Download
multipel skleros n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Multipel Skleros PowerPoint Presentation
Download Presentation
Multipel Skleros

Multipel Skleros

232 Views Download Presentation
Download Presentation

Multipel Skleros

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Multipel Skleros Klinik och FarmakoterapiApotekar-programmet 2013-10-29 Clas Malmeström Överläkare Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

 2. St Lidwina av Scheidam 1380 - 1433

 3. Multipel Skleros - förekomst • 1-2 /1000 invånare har MS, i Göteborg finns ca 1300 personer med MS, i Sverige ca 17000 • Varje år insjuknar ca 5/100 000 personer i Sverige • Förekomsten av MS varierar i olika delar av världen • Sverige är högriskområde liksom övriga Nordeuropa

 4. MS-fall / 100000 inv. (Prevalens)

 5. Ärftliga riskfaktorer för MS • Kvinna 2 ggr ökad risk • Familjemedlem med MS 20-50 ggr • Enäggstvilling med MS 300 ggr • HLA-DR 2 5 ggr • Barn-sjd i rel hög ålder 10 ggr • Risk vid förstagradssläkting med MS således 2-5 %

 6. Miljöfaktorer • Rökning • OR 1.52 (1,21-1.83) ever / never smoke • Även dosberonde har visats • Gäller inte snus (!) • Latitud / solljusexponering / D-vitamin • Solljusexponering skyddar OR 0,32 • Norska västkusten: kost rik på D-vitamin / Omega-3 skyddar • Prospectiv cohort-studie på D-vitamin supplement: Riskreduktion 40 % • Epstein-Barr virus infektion • 99% MS vs 94% kontroller • Mononucleos: Odds-ratio 2.3 (1,7-3,0) • EBV neg: Odds-ratio 0.06 (0.03-0.13)

 7. Risk för att utveckla MS om en nära släkting har sjukdomen • Normalrisk i Sverige 0,1-0,2 % • Make/Maka till MS-patient 0,1 % • Syskon till person med MS 2 % • Tvåäggstvilling till person med MS 2 % • Barn till person med MS 2 % • Enäggstvilling till person med MS 30 %

 8. MS - klinik Sjukdomen har två ansikten/faser: Skov Progress

 9. Progress Skov Inflammation Neurodegeneration

 10. Multipel Skleros –sjukdomsmekanismer Skovvis förlöpande MS Sekundärprogressiv Symtom Symtomtröskel Inflammation Förlust av nervceller

 11. Symptom vid MS

 12. MS - en autoimmun sjukdom Största kroniska sjukdomsgrupperna i i-länderna • Kardiovaskulära sjukdomar • Maligniteter • Autoimmuna sjukdomar • Diabetes, Reumatoid artrit, SLE, Inflammatorisk tarm-sjukdom, Myastenia Gravis, MS mfl

 13. MS - en autoimmun sjukdom Kroppens immunförsvar riktar ett angrepp mot kroppsegen vävnad. I fallet MS mot myelin Ingen aktuell infektion En tänkbar mekanismen är ”molekylär imitation”, En korsreaktion mellan strukturer på mikroorganismer och egen vävnad.

 14. Skovvis MS • Kvar blir nakna oisolerade nervceller. • Till största del oskadade • Inflammationen avklingar och kvar blir återbildat mindre välfungerande myelin. • Detta är sklerotiskt (sjukdomens namn). • De reparerade nervtrådarna leder impulser sämre och är känsliga i sin • funktion. Dåligt i värme (feber, bastu osv.) Inflammatorisk sjukdom Genom blodkärlens väggar tar sig vita blodkroppar in i nervsystemet Bred attack mot myelinet (isoleringen runt nervtrådarna)

 15. Multipel Skleros –sjukdomsmekanismer

 16. MS - Prognos RUNMARKER, B. & ANDERSEN, O. (1993) Prognostic factors in a multiple sclerosis incidence cohort with twenty-five years of follow-up. Brain, 116 ( Pt 1), 117-34.

 17. Multipel Skleros - diagnos • Sjukhistoria, neurologisk undersökning • Spridning i rum och tid • Två kliniska skov • Ett skov samt MR förändringar av olika ålder. • Hjälpmedel; MRT, ryggvätskeprov och neurofysiologisk undersökning • Inga symptom eller undersökningar/prover är helt unika för MS.

 18. MRT- Magnet Resonans Tomografi

 19. Diagnos: 1. Klinisk: • Neurologiska symptom spridda i tid och rum 2. Magnetkamera - MRT: • Flera förändringar i olika delar av nervsystemet • 10 % ger kliniska symptom • Vanligast i anslutning till ventrikelsystemet, hjärnstam, synnerv,ryggmärg • Kontrastladdande lesioner i samband med aktiva skov. 3. LP – ryggvätskeprov - Likvor: • Måttlig ökning av vita blodkroppar – (infektionsförsvaret) • Intakt blod-hjärnbarriär (nästan) • Antikroppsbildning i likvor – ( IgG-index patologiskt ) • Oligoklonala band vid elektrofores. 4. Ingen annan sjukdom skall bättre förklara symptomen

 20. MS - Behandling

 21. Symptomatisk Behandling: Spasticitet Peroral Behandling: Baklofendantrolenediazepam Fokal hämmande spasticitet: Botox( botulinumtoxininj lokalt i muskel ) Svår generell spasticitet: Baklofenintrathekalt via subcutan pump MiktionsstörningarAnticholinergaprep Sexuella störningarViagramfl TrötthetModiodal, Amfetamin-analoger DepressionSSRI SmärtaAntiepileptika: GabapentinKarbamazepin,

 22. Multipel Skleros - Immunomodulerande Behandling Beta-interferon Avonex , Betaferon, Rebif Glatiramer-acetat Copaxone Reducerar antal skov med 30% Fördröjer övergång till progress-fas (Beta-inf) Tidigt behandling sannolikt bäst

 23. Effekt av interferon-beta • Minskar skovens antal • Minskar skovens svårhetsgrad • Bromsar utveckling av handikapp • Bromsar försämring av minnesfunktion • Lokal reaktion vid stickstället • Influensaliknande symtom • Nedstämdhet • Antikroppar kan minska effekten

 24. TEDEHOLM, H., SKOOG, B., HILLERT, J., RUNMARKER, B., STAWIARZ, L. & OLUF, A. (2007) [Early immunotherapy in MS reduces the risk of later disability. The secondary progressive course is delayed, according to a study with virtual placebo]. Lakartidningen, 104, 1684-8.

 25. Biologiska läkemedel • Ny klass protein-läkemedel • Selektiva immunsuppressiva medel • TNF-alfa – hämmare första stora framgången • Slutar på –mab (monoclonal antibody) • Remicade (reuma-preparat) - Infliximab – • Natalizumab – nytt MS-preparat

 26. Tysabriä - Natalizumab • Natalizumab • Är en rekombinant anti-a4-integrin antikropp. • Binder till a4b1-integrin ( = VLA-4 ) på lymfocyter. • Hindrar transport av lymfocyter genom BBB.

 27. Tysabriä - Natalizumab • Binder adhesionsmolekyl på cirkulerande lymfocyter. • Blockerar transport av lymfocyter genom blod-hjärn barriären • till CNS • Reducerar skov med ca 60% • >90% reduktion av nya MR-lesioner • Ges som infusion på mottagning 1 gång i månaden • Risk för opportunistisk infektion – • PML (progressiv multifokal leukoencephalopati)

 28. Tysabri - effekt på olika effektmått 72% 83% Ingen EDSS försämring1 Inga skov Patienter utan sjukdomsaktivitet under 2 år 37% Fri från sjukdoms- aktivitet Inga Gd+ lesioner1 Inga nya T2 lesioner1 57% 97% 1Polman CH, et al. N Engl J Med. 2006;354:899-910. 2Galetta SL, et al. Presented at: American Academy Chicago April 2008 P 02.156

 29. Gilenya – (fingolimod) S-1-P receptor-blockerare: blockerar lymfocyter i perifer lymfkörtel Sfingosin-1-fosfat.

 30. Kommande behandlingar I • Alemtuzumab – Lemtrada. • Anti-CD52. • Lansering 2013 – Dropp som ges 5 dagar i rad – därefter 3 dager ett år senare. • Ingen behandling däremellan. • Effektiv mot att hindra skov • 30 % av patienterna får sekundär autoimmun sjukdom, bland annat i thyroidea • Rituximab / Mabthera • Anti – CD20 • Används idag bl a vid Reumatism • Inom MS vid bland annat vid terapisvikt på natalizumab

 31. Kommande behandlingar II Perorala behandlingar • Dimetylfumarat - Tecfidera - 2014 • Laquinimod - Anyara - 2014 • Teriflunomide - Aubagio - 2014 • Benmärgs-transplantation (Stamcellstransplantation) • Restorativ(”Reparerande” behandling med stamceller)

 32. På Apoteket idag Sjukhusbunden vård • Natalizumab - var 4:e vecka • Rituximab - var 6:e mån 3 år • Alemtuzumab - - 1 kur / år x 2 år • Beta-interferon: • Avonexim 1 / vecka • Betaferonscvar annan dag • Rebif 22 / 44 mg sc 3 ggr / vecka • Glatirameracetat • Copaxonesc dagligen • Fingolimod Gilenya tabl 1 / dag

 33. Nuvarandeochkommande MS behandlingar Lymfocyt- trafficking Fas I Interferoner CS-0777 Fas II ATL-1102 Fas III ONO-4641 Firategrast Fc-IFN beta RG3477 Godkända BAF312 Betaferon /Extavia Peg IFN beta (BIIB017) Fingolimod Avonex Tysabri Rebif Laquinimod Antiproliferativa ämnen Azathioprine Riluzole Novantrone Daclizumab Copaxone Teriflunomide Tecfidera Immun-reglering Sativex Pixantrone Copaxone generics x2 Fampyra Alemtuzumab ATX-MS-1467 Ocrelizumab PI2301 Vaccin, tolerans-beh. Nerispirdine RTL1000 LY-2127399 Symptomlindrande behandling Ofatumumab Belimumab = Oral Administration = Injectable B-cell inriktad mAbs/Fc-Ab

 34. Tack för uppmärksamheten