p ock pa dziernik 2014 roku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Płock, październik 2014 roku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Płock, październik 2014 roku

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
owen-small

Płock, październik 2014 roku - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
Płock, październik 2014 roku
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Płock, październik 2014 roku

 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 4)(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 6, art.6a, art.42)(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, poz. 1198) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego(Dz. U. z 2012 r. poz. 1538)

 3. Kto jest oceniany? nauczyciele, z wyjątkiem nauczycieli stażystów Jaka jest forma i skala ocen? ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy ocena pracy jest przygotowywana i doręczana na obowiązującej karcie oceny (wzór karty znajduje się w rozporządzeniu) ocena pracy zakończona jest stwierdzeniem uogólniającym: - ocena wyróżniająca - ocena dobra - ocena negatywna

 4. Kto występuje z inicjatywą oceny pracy nauczyciela? dyrektor szkoły (jako organ dokonujący oceny) z wnioskiem do dyrektora mogą wystąpić: - sam nauczyciel, którego praca ma zostać oceniona - organ sprawujący nadzór pedagogiczny - organ prowadzący szkołę - rada szkoły - rada rodziców ilekroć którykolwiek z uprawnionych organów złoży stosowny wniosek, dyrektor zobowiązany jest do dokonania oceny pracy nauczyciela

 5. Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela? dyrektor szkoły – jeśli posiada kwalifikacje pedagogiczne dyrektor szkoły – w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny (jeśli dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych) w stosunku do nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (jeśli dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych)

 6. Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach? w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, na odrębnych umowach o pracę, oceny pracy nauczyciela dokonuje, odrębnie i niezależnie, każdy z dyrektorów tych szkół w przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego pensum na podstawie art. 22 ust. 1 KN – oceny pracy dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć

 7. Co jest przedmiotem oceny pracy nauczyciela? Ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego: stopień realizacji zadań określonych w art. 6 KN rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z podstawowych funkcji szkoły wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego

 8. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wychowanie w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów stopień realizacji zadań określonych w art. 4 UoSO „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”

 9. stopień realizacji obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 KN, uwzględniających w szczególności (zgodnie z § 2 ust. 8rozporządzeniem MEN z 21 grudnia 2012 r.): poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy dzieci, utrzymanie odpowiedniej dyscypliny na zajęciach zaangażowanie zawodowe (np.: udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie dzieckiem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami)

 10. aktywność w doskonaleniu zawodowym działania w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe prowadzenie dokumentacji) stopień realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły(np. zakres obowiązków, uprawnień i kompetencji)

 11. Realizacja przez nauczyciela obowiązków pracowniczych „Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę” (art. 100 ustawy – kodeks pracy) nauczyciel powinien: przestrzegać czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych dbać o dobro szkoły, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę przestrzegać zasad współżycia społecznego

 12. Co może być pomocne dyrektorowi w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela, np. opracowane przez radę pedagogiczną, pod kierownictwem dyrektora, szczegółowe kryteria/standardyoceny pracy nauczyciela (nauczyciel powinien wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie, co będzie brane pod uwagę) z kryteriami oceny pracy nauczyciela opracowanymi w szkole/placówce powinni być zapoznani nauczyciele opracowane w szkole kryteria oceny pracy nauczyciela powinny uwzględniać te obszary, jakie proponuje Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu, ale jednocześnie muszą wynikać z potrzeb i specyfiki danej placówki

 13. przykładowe szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela

 14. Jakie terminy regulują procedury oceny pracy nauczyciela? ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego (art. 6a ust. 1 - KN) dyrektor szkoły jest zobowiązany do dokonania oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku

 15. przy obliczaniu 3 – miesięcznego okresu nie uwzględnia się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego w przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela, co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny

 16. Jaka jest rola i zadania dyrektora przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela? podejmuje decyzję o dokonaniu oceny pracy nauczyciela przyjmuje wniosek o dokonanie oceny pracy od nauczyciela od organu nadzoru pedagogicznego, organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców powiadamia nauczyciela na piśmie co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny, że zostanie ona dokonana i z czyjej inicjatywy zapoznaje się ze zgromadzonymi materiałami o pracy nauczyciela uzupełnia posiadane informacje o dane uzyskane w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 17. na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy możezasięgnąć, opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela – opinia ta powinna być wyrażona na piśmie może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego na temat pracy nauczyciela przygotowuje na podstawie zgromadzonych materiałów projektoceny pracy nauczyciela powiadamia o terminie zapoznania nauczyciela z projektem oceny, informując, że swoje uwagi i zastrzeżenia do projektu może zgłosić na piśmie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem

 18. powiadamia nauczyciela o tym, że na jego wniosek przy zapoznawaniu go z projektem i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej zapoznaje nauczyciela z pisemnym projektem oceny, (co zostaje poświadczone podpisem nauczyciela i ewentualnie przedstawiciela związków (z datą) na projekcie oceny) wysłuchuje uwag i zastrzeżeń nauczyciela do projektu oceny przygotowuje i doręcza nauczycielowi ostateczną wersję oceny pracy (za potwierdzeniem) w przypadku odwołania przyjmuje od nauczyciela pismo skierowane do organu nadzoru pedagogicznego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia oryginału karty oceny

 19. Na podstawie jakich dokumentów (obligatoryjnych i wewnątrzszkolnych) dyrektor może formułować wnioski o pracy nauczyciela? obowiązująca dokumentacja przebiegu nauczania, np.: protokoły rad pedagogicznych arkusze ocen dzienniki lekcyjne dzienniki zajęć kompensacyjno – wyrównawczych dzienniki zajęć pozalekcyjnych dzienniki zajęć realizowanych zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 - KN

 20. dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentacja uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego dokumenty opracowane przez dyrektora, np.: arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela protokoły kontrolne arkusze i protokoły monitorowania ankiety dla rodziców ankiety dla uczniów ankiety o pracy nauczyciela karta kontrolna do dokonania oceny pracy nauczyciela (kryterium, punkty)

 21. dokumenty opracowane przez nauczyciela, np.: protokoły zespołów przedmiotowych, problemowych, zadaniowych arkusze samooceny nauczyciela okresowe sprawozdania nauczycieli z realizacji zaplanowanych działań nakażdy rok szkolny sprawozdania z pracy kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych sprawozdania z lekcji otwartych sprawozdania z prowadzonych szkoleń przez nauczyciela w ramach WDN analiza wyników nauczania osiągnięcia uczniów protokoły zebrań z rodzicami

 22. dokumentacja pracy wychowawcy klasowego scenariusze organizowanych imprez szkolnych, uroczystości lokalnych , wycieczek inne dokumenty, np.: listy pochwalne, podziękowania, gratulacje, wycinki prasowe świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające ukończone formy doskonalenia zawodowego programy autorskie, innowacje pedagogiczne, publikacje dokumentacja pracy z uczniem uzdolnionym i słabym

 23. skargi i zażalenia dokumentacja świadcząca o współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjamipozarządowymi działającymi na rzecz uczniów i oświaty (np. TPD, MOPS, PCPR), wolontariat dokumentacja współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dokumentacja innowacji pedagogicznych dokumentacja potwierdzająca udział uczniów w konkursach, zawodach, przeglądach, olimpiadach

 24. Jaki jest tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela? nauczyciel wnosi odwołanie, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu nadzoru pedagogicznego w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania organ nadzoru pedagogicznego powołuje zespół oceniający składający się z: przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą(w roli przewodniczącego) przedstawiciela rady pedagogicznej przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada nie została powołana, przedstawiciela rady rodziców właściwego doradcy metodycznego, przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela

 25. zespół oceniający rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia wniesienia odwołania zespół może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu oceniającego od oceny dokonanej przez zespół nie przysługuje odwołanie nauczyciel może jednak zwrócić się do sądu pracy z pozwem o sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokonanej oceny. W tym kontekście sąd bada, jak ocena została przeprowadzona

 26. Jakie są skutki oceny pracy nauczyciela? Negatywna – rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od dnia jej otrzymania przez nauczyciela dobra (co najmniej i nie starsza niż 5 lat) – warunek konieczny do udziału w konkursie na dyrektora szkoły wyróżniająca– warunek konieczny przy składaniu wniosku o nagrodę ministra i kuratora oświaty, a także może być wymagana podczas ubiegania się o nagrodę prezydenta, burmistrza czy wójta

 27. Komu i do czego potrzebna jest ocena pracy? dyrektorowi szkoły –dla wypełnienia obowiązku nałożonego art. 6a KN nauczycielowi ze względów formalnych(przy zgłoszeniu do konkursu na dyrektora szkoły/placówki)oraz jako powód do satysfakcji z wykonywanej pracy i motywacja do dalszych działań dyrektorowi szkoły i nauczycielowi - przy wnioskach o nagrody organów nadrzędnych może być również uwzględniana w szkolnych regulaminach przyznawania dodatków motywacyjnych i nagród dyrektora szkoły

 28. Wnioski rada pedagogiczna, pod kierownictwem dyrektora, może opracować i zatwierdzić do stosowania, szczegółowe kryteriai standardy oceny pracy nauczycieli, uwzględniające specyfikę placówki istotne jest, aby wszyscy nauczyciele znali i akceptowalikryteria oceny swojej pracy rzetelna ocena pracy nauczyciela możliwa jest tylko dzięki prawidłowo sprawowanemu i dokumentowanemu przez dyrektora nadzorowi pedagogicznemu konieczne jest więc staranne i systematyczne dokumentowanie czynności wynikających z rocznych planów nadzoru sprawowanego przez dyrektora

 29. Prawidłowo i obiektywnie przeprowadzona ocena pracy jest czynnikiem motywującym nauczyciela do podnoszenia jakości, skuteczności i efektywności pracy. ☻