visie rapport en portfolio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Visie: rapport en portfolio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Visie: rapport en portfolio

play fullscreen
1 / 17

Visie: rapport en portfolio

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Visie: rapport en portfolio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Visie: rapport en portfolio Stand van zaken en ontwikkeling 19 januari 2012

 2. Programma • Inleiding: rapport en portfolio in de visie van school • Cluster 1 • Cluster 2 • Cluster 3 en 4 • In vier groepen (clusters 1 t/m 4): vragen beantwoorden • Samen: vragen uit de clustersbespreken

 3. Onze visie: ontwikkelingsgericht samenwerken • Vygotsky: een wetenschappelijke theorie • De ontwikkeling van het kind als resultaat van cultuur en milieu • De leerkracht als verantwoordelijke vanuit de samenleving

 4. Kenmerken van ontwikkelingsgericht onderwijs • Leren is holistisch • Leren met betekenisvolle activiteiten • De leerkracht als deelnemer en rolmodel: de zone van de naaste ontwikkeling • Leerlingen construeren hun eigen kennis en vaardigheden • De leerkracht volgt de ontwikkeling in betekenisvolle situaties: reflecteren, betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid

 5. Het portfolio • Een plek voor verantwoording aan jezelf • Een instrument voor zelfsturing • Reflectie • Het portfolio is van en voor het kind

 6. Het rapport • Een plek voor verantwoording aan ouders • Het rapport is van de leerkracht voor de ouders • Beoordeling • Methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen ( citotoetsen)

 7. Cluster 1 • Portfolio groep 1 en 2 • Thema’s • Maandtekeningen • Diverse werkjes waar het kind trots op is • Leerlingvolgsysteem KIJK! • Basiskenmerken • Risicofactoren • Betrokkenheid • 10 ontwikkelingslijnen

 8. 10 Ontwikkelingslijnen KIJK! • Sociale en emotionele ontwikkeling • Speel- en werkgedrag • Motoriek • Zintuiglijke waarneming • Mondelinge taalontwikkeling • Lichaamsoriëntatie • Ruimtelijke oriëntatie • Tijdsoriëntatie • Symboolverkenning • Logisch denken

 9. Cluster 2Algemeen • Groep 3 technisch lezen • Portfolio groep 3 en 4 • Thema’s • Taaldoelen • Onderzoek

 10. Taaldoelen • (Technisch) lezen • Schrijverschap • Woordenschat • Spreken luisteren • Taalbeschouwing

 11. Springdonkklappertabblad 1 t/m 7 portfolio 1 t/m 5. thema’s Taaldoelen Onderzoek Creatieve vakken 6. Creatieve vakken 7. Overig werk

 12. Springdonkklapper 8. rapport Rapport groep 3 Rapport groep 4 • Technisch lezen AVI • DMT • Leestechniek • Woordenschat • Rekenen • Schrijven • Technisch lezen AVI • DMT • Leestempo • Begrijpend lezen • Spelling • Woordenschat • Rekenen • Schrijven W00rdbenoeming: Onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed

 13. Cluster 3 en 4Algemeen • Basis is de reflectie van en met het kind. • Portfolio: • Wereld oriëntatie = thematijd • Zelfstandigheid ontdekken  onderzoeksvragen • WO-doelen • Onderzoeksdoelen • Taaldoelen

 14. Taaldoelen • Woordenschat • Spreken luisteren • Taalbeschouwing • Schrijverschap

 15. 8. Rapport Springdonkklapper 1 t/m 7. Portfolio 1 t/m 5. WO-thematijd: WO-doelen Onderzoeksdoelen Schrijverschap (taal) 6. Creatieve vakken 7. Overig werk • Taal: • Woordenschat • Spreken luisteren • Taalbeschouwing • Spelling • Rekenen • Technisch lezen • Begrijpend lezen • Engels (groep 7 en 8)

 16. Cluster 4 Rapport Cluster 3 Woordbenoeming - Onvoldoende, matig, voldoende, ruimvoldoende, goed • Punten - 4 t/m 10