slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie ID grupy: 97/13_MF_G1 Opiekun: mgr inż. Monika Mieloch-Sobczyńska Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Pomiar oporu elektrycznego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne do uzupe nienia
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie
 • ID grupy: 97/13_MF_G1
 • Opiekun: mgr inż. Monika Mieloch-Sobczyńska
 • Kompetencja:
 • matematyczno-fizyczna
 • Temat projektowy:
 • Pomiar oporu elektrycznego
 • Semestr/rok szkolny: II / 2010/2011
pr d elektryczny
Prąd elektryczny
 • Prąd elektryczny to uporządkowany ruch cząstek naładowanych odbywający się pod wpływem działania na te cząstki pola elektrycznego (różnicy potencjałów). W metalach nośnikiem ładunku są swobodne elektrony. W cieczach (elektrolitach) są to dodatnie i ujemne jony. W gazach nośnikami ładunku elektrycznego są elektrony i jony (na przykład wyładowanie atmosferyczne). Przyjęto umowę, by kierunek prądu oznaczać tak jak by jego nośnikami były ładunki dodatnie – ruch odbywa się z obszaru o wyższym potencjale do obszaru o niższym potencjale.
warunek przep ywu pr du elektrycznego w przewodniku
Warunek przepływu prądu elektrycznego w przewodniku
 • Warunek przepływu prądu elektrycznego w przewodniku jest istnienie pola elektrycznego, będącego wynikiem wytworzenia w różnych punktach przewodnika różnych potencjałów. Gdy potencjały wyrównają się pole elektryczne w przewodniku zanika i uporządkowany ruch elektronów ustaje.
sem si a elektromotoryczna ogniwa
SEM (siła elektromotoryczna ogniwa)
 • SEM (siła elektromotoryczna ogniwa) – charakteryzuje ogniwo pod względem zdolności do wykonania pracy na przemieszczenie ładunku

Źródłem SEM jest urządzenie, w którym nieelektryczna energia może być w sposób ciągły zmieniana na energię elektryczną.

nat enie pr du elektrycznego
Natężenie prądu elektrycznego
 • Natężenie prądu elektrycznego nazywamy stosunek ładunku elektrycznego przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu, w którym ten ładunek przepłynął.
prawo ohma
Prawo Ohma
 • Prawo Ohma -natężenie prądu przepływającego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego na jego końcach.
op r elektryczny przewodnika
Opór elektryczny przewodnika
 • Opór elektryczny przewodnika nazywamy, stały dla tego przewodnika w danej temperaturze, stosunek napięcia do natężenia prądu
zale no oporu przewodnika od wymiar w geometrycznych
Zależność oporu przewodnika od wymiarów geometrycznych
 • Zależność oporu przewodnika od wymiarów geometrycznych – opór elektryczny przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego długości, odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni jego przekroju poprzecznego oraz zależy od rodzaju materiału, z którego jest wykonany przewodnik.
prawo ohma dla ca ego obwodu
Prawo Ohma dla całego obwodu
 • Prawo Ohma dla całego obwodu – natężenie prądu płynącego w obwodzie jest wprost proporcjonalne do siły elektromotorycznej, a odwrotnie proporcjonalne do całkowitego oporu obwodu.
pomiar napi cia woltomierz
Pomiar napięcia (woltomierz)
 • Pomiar napięcia (woltomierz) -pomiar napięcia wykonuje się woltomierzem, który dołącza się równolegle do punktów obwodu. Woltomierz powinien mieć opór bardzo duży w stosunku do oporów innych elementów obwodu.

Zmiana zakresu pomiaru woltomierza odbywa się przez włączenie szeregowo do woltomierza dużych oporów.

pomiar nat enia amperomierz
Pomiar natężenia (amperomierz)
 • Pomiar natężenia (amperomierz) - pomiar natężenia prądu wykonuje się amperomierzem, który dołącza się w obwód szeregowo. Amperomierz powinien mieć jak najmniejszy opór.

W celu zmiany zakresu skali amperomierza stosuje się włączane do niego równolegle opory zwane bocznikami.

prawa kirchhoffa czenie opor w
Prawa Kirchhoffa. Łączenie oporów
 • I prawo Kirchhoffa

Suma natężeń prądów wpływających do punktu węzłowego jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego punktu.

prawa kirchhoffa czenie opor w1
Prawa Kirchhoffa. Łączenie oporów
 • II prawo Kirchhoffa

Suma algebraiczna sił elektromotorycznych (SEM) i spadków napięć w obwodzie zamkniętym jest równa zero.

czenie opor w
Łączenie oporów
 • W połączeniu szeregowym odbiorników opór zastępczy jest równy sumie oporów poszczególnych odbiorników.

Połączenie szeregowe

wyprowadzenie wzoru na op r zast pczy po czenia szeregowego
Wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy połączenia szeregowego
 • Z drugiego prawa Kirchhoffa wynika:
cechy po czenia
Cechy połączenia
 • Przez każdy opornik wchodzący w skład połączenia przepływa prąd o tym samym natężeniu. Suma spadków napięcia na poszczególnych opornikach połączenia jest równa napięciu przyłożonemu do połączenia. Połączenie to stosuje się w celu zwiększenia oporu.
po czenie r wnoleg e
Połączenie równoległe
 • W połączeniu równoległym odbiorników odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów poszczególnych odbiorników.
wyprowadzenie wzoru na op r zast pczy po czenia r wnoleg ego
Wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy połączenia równoległego
 • Z pierwszego prawa Kirchhoffa wynika:
cechy po czenia1
Cechy połączenia
 • Na każdym oporze wchodzącym w skład połączenia jest ten sam spadek napięcia, który jest równy napięciu przyłożonemu do połączenia. Suma natężeń prądów przypływających przez elementy połączenia jest równa natężeniu prądu wpływającego do połączenia. Połączenie stosuje się w celu zmniejszenia oporu. Uzyskany opór jest mniejszy od najmniejszego wchodzącego w skład połączenia.
do wiadczenie
Doświadczenie

Pomiar oporu elektrycznego metodą amperomierz-woltomierz

zasilacz

multimetr cyfrowy włączony jako woltomierz

Opornica suwakowa

multimetr cyfrowy włączony jako

amperomierz

Zdjęcie zestawu doświadczalnego

wnioski
wnioski
 • Na podstawie wyników z przeprowadzonego doświadczenia możemy stwierdzić, iż udało się nam potwierdzić słuszność prawa Ohma.
 • Natężenie prądu przepływającego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego na jego końcach.
do wiadczenie1
doświadczenie

Pomiar oporu elektrycznego przewodnika w zależności do jego długości i średnicy dla przewodnika aluminiowego

zasilacz

multimetr cyfrowy włączony jako woltomierz

multimetr cyfrowy włączony jako

amperomierz

Zestaw przewodników do badania oporu elektrycznego

Zdjęcie zestawu doświadczalnego

wnioski1
wnioski
 • Wniosek 1:
 • Przy tej samej średnicy zwiększenie długości przewodu powoduje wzrost oporu elektrycznego.
 • Wniosek 2:
 • Przy tej samej długości przewodnika zwiększenie średnicy przewodu powoduje, że opór elektryczny maleje .
sprawdzenie poprawno ci uzyskanych wynik w pomiaru dla przewodnika o rednicy 1 mm
Sprawdzenie poprawności uzyskanych wyników pomiaru dla przewodnika o średnicy 1 mm
 • d = 1mm = 1* 10-3m
 • l = 1m
 • ƍ = 0,12 * 10-6 Ω * m
sprawdzenie poprawno ci uzyskanych wynik w pomiaru c d
Sprawdzenie poprawności uzyskanych wyników pomiaru c.d.
 • d = 1mm = 1* 10-3m
 • l = 0,5m
 • ƍ = 0,12 * 10-6 Ω * m
sprawdzenie poprawno ci uzyskanych wynik w pomiaru dla przewodnika o rednicy 1 5 mm
Sprawdzenie poprawności uzyskanych wyników pomiaru dla przewodnika o średnicy 1,5 mm
 • l = 1m
 • d = 1,5mm = 1,5* 10-3m
 • ƍ = 0,12 * 10-6 Ω * m
sprawdzenie poprawno ci uzyskanych wynik w pomiaru c d1
Sprawdzenie poprawności uzyskanych wyników pomiaru c.d.
 • l = 0,5m
 • d = 1,5 mm = 1,5 * 10-3m
 • ƍ = 0,12 * 10-6Ω * m
pomiar oporu z wykorzystaniem mostka wheatstone a
Pomiar oporu z wykorzystaniem mostka Wheatstone’a
 • Ponieważ na stanie pracowni nie ma rezystora dekadowego wykonanie praktyczne tego doświadczenia nie było możliwe. Dlatego jego opracowanie pozostało na poziomie teoretycznym.

Objaśnienie oznaczeń

Za pomocą mostka Wheatsone’a można wyznaczyć opór przewodnika (opornika) Rx, nie mierząc napięcia ani natężenia prądu.

G – galwanometr

R – opornik wzorcowy

Rx – opornik, którego opór będzie wyznaczany

E – bateria lub zasilacz

AB – drut oporowy zapięty na drewnianej listwie

C– oznacza miejsce dołączenia przewodu połączonego z galwanometrem do drutu oporowego

W – wyłącznik

Rb, Ra – długości odcinków, odpowiednio AC oraz CB drutu oporowego

Schemat połączenia

spis literatury
Spis literatury
 • Fizyka i astronomia cz. 1 i 2 wyd. Nowa Era
 • Fizyka dla liceum zawodowego i technikum J.Mirecki wyd. WSiP
 • Fizyka cz.3 D. Halliday, R. Resnik wyd. PWN
 • Fizyka wokół nas P.G.Hewittwyd.PWN
 • www.astrofiz.pl/fizyka/doswiadczenia/elektromagnetyzm/mostekwheatstone/strona.html
 • www.wikipedia.pl