4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Význam pracovní síly. 4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY. Význam pracovní síly.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - patricia-arden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty

Význam pracovní síly

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty1

Význam pracovní síly

K dalším výrobním faktorům patří řídicí a výkonná práce. V současné době má rozhodující význam řídicí práce. Jejím úkolem je zajistit optimální kombinaci ostatních výrobních faktorů, tj. dlouhodobého majetku, materiálu a výkonné práce k tvorbě nových hodnot v podobě výrobků a poskytovaných služeb.

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Nositelem pracovních schopností je člověk (pracovní síla).

Kvalifikovaní lidé, pracující se zájmem, jsou největším bohatstvím každého podniku.

„Vybudoval jsem lidí a lidé vybudovali podnik“, pravil úspěšný podnikatel.

Lidé pracují převážně jako zaměstnanci. U zaměstnavatelů (FO nebo PO) po stanovenou dobu pracují a ti jim za vykonanou práci vyplácení odměnu v podobě mzdy (platu), případně jim věnují další péči. Zaměstnanec je při výkonu práce závislý na zaměstnavateli (pracuje podle jeho pokynů, protože ten vlastní další výrobní faktory a nese podnikatelské riziko). Říkáme, že jde o závislou činnost.

Někteří lidé pracují jako osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ (např. různí živnostníci, nezávislá povolání).


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty2

Legislativa:

a) Zákoník práce

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

b) Zákon o mzdě

c) Zákon o pojistném na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

d) Zákon o dani z příjmu

e) Zákon o zaměstnanosti

…….. a další

Nezaměstnanost

- nedostatek pracovních míst v určitém okresu, kraji.

regionální

strukturální

- spočívá v nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách.

- pracovní uplatnění nenacházejí např. horníci, hutníci, zemědělci, THP…

profesní

cyklická

- vzniká v období hospodářského poklesu. Vývoj struktury pracovních sil v národním hospodářství je usměrňována především trhem práce. Částečně ho ovlivňuje i stát hospodářskou politikou, jejíž součástí je aktivní a pasivní politika zaměstnanosti (podpora vytváření nových pracovních míst, rekvalifikace, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky, školská politika). Ovlivňují ho i odbory.


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty3

Minimální mzda:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Změny minimálních mezd

Od 1. ledna 2006 se na základě vládního rozhodnutí zvýší minimální mzda o 5,4 %. Měsíčně budou lidé, kteří pobírají minimální mzdu, dostávat místo současných 7 185 Kč o 385 Kč více - 7 570 Kč. Minimální hodinová mzda se zvýší ze 42,50 Kč na 44,70 Kč. Vláda zároveň se změnami v minimálních mzdách přijala i další návrhy, které dále změní i mzdové tarify.

Obecně se může zdát, že si tak řada lidí výrazně polepší, ale to je opravdu jenom zdání. Ve skutečnosti má takové rozhodnutí negativní důsledky pro všechny zainteresované skupiny. Například celkové mzdové náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance s minimální mzdou včetně pojistného byly doposud 9 700 Kč a od příštího roku již 10 221 Kč...

Je to pravda, nebo lež?


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty4

Porovnání celkových nákladů zaměstnavatele:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Dříve

Nyní

Hrubá mzda

7.185,- Kč

7.570,- Kč

OSSZ 26 %

1.868,- Kč

1.969,- Kč

VZP 9 %

647,- Kč

682,- Kč

Celkové náklady

9.700,- Kč

10.221,- Kč

Ano, je to pravda !


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty5

Vývoj minimální mzdy v ČR od roku 1991

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty6

Minimální měsíční mzda v zemích Evropské unie

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty7

Mzda nominální a reálná

Nominální mzda

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

znamená, kolik peněz zaměstnanec obdrží.

Reálná mzda

vyjadřuje koupěschopnost nominální mzdy. Závisí na cenách, za které si můžeme koupit určité množství statků a služeb.

Valorizace

zvyšování příjmu v důsledku inflace. Tak se zabezpečuje, aby reálná mzda zůstávala nejméně na stejné úrovni.


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty8

Personální činnosti v podniku:

1) přijímání zaměstnanců

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

2) odměňování zaměstnanců

3) péči o zaměstnance

4) propouštění zaměstnanců


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty9

Pracovní poměr

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Otázky pracovního poměru upravuje zákoník práce.

Zaměstnancem může být občan, který dosáhne věku 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku (u žáků pomocných škol je tato hranice 14 let). Zaměstnavatelem fyzické osoby může být občan, který dosáhl věku 18 let.

Pracovní poměr se zpravidla uzavírá na dobu neurčitou (není uvedeno, kdy skončí) a nejčastěji vzniká uzavřením písemné pracovní smlouvy.

Občan může mít současně více pracovních poměrů, zpravidla na kratší pracovní úlohu. Pak jde o souběžné pracovní poměry (např. 2 pracovní poměry na 6 hodin). Pokud má u jednoho zaměstnavatele pracovní poměr na plnou pracovní dobu, může mít druhý pracovní poměr pouze na kratší pracovní dobu. Pak jde o hlavní a vedlejší pracovní poměr.


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty10

Způsoby vzniku pracovního poměru:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Pracovní smlouva

Volba

Jmenování

většina zaměstnanců

poslanci

ministři

senátoři

soudci

prezident

státní zástupci

předsedové družstev

ředitel NBÚ


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty11

Náležitosti pracovní smlouvy:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

POVINNÉ

1) identifikace obou smluvních stran (zaměstnavatel, zaměstanec)

2) druh práce na kterou je zaměstnanec přijímán

3) místo výkonu práce (konkrétní město, obec…)

4) den nástupu do práce

5) druh pracovního poměru (hlavní, vedlejší)

6) doba, na kterou se pracovní poměr uzavírá

NEPOVINNÉ

7) konkurenční doložka a smluvní pokuta

Konkurenční doložka

Zaměstnanec nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle však 1 rok po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele, a to za podmínek, za nichž to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat.

8) odchodné

9) zkušební lhůta (max. 3 měsíce)

10) práva a povinnosti vyplývající z prac. poměru

11) vyslání na pracovní cestu (§ 38 odst. 1)

upravuje zejména ustanovení § 29 Zákoníku práce


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty12

Hmotná odpovědnost – legislativa:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

§ 176

(1) Převzal-li na základě dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanec odpovědnost za svěřené hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za vzniklý schodek. V dohodách může být se zaměstnanci současně ujednáno, že budou-li pracovat na pracovišti s více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o hmotné odpovědnosti, odpovídají s nimi za schodek společně (společná hmotná odpovědnost).(2) Dohoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.(3) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.(4) Ústřední orgány mohou stanovit pracovněprávním předpisem zásady pro vymezení okruhu prací, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti; se zaměstnanci vykonávajícími tyto práce je zaměstnavatel povinen dohodu uzavřít.

§ 177

(1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti, může od ní odstoupit, je-li převáděn na jinou práci, zařazován na jiné pracoviště, překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do jednoho měsíce od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné hmotné odpovědnosti může zaměstnanec od dohody také odstoupit, jestliže na pracovišti je zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí, popřípadě jeho zástupce. Odstoupení musí být oznámeno zaměstnavateli písemně.(2) Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení od této dohody.


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty13

Doporučený postup při sjednání hmotné odpovědnosti:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

1) písemně uzavřít smlouvu o hmotné odpovědnosti se zaměstnancem

2) provedení inventarizace majetku za který zaměstnanec odpovídá

3) písemné zpracování protokolu o inventarizace (podpisy obou stran)

4) výměna vložky zámku od skladu, předání klíče zaměstnanci

5) náhradní klíče umístit do schránky, tuto zaplombovat

6) prokazatelně poučit zaměstnance o jeho právech a povinnostech

…smlouvou to však nesmí skončit !

7) nepravidelně provádět částečnou inventarizaci

8) jakékoli nesrovnalosti okamžitě řešit a písemně zaznamenat

9) okamžitě řešit veškeré námitky zaměstnance

http://www.protrade.cz


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty14

Alternativy pracovního poměru:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Dohoda o provedení práce

Lze uzavřít, jestliže rozsah práce u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 100 hodin v kalendářním roce. Výhodou je, že se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevzniká však nárok na nemocenské dávky.

Dohoda o pracovní činnosti

Uzavírá se, jestliže rozsah práce u jednoho zaměstnavatele přesáhne 100 hodin v kalendářním roce. Zdaňuje se stejně jako klasický pracovní poměr. Lze však pouze 3 měsíce v roce pracovat na DPČ na plný týdenní úvazek. Výpovědní lhůta činí 15 dnů (i bez udání důvodu), na odstupné a dovolenou na zotavenou nemá však zaměstnanec nárok. V případě nemoci může čerpat nemocenské dávky.


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty15

Postup při uzavírání pracovního poměru se zaměstnancem:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

1) vyhotovení základních dokladů

a) pracovní smlouva

b) platový výměr

c) dohoda o hmotné odpovědnosti

d) přihláška k sociálnímu pojištění

e) přihláška k zdravotnímu pojištění

f) prohlášení poplatníka k dani z příjmu FO ze závislé činnosti

2) vyžádání si dokladů od zaměstnance

a) zápočtový list z předchozího zaměstnání (nebo čestné prohlášení)

b) doklady o vzdělání

c) výpis z rejstříku trestů (pravidelně vyžadovat aktualizace 1x ročně)

d) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty16

Postup při uzavírání pracovního poměru se zaměstnancem:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

3) přihlášení zaměstnance na OSSZ

a) přihláška k sociálnímu zabezpečení

b) zápočtový list

c) pracovní smlouva

Při přihlášení prvního zaměstnance navíc:

d) výpis z OR (nebo živnostenské oprávnění)

e) smlouva o vedení bankovního účtu

f) přihláška zaměstnavatele

g) razítko

2

1

5

1

8

0

0

0

variabilní symbol malé organizace

-

2

1

5

1

-

-

-

-

přihláška OSSZ


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty17

Postup při uzavírání pracovního poměru se zaměstnancem:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

4) přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovně

a) (hromadné) oznámení zaměstnavatele

Při přihlášení prvního zaměstnance navíc:

b) výpis z OR (nebo živnostenské oprávnění)

c) smlouva o vedení bankovního účtu

d) přihláška zaměstnavatele

e) razítko

2

6

1

5

0

2

5

5

0

0

identifikační číslo (IČ)

organizační složka


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty18

Zdravotní pojišťovny v České republice zaměstnancem:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty19

Ukončení pracovního poměru zaměstnancem:

1) dohodou

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

- písemný souhlas obou účastníků pracovního poměru s jeho ukončením.

2) výpovědí

a) ze strany zaměstnance

- s výpovědní lhůtou (kdykoli i bez udání důvodu)

- okamžitě (neobdržel mzdu)

b) ze strany organizace

- s výpovědní lhůtou (pouze z důvodů uvedených v ZP)

- okamžitě (hrubé porušení pracovní kázně)

3) úmrtím zaměstnance nebo prohlášením za mrtvého


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty20

Evidence zaměstnanců zaměstnancem:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

1) osobní evidence (osobní spis)

 • osobní karta

 • osobní dotazník

 • doklady o vzdělání

 • záznamy o absolvovaných školeních (PO, BOZP, vyhláška 50…)

 • výpis z rejstříku trestů, potvrzení lékaře

 • dohoda o hmotné odpovědnosti + předávací protokoly

 • životopis

 • zápočtový list z předcházejícího zaměstnání


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty21

Evidence zaměstnanců zaměstnancem:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

2) mzdová evidence

 • mzdový list

 • výplatní a zúčtovací listina (výplatní sáček)

 • evidenční list důchodového zabezpečení

 • přihláška k sociálnímu pojištění

 • přihláška ke zdravotnímu pojištění

 • prohlášení poplatníka k dani z příjmu FO ze závislé činnosti

 • pracovní výkazy

 • potvrzení o pracovní neschopnosti

 • rodné listy dětí

 • různá potvrzení (dary, invalidita, úroky z hypotečních úvěrů…)


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty22

Kontroly na úseku zaměstnanosti zaměstnancem:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Finanční úřad

kontroluje zpravidla, zda-li zaměstnavatel oprávněně snižuje základ DPFO ze závislé činnosti svým zaměstnancům o nezdanitelné části (např. má-li skutečně zaměstnanec nezletilé dítě, je-li částečně invalidní apod.) a odvádí-li řádně a včas odvody z mezd.

Okresní správa sociálního zabezpečení

přichází na kontrolu pravidelně v intervalech 2 let, přičemž kontroluje přihlášky a odhlášky zaměstnanců, vyměřovací základy, pravidelnost placení odvodů a výplat zaměstnancům, vyhotovování mzdových listů, evidenčních listů důchodového zabezpečení, včasné zahájení předstihového řízení u důchodců.


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty23

Kontroly na úseku zaměstnanosti zaměstnancem:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Zdravotní pojišťovny

v současné době působí v České republice devět zdravotních pojišťoven. Předmětem jejich kontroly jsou zpravidla vyměřovací základy a pravidelnost placení odvodů.

Úřad práce

většinou přichází do firmy na udání některého ze zaměstnanců či konkurenční firmy. Kontroluje zpravidla, zda-li firma nezaměstnává „na černo“ zahraniční dělníky, zda je dodržován Zákoník práce a ostatní pracovně-právní předpisy.


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty24

Jak založit s.r.o.? zaměstnancem:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

1) notářský zápis (zakládací listina, společenská smlouva)

2) u odpovědného zástupce zajistit potřebné dokumenty dle živnost. zákona

a) výpis z rejstříku trestů

b) potvrzení o bezdlužnosti (FÚ, OSSZ)

3) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (souhlas majitele, výpis z KN)

4) žádost o vydání živnostenských oprávnění (ŽL a KL)

5) vydání živnostenských oprávnění (neobsahují IČO a vznik oprávnění)

6) u všech jednatelů zajistit potřebné dokumenty:

a) podpisový vzor

b) čestné prohlášení

c) výpis z rejstříku trestů

d) potvrzení o bezdlužnosti (FÚ, OSSZ)


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty25

Jak založit s.r.o.? zaměstnancem:

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

7) u společníků zajistit:

a) souhlas manžela(ky) s použitím společného jmění manželů k podnikání

b) prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky

8) banka

a) potvrzení o složeném základním jmění

10) žádost o zápis společnosti do obchodního rejstříku

11) usnesení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku

12) výpis z obchodního rejstříku (po nabytí právní moci)

13) výměna živnostenských oprávnění (zapsání IČO a vzniku oprávnění)

14) smlouva o vedení bankovního účtu (disponibilita finančními prostředky)

15) registrace k daním na místně příslušném Finančním úřadě (DIČ)

a můžete začít...


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty26

Kolik stojí založení s.r.o., které má 10 živnostenských listů a základní jmění 500.000,- Kč ?

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Notářský zápis

10.900,- Kč

Živnostenské oprávnění

10.000,- Kč

Poplatek banky

500,- Kč

Zápis do OR

5.000,- Kč

Náklady celkem

26.400,- Kč

A to nepočítám drobné náklady jako jsou např. kolkové známky na žádost o výpis z rejstříku trestů nebo ověření podpisů (podpisový vzor, čestné prohlášení…) a cestovní náklady spojené s vyřízením všech formalit…


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty27

Česné prohlášení živnostenských listů a základní jmění 500.000,- Kč ?

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Já, Ing. Milan Říha, DiS., nar. 31. 8. 1969 v Praze, RČ: 690831/0486, trvale bytem Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, jako jednatel společnosti

Námořní akademie České republiky s.r.o.

se sídlem Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9 Horní Počernice

Jsem plně způsobilý k právním úkonům, splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a že u mne nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a že splňují podmínky podle § 381 obchodního zákoníku.

V Praze dne 3. srpna 2005

Ing. Milan Říha, DiS.

jednatel

Námořní akademie České republiky s.r.o.


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty28

SOUHLAS S POUŽITÍM živnostenských listů a základní jmění 500.000,- Kč ?

společného jmění manželů k podnikání

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Já Martina Říhová, nar. 24. 4. 1971 v Hodoníně, RČ: 715424/4306, trvale bytem Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9 na základě ustanovení § 145 odst. 2 a § 146 z.č. 40/1964 Sb. – Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuji tímto:

SOUHLAS

aby můj manžel Ing. Milan Říha, DiS., nar. 31. 8. 1969 v Praze, RČ: 690831/0486, trvale bytem Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9, použil společné jmění manželů k podnikání, konkrétně k založení firmy Námořní akademie České republiky s.r.o., se sídlem Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9 ve výši 500.000,- Kč, slovy Pětsettisíckorunčeských ve formě vkladu společníka.

V Praze dne 5. září 2005

Martina Říhová - manželka


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty29

Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Správce základního jmění společnosti:

Ing. Milan Říha, DiS.

bytem Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9

RČ: 715424/4306

Prohlašuji, že základní jmění společnosti

Námořní akademie České republiky s.r.o.

Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9

bylo splaceno jejím zakladatelem v plné výši dle Zakladatelské listiny.

Splacené vklady:

Základní jmění společnosti bylo složeno v peněžité formě a bylo uloženo u bankovního ústavu. Jako prokazatelný důkaz o této skutečnosti přikládám potvrzení banky o složení této peněžité částky.

V Praze dne 5. září 2005

Ing. Milan Říha, DiS.

Příloha: 1x potvrzení bankovního ústavu o složení peněžité částky


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty30

Nebylo toho na vás moc? společníky

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty31

Test z ekonomiky společníky

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

1. Doplňte níže uvedené schéma.


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty32

2. Jaké jsou všeobecné podmínky provozování živnosti? společníky

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

3) Poplatek za vydání živnostenského listu činí?

a) 500,- Kč

b) 1.000,- Kč

c) 2.000,- Kč

d) 5.000,- Kč


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty33

4. Doplňte níže uvedenou tabulku: společníky

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Typ společnosti

Základní jmění

Zkratky

Zakladatelů

veřejná obchodní společnost

není stanoveno

v.o.s.; veř. obch. spol.

2 osoby

komanditní společnost

5.000,- Kč

k.s.; kom. spol.

2 osoby

společnost s ručením omezeným

200.000,- Kč

s.r.o.; spol. s r.o.

1 osoba

akciová společnost

2.000.000,- Kč

a.s.; akc. spol..

1 osoba

5. Maximální počet společníků společnosti s ručením omezeným je?

a) 2 osoby

b) 10 osob

c) 50 osob

d) 100 osob


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty34

6. Vypočítejte čistou mzdu zaměstnance jeli hrubá mzda 26.000,- Kč.

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Hrubá mzda

26.000,- Kč

Sociální pojištění

2.080,- Kč

Zdravotní pojištění

1.170,- Kč

Základ daně

22.750,- Kč

Roční sleva na dani

7.200,- Kč poplatník

Zaokrouhlený základ

22.800,- Kč

Daň z příjmu

3.901,- Kč

Sleva na dani

600,- Kč

Čistá mzda

19.449,- Kč


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty35

7. Vypočítejte rovnoměrné odpisy, je-li vstupní cena 300.000,- Kč a DM je

zařazen do 2. odpisové skupiny. Doplňte tabulku.

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

5 let

Rok

Odpis

Oprávky

Zůstatková cena

1

33.000,- Kč

33.000,- Kč

267.000,- Kč

2

66.750,- Kč

99.750,- Kč

200.250,- Kč

3

66.750,- Kč

166.500,- Kč

133.500,- Kč

4

66.750,- Kč

233.250,- Kč

66.750,- Kč

5

66.750,- Kč

300.000,- Kč

0,- Kč


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty36

8. Vypočítejte zrychlené odpisy, je-li vstupní cena 300.000,- Kč a DM je

zařazen do 2. odpisové skupiny. Doplňte tabulku.

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

5 let

Rok

Odpis

Oprávky

Zůstatková cena

1

60.000,- Kč

60.000,- Kč

240.000,- Kč

2

96.000,- Kč

156.000,- Kč

144.000,- Kč

3

72.000,- Kč

228.000,- Kč

72.000,- Kč

4

48.000,- Kč

276.000,- Kč

24.000,- Kč

5

24.000,- Kč

300.000,- Kč

0,- Kč


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty37

9. Zjistěte zda firmě vznikne daňová povinnost nebo nadměrný odpočet, jestliže

je plátcem DPH a nakoupila televizor za 6.000,- Kč a prodala za 8.000,- Kč a

uveďte částku.

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

VSTUP

VÝSTUP

cena bez DPH

5.042,- Kč

6.723,- Kč

DPH 19 %

958,- Kč

1.277,- Kč

cena s DPH

6.000,- Kč

8.000,- Kč

VSTUP

VÝSTUP

Daň. povinnost

DPH

958,- Kč

1.277,- Kč

319,- Kč


4 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty38

10. Které z níže uvedených náležitostí nemusí obsahovat zjednodušený daňový

doklad?

4. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

a) identifikace dodavatele

b) Identifikace odběratele

c) evidenční číslo daňového dokladu

d) datum vystavení dokladu

e) datum uskuteční zdanitelného plnění

f) datum splatnosti

g) název dodávky

h) celková částka k úhradě

i) sazba DPH pro jednotlivé druhy zboží nebo služeb

j) sumarizace DPH

Byli jste úspěšní?

k) podpis a razítko dodavatele