slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Təsnifatda yeri: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Təsnifatda yeri:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Təsnifatda yeri: - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Kartof , pomidor və bibərin alternariozu – Alternaria solani Sorauer. Təsnifatda yeri: Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi Sinonimləri :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Təsnifatda yeri:' - vielka-dawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kartof, pomidor və bibərin alternariozu – Alternaria solani Sorauer

Təsnifatda yeri:

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi

Sinonimləri:

Macrosporiumsolani Ellis & G.Martin. AlternariaalliiNolla.

Biolojiqrupu:

Hemibiotrof

slide2

Patogeninmorfologiyavəbiologiyası. Xəstəlikləbitkininyarpaq, gövdəvəyumrularıyoluxurlar.İlkinyoluxmaadətənyaşlıyarpaqlardamüşahidəedilir. Ləkə lərtünd- qəhvəyi, həlqəvi, yaxşıgörünən konsentrikzonallıdır. Belə ləkələrəsasən yarpaqayəsininmərkəzindəyerləşirlər. Kartofunvegetasiyasıdövrüləkələrölçücəböyüyür, yarpaqlarsaralır, vaxtındanəvvəlquruyurvəyatökülürlər. Gövdələrdələkəuzununadartılmışvəziyyətdədirvəsağlamtoxumailəkəskinsərhədlərəmalikdeyildir. Kartofuntoplanışıdövrügöbələyinsporlarıyoluxmuşyarpaqlardanvəşaxlardanyumrularadüşəbilirvəonuyoluxur, ancaqinfeksiyanınbaşverməsiməhsulunsaxlanmasındanbir-neçəaysonraözünügöstərir. Yumrularınsəthindəqeyri-düzgünformalıqonur, basıqləkələrzühuredir, onlarınaltındayumşaqhissəqurutünd-qonurvəyaqəhvəyikütləyəçevrilir. Ləkələrinsəthiçoxvaxtqırışlıdır. Göbələkmitsel, konidivəxlamidosporlarlatorpaqda, məhvolmuşyarpaqlardavəyoluxmuşşaxlardaqışlayır.

Pomidorunyarpaqları, saplaq, gövdəvəmeyvələriyoluxur. Xəstəlikaltyarpaqlardanbaşlayır, onlarınsəthindəiri, 5-15 mm-əqədərdiametrli, yaxşızonallıqlaseçiləniritündqəhvəyiləkələrvəgöbələyinspormərhələsindənibarətqəhvəyiməxməriörtükəmələgətirir. Rütubətlihavaşəraitindələkələrbirləşir, yarpaqlarisəölüşkəyirlər. Saplaqvəgövdələrdəməxməriörtüklüuzunsovtündləkələr, meyvələrdəisəörtüklüqara basıq ləkələrinkişafedir.

slide9

Ekologiyası. Göbələyininkişafıüçünoptimaltemperatur 24-300C-dir. İnkubasiyamüddətigöbələküçünəlverişlişəraitdə 3-4 gündür. Xəstəliyininkişafınayağışlarvəgecəşehləriiləmüşayətolunanqızmarquruhavaköməklikedir.

Təsərrüfatəhəmiyyəti. Vaxtındanəvvəlqurumavəyarpaqlarıntökülməsinəticəsindəayrı-ayrıillərdəpomidorməhsulu 20-50% aşağıdüşür. Bitkidəgedənmaddələrmübadiləsininpozulması, fiziolojidəyiş-kənliklər, patobiokimyəviçevrilmələrhəmdəistehsalolunanməhsulunkeyfiyyətinəmənfitəsirgöstərir.

Mübarizətədbirləri. Bitkiqalıqlarınınməhvedilməsi, məhsulyığımındansonrasahənindərinşumlanması, növbəliəkinəəməletməklə, pomidorunəvvəlkiəkinyerinə 3 ildənsonraqaytarılması, parniklərdətorpağındezinfeksiyası (1 hissəformalin, 40 hissəsu), davamlısortlarınbecərilməsivacibtədbirlərdəndir. Xəstəliyinilkinsimptomlarıgörün-dükdəfungisidlərləçiləmələraparmaqlazımdır. Lakinfitoftorozlamü-barizədətətbiqedilənfungisidlər (akrobatMS, ridomilqoldMS, kurzat, iteral, klipvəs.) alternariozundainkişafınınqarşısınıalır.

slide10

4.2 Fəsilə bitkilərinin antraknoz, unlu şeh, septorioz xəstəlikləri və onlarla mübarizə

  • Pomidorunantraknozu– Colletotrichum
  • atramentariumTaub.

Badımcanvəbibərinantraknozu – Colletotrichum

capsiciSanthw.,C.gloesporioidesPenz.

Təsnifatdayeri:

Fungi vəyaMycotaaləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetessinfi, Melanconialessırası, Melanconiaceaefəsiləsi, Colletotrichumcinsi.

Biolojiqrupu:

Hemibiotrof

slide11

Patogeninmorfologiyavəbiologiyası. Xəstəliküstyarpaqlardanbaşlayırvəbitkininsoluxmasıiləmeydanaçıxır. Beləbitkilərtorpaqdanasanlıqlaçıxır, onlarınkökləridağılmışvəziyyətdəolur, buradatoxumayayüklənmişkiçiksklerosiyalargörünür. Bəzəngövdəvəmeyvələrdəqonuryastıcıqlar (lojalar) damüşahidəedilir. Xəstəliyitörədəngöbələkinkişaftsiklindəuzunqaratüklükonidiallojaəmələgətirir. Konididaşıyanlarbirhüceyrəli, deməkolarki, rəngsizvəyaqonurtəhər, konidiləruzunsov-silindrik, əyilmişuclu, ölçüləri 15-22 x 3-6 mkm-dir. Göbələkkartofudayoluxur. Torpaqdasklerosiyahalındaqışlayır.

Antraknoz bibərinbütünyerüstüorqanlarınıböyüməmərhələsindənasılıolmayaraqyoluxur. Toxmacarlarınyoluxmasıfilqəyarpaqlarlaməhdudlaşabilir, buzamaninfeksiyauzaqməsafələrəyayılabilmir. Yarpaqvəgövdələrdənekrozluləkələrəmələgəlir, buradadaləkəninrəngibozdanqəhvəyiyəqədərdəyişəbilir. Yüksəkiqtisadiitkilərləsəciyyəolunanformameyvələrinsirayətlənməsidir. Meyvələrdəxəstəliyinsimptomlarısuiləzənginhissələrdəbaşverirvəmeyvətədricənsarıyabənzərqəhvəyivəyaqəhvəyirəngalır. Meyvəüzərindəmeydanaçıxanzədələrkiçikdir, həlqəvidir, beləzədələrbirləşirvəmeyvətoxumasınınəhə-miyyətlibirhissəsinitutur. Rütubətlihavazamanımeyvələrinüzərindəçəhrayı, narıncıçəhrayıvənarıncırənglisporkütləsiyerləşir. Göbələyinnövündənasılıolaraqyoluxmuşsahədəqaravəyaqəhvəyisapabənzərstrukturlarfərqlənirlər. Antraknozlahəmyetişməmişyaşıl, həmdəyetişmiş bibərmeyvələriyoluxurlar.

slide22

Pomidorununluşehi-Erysiphecommunis (Wallr.)

  • f. solanilycopersiciJacz., Leveillula
  • taurica (Lev.) G.Arnaud.

Təsnifatdayeri:

FungivəyaMycotaaləmi, Ascomycotaşöbəsi, Euascomycetessinfi, Erysiphalessırası, Erysiphaceaefəsiləsi, ErysiphevəLeveillulacinsləri

Biolojiqrupu:

Biotrof

slide24

Patogeninmorfologiyavəbiologiyası. Bitkiləronlarıninkişa-fınınistənilənfazasında-birinciyarpaqlardanmeyvəverməfazasınaqədəryoluxur. Xəstəlikyarpaqlarınüstsəthindəvəgövdədəspormərhələsindənibarətağörtükşəklindəmeydanaçıxır. Örtükmüəyyənzamanmüddətindəqonurrəngalır. Sirayətlənmişyarpaqlarsaralırvəölüşgəyir. Bitkilərinvegetasiyadövrüunluşehkonidilərinköməyiiləyayılır. Erysiphe communis f. solani lycopersici göbələ-yininkonidilərisadəqısa, uzunluğu 100-300 mkmolankonidida-şıyanlardaəmələgəlir. Konidilər, oval, rəngsiz, ölçüləri 36,6 x 20,2 mkmtək-təkvəyaqısazəncirdəyerləşir. Göbələyinkleystotesiləri 65-180 mkmdiametrli, boşqabşəkilli, müxtəlifformavəçıxıntılıdır. Onlardakisələrformalaşırlar: yumurtayaoxşar, həlqəvi, ölçüləri 46-72 x 30-45 mkm, hərbirkisədə 3-6 elliptikkisəsporlar (ölçüləri 19-35 x 9-14 mkm) vardır.

slide25

Yayılması. Pomidordaunluşehxəstəliyiilkdəfə 1988-ciildəkeçmişSSRİ-ninQərbhissəsindəörtülüqruntdaqeydəalınmışdır. SonraxəstəlikLatviyadamüşahidəedilmişdir. Ukraynadaunluşehaçıqşəraitdəbecərilənpomidorbitkilərindəaşkaredilmişdir (Qelyutavəbaşqaları, 1994). Leveillulatauricagöbələyitərəfindəntörədilənunluşehilkdəfə 1957-ciildəQaza-xıstanda, 1966-cıildənbaşlayaraqisəKrasnodardiyarındatarlaşəraitindərastgəlinməyəbaşlamışdır. Budiyardaxəstəliyininkişafınəticəsindəməhsulitkisi 50%-əçatır. XəstəliyəAzərbaycandadarastgəlinir.

Ekologiyası. Patogenlərgeniştemperatur (18-280C) vəhavanınnisbirütu-bətişəraitindəinkişafedirlər. Tez-tezazyağanyayyağışlarıxəstəliyininki-şafınısürətləndirir.

Təsərrüfatəhəmiyyəti. Ədəbiyyatməlumatlarınagörəxəstəliyinnəti-cəsindəyarpaqsəthininassimilyasiyasıazalır, nəticədəpomidorməhsulu 40-50%-əqədərazalır.

Mübarizətədbirləri. Bitkiqalıqlarınınməhvedilməsi, növbəliəkindəbitkilərinnövbələşməsi, yüksəkaqrotexnikaönəmlidir. Lakinvegetasiyadövrüxəstəliyinilkinsimptomlarıgöründükdəfungisidlərləçiləmələraparılabilər. Ölkəninhəmistixana, həmdəaçıqşəraitdəbecərilənpomidorəkinlərindəunluşehininkişafıiqtisadiəhəmiyyətkəsbetmir.

slide26

Badımcanvəbibərinunluşehi– Leveillulataurica Am.

Təsnifatdayeri:

Fungi vəyaMycotaaləmi, Ascomycotaşöbəsi, Euascomycetessinfi, Erysiphalessırası, Erysiphaceaefəsiləsi, Leveillulacinsi

Biolojiqrupu:

Biotrof

slide30

Pomidorun ağləkəliyivəyaseptoriozu –SeptorialycopersiciSpeg.

Təsnifatdayeri:

Fungi vəyaMycotaaləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetessinfi, Sphaeropsidalessırası, Sphaeropsidaceaefəsiləsi, Septoriacinsi.

Biolojiqrupu:

Hemibiotrof