Heuristike zasnovane na lokalnom pretra ivanju
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Heuristike zasnovane na lokalnom pretra živanju. MPIO MF, Beograd, 201 3/14. Heurističke metode. Namenjene su za rešavanje raznih optimizacijskih problema prilagođene su svojstvima i specifičnostima problema koji se rešava Najpre je potrebno definisati prostor rešenja za dati problem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - olga-watkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Heuristike zasnovane na lokalnom pretra ivanju

Heuristikezasnovanenalokalnompretraživanju

MPIO

MF, Beograd, 2013/14.


Heuristi ke metode
Heurističke metode

 • Namenjene su za rešavanje raznih optimizacijskih problema

 • prilagođene su svojstvima i specifičnostima problema koji se rešava

 • Najpre jepotrebnodefinisatiprostorrešenjazadati problem

 • Zatim se odaberepočetnorešenje, pa se nakon toga prostorrešenjapretražuje u potrazizaštoboljimrešenjima

 • Razlikameđuheurističkimalgoritmima je u tome nakojinačinobavljaju to pretraživanje.


Lokalno pretra ivanje
Lokalno pretraživanje

 • opšti heuristički pristup

 • često se primenjuje u kontinualnoj i diskretnoj optimizaciji.

 • lokalno pretraživanje nastoji pronaći optimalno/najbolje rešenje smanjujući prostor pretraživanja

 • Svakom elementu x iz prostora dopustivih rešenja X pridružuje se neki podskup N(x) X koji se naziva okolina od x, a njeni članovi yN(x) su susedi od x.


Lokalno pretra ivanje1
Lokalno pretraživanje

 • Za početno rešenje bira se proizvoljna tačka iz prostora dopustivih rešenja.

 • U svakoj iteraciji pretražuje se okolina trenutnog rešenja i u njoj nalazi, sused koji je prema nekom kriterijumu boljiodtekućeg rešenja, i predstavlja sledeće rešenje.

 • Ukoliko se takav sused ne može pronaći, pretraživanje staje i za aproksimaciju optimalnog rešenja uzima se ono za koje je vrednost funkcije cilja najmanja.

 • Osnovninedostataklokalnogpretraživanja je što se (obično) zaustavljaprinailaskuprvoglokalnogminimumakoji ne morabitiglobalni minimum

 • Uspeh zavisiodpočetnogrešenja, strukture okoline i kako pretražujemo okolinu


Ema lokalnog pretra ivanja
Šema lokalnog pretraživanja

Inicijalizacija:Izabratipočetnorešenje x1 ∈ X;

x* = x1, f* =f(x1)

Iterativni korak: n = 1, 2, 3, . . .

U okolini N( xn ) trenutnog rešenja naći sledeće rešenje xn+1 , prema zadatom kriterijumu

Ako je f ( xn+1 ) < f* , tada x* = xn+1 i f* =f(xn+1) (ako je problem tipa min)

Kraj: Akokriterijumizboranijezadovoljannizajednogsusedaizokoline N(xn) ili je zadovoljennekidrugikriterijumzaustavljanjametodastaje, a x* se uzimazaaproksimacijuoptimalnogrešenja.


Heuristike zasnovane na lokalnom pretra ivanju

 • Efikasnost lokalnog pretraživanja zavisi od početnog rešenja, strukture okolina koje se koriste, kao i od kriterijuma koji se koristi u svakoj iteraciji za izbor sledećeg rešenja.

 • Pri definisanju okoline treba težiti da budu zadovoljeni sledeći uslovi:

 • Okolina svake tačke treba da bude simetrična

 • Okolina ne treba da bude ni suviše velika, ni suviše mala

 • Polazeći od proizvoljne tačke prostora X, nizom uzastopnih pomaka možemo doći do bilo koje druge tačke ovog prostora

 • Pomak treba da obezbedi što jednostavnije i brže generisanje susednih rešenja


Iterirano lokalno pretra ivanje
Iterirano lokalno pretraživanje

 • Iterated Local Search (ILS)

 • Kvalitet rešenja dobijenog LS između ostalog zavisi od početnog rešenja u čijoj okolini tražimo poboljšanje

 • Kako poboljšati performanse LS?

 • Strategija 1: Multistart pristup (Multistart Local Search-MLS)

  Početno rešenje se bira na slučajan način, a zatim vrši LS u njegovoj okolini.

  Izbori početnog rešenja u svakoj iteraciji su međusobno nezavisni


Iterirano lokalno pretra ivanje1
Iterirano lokalno pretraživanje

 • Kako poboljšati performanse LS?

 • Strategija 2: Unaprediti MLS

  Rešenje dobijeno kao rezultat u jednoj MLS iteraciji uzeti kao početno rešenje za narednu iteraciju

  ili

  Perturbaciju rešenja dobijenog kao rezultat u jednoj MLS iteraciji uzeti kao početno rešenje za narednu iteraciju

  Perturbacija se vrši u skladu sa prethodnim iskustvom (istorijom pretraživanja)

  Ovaj drugi pristup se naziva Iterated Local Search ILS
Iterated local search
Iterated Local Search

 • Perturbacija rešenja

 • Značajne promene tekućeg rešenja (za razliku od standardne LS)

 • Veliki slučajni pomaci od tekućeg rešenja, koji nas vode u udaljene regione pretraživačkog prostora

  - Moguća strategija: jedan deo rešenja se zadrži a drugi značajnije promeni

 • Kriterijum prihvatanja novog rešenja

  - uslovi koje novo rešenje (lokalni optimum) mora zadovoljiti da bi zamenio tekuće rešenje

  - Najčešćevrednost funkcije cilja


Iterated local search1
Iterated Local Search

Za Local Seach u šemi ILS može se koristiti bilo koja deterministička ili stohastička S-heuristika (tabu seach, simulated annealing, VNS,...)

P-heuristike?


Tabu pretra ivanje
Tabu pretraživanje

 • Tabu search se bazira na principu lokalnog pretraživanja

 • Važna komponenta je tzv. adaptivna memorija, tj. pamćenje nekih podataka o prethodnim fazama procesa pretraživanja, koji utiču na izbor sledećih tačaka u ovom procesu.

 • Kadapronađemopotencijalnorešenje,označimo gakaotabu (zabranjeno) kako se više ne bi vraćalinanjega.

 • Sva rešenjaoznačenakaotabupamte se u takozvanojtabulisti TL

 • TabuvremeTV je brojiteracijazavremekojih je rešenjesadržano u tabulistizabranjeno.


Ema tabu pretra ivanja
Šema Tabu pretraživanja

Inicijalizacija:

odaberipočetnorešenje

postavi: x= x0, x*=x0 , f*= f( x0 ), TL=∅ ;

Pretraga:

dok (uslov_zaustavljanjanijezadovoljen) radi

{

odaberinajboljedozvoljenorešenje x' iz N(x);

postavi x= x';

ako je f(x) < f*, ondapostavi f* = f(x), x* = x;

stavi x u TL na TV iteracija;

}

vratirešenje x*;


Tabu pretra ivanje1
Tabu pretraživanje

 • U TLse smeštaju potezi a ne ikontekst u kojem je tajpotezzabranjen,

 • Moguć je gubitak dela pretraživačkog prostora

 • Uvodi se aspiracijskafunkcijapomoćukoje se poništavatabu status nekogpoteza

  Klasičnaimplementacijaaspiracijskefunkcijeponištava nekompotezutabu status ukolikotajpotezvodi do rešenjakoje je boljeod dosadanajboljegpronađenogrešenja.

  Predloženodaaspiracijskafunkcija ne poklanjauopštepažnjuvrednostifunkcijeciljavećdavršiulogudiversifikacijerešenja

  (npr. potezzadovoljavaaspiracijskufunkcijuukoliko vodi na lokacijukoja nije bilaokupiranaunutarzadnjiht iteracija)


Tabu pretra ivanje2
Tabu pretraživanje

Najčešćiuslovizaustavljanjasu:

• nakonfiksnogbrojaiteracija (ilifiksnogvremenaizvršavanja),

• nakonodređenogbrojaiteracijabeznapretka u

minimizaciji/maksimizacijifunkcije,

• nakonštofunkcijadostignenekuunapreddefinisanu (optimalnu) vrednost,

• kombinacije gore navedenihkriterijuma.


Tabu pretra ivanje3
Tabu pretraživanje

Dužinatabu liste?

 • Strategija 0: konstantna?

 • ukoliko je listapremala, možedoći do cikličkogponavljanjapoteza,

 • u slučajudaje onaprevelika, perspektivni potezimogubitiodbačeni

 • Strategija 1: dužina tabulistejeproporcionalna dimenzijiproblemakoji se rešava

 • Na nekim problemima eksperimentalnoje pokazanopojavljivanjecikličnihponavljanjapotezanijenužnou direktnojvezisaveličinomtabuliste.

 • Strategija 2: dužina tabuliste nijekonstantnaveć se slučajnomenjaunutarnekogintervalasaodređenomfrekvencijom.

 • Strategija 3?


Tabu pretra ivanje4
Tabu pretraživanje

Prilikomdefinisanjalistezabranjenihpoteza (tabu liste) najčešće se

primenjujudvapristupa.

1. pristup:

Zabranjujuse potezizamenedvejedinkekojesu bilezamenjene

tokomzadnjihs iteracija (s je dužina tabu liste).

Pogodniji za tabu liste fiksne dužine

2. pristup:

Za svakujedinkuisvakupoziciju (lokaciju)zapisujezadnjaiteracija

kadaje tajedinkabilanatojpoziciji. Potez se proglašavatabupotezom

ukoliko senjimeobejedinkedodjeljujenapozicije kojesuzauzimale u

ne više odposlednjihsiteracija.

Pogodniji za tabulistekoje supromenjivedužine.


Reaktivno tabu pretra ivanje
Reaktivno tabu pretraživanje

 • Reactive tabu search

 • Modifikacija tabu pretraživanja

 • Predložena je da bi se izbegle prevelikezavisnostitabu search algoritamaodfaktora/parametara (dužinatabuliste, odabiraspiracijskefunkcije, tabu vreme, itd)

 • Glavna osobina: automatski seobavljajumodifikacijeparametara u potrazizaštoboljimrešenjem


Reaktivno tabu pretra ivanje1
Reaktivno tabu pretraživanje

 • pored standardnihelemenatatabu pretraživanja

  definiše se automatizovanoprilagođavanjedužinetabu listezabranjenih poteza u skladusatrenutnimstanjempretraživanja.

 • definišese inačindiversifikacijepretraživanjakadastandardnimehanizamtabu-search pretraživanjazakaže.

 • imaugrađenmehanizamdugotrajnememorije(long term memory) koja se iskorišćavazapraćenjenapredovanjaalgoritma, uočavanjegraničnihslučajeva, ciklusaistohastičkih elemenata.

 • Reaktivnitabu-search algoritam se u praksipokazaosuperiornijim, iakosuzahtevizamemorijskeresurseznatnoveći


Simulirano kaljenje simulated annealing sa
Simulirano kaljenjeSimulated Annealing (SA)

 • (meta)heuristikazarešavanjeproblemakombinatorneoptimizacije

 • ime je dobilazboganalogijesa procesomkaljenja metalaizčije se simulacijeirazvila

 • metodapokušavapronaćiglobalni optimum, ili mu se bar približiti, u zatomprostorukonfiguracija

 • dozvoljeni su potezi koji vode ka lošijem rešenju


Ema simuliranog kaljenja
Šema simuliranog kaljenja

Inicijalizacija: Izabrati početno rešenje x0 ∈ X, početnu temp. T,

Šemu hlađenja Tn, n=0,1,2,..(To=T)

x* = x0 , f* =f(x0)

Iterativni korak:n = 0,1, 2, . . .

Pri temperaturi Tn određen broj puta realizujemo sledeći ciklus:

Na slučajan način izabrati rešenje x u okolini N(xn )trenutnog rešenjaxn

Ako je f (x) ≤f(xn) , tadaxn+1 = x(za problem tipa min)

Ako je pritomf (x) < f*, tadax* = x, f* =f(x)

Akoje f (x) > f(xn), izabratinaslučajannačinbrojp uniformnona[0,1]

Akoje p ≤pn=pn(Tn, ∆f), tada ostajemo uxni pokušavamo ponovo

sa pretragom u okolini N(xn )

Akoje p > pn(Tn, ∆f), tadaxn+1 = x

Kraj:Ako je zadovoljenkriterijumzaustavljanja(npr. Tn <eps, n=nmax)

stajese, a x*se uzimazaaproksimacijuoptimalnogrešenja.Metoda promenljivih okolina variable neighborhood search vns
Metoda promenljivih okolinaVariable Neighborhood Search-VNS

 • zasnivanalokalnompretraživanju, pričemu se u svakojiteracijimoževršitiprestruktuiranjeokolinetrenutnogrešenja

 • Osnovnaidejametode je sistematskapromenaokolinaunutarlokalnogpretraživanja

  Okoline se mogu menjati:

 • promenommetrike u odnosunakoju se defnišeokolina,

 • povećavanjemrastojanjau odnosunaistumetriku.


Metoda promenljivih okolina
Metoda promenljivih okolina

 • Prilikomrealizacije VNS-a menjamookolinetekućeg rešenja u kojima se krećemo u potrazi za boljim rešenjem

 • Zasvakuizabranuokolinu tekućeg lokalnog optimuma

  1) Izvršise slučajnopomeranje u tekućojokolini do nekogrešenja (kojemožebitiiveomaloše)

  Faza “razmrdavanja” - SHAKING PHASE

  2) Iztog novog rešenjalokalnimpretraživanjempokušava sepronalaženjeboljeg lokalnog optimuma

  Faza lokalne pretrage – LOCAL SEARCH PHASE

 • U svakoj iteraciji menja se tekuća okolina po nekom pravilu


Metoda promenljivih okolina1
Metoda promenljivih okolina

 • SHAKE: pomeranjemdo rešenjakoje se nalazirelativnodalekoodtrenutnog lokalnog optimuma, postiže se sistematičnopretraživanjeprostorarešenjaisprečavakonvergencijametode ka lošijemlokalnomoptimumu.

 • LOCAL SEARCH: U slučajevimakadapomeranjenijedovelo do boljegrešenja, zadržavanje u trenutnonajboljemrešenjusmanjujemogućnostnepotrebnogširenjapretraživanjananoveoblastiprostoradopustivihrešenja.


Metoda promenljivih okolina2
Metoda promenljivih okolina

VNS metaheuristikaje zasnovana je na tri činjenice:

1) lokalniminimum u odnosunajednuokolinu ne morabitiilokalni minimum u odnosunanekudruguokolinu

2) globalniminimum je lokalni minimum u odnosunasveokoline

3) zavećinuproblemalokalniminimumi u odnosunarazneokolinesumeđusobnobliski.

Ove tri činjenicemogu se iskoristitina tri različitanačina: deterministički,stohastičkiilikombinovano.


Metoda promenljivog spusta
Metoda promenljivog spusta

Variable Neighborhood Descent, VNDS

 • Determinističkavarijanta

 • Nemamo SHAKE fazu

 • Sastoji se u odabiru kmaxokolina, Nk, k = 1, 2, ..., kmax, odredise početnorešenje x istartujeLOCAL SEARCH u odnosunasvakuodokolina, a počevodizabranogrešenja x.

 • Ukoliko je kmax = 1, reč je o običnomlokalnompretraživanju.Ematski prikaz vnds
Šematski prikaz VNDS


Redukovana metoda promenljivih okolina
Redukovana metoda promenljivih okolina

Reduced Variable Neighborhood Search, RVNS

 • Stohastički pristup

 • Nema LOCAL SEARCH fazu

 • Sastoji se u odabiru kmaxokolina, Nk, k = 1, 2, ..., kmax koje se sistematski menjaju iizborujednogslučajnogrešenja u svakojodokolina.

 • Koraciodlučivanjabaziranisuna tom jednomslučajno izabranomrešenjuRedukovana metoda promenljivih okolina1
Redukovana metoda promenljivih okolina

 • RVNS je izuzetnokorisnakodprimeravelikihdimenzijajer se izbegavasloženaidugotrajna LS procedura.

 • Ova metodaveomaličina Monte-Carlo metodu, mada je doneklesistematičnija. Dok Monte-Carlo biraslučajnorešenje u celomprostorupretraživanja, RVNS se u svakomkorakuograničavananeku, strogodefinisanuokolinu.

 • Ipak, obziromnastepenslučajnosti, najboljirezultati se postižukombinacijomovemetodesanekomdrugomvarijantom.

 • Na primer, RVNS se koristizadobijanjepočetnogrešenja, a zatim se primenjujenekavarijantakojasistematičnopretražujeokolinetakodobijenogpočetnogrešenja


Osnovna metoda promenljivih okolina
(Osnovna) metoda promenljivih okolina

(Basic) Variable Neighborhood Search, VNS

 • Kombinacijaprethodnadvaprincipa

 • Najrasprostranjenijavarijantametodepromenljivihokolinajerobezbeđujevišepreduslovazadobijanjekvalitetnijihkonačnihrešenja

 • Sastoji se usistematskojpromeniokolina, slučajnimizborompočetnogrešenja u tekućojokoliniiprimenom LS procedure počevodnovoizabranogrešenja


Osnovna metoda promenljivih okolina1
(Osnovna) metoda promenljivih okolina

Osnovnikoraci VNS metodesadržanisu u petlji u okvirukoje se:

 • menjaindeksokoline k,

 • određuje naslučajan načinrešenjeizk-te okoline (Shake),

 • izvršavaproceduralokalnogpretraživanja (Local Search)

 • proveravakvalitetdobijenoglokalnogminimuma.

  Ovikoraci se ponavljajusvedok ne budezadovoljennekikriterijumzaustavljanja:

 • maksimalnodozvoljeno CPU vreme,

 • maksimalanbrojiteracija

 • maksimalanbrojiteracijaizmeđu dvepopravke

 • kombinacija gore navedenog


Osnovna metoda promenljivih okolina2
(Osnovna) metoda promenljivih okolina

 • Početnorešenje u okolini k generiše se naslučajannačinkako bi se obezbedilopretraživanjerazličitihregionaprilikomsledećegrazmatranjaokoline k.

 • Okoline se mogurazlikovati

  - naosnovurastojanja (brojatransformacija nad rešenjem)

  - na osnovumetrike (vrstetransformacija nad rešenjem)

 • Okolinezarazmrdavanje (izborslučajnogrešenja) ilokalnopretraživanje ne morajubitiistogtipa