statistik lektion 17 multipel line r regression l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statistik Lektion 17 Multipel Lineær Regression PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statistik Lektion 17 Multipel Lineær Regression

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Statistik Lektion 17 Multipel Lineær Regression - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

Statistik Lektion 17 Multipel Lineær Regression. Polynomiel regression Ikke-lineære modeller og transformation Multi-kolinearitet Auto-korrelation og Durbin-Watson test . Multipel lineær regression. x 1 ,x 2 ,…,x k uafhængige variable (forklarende variable). Model : Dagens spørgsmål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statistik Lektion 17 Multipel Lineær Regression' - paul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statistik lektion 17 multipel line r regression

Statistik Lektion 17Multipel Lineær Regression

Polynomiel regression

Ikke-lineære modeller og transformation

Multi-kolinearitet

Auto-korrelation og Durbin-Watson test

multipel line r regression
Multipel lineær regression

x1,x2,…,xk uafhængige variable (forklarende variable).

Model:

Dagens spørgsmål

 • Hvad kan man gøre hvis sammenhængen mellem Y og X ikke er beskrevet ved en ret linie?
 • I tilfælde af heteroskedasdiske data – hvad kan man da gøre?
 • Er residualerne data auto-korrelerede?
polynomiel regression
Polynomiel regression
 • Nogle gange er sammenhængen mellem Y og en enkelt forklarende variabel X utilstrækkeligt beskrevet ved en ret linie, men bedre ved et polynomie.
 • I disse tilfælde bruger vi polynomiel regression, hvor modellen er på formen
 • Modellen er stadig lineær!!!

(Et m’te grads polynomie)

polynomiel regression illustration
Polynomiel Regression: Illustration

2. grads polynomie

3. grads polynomie

Y

Y

 • Brug kun polynomiel regression, hvis der er et godt argument for det – fx relevant baggrundsviden.
 • Brug helst ikke over 2. grads polynomie (dvs X2) og aldrig mere end 6. grads polynomie (dvs X6) .

X1

X1

polynomiel regression som modelkontrol
Polynomiel Regression som Modelkontrol
 • Vi har en forventning om lineær sammenhængen mellem Y og X.
 • Et simpelt tjek er at tilføje det kvadratiske led X2 til modellen.
 • Hvis X2 ledet ikke er signifikant har vi lidt mere grund til at tro på antagelsen om lineær sammenhæng.
polynomiel regression eksempel
Polynomiel regression: Eksempel
 • Body Mass Index:

hvor v er vægten målt i kg og h er højden målt i meter.

 • Omskrivning: v=BMI ∙ h2.
 • Model:

hvor Y er vægten og X er højden.

 • I SPSS skabes en ny variabel X2 vha. Transform→Compute…
skabe x 2 i spss
Skabe X2 i SPSS
 • På baggrund af variablen ’hojdeim’ skabes
  • hoejdeim2 = hojdeim*hojdeim
scatterplot og estimater
Scatterplot og estimater

Et 2. grads polynomie

tilpasset data →

slide10

Modellen forklarer kun ca 38% af variationen – ikke imponerende.

…men modellen er stadig ”besværet værd”.

polynomiel regression med mere end en variabel
Polynomiel regression med mere end en variabel
 • Det er muligt at anvende polynomier bestående af mere end en variabel.
 • Fx to variable X1 og X2 – herved kan regressions fladen fx få form som en paraboloide.
ikke line re modeller og transformation
Ikke-lineære modeller og transformation
 • For nogle ikke-lineære modeller er det muligt at transformere modellen, så den bliver lineær.
 • Vi skal se på
  • Den multiplikative model
  • Den eksponentielle model
  • Den reciprokke model
den multiplikative model
Den Multiplikative Model
 • Den multiplikative model

hvor e er et fejlled.

 • Logaritme-transformation: Vi tager (den naturlige) logaritme på begge sider af ligningen:
 • Vi har nu en lineær model!
 • Hvis loge ~ N(0,s2) så kan vi udføre multipel lineær regression som sædvanligt! Vi skal bare logaritme-transformere vores variable først.
den multiplikative model14
Den Multiplikative Model
 • Den multiplikative model kan skrives som

hvor , osv.

 • Eksempel: Vi kan omskrive BMI formlen (igen):

hvor Y = log v og X = log h.

 • Er mon β0 ≈ log(23) og β1 ≈ 2 ?

■Model:

slide15
Resultat
 • β0= 3,069 ”Forventet”β0= ln(23)=3,13
 • β1 = 2,156 ”Forventet”β1 = 2
 • Fortolkning:v = e3,069h2,156 = 21.52 h2,156
 • Bemærk: E(v|h)  21.52 h2,156
den eksponentielle model
Den Eksponentielle Model
 • Den eksponentielle model
 • En logaritme transformation senere:
 • Vi antager loge ~ N(0,σ2)
 • Vi logaritme-transformerer kunY, men ikke X1 og X2!
 • Derefter kan vi foretage almindelig multipel lineær regression.
den eksponentielle model fortolkning
Den Eksponentielle Model - fortolkning
 • Antag vi har estimeret
 • Fortolkning af bk = 3.2:

Hvis xkstiger med 1 (og alle andre x’er holdes fast), så stiger Y med en faktor e3.2.

den reciprokke model
Den Reciprokke Model
 • Hvis

så er

 • Tag reciprokværdien af Y og lad X’erne være.
 • Kør derefter multipel lineære regression som sædvanligt.
variansstabiliserende transformationer

y

Variansstabiliserende transformationer
 • I tilfælde, hvor residualerne ser heteroskedastiske ud, kan man forsøge sig med følgende transformationer:
 • Kvadratrods-transformation:

god når variansen er proportional med middelværdien.

 • Logaritme-transformation:

god når variansen er proportional med middelværdien i 2.

 • Reciprokke-transformation:

god når variansen er proportional med middelværdien i 4.

multikolinearitet
Multikolinearitet
 • To variable X1 og X2 er perfekt kolineære, hvis

for to reelle tal a og b. Corr(X1,X2) = 1 (eller -1)

 • Eksempel: Perfekt kolinearitet (sjældent problem)
  • X1 = Indkomst i kr. og X2 = Indkomst i $
 • Eksempel: Ret kolineære variable (reelt problem)
  • X1 = Alder og X2 = Anciennitet
konsekvenser af multikolinearitet
Konsekvenser af Multikolinearitet
 • Variansen af regressions-koefficienterne (bj’erne) ”eksploderer”.
 • Størrelsen på regressions-koefficienterne kan afvige meget fra hvad man ville forvente.
 • Tilføje/fjerne variable resulterer i store ændringer i regressions-koefficienterne.
 • Fjerne et data-punkt kan resultere i store forandringer i regressions-koefficienterne.
 • I nogle tilfælde er F-testet signifikant mens ingen t-test er.
variance inflation factor vif
Variance Inflation Factor (VIF)
 • Antag vores regressionsmodel allerede indeholder de forklarende variable X1,…,Xk.
 • Hvor meget ekstra kolinearitet introduceres, hvis medtager en ekstra forklarende variabelXh?
 • Foretag en multipel lineær regression med Xh som afhængig variable og X1,…,Xk som forklarende.
 • Lad Rh2 være den tilsvarende determinations koefficient.
 • Da er VIF givet ved
 • Jo mere Xh er kolinear med X1,…,Xk , jo højere Rh2 og jo højere VIF.
vif eksempel
VIF: Eksempel
 • Model:

hvor X1 er højde og X2 er alder.

 • I SPSS: I ’Linear Regression’ vælger man ’Statistics…’ og der ’Colinearity diagnostics’.
 • X1 og X12 ser ud til at være (indbyrdes) kolineare, mens X2 (som forventet) ikke ser ud til at være det.
vif eksempel fortsat
VIF: Eksempel - fortsat
 • Scatter-plot af mod
multikolinearitet l sninger
Multikolinearitet: Løsninger
 • Fjern en kolineær variabel fra modellen.
auto korrelation
Auto-korrelation
 • Antag at Xisvarer til i’te måling af variabel X, fx temperaturen kl. 12 på den i’te, fx dag.
 • Lag-h auto-korrelationen er defineret ved

dvs. korrelationen mellem temperaturer målt med hdages mellemrum.

 • Bemærk: Vi har antaget at fejlledene er uafhængige, dvs.rh = Corr(ei , ei+h) = 0 for alle h.
 • Dvs. vi forventer rh = Corr(ei , ei+h) ≈ 0 for alle h.
slide27
Eksempler hvor residualerne udviser
  • Stærk auto-korrelation (øverst)
  • Ringe auto-korrelation (nederst)

Residualer

Data

durbin watson test
Durbin-Watson Test
 • Test for om lag-1 auto-korrelationen er nul
  • H0: r1 = 0
  • H1: r1 0
 • Teststørrelsen er
 • Bemærk at dikke er et stikprøve-estimatet af lag-1 auto-korrelationen
kritiske v rdier for durbin watson
Kritiske værdier for Durbin-Watson
 • Efter at have udregnet d finder vi dLog dU i Tabel 7 i Appendix C.
 • Derefter sammenligner vi d med punkterne i skemaet nedenfor.
 • Erd i det grønne område forkaster vi H0.

Positiv

Autokorrelation

Test uden

Konklusion

Ingen

Autokorrelation

Test uden

Konklusion

Negativ

Autokorrelation

d

0

dL

dU

4-dU

4-dL

4

durbin watson eksempel
Durbin-Watson: Eksempel
 • For n=100 og h=1 giver tabelopslag dL=1,65 og dU=1,69.

Positiv

Autokorrelation

Test uden

Konklusion

Ingen

Autokorrelation

Test uden

Konklusion

Negativ

Autokorrelation

d

0

dL

dU

4-dU

4-dL

4

1,69

1,65

2,35

2,31

Her afviser vi H0 – dvs. ρ1≠0, altså auto-korrelation.

Her kan vi ikke afvise H0 – dvs. igen auto-korrelation.