aqronomluq i xtisas n n bitki m hafiz si i xtisasla mas zr mumi fitopatologiya kursu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mövzu 1 3 . Euascomycetes sinfi nin Diskomisetlər qrup

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Mövzu 1 3 . Euascomycetes sinfi nin Diskomisetlər qrup - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on

Aqronomluq i xtisas ı nın “Bitki mühafizəsi” i xtisaslaşması üzrə “Ümumi fitopatologiya” kursu. Mövzu 1 3 . Euascomycetes sinfi nin Diskomisetlər qrup sırasına aid göbələklər in xarakteristikası. P L A N:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mövzu 1 3 . Euascomycetes sinfi nin Diskomisetlər qrup' - pelham


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aqronomluq i xtisas n n bitki m hafiz si i xtisasla mas zr mumi fitopatologiya kursu

Aqronomluq ixtisasının “Bitki mühafizəsi” ixtisaslaşması üzrə “Ümumi fitopatologiya” kursu

Mövzu 13. Euascomycetessinfinin Diskomisetlər qrup

sırasına aid göbələklərin xarakteristikası

P L A N:

13.1 Phacidiales, Helotiales, Pezizales sırası göbələkləri

13.2 Loculoascomycetes sinfi göbələkləri

slide2

ƏDƏBİYYAT

1. Cəfərov İ. Ümumi fitopatologiya. Bakı: Elm, 2007, 392 s.

2.M.Timur Döken, Erkol Demirçi, Hüseyn ZenginFitopatoloji. Erzurum:

2010, 256 s.

3. Общая и сельскохозяйственная фитопатология / Ю.Т.Дьяков,

М.И.Дементьева и др. М.: «Колос», 1984, 495 с.

4. Попкова К. Общая фитопатология. М.: Агропромиздат, 1989, 362 с.

5.Семенкова И.Г., Соколова Э.С. Фитопатология. М.: Изд. Академия,

2003, 496 с.

6. Чикин Ю.А. Общая фитопатология (часть 1). Учебное пособие -

Томск: ТГУ, 2001, 170 с.

www. google.ru

www.dic.academic.ru

www.en.wikipedia.org/wiki/

www.picasaweb.google.com/.

www.visualsunlimited.photoshelter.com

www.picasaweb.google.com/

slide3

Diskomisetlərqrupsırası

Diskomisetlərqrupsırasınümayəndələrininmeyvəbədəni, inkişafxarakteri, quruluşuvəformasınagörəfərqlənənapotesidir. Adətənapotesinəlbəkivəyakasaşəkilli, müxtəlifrəngli (sarı, cəhrayı, qırmızı, qəhvəyi) olur. İnkişaftsiklindəçantamərhələsindənbaşqakonidivəsklerosiyadamövcuddur. Diskomisetlərparazitlikdərəcəsinəgörəsaprotrofvəparazitnövlərlətəqdimolunurlar. Onlarıntörətdiklərixəstəliktipləriçoxmüxtəlifdir. PatogennövlərPhacidiales, Helotiales, Pezizalessıralarındacəmləşirlər.

slide5

Phacidialessırası

Sırayamənsubolungöbələklərinapotesilərisubstratdavəyastromadaəmələgəlir, forma vəquruluşunagörəonlarperitesinixatırladır, lakinkisələrmeyvəbədənindədiskomisetlərdəolduğukimiqat-qatyerləşir.

SıranınəsasfəsiləsiEuphacidiaceaeadlanır. Buradaikicins- RhytismavəCoccomycespraktikəhəmiyyətkəsbedir.

slide10

Kisə və sporlar

Yoluxmuş yarpaq

Yetkin apotesi və yarpağın eninə kəsiyi

Yetkon apotesinin eninə kəsiyi

Rhytismaacerinum

slide14

Helotialessırası

Onunnümayəndələrindəapotesiyaxşıinkişafetmiş, kasavəya disk şəkillidir. Çoxzamanayaqcıqlıdır. Apotesiadətəngöbələyinistirahətdövründənsonrasklerosiyavəyasklerosialstromacücərənzamanəmələgəlir. Asklaraçıqdayerləşir.

Əsasənsıranınnümayəndələribitkiqalıqlarındasaprotrofhəyattərzikeçirərək, torpaqdabitkiqalınlarınınparçalanmasındafəalişti-rakedirlər. Sıradaçoxsaylıbitkilərinçürüməsinəsəbəbolanparazitnövlərdəmövcuddur. PatogennövlərSclerotiniaceaevəDema-tiaceaefəsilələrindəcəmləşmişlər.

slide28

Pezizalessırası

Bu sıranıngöbələklərininmeyvəbədəniapotesiölçülərinəgörəgüclüsurətdədigərlərindənfərqlənir. Onlarıniçərisində 1 mm-10 smqədərapotesilərmövcuddur. Apotesilərdəhəmişəparafizləriştirakedirlər.

Bu göbələklərinəksəriyyətindəyalnızkisəmərhələsiməlumdur, lakinnümayəndələriniçərisindəinkişaftsiklindəkonidialmərhələolanlardamövcuddur. Adətənsaprotrofdurlar, yalnızbirneçəbitki-lərdəparazitlikedəbilir. ParazitnövlərikifəsilədəPezizaceaevəPyronemataceaecəmlənmişlər. Pezizacinsirütubətlitorpaqdaçoxzamanmeşələrdərastgəlinən 100-ə qədərnövübirləşdirir.

slide33

Loculoascomycetessinifi

Lokuloaskomisetlərsinfinəmənsubolangöbələklərdəasklarhə-qiqimeyvəbədənindəyox, xüsusiqovuqlardaəmələgəlir, askostro-ma vəyapsevdosetiadlanır. Sinfinasklarıkifayətqədərqalınikiqatlıörtüyəmalikdirlər. Askosporlarfəalazadolunurlar. Bəzinövlərbitkiqalıqlarında, substratlarda – oduncaqlarda, məhvolmuşbudaqlardasaprotrof, birçoxnövləriisəbitkilərdəparazithəyattərzikeçirirlər.

Psevdotesininquruluşu, qovuqlarınsayı, yerləşməsindənasılıolaraq, sinfinfitopatogennümayəndələrinimüxtəlifsıralaradaxiledirlər: Myriangiales, Dothideales, Pleosparales, Hysteriales.

slide35

Myriangialessırası

Bu göbələklərinstromdasəliqəsizyerləşmişpsevdotesivəloku-lalarıvardır. Lokulalardabir ask olur. Psevdotesiadətən substrata yüklənir, yetişənzamanaçılır, eynizamandasəthidəolabilir.

Birçoxnövləriyarpaqvəyaşılzoğlardaparazitlikedir, sıranıngöbələklərininiçərisindəbudağınoduncağındavəqabığında sap-rotorfhəyattərzikeçənnümayəndələridəmövcuddur. Növlərinəksəriyyətisubtropikzonada, bəzilərimülayimiqlimşəraitində, lakinhərikihaldaonlarakonidimərhələsindərastgəlinir. Koni-dispormərhələsilojatiplidir. Parazitnövləryarpaqlardaləkəlik, gövdəvədigərşirəlihissələrdəyaralarəmələgətirir.

slide36

Myriangiaceaefəsiləsiəhəmiyyətliroloynayır. Elsinoecinsigöbələkləribitkilərdəmüxtəlifxəstəliklərtörədirlər. E.veneta – moruqdaantraknozxəstəliyinintörədicisidir. Törədicizoğvəyarpaqlardainkişafedir, al-qırmızıhaşiyəlixarakterikbozrənglərəmələgətirir. PatogenəəsasənkonidimərhələsindəGloesporiumvenetumtəsadüfedilir.

slide40

Dothidealessırası

Sıranıngöbələklərininpsevdotesiləri sahib-bitkinintoxumalarınayüklənmiş, şarvəyaarmudformalıdır. Psevdotesilərdəbirvəyabirneçəlokulaəmələgəlirki, buradadaasklartopavəyaqatşəklindəyerləşirlər.

Sıranınəsasnümayəndələrisaprotrofdurlar, lakinfitopatogennövlərdəvardır. Onlardənli-taxılbitkilərindəkökçürümələri, bitkiyarpaqlarındaləkəlikxəstəliklərinitörədirlər.

Mycosphserellacinsinəmalikgöbələklərmədənibitkilərdəağləkəlikxəstəliyiəmələgətirirlər.M.fragariaçiyələkdəağləkəlikxəstəliyinintörədicisidir. Xəstəlikinkişafedənzamanyarpaqlarda al-qırmızıhayişəliağləkələrəmələgəlir. Yaydagöbələyinkonidimər-hələsi- RamulariatulasneiSacc. inkişafedir. Göbələkpsevdo-tesilərləqışlayır.

slide45

Pleosporalessırası

Sırayadaxilolangöbələklərinpsevdotesilərişarşəkilli, yüngülbasıqformalıolub, qararənglidir. Bunlarıniçərisindəalibitkilərinparazitləriüstünlüktəşkiledirlər. Pleospora, pirenosfora, venturiya, ofiobolusəhəmiyyətlicinslərhesabedilir. Pleosporabetaeşəkərçu-ğundurundafomozxəstəliyitörədicisinin (Phomabetae Frank.), Pyrenophoragramineaarpadazolaqlıhelmintosporiozxəstəliyitörə-dicisiDrechsleragramineagöbələyininkisəmərhələsidir.

VenturiacinsinəmalikolanV.prunivə V.inaegualusarmudvəalmadamüvafiqolaraq, dəmgilxəstəliklərininkisəmərhələsihesabedilirlər.

OphioboluscinsininnümayəndəsiO.graminisbuğdavəarpadakökçürüməsixəstəliyinintörədicisidir.

slide49

Hysterialessırası

Sırayadaxilolangöbələklərsaprotrofnövlərolub, əsasetibarıiləkolvəağacbitkilərininməhvolmuşbudaqlarında, nadir hallardaisəotbitkilərindəinkişafedirlər.

slide53

Özünü yoxlama üçün mövzuya

aid test sualları

  • 1. Diskomisetlər qrup sırası göbələklərində meyvə bədəni necə adlanır ?

a) kleystotesi

b) apotesi

c) peritesi

d) psevdotesi

e) oospor

slide54

2. Diskomisetlər qrup sırasına mənsub patogen növlər hansı sıralarda

  • cəmləşir ?

a) Phacidiales, Helotiales, Pezizales

b) Erysiphales, Helotiales, Pezizales

c) Microascales, Phacidiales, Erysiphales

d) Diaportales, Erysiphales, Phacidiales

e) Helotiales, Pezizales, Peronosporales

slide55

3. Phacidiales sırasının əsas fəsiləsi

  • necə adlanır?

a) Erysiphaceae

b) Mycoraceae

c) Euphacidiaceae

d) Diaportaceae

e) Diaportaceae, Erysiphaceae

slide56

4. Ağcaqayının müxtəlif növlərində

  • qara ləkəlik xəstəliyini hansı
  • göbələk törədir?

a) Rhytisma acerinum

b) Microsphaera alptritoides

c) Coccomyces hiemalis

d) Coccomyces padı

e) Claviceps purpurea

slide57

5. Helotiales sırasının Sclerotinia cinsinə məxsus növlər mədəni bitkilərdə əsasən hansı xəstəliyi törədirlər?

a) ağ çürümə

b) boz çürümə

c) xərçəng, boz çürümə

d) unlu şeh

e) fomoz

slide58

6. Sclerotiniaceae fəsiləsinə mənsub

  • növlər cücərən zaman orada nə
  • inkişaf edir?

a) peritosilər

b) qapalı meyvə bədəni kleystotesilər

c) peritesilər və kleystotesilər

d) nəlbəki, disk, qədəhvarı apotesilər

e) uzun ayaqcıqlar üzərində psevdotesilər

slide59

7. Dematiaceae fəsiləsinə mənsub praktiki əhəmiyyətli cins hansıdır ?

a) Pseudopeziza

b) Peziza

c) Monilia

d) Sclerotinia

e) Peziza, pseudopeziza

slide60

8. Pezizales sırasına mənsub parazit növlər hansı fəsilələrdə cəmləşir ?

a) Pezizaceae, Pyronemataceae

b) Pezizaceae, Dematiaceae

c) Pyronemataceae, Erysiphaceae

d) Moniliaceae, Pezizaceae

e) Dematiaceae, Moniliaceae

slide61

9. Loculoascomycetes sinfi göbələklərinin nümayəndələrində kisələr və ya asklar harada əmələ gəlir ?

a) mitselin səthində

b) qapalı meyvə bədənində

c) substratın səthində

d) substratın daxilində

e) askostroma və ya psevdotesi adlanan xüsusi

qovuqlarda

slide62

Loculoascomycetes sinfinə mənsub fitopatogen növlərin toplandığı

  • sıraları göstərin ?

a) Helotiales, Pezizales, Myringiales

b) Dothideales, Helotiales

c) Pleosporales, Helotiales, Myringiales, Peronosporales

d) Hysteriales, Pezizales, Saprolegniales

e) Myriangiales, Dothideales, Pleosporales, Hysteriales