dru insko varstvo n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Družinsko varstvo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Družinsko varstvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Fakulteta za psihoterapijo Predmet: Uvod v zdravstveno in socialno varstvo VII. del. Družinsko varstvo. Barbara Kobal Tomc barbara.kobal@guest.arnes.si. Družinsko varstvo: zakonska zveza in družinska razmerja. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih: zakonska zveza

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Družinsko varstvo' - paul-tyler


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dru insko varstvo

Fakulteta za psihoterapijo

Predmet: Uvod v zdravstveno in socialno varstvo

VII. del

Družinsko varstvo

Barbara Kobal Tomc

barbara.kobal@guest.arnes.si

dru insko varstvo zakonska zveza in dru inska razmerja
Družinsko varstvo:zakonska zveza in družinska razmerja

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih:

 • zakonska zveza
 • razmerja med starši in otroki in med drugimi sorodniki
 • posvojitve
 • rejništvo
 • skrbništvo
dru insko varstvo star evsko varstvo in dru inski prejemki
Družinsko varstvo: starševsko varstvo in družinski prejemki
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
 • zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo:
  • starševski dopust
  • starševsko nadomestilo
  • pravice iz naslova krajšega delovnega časa
  • pravica do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela
dru insko varstvo star evsko varstvo in dru inski prejemki1
Družinsko varstvo: starševsko varstvo in družinski prejemki

Družinski prejemki:

 • starševski dodatek
 • pomoč ob rojstvu otroka
 • otroški dodatek
 • dodatek za veliko družino
 • dodatek za nego otroka
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek
dru insko varstvo1
Družinsko varstvo
 • Porod in nega otroka se, za delovno aktivne, ki uveljavljajo denarno nadomestilo za čas starševskega dopusta, financirata s prispevkom zavarovancev in delodajalcev.
 • Ostali družinski prispevki se financirajo iz proračuna.
 • dajatve so pretežno kratkoročne
dru insko varstvo zavarovanci
Družinsko varstvo: Zavarovanci

1. zaposleni na območju RS

2. izvoljeni ali imenovani nosilci javne in druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v RS ali v organih lokalne samouprave, če prejemajo za to funkcijo plačo

3. tujci, ki so na območju RS zaposleni pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če je tako zavarovanje določeno z mednarodnim sporazumom

4. samozaposleni

5. kmetje

6. vrhunski športniki in šahisti

7. brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

8. osebe, ki prejemajo nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela od ZZZS

9. osebe, ki so na prestajanju kazni

10. osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo zakonu

dru insko varstvo star evska nadomestila 2007
Družinsko varstvo: starševska nadomestila, 2007

V letu 2007 je starševska nadomestila povprečno mesečno prejemalo 19.260 upravičencev ali za slab odstotek več kot v letu 2006.

dru insko varstvo otro ki dodatek 2007
Družinsko varstvo: otroški dodatek, 2007
 • Povprečno mesečno število upravičencev do otroškega dodatka oziroma prejemnikov tega dodatka se je v letu 2007 v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo
 • Otroški dodatek je v letu 2007 prejemalo povprečno mesečno 227 860 upravičencev, in sicer za 381 732 otrok.
 • V primerjavi s prejšnjim letom se je delež upravičencev zmanjšal za 0,5 %, delež otrok (prejemnikov) pa za 0,4 %.
dru insko varstvo ostali prejemki 2007
Družinsko varstvo: ostali prejemki, 2007
 • Število upravičencev do vseh preostalih pravic oziroma prejemnikov se je v letu 2007 povečalo
 • Povprečno mesečno število upravičencev do starševskih nadomestil v letu 2007 se je v primerjavi z letom 2006 povečalo za slab odstotek (na 19.260).
 • Očetovsko nadomestilo je prejemalo 15 289 očetov ali za dobrih 8,0 % več kot leta 2006.
 • Povprečno mesečno število upravičencev do starševskega dodatka se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za malo manj kot pol odstotka (na 3.025).
 • Pomoč ob rojstvu otroka je prejemalo za slabe 4,0 % več upravičencev (19.924) kot v letu 2006.
 • Dodatek za nego otroka je povprečno mesečno prejemalo 5 683 otrok, kar je za slabe 3,0 % več kot v letu prej.
 • Dodatek za veliko družino je v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 prejemalo več upravičencev, in sicer za dobrih 6,0 % več (28.132).
 • Delno plačilo za izgubljeni dohodek je v letu 2007 prejemalo povprečno mesečno 438 upravičencev, kar je za dobra 2,0 % več kot leta 2006.
 • Povečalo se je mesečno število upravičencev do pravic iz naslova krajšega delovnega časa za 40%
 • Povečalo se je število upravičencev do pravice do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga delaza 120,0 % v primerjavi z letom prej.
star evska nadomestila in dru inski prejemki sredstva 2007
Starševska nadomestila in družinski prejemki(sredstva,2007)

Vir: SURS

skrbni tvo
Skrbništvo

Ukrepi CSD za varstvo otrok – skrbništvo(vir: MDDSZ)

rejni tvo
Rejništvo

Podatki o rejnicah in rejnikih (vir: MDDSZ)

posvojitve
Posvojitve

Ukrepi CSD za varstvo otrok – posvojitve(vir: MDDSZ)

dru inski zakonik
Družinski zakonik
 • Redefinicija družine: istospolne partnerske skupnosti se izenačujejo.
 • Prenos odločanja o dodelitvi otrok v zakonskih sporih iz CSD na sodišča.
 • Urejanje pravic vseh, ki doživljajo nasilje in dolžnosti ukrepanja institucij v teh primerih.
slide16
Viri
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur.l. RS, 97/2001, 76/2003, 56/2005 Odl.US: U-I-137/03-23, 111/2005 Odl.US: U-I-31/04-14, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 47/2006, 114/2006-ZUTPG)
 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 15/1976, 30/1986-ZNP (20/1988 - popr.), 1/1989, 14/1989, RS, št. 13/1994-ZN, 82/1994-ZN-B, 29/1995-ZPDF, 26/1999-ZPP, 60/1999 Odl.US: U-I-273/98, 70/2000-ZZNPOB, 64/2001, 110/2002-ZIRD, 42/2003 Odl.US: U-I-312/00-40, 16/2004)
 • Spletno mesto SURS
 • Spletno mesto MDDSZ
 • Osnutek novega družinskega zakonika