slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Hamdi GÜLŞEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Hamdi GÜLŞEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 419 Views
 • Uploaded on

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Hamdi GÜLŞEN. MEVZUAT. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği Sıra No:2 (Genel Yönetim Sektörünün Kapsamı)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Hamdi GÜLŞEN' - odelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mevzuat
MEVZUAT

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği Sıra No:2 (Genel Yönetim Sektörünün Kapsamı)

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Tebliğ

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1) (Amortisman Uygulamaları)

5018 kmykk kapsam
5018 KMYKK KAPSAM

KAPSAM

MADDE 2.- Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar.

5018 kmykk 4 1 7 d 42 2

5018 KMYKK-4/1,7/D,42/2

MADDE 4/1:Kamu Maliyesi; gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerin yönetimini kapsar.

MADDE 7/D:Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması zorunludur.

MADDE 42/2:Kesin Hesap Kanun Tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak ......... hazırlanır.

muhasebe s stem ned r 5018 49
MUHASEBE SİSTEMİ NEDİR? 5018/49

Muhasebe sistemi; mali raporların düzenlenmesi ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak ve karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin çerçeve hesap planına uygun detaylı hesap planları ilgili idarelerin görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca; merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu idarelerinin uygulayacakları hesap planları ise Maliye Bakanlığı ile ilgili idareler tarafından birlikte hazırlanır.

kayit zamani ve kullanilacak belgeler 5018 50
KAYIT ZAMANI VE KULLANILACAK BELGELER- 5018/50

Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir.

Bütün mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır.

  Kamu borç yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerle şekil ve türleri Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

5018 kmykk 51
5018 KMYKK-51

Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi

MADDE 51.-Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir.  

Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.

  Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur. Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

slide11
AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı, genel yönetim kapsamındakikamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesidir.

kapsam
KAPSAM

Bu Yönetmelik, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsar.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi ve aynı zamanda kurumlar vergisi mükellefi olan kamu idareleri, bu Yönetmeliğin sadece bütçe işlemlerininmuhasebeleştirilmesi, raporlanması ve hesapların konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine tabidir.

tanimlar
TANIMLAR

Muhasebe birimi: Kapsama dahil kamu idarelerine ait, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

Muhasebe yetkilisi: Usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yöneticisini,

Muhasebe sistemi: Mali işlemlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde ve raporlanmasında kullanılan hesap planları, defterler ve muhasebeleştirme süreçlerinin tamamını,

Muhasebe politikaları: Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi, mali raporların hazırlanması ve sunulmasında kabul edilen ilke, kural, standart ve uygulamaları,

Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

Öz kaynak: Yönetmelik kapsamına dahil kamu idarelerinin varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,

Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,

tanimlar1
TANIMLAR

Gider: İlk defa hesaplara alınacak yükümlülükler ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,

Ekonomik sınıflandırma: Kapsama dahil kamu idarelerinin gelir ve giderlerinin türleri itibarıyla sınıflandırılmasını,

Bütçe geliri: Kapsama dahil kamu idarelerinin bütçeleri ve diğer mevzuatla gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi,

Bütçe gideri: Kapsama dahil kamu idarelerinin bütçeleri ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,

İz bedeli: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutarı,

Maliyet bedeli: Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamını,

Rayiç değer: Varlık veya kaynakların değerleme günündeki normal alım satım değerini,

tanimlar2
TANIMLAR

İtibari değer: Her türlü senetlerle, bono ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değeri,

Defter değeri: Varlık veya kaynakların değerleme gününde muhasebe kayıtlarındaki değerini,

Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini,

Nakit esası: Gelirlerin nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde, giderlerin ise nakden veya mahsuben ödendiğinde muhasebeleştirilmesini,

Malî yıl: Takvim yılını,

Faaliyet dönemi: Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı,

Hesap dönemi: Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı,

ifade eder.

temel kavramlar
TEMEL KAVRAMLAR

Genel yönetim muhasebesi, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan ve aşağıda belirtilen kavramlara göre yürütülür:

a) Süreklilik: Kamu idarelerinin faaliyetleri, herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın sürdürülür.

b) Dönemsellik: Kamu idarelerinin faaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır.

c) Parayla ölçülme: Parayla ölçülebilen ekonomik olay ve işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları, ortak ölçü olarak ulusal para birimi ile yapılır.

d) Maliyet esası: Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan kalemler hariç, kamu idareleri tarafından edinilen varlık ve hizmetler, bunların elde edilme maliyet bedelleriyle muhasebeleştirilir. Maliyet bedeli tespit edilemeyen varlık ve kaynakların değerlemesine ilişkin hükümler saklıdır.

e) Belgelendirme: Muhasebe kayıtları, gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayandırılır.

f) Tutarlılık: Muhasebe uygulamalarının, faaliyet ve bütçe uygulama sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların birbirini izleyen dönemlerde tutarlı bir şekilde karşılaştırılabilirliğinin sağlanması esastır. Uygulanan muhasebe politikalarının değişmesi durumunda, değişikliklerin ve mali etkilerinin mali tablo dipnotlarında açıklanması zorunludur.

g) Tam açıklama: Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır şekilde düzenlenir.

h) Önemlilik: Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolarda yer verilecek önemde olması esastır.

i) İhtiyatlılık: Muhasebe uygulamasında muhtemel risklere ve olaylara karşı bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda karşılık ayrılır. Faaliyet sonucunu değiştirmeye yönelik olarak gizli yedekler ya da gereğinden fazla karşılık ayrılamaz.

devlet muhasebes
DEVLET MUHASEBESİ

Devletin mali nitelikli, para ile ifade edilebilen işlemlerinin kaydedilmesi, kaydedilen bilgilerin topluca gösterilmesi ve yorumlanmasına ilişkin faaliyetlerin tümü olarak tanımlanabilir.

devlet muhasebes1
DEVLET MUHASEBESİ

Devlet muhasebesinde kayıtlar iki farklı yöntem ile tutulabilir; Bunlardan ilki birkaç istisnası olsa dahi ülkemizde genel anlamda uygulanmakta olan “Nakit Esaslı Muhasebe”,

ikincisi ise uygulama çalışmaları hızla devam eden “Tahakkuk Esaslı Muhasebe”dir.

muhasebe usuller
MUHASEBE USULLERİ

Devletin faaliyet alanındaki gelişime paralel olarak uygulanan muhasebe usulleri

Nakit Esası

Uyarlanmış Nakit Esası

Uyarlanmış Tahakkuk Esası

Tahakkuk Esası

nak t esasi
NAKİT ESASI

Nakit akımlarından doğan işlemleri kaydeder.

Mali işlemler ve olaylar nakit alındığında veya ödendiğinde muhasebeleştirilir.

Mali raporlar, asıl olarak bütçe gelir ve giderlerinden kaynaklanan nakit girişlerini ve nakit çıkışlarını, nakdi varlıkları ve yükümlülükleri raporlar.

Nakit esaslı muhasebe;

Özellikle maddi ve mali duran varlıklarını,

Tahakkuk etmiş gelir ve giderlerini,

Taahhüt ve garantilerini,

Varlık ve yükümlülüklerine ilişkin fiyat ve miktar değişmelerini kaydetmez ve raporlamaz.

tahakkuk esasi
TAHAKKUK ESASI

Tahakkuk esasında işlemler ve olaylar, nakit akımlarının ne zaman olduğuna bakılmaksızın, ortaya çıktıklarında kaydedilir.

Gelirler hesabı, nakit olarak tahsil edilip edilmediklerine bakılmaksızın, mali yıl boyunca tahakkuk eden ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre gelir olarak kaydedilmesi gereken gelir işlemlerini, giderler hesabı da, yine, nakit olarak ödenip ödenmediklerine bakılmaksızın, mali yıl boyunca tahakkuk eden giderlerin toplamını gösterir.

Tahakkuk esasına dayalı muhasebe sistemine göre üretilen mali raporlar, gelirleri, giderleri (amortisman dahil), varlıkları (mali ve fiziksel varlıkları, cari ve sermaye varlıklarını), yükümlülükleri ve diğer ekonomik akımları içerir.

Tam tahakkuk esasına dayalı muhasebe, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını ve performans ölçümü için sağlam bir alt yapı oluşturur.

temel kavramlar1
TEMEL KAVRAMLAR

Süreklilik,

Dönemsellik,

Parayla Ölçülme,

Maliyet Esası

Tarafsızlık ve Belgelendirme,

Tutarlılık,

Tam Açıklama,

İhtiyatlılık,

Önemlilik.

er eve hesap plani
ÇERÇEVE HESAP PLANI

I- Bilanço Hesapları

1- Dönen Varlıklar

2- Duran Varlıklar

3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5- Öz Kaynaklar

II- Faaliyet Hesapları

6- Faaliyet Hesapları

III-Maliyet Hesapları

7-Maliyet Hesapları

IV- Bütçe Hesapları

8-Bütçe Hesapları

V- Nazım Hesaplar

9 Nazım Hesaplar

Çerçeve Hesap Planı

genel y net m muhasebe standartlarinin olu turulmasi gymy 13
GENEL YÖNETİM MUHASEBE STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI (GYMY-13)

Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen muhasebe standartları ve kurallarındaki değişiklikler ve iyileştirmeler de dahil bu konudaki uluslararası gelişmeler Kurulca izlenir ve uyarlanarak yayımlanır.

muhasebe lem gymy 14 i
MUHASEBE İŞLEMİ (GYMY-14)- I

Bir kamu idaresinin başka bir kamu idaresi veya diğer üçüncü kişilerle olan karşılıklı ekonomik ilişkileri veya kamu idaresinin kendi içinde muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve raporlanması gereken ve para cinsinden ifade edilebilen her türlü işlem muhasebe işlemidir.

muhasebe lem gymy 14 ii
MUHASEBE İŞLEMİ (GYMY-14) - II

Karşılıklı yükümlülük doğuran mübadele ilişkisi,

Bir mal veya hizmetin karşılıksız olarak başka bir kuruma veya diğer üçüncü kişilere devri,

Kamu idaresinin kendi içinde muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi gereken ve para cinsinden ifade edilebilen amortisman hesaplanması, yeniden değerleme yapılması, stratejik stokların kullanılması vb.

lemler n belgeye dayanmasi gymy 15
İŞLEMLERİN BELGEYE DAYANMASI (GYMY-15)

Bütün muhasebeleştirme işlemlerinin kanıtlayıcı belgelere dayandırılması zorunludur.

Kanıtlayıcı belgeler, muhasebe belgesinin hazırlanmasını gerektiren ve ilgili mevzuatında belirtilen belgelerden oluşur.

belge d zen gymy 15
BELGE DÜZENİ (GYMY-15)

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak diğer düzenlemelerin uygulanmasında kullanılmak üzere; kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından standart bir belge düzeninin oluşturulmasına Bakanlık yetkilidir.

Kullanılacak belgelerle ilgili yönetmelikler, mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı, sosyal güvenlik kurumları için bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanır ve uygulanır.

kayit zamani kamu gel r ve g derler le b t e gel r ve g derler n n yili gymy 16
KAYIT ZAMANI, KAMU GELİR VE GİDERLERİ İLE BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİNİN YILI (GYMY-16)

Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir.

Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur.Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir.

Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.

ft tarafli kayit s stem gymy 17
ÇİFT TARAFLI KAYIT SİSTEMİ (GYMY-17)

GYMY kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü muhasebe işlemi çift taraflı kayıt sistemine göre kaydedilir.

Bir hesaba borç veya alacak kaydedilen tutar, başka hesap ya da hesaplara alacak veya borç kaydedilir.

kayit d zen ve kayit d zeltmes gymy 18
KAYIT DÜZENİ VE KAYIT DÜZELTMESİ (GYMY-18)

Kamu idarelerinin muhasebe işlemlerinden sorumlu birimleri muhasebe işlemlerini gerçekleşme sırasına göre düzenli bir şekilde hesap dönemi başında (1) den başlamak üzere numaralandırarak kaydeder. Muhasebe kayıtları ancak yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltilir. Muhasebe belgesinde düzeltme işleminin gerekçesine ilişkin açıklayıcı bilgiye yer verilir.

yabanci para c ns nden yapilan lemler ve kur de kl kler gymy 19
YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILAN İŞLEMLER VE KUR DEĞİŞİKLİKLERİ (GYMY-19)

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, fiyatı yabancı para cinsinden belirlenen mal ve hizmetlerin alım ve satımları, yabancı para cinsinden borç temin edilmesi ve borç verilmesi, yabancı para birimine dayalı bir anlaşmaya taraf olunması veya yabancı para cinsinden bir varlığın elde edilmesi veya elden çıkarılması ya da döviz cinsinden bir yükümlülüğün oluşması veya yerine getirilmesi gibi işlemlerdir.

yabanci para c ns nden yapilan lemler ve kur de kl kler gymy 191
YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILAN İŞLEMLER VE KUR DEĞİŞİKLİKLERİ (GYMY-19)

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, fiyatı yabancı para cinsinden belirlenen mal ve hizmetlerin alım ve satımları, yabancı para cinsinden borç temin edilmesi ve borç verilmesi, yabancı para birimine dayalı bir anlaşmaya taraf olunması veya yabancı para cinsinden bir varlığın elde edilmesi veya elden çıkarılması ya da döviz cinsinden bir yükümlülüğün oluşması veya yerine getirilmesi gibi işlemlerdir.

gayr saf l k lkes gymy 37
GAYRİ SAFİLİK İLKESİ (GYMY-37)

Gelir ve giderler, herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedilir.

slide60
İç imkanlarla üretilen maddi duran varlıklar (GYMY-20)

Yatırım amaçlı varlık edinimleri (GYMY-21)

Mali varlıklar ve sınıflandırılması (GYMY-22)

Mali olmayan varlıklar ve sınıflandırılması (GYMY-23)

Maddi duran varlıklar ve kayıt değerleri (GYMY-24)

Maddi duran varlıklar için yapılan değer artırıcı harcamalar (GYMY-25)

Maddi olmayan duran varlıklar ve kayıt değerleri (GYMY-26)

Amortisman uygulaması ve yeniden değerleme (GYMY-27)

slide61
Amortismana tabi varlıkların kullanım sürelerinin değişmesi (GYMY-29)

Değer ve miktar değişimleri (GYMY-31)

Mübadele işlemlerinden sağlanan gelirler (GYMY-32)

Borçlanma ve borçlanma maliyetleri (GYMY-33)

Faiz giderleri ve faiz gelirleri (GYMY-34)

Sübvansiyonlar ve transferler (GYMY-35)

Sosyal yardımlar (GYMY-36)

slide62
Taahhütler ile garantilerin kaydı ve değerlemesi (GYMY-38)

Şartlı bağış ve yardımlar (GYMY-39)

Diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar (GYMY-40)

Bütçe Ödenek İşlemleri (GYMY-41)

Kesin hesap (GYMY-42)

Hesap verme sorumluluğu (GYMY-43)

Raporlama birimi (GYMY-44)

yevm ye s stem
YEVMİYE SİSTEMİ

Çift Taraflı Kayıt Sistemi, Bir Hesaba Borç Yazılan Tutar, Diğer Hesap veya Hesaplara Alacak Kaydedilir.

İşlemler, Yevmiye Tarih ve Numara Sırasına Göre ve Maddeler Halinde Yevmiye Defterine Kaydedilir; Buradan Usulüne Göre Büyük Defter Hesaplarına ve Yardımcı Defterlere Sistemli Bir Şekilde Dağıtılır.

Gerçekleşen İşlemler Muhasebeleştirme Belgeleriyle Kaydedilir. Bütçeden Nakden veya Mahsuben Yapılan Harcamalar “Ödeme Emri”, Diğer İşlemler ise“Muhasebe İşlem Fişi” ile Muhasebeleştirilir.

kullanilacak defterler
KULLANILACAKDEFTERLER

a) Yevmiye Defteri,

b) Büyük Defter,

c) Kasa Defteri,

d) Yardımcı Hesaplar Defteri

a ili kayitlari
AÇILIŞ KAYITLARI

Mali yılın başında bir önceki hesap döneminden devreden hesaplar için açılış mizanı düzenlenir.

Açılış mizanına dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere mizandaki tutarlar düzenlenecek “1” yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir.

Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine, açılış mizanının bir nüshası eklenir.

Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı defterlere aktarıldıktan sonra işlemlerin kaydına başlanır.

mal raporlama gymy md 111
MALİ RAPORLAMA (GYMY.Md.111)

Mali tabloların hazırlanması,

Mali tabloların hazırlanmasında dikkate alınacak ilkeler,

 • Bütünlük,
 • Güvenirlilik,
 • Kullanışlılık,
 • Yöntemsel geçerlilik,
 • Ulaşılabilirlik.

Mali tablolar yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından hazırlanmalı,

Muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanmalı

NOT:Dipnotların ve açıklamaların, belirli bir olayın veya işlemin kamu idaresinin mali durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde yetersiz kalması halinde ilave açıklamalara yer verilir

mal raporlamanin ama lari gymy md 112
MALİ RAPORLAMANIN AMAÇLARI (GYMY Md. 112)

Mali raporlama genel olarak;

 • Kaynakların dağıtımı,
 • Uygulanan mali politikaların etkileri,
 • İleriye yönelik politika oluşturulması ve karar verilmesinde

kullanıcılara kamu idaresinin mali durumu, performansı ve nakit akımları hakkında kapsamlı bilgi sağlar.

Mali tablolar;

 • Kamu kaynaklarının dağılımı ve kullanımı,
 • Kamu idarelerince, faaliyetlerin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığı,
 • Kamu idarelerinin faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesi,
 • Kamu idarelerinin mali durumu ve mali durumundaki değişiklikler,
mal raporlamanin ama lari gymy md 1121
MALİ RAPORLAMANIN AMAÇLARI (GYMY Md. 112)

Mali tablolar;

 • Kamu kaynaklarının dağılımı ve kullanımı,
 • Kamu idarelerince, faaliyetlerin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığı,
 • Kamu idarelerinin faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesi,
 • Kamu idarelerinin mali durumu ve mali durumundaki değişiklikler,
 • Kamu idarelerinin maliyet bakımından performansının, etkinliğinin ve başarısının değerlendirilmesi,
 • Kamu idarelerinin kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde kullanıp kullanmadıkları,

hakkında bilgi sağlayarak, mali işlemlerde saydamlık ve hesap verilebilirliğin ortaya konulmasını sağlar.

mal tablolarin hazirlanmasindan sorumlu olanlar gymy 114
MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASINDAN SORUMLU OLANLAR (GYMY-114)

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları Bakanlıkça üretilir.

Kapsama dahil diğer kamu idarelerinin muhasebe işlerinden sorumlu olan görevliler mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından ve belirlenen süreler içinde Bakanlığa gönderilmesinden; kurumların yöneticileri de bu hususları gözetmekten sorumludur.

Kapsama dahil kamu idareleri ayrıca, kendi yönetim ihtiyaçları veya başka nedenlerle mali tablolar hazırlayıp kamu oyuna sunabilirler.

mal tablolarin konsol de ed lmes gymy 115
MALİ TABLOLARIN KONSOLİDE EDİLMESİ (GYMY-115)

Konsolidasyon Maliye Bakanlığınca,

GYMY nin 136.maddesinde belirlenen altı aylık ve yıllık olarak resmi gazetede yayımlanır,

Konsolidasyon şekli

1.düzeyde MY (GB+ÖB+DDK), Mİ, SGK,

2.düzeyde GY (MY+Mİ+SGK)

Konsolidasyon sırasında kamu idareleri arasında karşılıklı borç ve alacak hakkı doğuran işlemlerin arındırılması,

mal tablolarin hazirlanmasindan sorumlu olanlar gymy 1141
MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASINDAN SORUMLU OLANLAR (GYMY-114)

Merkezi yönetimin mali tabloları Maliye Bakanlığınca;

Mahalli idareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının mali tabloları ise muhasebe işlerinden sorumlu olan görevliler;

Belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanması,

Belirlenen süreler içinde

Maliye Bakanlığına gönderilmesinden sorumludurlar.

Kamu idarelerinin yöneticileri ise yukarıdaki hususları gözetmek zorundadırlar.

Kamu idareleri;

Kendi yönetim ihtiyaçları,

Başka nedenlerle

mali tablolar hazırlayıp kamu oyuna sunabilirler.

raporlama s reler gymy 136 i
RAPORLAMA SÜRELERİ (GYMY-136)-I

Mali tablolar; bu tablolarda yer alan bilgilerin, gelecekteki olaylar ve sonuçları hakkında tahminlerin oluşturulması, doğrulanması veya değiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde ihtiyaca göre aylık, üç aylık ve yıllık olarak hazırlanır.

raporlama s reler gymy 136
RAPORLAMA SÜRELERİ (GYMY-136)

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler, kamu idarelerince bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan mali tablolardan Bakanlıkça üretilir ve aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali tablolardan üretilen mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler Bakanlıkça konsolide edilerek, genel yönetime ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla hem elektronik ortamda ve hem de basılı olarak yayımlanır. Kamu idarelerine ait olarak bu Yönetmelik hükümleri uyarınca üretilen mali tablolar ile mizanlar ayrıca, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle ilgili olduğu dönemi izleyen üç ay içerisinde Resmi Gazetede yayımlanır.

slide80
MUHASEBE DÖNEMİ

VE

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

muhasebe d nem ve mahsup d nem gymy 141
MUHASEBE DÖNEMİ VE MAHSUP DÖNEMİ (GYMY-141)

Kamu idarelerine ait gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir. Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.

Hesaplar mali yıl esasına göre tutulur. Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların mahsup işlemleri, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir.

Zorunlu hallerde bu süre, Bakanlık tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde ise iki(06.08.2008–5793/46. md.)ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

d nem sonu lemler gymy 142
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (GYMY-142)

Geçici mizanın çıkarılmasının ardından, yeniden değerlemeye tabi tutulacak varlıklar, yükümlülükler ile taahhüt ve garantilerin değerlemeye tabi tutulması; amortismana tabi varlıklar için amortisman hesaplanması; kullanılmayan ödeneklerin iptal edilmesi veya mahsup dönemine aktarılması; muhasebe birimlerinin kontrolü altındaki varlıkların sayılması ve gerekli tutanakların düzenlenmesi; gelir ve gider hesaplarının faaliyet sonuçları hesabı ile bütçe gelir ve bütçe gider hesaplarının bütçe uygulama sonuçları hesabı ile karşılaştırılıp faaliyet sonucu ve bütçe uygulama sonucunun belirlenmesi gibi işlemler dönem sonu işlemleridir.

muhasebe d nem n n kapatilmasi gymy 143
MUHASEBE DÖNEMİNİN KAPATILMASI (GYMY-143)

Her faaliyet döneminin sonunda, muhasebe yetkilileri, dönem sonu işlemlerini yaparak yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas alınacak kesin mizanı çıkarır. Faaliyet hesaplarında kayıtlı gelir ve giderler karşılaştırılarak faaliyet sonucu tespit edilir. Faaliyet sonucu da öz kaynaklar hesap grubundaki dönem faaliyet sonuçları hesaplarından ilgili olanına aktarılarak faaliyet hesapları kapatılır. Hazırlanan kesin mizanda borç ve alacak kalanı veren hesaplar yeni muhasebe döneminin açılış kaydına esas teşkil eder.

ad