nou model de gesti econ mica financera
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nou model de gestió econòmica-financera

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Nou model de gestió econòmica-financera - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Nou model de gestió econòmica-financera. Pedro Sols Lladó: Director àrea econòmica i patrimonial Rafel X. Vidal Serra: Responsable de control de gestió. nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió. Objectius Essencials

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nou model de gestió econòmica-financera' - pearly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nou model de gesti econ mica financera

Nou model de gestió econòmica-financera

Pedro Sols Lladó: Director àrea econòmica i patrimonialRafel X. Vidal Serra: Responsable de control de gestió

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

slide2
Objectius Essencials

Sostenibilitat social Sostenibilitat econòmica Excel·lència en qualitat

Missió

Diagnosticar, tractar i tenir cura de la salut dels nostres malats

Visió

Ser l’hospital referent del nostre barri

Valors

Transparència i compromís ètic

Tracte humà i personalitzat

Vocació d’excel·lència

Solidaritat amb les persones i l’entorn

Plans Estratègics:2003 – 2007 i 2007 - 2010

Pla de Qualitat

EFQM

Acreditació

Gestió Basada en Processos

Minerva (suport a la gestió)

Pla Ètica Institucional

Pla de Responsabilitat Social

Pla de Millores Socials

Comissió RS i GE MarketPlace

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

legislaci
Legislació

Comptabilitat Hospital Plató - Normatives:

Reial Decret 1514/2007 del Pla General de Comptabilitat. (NPGC de 2008)

Decret 259/2008 del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya

Ordre de 23 de desembre de 1996, per la que s’aproven les normes d’adaptació del pla general de comptabilitat a les empreses d’assistència sanitària

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el model vigent
El model vigent

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el model vigent eines i
El model vigent – eines (i)

Pressupost d‘ingressos i despeses: Partidesordenades d’acord amb la seva naturalesa econòmica

Pressupost

d’ingressos i despeses

Total Despeses

Total Ingressos

CatSalut

Aprovisionaments

Mútues i Privats

Proves de Suport

Arrendaments

Serveis Generals

Altres Ingressos

Empreses Externes

Reparació i conservació

Subministraments

Personal

Resultat

Arrendaments

Altres Despeses

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el model vigent eines ii
Pressupost d’inversions

NUM

Àmbit

CG

Destí

Concepte

TOTAL

Sol.Apr.

Aprov.

Desv. s/P

% s/P

Pdt.

Fra.

Obl.

Dess/a

% s/a

INV-085/09

DDP

PRL

General

Protecció contra incendis

35,000.00

54934-54961-67101

4,008.97

30,991.03

INV-086/09

DDP

PRL

General

Medi Ambient

50,000.00

64024-67104-67100

40,281.76

9,718.24

INV-088/09

DG

USI

Plató, 21

Pantalla i projector (Sala de juntes)

1,693.60

68291

1,693.60

+ 0.00

+ 0.00%

0.00

INV-089/09

DAA

DAA

Anat.Pat.

Citocentrifuga Cytospin 4 accesorios

10,140.27

65697

10,260.59

+ 120.32

+ 1.19%

0.00

INV-093/09

DAA

DAA

Anat.Pat.

Pipetes transparents digitals (micropipetes

561.75

65698

561.75

+ 0.00

+ 0.00%

0.00

El model vigent – eines (ii)
 • Pressupost d’inversions

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el model vigent eines iii
Pressupost de tresoreria

±

Tresoreria inicial

±

Cah-flow

±

Activitat Ordinària

+

Cobraments

+

CatSalut

+

Altres

-

Pagaments

-

Fixes mensuals

-

Fixes periòdics

-

Resta de pagaments

-

Activitat Inversora

-

Retorn de préstecs (capital)

+

Fàctoring

±

Tresoreria final

El model vigent – eines (iii)
 • Previsió de tresoreria: Es revisa mensualment. Setmanalment es controla la posició bancària

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el model vigent eines iv
El model vigent – eines (iv)
 • Balanç situació i compte pèrdues i guanys:
  • S’elaboren cada 4 mesos
  • Ràtios econòmiques
 • Estat de canvis en el patrimoni nét i l’estat de fluxos d’efectiu:
  • S’elaboren anualment

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el model vigent proc s pressupostari i
El model vigent – procés pressupostari (i)

Fases pressupost d’ingressos i despeses:

Elaboració: mètode incremental i estimacions

Execució: lliure disposició del crèdit pressupostari

Control: mensualment a partir del tancament comptable

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el model vigent proc s pressupostari ii
El model vigent – procés pressupostari (ii)
 • Fases pressupost d’inversions:
  • Elaboració: metodologia PBZ
  • Execució: imprescindible l’aprovació de la Dir. Econòmica, prèvia a la disposició de crèdit
  • Control: mensualment a partir del tancament comptable

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el model vigent sistemes d informaci i
El model vigent – sistemes d’informació (i)

L’Hospital Plató no compta amb un sistema d’informació comptable integrat. Disposa de:

Programa de nòmines, genera assentaments comptables

El HIS integra la gestió de magatzems i traspassa informació al programa de facturació

El programa de facturació també genera assentaments comptables

El pressupost s’elabora i controla en Access i Excel

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el model vigent sistemes d informaci ii
El model vigent – sistemes d’informació (ii)

Compres

(magatzems)

BBDD Assistencial

Comptabilitat General

HIS

Facturació

Control

pressupostari

BBDD Recursos Humans

 • Diagrama del sistema d’informació comptable (SIC):

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

inductors del canvi i
Inductors del canvi (i)

Limitacions del model actual

Model actual està orientat al control del resultat econòmic

Ingressos i despeses s’organitzen per la naturalesa econòmica

Algunes partides pressupostàries tenen més d’un responsable

No existeix un nexe entre els ingressos i les despeses

Els SSI no permeten el control de pressupostos per activitats

L’hospital no compta amb programa de repartiment de costos

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

inductors del canvi ii
Inductors del canvi (ii)
 • Necessitats del nou model:
  • Incloure els indicadors d'activitat (KPI)
  • Calcular marges per servei / activitat / pacient
  • Comptar amb informació oportuna per a la gestió
  • Reduir els tractaments manuals d’informació

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el nou model pressupostari
El nou model pressupostari

Àrees implicades:

Direcció General

Direcció Econòmica i Patrimonial

Direcció Assistencial

Direcció de Desenvolupament de Persones

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el nou model pressupost i
El nou model – pressupost (i)

Objectiu: integrar PPGG a un model de comptabilitat analítica

Característiques (1):

Abandó de les partides pressupostàries basades en la naturalesa econòmica

Protagonisme dels centresd’ingrés i de les seves línies d'activitat

Fàcil assignació del cost directe global per servei, fent possible el càlcul de marges de contribució sense eines de comptabilitat analítica

Sistema de preus de transferència – control de l’acompliment dels objectius

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el nou model pressupost ii
El nou model – pressupost (ii)

Característiques (2):

El cicle de maduració de la despesa s’integra en els SSI:

sol·licitud de comanda → comanda → albarà → factura

Els consums de magatzems s’integren en els SSI

Integració amb els sistemes de previsió i seguiment del cashflow

Suport a la presa de decisions:

gràfiques, tendències, previsions, escenaris, drill-down...

Automatització de certs processos de negoci

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el nou model sistemes d informaci i
El nou model – sistemes d’informació (i)

Compres

(magatzems)

HIS

SIC

SIE

Comptabilitat Analítica

Comptabilitat General

BBDD Assistencial

Facturació

Dir. General

Eina de gestió pressupostària

Codificació

Diagnòstica

Dir.Econòmica

Dir.Mèdica

BBDD Recursos Humans

Control Pressupostari

 • Diagrama interacció entre SSI:

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el nou model sistemes d informaci ii
El nou model – sistemes d’informació (ii)

Modificacions principals en els SSI - Àrea Econòmica:

Nou programa de comptabilitat analítica i nova eina de gestió pressupostaria

No hi ha canvis de programari a la DAA ni a la DDP

No cal substituir els programes de gestió de compres ni de facturació

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el nou model sistemes d informaci iii
El nou model – sistemes d’informació (iii)

L’eina de gestió pressupostària:

Rebrà les dades de la comptabilitat analítica, segons centres de responsabilitat, línies d'activitat i naturalesa econòmica

Tindrà capacitat de classificar les dades en les partides pressupostàries que els corresponguin.

Es podrà accedir al detall en el càlcul i anàlisis de les desviacions

Posseirà eines per al càlcul de tendències, generació d’escenaris, o estadístiques

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el nou model proc s pressupostari i
El nou model – procés pressupostari (i)

Canvis en la fase d’elaboració dels PPGG:

Els CI pressuposten el seu ingrés previst en funció de l'activitat a preu estimat. També estimen l'activitat dels CS requerida

Els CS assumeixen l'activitat derivada dels CI i pressuposten l'activitat prevista no derivada d’altres centres

La DDP realitza el pressupost de persones dels centres (FTE)

Finalment, tots els centres calculen el seu cost

En una primera fase d’implantació, els costos dels equipaments o rèntings s’assignaran a un centre de cost global i genèric

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el nou model proc s pressupostari ii
El nou model – procés pressupostari (ii)

Entorn Pressupostari de l’Hospital Plató

Àrees de Negoci

Àrees d’Estructura

i altres serveis

Àrees de Suport

al Negoci

Fase 1

Tres nivells

de pressupost

C.I.

C.S.

C.C.

Centres d’Ingrés

Centres d’Estructura

Centres Suport

Fase 2

Repercussió

de Costos Variables

C.I.

C.S.

C.C.

Centres d’Ingrés

Centres d’Estructura

Centres Suport

Driver de cost: Activitat, escandalls

Fase 3

Repercussió

de Costos

d’Estructura

C.S.

C.I.

C.C.

Centres d’Ingrés

Centres d’Estructura

Centres Suport

Driver de cost: Activitat, m2, kwh...

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el nou model proc s pressupostari iii
El nou model – procés pressupostari (iii)

Fase execució PPGG : automatització de processos (ordres internes i validacions)

Fase control pressupostari PPGG

Informació oportuna

Informes prèviament definits – automatització

Pressupost d’inversions

Metodologia igual que amb model actual

Automatitzar workflow (ja operatiu al 2009)

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

el nou model proc s pressupostari iv
El nou model – procés pressupostari (iv)

Centres d'Ingrés

Centres de Suport

Centres d’Estructura

Pressupost

Pressupost

Real

Desviació

Pressupost

Real

Desviació

Real

Desviació

Ingressos

10.000

9.000

(1.000)

300

300

0

Costos

Fixes:

 • Personal

-1.000

-1.500

(500)

-2000

-2200

(200)

 • Amortitzacions

-100

-120

(20)

-50

-40

(10)

 • Rèntings

-50

-40

10

Variables

-

-

-

-200

-250

(50)

Marge Propi

8.850

7.340

(1.510)

-1.950

-2.190

(260)

Activitat

200

190

(10)

120

150

30

FTE’s

10

12

2

2

2

0

Traspàs de cost variable a preu de transferència (estàndard):

Variables

-1.200

(120*10)

-1.500

(150.*10)

(300)

(30*10)

-

-

-

Marge Contribució Estàndard

7.650

5.840

(1.810)

-750

(-1.950+1.200)

-690

(-2.190+1.500)

60

Traspàs del romanent (eficiència) als centres d’ingrés

Marge Contribució

Total

6.900

(8.850-1950)

5.150

(7.340-2.190)

1.750

0

0

0

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

conclusions
Conclusions

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

conclusions i
Conclusions (i)

Accions realitzades:

Estudiar la situació de partida

Desenvolupar entrevistes amb els futurs usuaris del model

Avaluar la capacitat dels SSI de suportar el model

Analitzar els procediments econòmics i administratius vigents de l’hospital

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

conclusions ii
Conclusions (ii)

Accions de millora nou model:

Adquirir un programa de repartiment de costos

Fer evolucionar el programa comptable per tal de suportar estructura de CI i CC

Habilitar programa de compres per a generar assentaments

Nou model imprescindible per alinear la DAEP amb el futur de HP

Punt clau: consens i equip entre DAEP i SSI

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

slide28
Nou model de gestió econòmica i financera

Pedro Sols Lladó: Director àrea econòmica i [email protected] X. Vidal Serra: Responsable de control de gestió[email protected]

nou model de gestió econòmica-financera sessió tècnica bones pràctiques de gestió

ad