES, A. 2005. Ako zaviesť systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001: 2001 v organizácii.
 • Politika kvality. Dostupné na internete: http://www.standard-team.com/
 • Postup zavedenia systému manažérstva kvality. Dostupné na internete: http://www.poling.sk/
 • Rady všetkým, čo pomýšľajú na certifikáciu: Rozhovor s audítorom TÜV. Dostupné na internete: http://www.ibispartner.sk/
 • Úpešný rok pre kúpele. 2007. Dostupné na internete: http://www.luckykupele.sk (cit. 28.10.2007)
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. získala certifikát ISO 9001:2000. In: Kvalita. 2007, roč. 15, č. 2.
ad