blagajni ki zapis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Blagajnički zapis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Blagajnički zapis

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Blagajnički zapis - PowerPoint PPT Presentation

gavin-strong
118 Views
Download Presentation

Blagajnički zapis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Blagajnički zapis js

  2. Pojam • Blagajničkizapis je kratkoročnahartijaodvrednostikojasadržiodređeninovčaniiznos, rokdospećaikamatnustopu. • Ova vrstahartijeodvrednosti se izdajekadapostojepotrebezakratkoročnimsredstvima u obezbeđivanjulikvidnosti. • Izdavaoci (emitenti) blagajničkogzapisasu, uglavnom, poslovnebankeidrugefinansijskeorganizacijekojenaovajnačinregulišukoličinunovca (efektive) u opticaju. • Oveblagajničkezapisekupujupravnaifizičkalica. • Međutim, blagajničkezapisemožeizdavatii centralnabanka. Tada ihmogukupovatisamoposlovnebankeidrugefinansijskeinstitucije.

  3. Izdavalacemisijeblagajničkogzapisasvojomodlukomutvrđuje: • ukupan iznos i nominalnu vrednost na koje se emituje zapis • namenu za koju se emituje zapis • način emitovanja zapisa • visinu i način obračunavanja i plaćanja kamate • rokove dospeća za naplatu

  4. Blagajničkizapissadrži: • oznakuzapisa • nazivfirme, odnosnonazivisedišteemitenta • nazivfirme, odnosnonazivisedištekupcaako je kupacpravno lice • imeiprebivalištekupcaako je kupacfizičko lice • posebnuoznakuzadonosiocaakozapisglasinadonosioca • nominalnuvrednostnakojuzapisglasi • visinukamatnestope • rokplaćanjanominalnevrednosti • mestoi datum emitovanja • oznakuserijesakontrolnimbrojem • posebnapravaizzapisa • faksimilpotpisaovlašćenoglicaemitentaipečatemitenta

  5. Emitentmožeumestoštampanjablagajničkogzapisaizdatiodgovarajućupotvrdu. • Potvrda se možeizdatizajedanilivišezapisa, aliuzobaveznuoverubankekodkojeemitentimadeporačun. • Imalacblagajničkogzapisamožekoristitiblagajničkizapisputemprenosa (indosamentom, akoglasinaimeiliprimopredajomnaruke, potradiciji, akoglasinadonosioca), kaokauciju, kaosredstvoplaćanja, sredstvoobezbeđenjakredita (zaloge) itd. • Osimblagajničkogzapisa u hartijeodvrednosti (zakojevažesličneodredniceiimajuisteelemente) ubrajamo i: • komercijalnezapisei • državnezapise.

  6. Komercijalnizapis • Komercijalne zapise izdaju preduzeća i drugi privredno pravni subjekti. • Komercijalni zapisi se izdaju radi potrebe tekućeg poslovanja. • Osim novčanih komercijalnih zapisa, postoje i robni komercijalni zapisi (imaju pokriće u robi), a vrlo retko su i mešovitog karaktera.

  7. Državnizapis • Državni zapis je kratkoročna hartija od vrednosti koja se emituje radi prikupljanja novčanih sredstava za premošćavanje vremenske neusklađenosti između priticanja prihoda i izvršavanja rashoda saveznog budžeta i budžeta republika članica. • Izadaje ih država. • Obaveze po njima dospevaju za naplatu najkasnije do kraja budžetske godine.