Download
odr avanje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ODRŽAVANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ODRŽAVANJE

ODRŽAVANJE

799 Views Download Presentation
Download Presentation

ODRŽAVANJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ODRŽAVANJE Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Ivo Čala Tel/fax: 01 6168-376 E-mail: ivo.cala@fsb.hr

 2. ODRŽAVANJE • Teorijske podloge za održavanje • Tehnologije u održavanju • Organizacijska rješenja uodržavanju • Informacijski sustavi održavanja

 3. LITERATURA • Više autora: Inženjerski priručnik, Školska knjiga Zagreb 2002. (autor I. Čala poglavlje 9. i 6.) • “Održavanje i eksploatacija” časopis HDO, Zagreb • Seiichi Nakajima: Introduction to TPM, Total Productive Maintenance,Cambridge, Massachusetts, Productivity Press, 1988. • J. Moubray:Reliability Centered Maintenance, New Jersey, Industrial Press Inc., 1997.

 4. LITERATURA 1 • L. R. Higins: R.K. Mobley: Maintenance Engineering Hand Book, Mc Graw Hill, Now York, 2002, sixth edition, • H. Grothus: Die Total Vorbeugende Instandhaltung, Grothus Verlag, Dorsten, 1974, A. Vila: Organizacija plansko preventivnog održavanja, Zavod za unapređenje produktivnosti rada, Zagreb, 1964, • E. Rejec: Terotehnologija, Informator, Zagreb, 1974.

 5. LITERATURA 2 • Joel Levitt: The Handbook of Maintenance Management, Industrial Press Inc, New York 1997. • Terry Wireman: World Class Maintenance Management, Industrial Press Inc. New York 1990. (Vidić Zlatko 24.1. 2003.) • Doc Palmer: Maintenance planning and scheduling handbook, Mcgraw Hill, Boston, Massachusetts 1999. • Wireman Terry: Computerized Maintenance Management systems, 2. edition, Industrial Press, New York, 1994. • Wireman Terry: Developing performance indicators for managing maintenance, Industrial Press, New York, 1998.

 6. LITERATURA 3 • Seiichi Nakajima: The Development Program, Implementing TPM, Productivity Press, Cambridge, Massachusetts, 1989. • James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos: The Machine that changed the World (How Japan's secret weapon in the global auto wars will revolutionize western industry), Harper Perennial, New York, 1991. • Ingvar Stranderg: Short cuts to Maintenance and Productivety (The productivity Game) Mala knjižica folija predavanja format manji od A5, Kongres u Goeteborgu, Švedska, 2000.

 7. LITERATURA 4 • Campabel, John Dixon: Uptime- Strategies for Excellence in Maintenance Management, Productivity Press, Portland, Oregon, 1995. • Hartmann, H. Edward: How to Successfully install TPM in your Plant(s), na 14. Evropskom kongresu EFNMS u Dubrovniku, 1998. • 14. Peter Willmott: Total production Maintenance the Western Way, Butterworth, Heinemann, First Published 1994, Oxford, London. • B. Aberšek, J. Flašker, VZDRŽEVANJE sistemi, strategije, procesi in optimiranje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2005.

 8. EFNMS Duisburg 1970 YUMO Ljubljana 1972 DVS Ljubljana 1975 HDO Zagreb 1977 HDO EFNMS Copenhagen 1996

 9. UOBIČAJENO NAZIVLJE U ODRŽAVANJU OPREMA - tehnički sustav - stroj - agregat -sredstva rada, KOREKTIVNO ODRŽAVANJE - radovi koji se izvode na TS nakon kvara, PREVENTIVNO ODRŽAVANJE – radovi koji se izvode na opremi prije nego se pojavi kvara, ZASTOJ - vremenski interval kad oprema ne radi iz više razloga, nedostatak repromaterijala,…. KVAR - svaki lom, deformacija, istrošenje, začepljenje, izgaranje elektromotora,….. SLABA (KRITIČNA) MJESTA su pozicije ili sklopovi čija je frekvencija ili učestalost kvarova veća od uobičajene.

 10. UOBIČAJENO NAZIVLJE U ODRŽAVANJU A) ŠTO JE TO ODRŽAVANJE? Održavanje je skup aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se određeni objekt održavanja doveo u ispravno stanje ili održao što dulje u ispravnom stanju, a sve zbog toga da može kvalitetno obavljati svoju funkciju.

 11. UOBIČAJNO NAZIVLJE U ODRŽAVANJU B) ŠTO JE TO OPREMA (TS)? Općenito opremu (TS) možemo definirati kao pomagalo u svakom radu. Cjelokupnu opremu dijelimo na proizvodnu, transportnu i pomoćnu i definiramo je kao objekt održavanja. No objekt održavanja može biti: bijela tehnika, HI-FI uređaji, automobili, itd.

 12. UOBIČAJNO NAZIVLJE U ODRŽAVANJU C)ŠTO JE TO EKSPLOATACIJA? Osnovni utjecaj na održavanje i servisiranje opreme ima način korištenja. Tako postoje načini korištenja od potpunog kontinuiranoga u termoenergetskim postrojenjima i procesnoj industriji, do toga da se oprema drži u pričuvi (vojska-borbena oprema) i možda nikada ne koristi. Upravo u odnosu na te parametre određuje se politika održavanja ili servisiranja. Eksploatacija je dio vijeka opreme kada je ona spremna za korištenje, a uz nju se pojavljuje djelatnost održavanja ili servisiranja kao njen sastavni dio. Svu opremu za vrijeme vijeka eksploatacije treba održavati ili servisirati, a način rada tih djelatnosti određuje se prema preporuci proizvođača i intenzitetu korištenja.

 13. UOBIČAJNO NAZIVLJE UODRŽAVANJU D)KOJA SU ZNANJA POTREBNA ZA ODRŽAVANJE OPREME? Složenost nove opreme zahtjeva sve veći broj stručnjaka različitih profila za održavanje kako bi se povećala sigurnost pogona i smanjili zastoji koji, često, izazivaju velike gubitke. Održavanje je interdisciplinarna djelatnost koja okuplja stručnjake iz područja strojarstva, elektrotehnike, elektronike i druge, u cilju optimalnog održavanja kao i unapređenja održavanja instalirane opreme. Kada je objekt održavanja širi onda su potrebna znanja šira, pa naročito dolazi do izražaja i znanje organizacije.

 14. UOBIČAJNO NAZIVLJE U ODRŽAVANJU E) KOJE SU ŽIVOTNE FAZE OPREME?

 15. RAZVOJ FUNKCIJE ODRŽAVANJA • Tehnički aspekt (korektivno, preventivno, održavanje po stanju, itd. • Tehničko ekonomski aspekt (logistički, terotehnološki, TPM) • Ekonomski aspekt (Outsourcing, …)

 16. ZNAČAJ DJELATNOSTI ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA Povijesno gledano značaj održavanja servisiranja raste sa složenošću opreme, tako se oni u industriji javlja kao posebna djelatnost tek nakon drugog svjetskog rata. Kako se u prvim godinama o sustavu i načinima održavanja nije puno znalo, normalno da ovo područje nije dobilo jednak značaj u cijelom svijetu. Održavanja naročito dolazi do izražaja sa uvoznom opremom i to posebno u kriznim situacijama (npr. rat). Servisiranje se razvija proizvodnjom niza TS za široku upotrebu (automobili, bijela tehnika, hi-fi, itd…

 17. VRSTE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKATA (SERVISI) ODRŽAVANJE OPREME ODRŽAVANJE VLASTITIH PROIZVODA (SERVISI) KOMUNALNO ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE RADNE SREDINE ODRŽAVANJE JAVNE HIGIJENE ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA (SERVISI)

 18. ZADACI DJELATNOSTI ODRŽAVANJA • Primarni: • 1. Održavanje instalirane opreme (strojevi, uređaji, itd.) • 2. Održavanje postojećih industrijskih objekata i terena • 3. Pregledi, pomazivanja i čišćenja strojeva • 4. Rekonstrukcija postojeće opreme i objekata • 5. Izrada raznih čeličnih konstrukcija, raznih instalacija, te njihovo ugrađivanje • 6. Postavljanje nove opreme na njezino mjesto

 19. ZADACI DJELATNOSTI ODRŽAVANJA Sekundarni: 1. Briga oko smanjenja buke i raznih nečistoća 2. Osiguranje sigurnosnih mjera propisanih zakonom (HTZ) 3. Briga oko raznih otpadnih materijala koji se mogu koristiti 4. Briga oko osiguranja normalnih radnih uvjeta (osvjetljenje, provjetravanje, vlažnost zraka i sl.)

 20. TIJEK INFORMACIJA KADA JE POTREBAN ZAHVAT ODRŽAVANJA POTREBA ZA ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE NE DA Pismena priprema potrebna ? NE ZNA SE Priprema održavanja Traženje dopunskih informacija o stanju opreme Povratne informacije DA Pripremanje i lansiranje radne dok. NE Pismena priprema potrebna ? IZVRŠENJE RADA

 21. PROIZVODNJA kontrola prije puštanja u normalni rad EKSPLOATACIJA STRUKTURA RADOVA ODRŽAVANJA ILI SERVISA PROIZVODNJA OPERACIJE ODRŽAVANJA javljanje (obavijest o kvaru) “izuzimanje” stroja iz proizvodnje RASTAVLJANJE- POPRAVAK- SASTAVLJANJE EKSPLOATACIJA Primopredaja održavanje-proizvodnja izradba dijelova nabava dijelova dolazak na mjesto kvara snimanje stanja, dijagnostika popravak rastavljanje sastavljanje

 22. ODNOSI U % SNIMANJE STANJA I POPRAVAK TS PREMA VRSTI SKLOPOVA ILI KOMPONENTI Sklop ili komponenta Vrijeme snimanja kvara Vrijeme za popravak 10 % 40 % 80 % 90 % Elektronski Električni Hidraulični Mehanički 90 % 60% 20 % 10 %

 23. RAZVOJ PRISTUPA I KONCEPCIJA SUSTAVA ODRŽAVANJA • korektivno • industrijsko • plansko-preventivno • TPM ( CUO ) • logističko • terotehnološko • održavanje po stanju • plansko • Predvidivo • RCM • ekspertni sustavi • samoodržavanje • proaktivno

 24. STRUČNJACI ODRŽAVANJA inženjeri za pouzdanost programeri za izbor 20 % graditelji opreme konstruktori 80 % monteri komercijalisti UDIO UTJECAJA POJEDINIH SUDIONIKA NA UKUPNE TROŠKOVE ODRŽAVANJA OPREME U ŽIVOTNOM CIKLUSU

 25. TEROTEHNOLOGIJA je stručno područje koje u sebi objedinjuje problematiku upravljanja, financija, tehničkih i ostalih disciplina primijenjenih za opremu u cilju dobrog gospodarenja za vrijeme ekonomskog vijeka trajanja te opreme.

 26. TEROTEHNOLOGIJA Životni vijek opreme po fazama potreba za određenom opremom otpis opreme zahtjev za određenom opremom obnova opreme konstrukcija modernizacija opreme izbor rješenja ( investicijski izbor ) izgradnja ili nabava održavanje opreme montaža opreme korištenje opreme preuzimanje opreme priprema za eksploataciju

 27. TEROTEHNOLOGIJA ZAHTJEVI ODRŽAVATELJA KOD NABAVE NOVE OPREME • mogućnost prilaza svim dijelovima i sklopovima radi održavanja i rukovanja • podesnost za čišćenje opreme i njezine okoline (prednost imaju ravne i blago zaobljene površine bez nepristupačnih rupa i uglova) • mogućnost prilaza pojedinim sklopovima bez opasnosti od povreda, sa što većom mogućnošću prilaza i za vrijeme rada opreme

 28. TEROTEHNOLOGIJA • podobnost opreme za podmazivanje( prednost imaju trajno podmazivi elementi i centralni sustavi podmazivanja) • mogućnost jednostavnog i uobičajenog izvođenja radova održavanja čišćenja i podmazivanja bez posebnih specijalnih uputa i naprava za održavanje • jednostavno pronalaženje mjesta kvara i otklanjanje kvarova po mogućnosti bez zaustavljanja procesa proizvodnje, naročito kada je proces kontinuiran (ugradnja paralelnih elemenata, pomoćni izvori energije i sl.)

 29. TEROTEHNOLOGIJA UZ TO POTREBNO JE PRIKUPITI PODATKE O: • potrebi za doknadnim dijelovima, kakvi su rokovi nabave ili izrade, da li se može dobiti u nas i sl. • mogućnosti agregatne zamjene i brzog popravka • da li su primijenjeni standardni materijali i dijelovi • osjetljivost opreme na okolinu (čestice prašine, vlaga, visoka temperatura i sl.) • kakvi su zahtjevi za preventivne preglede i podmazivanje (dobro je ako ih ima što manje)

 30. TEROTEHNOLOGIJA • lako mjerenje i podešavanje dijelova u cilju održavanja zahtijevane funkcije • konstruktivnim rješenjima dijelova koji onemogućavaju krivo sastavljanje (npr. različite dimenzije nekih vijaka) • obimnosti i preglednosti dokumentacijeproizvođača opreme • jednostavno rukovanje i transport teškihsastavnih dijelova kod rastavljanja opreme itd.

 31. TEROTEHNOLOGIJA KOD IZBORA NOVE OPREME OD PROIZVOĐAČA TREBA UZ PONUDU ZAHTJEVATI I SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU: • detaljan opis opreme ili osnovne sheme principa rada • prospekte i druge komercijalne podloge • informativne ideje o rasporedu opreme unutar linije • pregled pribora i alata kao i njihove principijelne sheme • podloge za upravljačku i pogonsku opremu (hidraulična, električna) • globalni naputci za rukovanje opremom

 32. TEROTEHNOLOGIJA • KRIŽALJKA –Prikaz i ocjena ključnih značajki po proizvođačima • Uz ove tehničke parametre poštuju se svakako i ekonomski • (mogućnost dobivanja kredita, osiguranje deviza, režim uvoza i sl.) • Po usvajanju proizvođača prilazi se ugovaranju kod kojeg treba sve predvidjeti kako nas mali propust ne bi mnogo koštao.

 33. TEROTEHNOLOGIJA DOGOVORITI S PROIZVOĐAČEM POTREBNU DOKUMENTACIJU • Ustanoviti da li oprema odgovara propisima • Izrada temelja i priključaka energetskih instalacija • Pregled i popravak opreme (TS) na liniji koja će dobiti novu opremu • Pomoć djelatnika održavanja pri montaži i transportu opreme • Upozoravanje montažera na propuste.

 34. TEROTEHNOLOGIJA • organizirati i pratiti probnu proizvodnju kako bi se odredio kapacitet, kvaliteta i kritična mjesta na novoj opremi (TS) • odrediti sve financijske pokazatelje za novo nabavljenu opremu • priprema proizvodnje trebala bi uskladiti svoje proizvodne planove s novim kapacitetima • planiranje i osiguranje DD za novo nabavljenu opremu

 35. planiranje i osiguranje dovoljnog broja stručnjaka održavanja usklađivanje planova održavanja s novim potrebama preuzimanje nove opreme: -kod proizvođača ( veća mogućnost preinaka ) -kod kupca “na licu mjesta” TEROTEHNOLOGIJA

 36. TEROTEHNOLOGIJA • PREUZIMANJE OPREME ZA REDOVNU PRIZVODNJU JE INTERNA STVAR TVRTKE , KOJA SE OBAVLJA PO PROPISIMA KOJI VRIJEDE U DOTIČNOJ TVRTCI. • PRENOŠENJE OBAVEZA GOSPODARENJA OPREMOM NA SEKTOR ODNOSNO PROIZVODNI POGON.

 37. TEROTEHNOLOGIJA zaključno osnovne faze su: • Korištenje opreme • Održavanje opreme • Obnova opreme, generalni popravak “remont” • Modernizacija • Otpis opreme

 38. ODNOS TROŠKOVA ODRŽAVANJA I RASPOLOŽIVOSTI

 39. OPERATIVNA SPOSOBNOST OPREME Modernizacija instalirane opreme Dijagram: apscisa, vrijeme (u godinama), ordinata operativna sposobnost opreme

 40. PLANSKO ODRŽAVANJE PLANSKO ODRŽAVANJE PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOREKTIVNO ODRŽAVANJE planski popravci preventivni pregledi održavanje po stanju traženje i otklanjanje slabih mjesta plansko podmazivanje

 41. ODRŽAVANJE a) b)

 42. stanje pozicije (sklopovi) granica vrijeme interval MTBF pozicije (sklopovi) stanje granica vrijeme interval MTBF

 43. ODNOS TRI NAJZNAČAJNIJA PRISTUPA ( TPM, terotehnologija i logistički pristup )

 44. ŠTO JE TO 5 S? Seiso Seiri Seiton Seiketsu Shisuke - - - - - čišćenje uređenje red čistoća disciplina

 45. ŠTO JE TPM ? • pristup stalnom poboljšavanju uspješnosti pogona i strojeva • zahtjeva djelotvorni timski rad, razvoj vještina za rukovatelje strojeva i održavatelje • nije jako skup za provedbu, ali nije lak za provedbu • zahtjeva podršku rukovodstva

 46. POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI STROJEVA • prolongirati ulaganja u kapacitete • postići pouzdanost strojeva • učiniti ulaganja rentabilnim RAZVOJ PODUZEĆA POBOLJŠANJE RADNIH METODA • štediti vrijeme specijalista • osigurati zacrtani plan razvoja • olakšati uvođenje nove opreme ČEMU SLUŽI TPM? • smanjiti hitne intervencije • racionalizirati održavanje • točno definirati kako postupati s opremom • poboljšati uvjete rada (sigurnost) Osnovni cilj je povećanje produktivnosti postojeće opreme

 47. Ciljevi TPM-a • Glavni ciljevi: • poboljšanje kvalitete proizvoda • smanjenje gubitaka • poboljšanje stanja održavanja • prenošenje ovlaštenja na djelatnike