Neoplasms نیوپلازم یا تشکل نسج جدیده - PowerPoint PPT Presentation

neoplasms n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neoplasms نیوپلازم یا تشکل نسج جدیده PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neoplasms نیوپلازم یا تشکل نسج جدیده

play fullscreen
1 / 64
Neoplasms نیوپلازم یا تشکل نسج جدیده
480 Views
Download Presentation
orrick
Download Presentation

Neoplasms نیوپلازم یا تشکل نسج جدیده

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Neoplasmsنیوپلازم یا تشکل نسج جدیده • Basal cell carcinoma (BCC) • Melanoma • Squamous cell carcinoma • بازل سل کارسینوما • میلانوما • اسکوموس سل کارسینوما

 2. Basal Cell Carcinoma (BCC) بازل سل کارسینوما • Morphology “shiny, pearly papule with telangiectasias ” • slow growing • Asymptomatic مورفولوژی پپول های گلابی رنگ”درخشنده“تواهم تیلانجیکتیازس • رشد بطی • غیر عرضی

 3. Basal Cell Carcinoma (BCC) بازل سل کارسینوما • Location • sun exposed skin (60% on nose) • Clinical presentation • most common Ca in US • most common skin Ca • 20-30’s • c/o bleeding lesion that doesn’t heal • Malignant potential • extends by pushing structure out of way • longstanding lesions replace vital structures through spreading • موقعیت • جلدیکه در معرض شعاع افتاب باشد (60 فیصد بینی مصاب میگردد • تظاهرات کلنیکی • واقعات زیاد این نوع سرطان در امریکا دیده شده • واقعات زیاد این نوع سرطان بین سنین 20 الی 30 واقع میشود • افت یا ضایعه خوندهنده زود التیام نمیابد • قدرت خباثت • با عامل تیله نمودن ساختمان خود را به پیش میبرد • افات یا ضایعات با طول حیاب زیاد از طریق انتشار نمودن جانیشین ساختمان های حیاتی میگرند

 4. Basal Cell Carcinoma (BCC) بازل سل کارسینوما • علت یا منشا • از باعث افتاب • موجودیت افت از قبل • ارتشاح خباثت از طریق طبقه قاعدوی اپیددمیس • تحول به منفذ های شل یا شکنند • مراقبت یا تدابیرلازمه • پیدا نمودن زود افت و قطع ان مادامیکه کوچک است • پیدا نمودن موخر ان _ قطع ان و اجرای جراحی پلاستیک • انذار • یک بازل سل کارسینوما به دیگر تبدیل میشود • Origin • sun induced • de novo or pre-existing lesion • malignant proliferation in basal layer of epidermis • alter stoma-looseness & friability • Management • detect early-excision with small defect • detect late-excision but referral to derm, plastics • Prognosis • one BCC get another

 5. Malignant Melanomaمیلانوما خبیث • older patient • both sexes • uncommon in blacks • Risk factors • Adulthood • H/O severe sunburn in childhood or adolescence • Large number of moles • Northern European ancestry • Blonde or red hair • Green or Blue eyes • Reside in region with intense sunlight • Immunosuppression • مریضان کهنسال • هر دو جنس مصاب میگردد • در افراد سیاه پوست غیر معمول است • فکتور های خطر • پیشرفت سن • داشتن تاریخچه افتاب سوخته گی شدید در زمان طفولیت و جوانی • موجودیت تعدادی زیاد خالهای سیاه رنگ • نژاد اروپای شمالی • افرادی با موهای سرخ یا حنا مانند • افرادیکه چشم ابی یا سبز دارند • در جاهای واقع میشود که معروضیت بیشتر به افتاب دارند • انحطاط سیستم معافیتی

 6. Malignant Melanoma میلانوما خبیث • Chemical exposure to • Tar products • Arsenic ingestion • Herbicides and pesticides • Skin irradiation • Chronic skin scars or ulcers • Morphology • Look for ABCD of Melanoma • Asymmetry • Borders • Colors • Diameter >5-6mm • Biopsy suspects • معروضیت به مواد کیمیاوی چون • مستعضرات تار • بلع ارسنیک • مواد حشره کش ها و ادویه نباتی • معروضیت جلد به شعاع • قرحات و اسکارهای مزمن جلدی • مورفولوژی • پیدا نمودن مشخصات ذیل • غیرمتناظر • حوافی • رنگ • قطر ان بزرگتر از 5- 6 ملیمتر • در صورت موجودیت شک گرفتن بیوپسی

 7. Malignant Melanoma میلانوما خبیث • Distribution • Anywhere • Treatment • excisional biopsy with good margins • توزیع • در هر جا میتواند پیدا میشود • تداوی • گرفتن بیوپسی با قطع نمودن منظم حوافی ان

 8. Malignant Melanoma میلانوما خبیث • Four Types • Lentigomaligna (10-15%) • Spreading Superficial (70%) • Acral-lentiginous (<10%) • Nodular (10%) • Lentigomaligna • lateral growth phase lesion • older patient • 5% risk of becoming invasive • چهار نوع دارد • لینتیگو ملاگنا (10 الی 15فیصد) • انتشار سطحی (70فیصد) • اکرال لینتیجیوس (کمتراز 10فیصد) • نودولار (10 فیصد) • لینتیگو ملاگنا • مرحله رشد جانبی • مریضان مسن • در پنج فیصد خطر مهاجم شدن وجود دارد

 9. Malignant Melanoma میلونومای خبیث • Superficial spreading melanoma • most common type of melanoma • any age >20 but especially in 40’s • میلانومای با انتشار سطحی • نوع بسیار معمول میلانوما • مبتلا شدن در هر سن بالاتر از 20 سال اما خصوصا سن 40 ساله گی

 10. Malignant Melanoma میلانوما خبیث • Acral-lentiginous • palms/fingers, soles, nails or mucous membranes • very poor prognosis • most common form in blacks • اکرال لیجنتوس • کف دستها/ انگشتان، کف های پا، ناخنها و غشای مخاطی • انذار بسیار خراب دارد • بسیار شکل معمول نزد سیاه پوستان است

 11. Malignant Melanoma میلونومای خبیث • Nodular • completely vertical growth phase • can occur anywhere • 40-60’s male • may not be pigmented • could resemble vascular, nevus • نودولر • کاملا مرحله رشد عرضانی • در هر جا عضویت اتفاق میافتتد • سنین بین 40 الی 60 نزد افراد مذکر • ممکن است رنگدار یا ملونه نباشد • ممکن مشابه به اوعیه یا نافوس باشد

 12. Malignant Melanoma (all) میلونومای خبیث • Horizontal growth better prognosis. • vertical growth prognosis worsens • Metastasis rapid after vertical growth begins • انذار بهتر در رشد افقی • انذار خراب در رشد عرضانی • میتاستازس زمانیکه رشد عرضانی شروع میگردد تسریع میگردد • Depth of invasion based on Clark important indicator of survival (5-year) • عمق تهاجم به اساس ساخصهای مهم کلارک که قدرت زنده ماندن را تعین میکند تعین میگردد( 5 سال) • Level I-restricted to dermis-98% • Level II-papillary dermis • Level III-fill papillary dermis • Level IV-reticular dermis • Level V- invade subcutis-44% • قدمه اول- به طبقه درم مختص میماند 98 فیصد • قدمه دوم – به طبقه پاپیلاری درمیس • قدمه سوم – طبقه پاپیلاریس درم را پر مینماید • قدمه چهارم – طبقه ریتیکولر درم • قدمه پنجم – طبقه تحت درم مورد حمله قرار میدهد -44 فیصد

 13. Clark’s Level II Clark’s Level IV Clark’s Level III Clark’s Level V

 14. Squamous Cell Carcinoma (SCC) اسکوموس سل کارسینوما • Morphology • red scaly • persistent • with or without ulceration • hypertrophic lesion with ulcer or hyperkeratosis (cutaneous horn) • lip-ulcer with induration • مورفولوژی • تفلسات سرخ رنگ • دوامدار • با یا بدون قرحه • زخم هایپرتروفیک همرابا قرحه ویا هایپرکیراتوزسس(شاخ جلدی • قرحه لب همرا با سخت شدن • Location • sun exposed • lip greatest at 11% • Malignant potential • Malignant • موقعیت • معروض به افتاب • لب بیشتر از 11 فیصد

 15. Squamous Cell Carcinoma (SCC) اسکوموس سل کارسینوما • Clinical presentation • later in life • exception smokeless tobacco and smokers (pipe especially) • تظاهرات کلنیکی • در اواخر زنده گی • کسانیکه تنباکو ویا سگرت دود نمیکند مخصوصا کسانیکه پایپ دود نمیکند دیده نمیشود • Origin • keratocytes/spinous layer of epidermis • Bowen’s • thermal/radiation burns • chronic irritation • infection • Inflammation • علت یا منشه • کراتوسایت / طبقه اسپینوسس اپیدرم • باونس • سوخته گی های حرارتی یا تشعشعی • معروض شدن زیاد به تشعشع • انتانات • التهابات

 16. Squamous Cell Carcinoma (SCC)اسکوموس سل کارسینوما • Management • excision with margins • examine for nodes • f/u q6mos for life • Photoprotection • تداوی • قطع با کنارهای ان • تفتیس به منظور کدام عقده یی دیگر • محافظت از شعاع افتاب • Prognosis • aggressiveness varies with cell differentiation • longer history of unprotected sun exposure higher incidence of Mets • انذار • قدرت تهاجمی ان نسبت تفریق حجروی ان فرق دارد • تاریخچه طولانی عدم محافظت از شعاع افتاب

 17. Verrucous Lesionsآفات زخ مانند یا وروکوسیس لیژن • Seborrheic keratosis • Actinic keratosis • سیبوریک کراتوزس • انتی نیک کراتوزس

 18. SeborrheicKeratosisسیبوریک کراتوزس(کراتوزتوام با تفلس) • Morphology • skin colored to brown to black • discrete • raised • rough or hyperkeratotic • papules to plaques • often verrucous • “greasy stuck on” appearance • Location • sebaceous areas • Malignant potential • completely benign

 19. SeborrheicKeratosisسیبوریک کراتوزس(کراتوزتوام با تفلس) • موقعیت • نواحی چرب • خاصیت خباثت • بصورت کامل سلیم می باشند • مورفولوژی • رنگه شدن جلد به نصواری تا به سیاه • مجزا شدن • نشوونما • درشت و هایپرکراتوتیک • از پپول ها تا پلاک ها • اکثراً وروکوسیس یا زخ مانند • شکل ظاهری ( چرب مانند )

 20. SeborrheicKeratosisکراتوز تفلسی • تظاهرات کلینیکی • بسیار عام است • در اشخاص مسن و سنین متوسط • صدمه آفتاب • تمایل به ارثیت دارد • منشه • تکثر خام کراتوسایت ها • معمولاً در اثر انتقال ملانین به داخل کراتوسایت ها صباغی میشوند • Clinical presentation • common • middle age-elderly • sun damage • tend to be hereditary • Origin • proliferation of immature keratinocytes • usually pigmented as melanin transferred into keratinocytes

 21. Seborrheic Keratosisکراتوز تفلسی • Management • no treatment needed • reoccur after treatment • Liquid N2 • Prognosis • excellent • R/O malignant melanoma in dark lesions • تداوی • به تداوی ضرورت نیست • عود دوباره بعد از تداوی • مایع نایتروجن • انذار • بسیار عالی • رد ملانوما خبیث در آفات تاریک