statistik ii 5 lektion n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statistik II 5. Lektion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statistik II 5. Lektion

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Statistik II 5. Lektion - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Statistik II 5. Lektion. Log-lineære modeller. Log-linære Modeller. Log-linære modeller bruges til at analysere symmetriske sammenhænge mellem to eller flere kategoriske variable. Kan ses som en udvidelse af c 2 -testet af uafhængighed. Kontingenstabel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statistik II 5. Lektion' - jontae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statistik ii 5 lektion

Statistik II5. Lektion

Log-lineære modeller

log lin re modeller
Log-linære Modeller
 • Log-linære modeller bruges til at analysere symmetriske sammenhænge mellem to eller flere kategoriske variable.
 • Kan ses som en udvidelse af c2-testet af uafhængighed.
kontingenstabel
Kontingenstabel
 • Contingency: Mulighed/tilfælde
 • Kontingenstabel: Antal observationer (frekvenser) i klasser givet ved krydstabulering af et antal kategoriske variable.
 • Eksempel på to-vejstabel:
 • Det ”sædvanlige” c2-test for uafhængighed:
log line r model
Log-lineær Model
 • Antag vi har n personer og to kategoriske variable U (Uddannelse) og H (Holdning).
 • Sandsynligheden for at en tilfældigt valgt person har uddannelse u og holdning h er:
 • Den forventede frekvens for U=u og H=h er:
parametrisk form
Parametrisk form
 • Generelt antager vi at de log forventede frekvenser er givet ved
 • Præcist som i multipel og lineær regression har vi hoved-effekter (bu og bh) samt en interaktionseffekt (buh).
 • Og som sædvanligt bruger vi dummy variable som regneteknisk trick til at håndtere kategoriske variable.

hvor xu, xh og xuh er dummy variable.

uafh ngighed
Uafhængighed
 • To variable U og H er uafhængige hvis og kun hvis
 • For den log-lineære model betyder det:
 • Dvs. der er ikke et led der afhænger af bådeU og H.
estimation
Estimation
 • I SPSS estimerer man en log-lineær model vha. Analyze→ Loglinear→ General.
 • Vælg ’Estimates’ Under ’Options’.
 • Resultat:
resultat
Resultat
 • Estimerede model:
 • Fx: F11 = exp(7,097) = 1208.33 ≈ 1208
 • Fx: F00 = exp(7,097-0.015-0.711+0.401) = 873.06 ≈ 873
 • Bemærk: Der er hhv. 1208 og 873 i de to kobinationer.
modelform
Modelform
 • Selv uden dummy variable bliver log-lineære modeller hurtigt besværlige at skrive op.
 • I log-lineære modeller er modellens struktur mere interessant end parametrenes værdi.
 • Derfor skriver vi modellen

på modelforlen

U + H + U*H

 • Da modellen skal overholde det hierarkiske princip kan vi nøjes med at skrive

U*H

opbygning af en model
Opbygning af en model
 • Først vælge variable af interesse
 • Dernæst specificerer vi en startmodel, der indeholder de interaktioner der er af faglig interesse.
 • Dog skal startmodellen overholder det hierarkiske princip.
 • Indeholder startmodellen et interaktionsled, hvor alle variable indgår kaldes startmodellen en mættet model.
 • Med udgangspunkt i en startmodel laves en backwards søgning.
 • I hvert trin fjerner vi det led i modellen meddet højst p-værdi over 0.05 – under hensyntagen til det hierarkiske princip.
 • Resultatet kaldes slutmodellen.
st rre eksempel
Større Eksempel
 • Analyse af sammenhængen mellem fire kategoriske variable:
  • B: Boligstandard: 0 = dårlig, 1 = acceptabel, 2 = god
  • H: Helbred: 0 = godt, 1 = dårligt
  • I: Isoleret: 0 = ja, 1 = nej
  • A: Angst: 0 = nej, 1 = ja
 • Vi starter med en mættet model, dvs. en model der indeholder interaktioner mellem alle fire variable.
 • Modelformel

A*B*H*I

krydstabel
Krydstabel
 • Krydstabel over de fire variable:
 • SPSS: Analyze→ DescriptiveStatistics→ Crosstabs
  • H i row, B i column, I iLayer 1 og A i Layer 2:
 • Hvad siger I? Hvad er sammenhængene?
startmodel
Startmodel
 • Startmodellen er en mættet model, dvs.
 • SPSS vælger som standard den sidste kategori som reference.
 • Alle parametre der involverer en eller flere referencekategorier sættes lig nul.
models gning
Modelsøgning
 • SPSS:
 • Modelsøgningen følger ”backwards” metoden
 • I hvert trin tester SPSS hvilke led i modellen, der kan fjernes i henhold til det hierarkiske princip.
 • Eksempel: Efter tre trin i modelsøgningen har vi modellen:

B*H*A + H*I*A + B*I

 • Fjerner H*I*A da mindst signifikant (og over 0.05). Ny model:

B*H*A+ B*I+H*I+I*A

models gning1
Modelsøgning
 • SPSS: Analyze→ Loglinear→ Model selection
 • For hver variabel angiv variablens ”range”.
 • Under ’Model’ angiv startmodellen.
 • Default er en mættet startmodel.
 • Under ’Options’ kan I vælge ’Parameter estimates’
slutmodel
Slutmodel
 • Modelsøgningen ender med en slutmodel:
 • Dvs. slutmodellen er:

B*I + H*I + I*A + B*H + B*A + H*A

 • Et ”goodness-of-fit” test af slutmodellen:
 • Konklusion: Vi kan ikke afvise at modellen passer.
grafisk repr sentering
Grafisk repræsentering
 • En grafisk repræsenteringopnås ved at
  • Tegn en cirkel for hver variabel.
  • Forbind variable, der indgår i samme modelled.
 • Eksempel: Antag modellen er

A*B + B*H*I

A

B

I

H

fortolkning af slutmodel
Fortolkning af slutmodel
 • Uafhængighed: Hvis A indgår i modelformlen, men A ikke indgår i andre led (fx A*B, A*H, osv), så er A uafhængig.
 • Fx:

A + B*H + B*I

 • Forklaret sammenhæng. Hvis B og H ikke indgår i samme led, så er en eventuel sammenhæng forklaret af andre variable. Dvs. slutmodellen må ikke indeholde fx B*H, B*H*A eller A*B*H*I.
 • Fx:

B*I + A*I*H

A

B

I

H

A

B

I

H

fortolkning af slumodel fortsat
Fortolkning af slumodel - fortsat
 • Homogen sammenhæng: Hvis A*H indgår i modellen, men A*H ikke indgår i merre komplicerede led, så er sammenhængen mellem A og H homogen. Dvs. modellen må ikke indeholder A*H*I, A*B*H eller A*B*H*I.
 • Fx:

A*H + A*I*B + B*H

 • Heterogen sammenhæng: Hvis A*H indgår i modellen som en del af et mere kompliceret led, så er sammenhængen mellem A og H heterogen. Dvs. modellen skal indeholde A*B*I, A*B*H eller A*B*H*I
 • Fx:

A*B*H + A*I*B

I

B

A

H

Bemærk at graferne er ens!!

I

B

A

H

slutmodel fortolkning
Slutmodel: Fortolkning
 • I eksemplet var slutmodellen:

B*I + H*I + I*A + B*H + B*A + H*A

 • Vi kan umiddelbart se, at vi ingen uafhængige variable har.
 • Af den grafiske repræsentation kan vi se, at der ingen forklarede sammenhænge optræder i modellen.
 • Vi har homogene sammenhænge mellem alle par af variable.

A

B

I

H

parameterestimater modelkontrol
Parameterestimater + Modelkontrol
 • Slutmodellen er et udtryk for sammenhænge mellem variablene i modellen.
 • Slutmodellen siger ikke noget præcist om sammenhængene, fx negative eller positive sammenhænge.
 • Generelt er det svært at fortolke parametre…
 • SPSS kan estimere parametre i en given log-lineær model:
  • Analyze→ Loglinear→ General
  • Under ’Model’ vælg ’Custom’ og indsæt slutmodellen (først hovedeffekter, derefter to-vejs interaktioner osv).
  • Under ’Options’ vælg ’Estimates’ og de to plot for ’Adjustedresiduals’
flere estimater
Flere estimater…
 • Hvad er den forventede frekvens for A=0, B=1, H=0 og I=1?
modelkontrol forventede vs observerede
Modelkontrol: Forventede vs Observerede
 • Ønskeligt: Expected ≈ Observed

Variationen i Adj. Resid. er usystematisk.

qq plot
QQ-plot
 • Prikkerne bør ligge usystematisk omkring linjen