Ideje i ideologije
Download
1 / 18

Ideje i ideologije - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Anđelko Milardović, Davor Pauković. Ideje i ideologije. Sveučilište u Dubrovniku Kolegij: Suvremene političke ideje i ideologije Dubrovnik, 23. 2. 2011. Ideje – određenje pojma. Ideja je slika, viđenje nečega kako bi moglo biti i kako bi se moglo pokrenuti da bude

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ideje i ideologije' - nuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ideje i ideologije

Anđelko Milardović, Davor Pauković

Ideje i ideologije

Sveučilište u Dubrovniku

Kolegij: Suvremene političke ideje i ideologije

Dubrovnik, 23. 2. 2011.


Ideje odre enje pojma
Ideje – određenje pojma

 • Ideja je slika, viđenje nečega kako bi moglo biti i kako bi se moglo pokrenuti da bude

 • Pomoću ideja se nastoji objasniti ono realno ili se nastoji utjecati na promjenu realnog

 • Izvode se iz ljudskog znanja

 • Mogu biti racionalne i iracionalne

 • Klasificiraju se kao: filozofske, društvene, političke


Politi ke ideje
Političke ideje

 • Su slike o političkom životu u državi ili o načinu uređenja političkog života u državi

 • One su slike, motrišta o tomu kako bi trebalo urediti politički život u nekom društvu

 • Povijest politike je zapravo povijest političkih ideja i koncepcija


Ideologija odre enje pojma
Ideologija – određenje pojma

Višestruko značenje

 • primijenjeno mišljenje, ukupnost pojmova i konstrukcija u različitim oblicima svijesti, usmjerenih na izravno ostvarivanje i praktično djelovanje

 • ukupnost ideja svojstvenih jednom razdoblju ili određenoj društvenoj skupini

 • skup ideja koje čine osnovu neke ekonomske ili političke teorije, ili koje podržava neka grupa ili osoba

 • Ideologija je nauk o idejama, ili pokušaj objašnjenja smisla i svrhe života u svijetu i društvu

 • Hyondok Choe - klasifikacija ideologija:

  • Ideologija je riječ koja se odnosi na ideje / nauk (pozitivistički pojam)

  • Svakodnevni iskrivljeni govor u pogrdnom smislu (pejorativni pojam), ako pojam kojim se izražavaju interesi vladajuće klase

 • oblik socijalne ili političke filozofije praktičnog karaktera

 • Ideologije imaju spoznajnu, adaptacijsku, orijentacijsku, integracijsku, identifikacijsku i ekspresivnu ulogu u društvu


 • Izvori i obilje ja ideologije
  Izvori i obilježja ideologije

  • U engleskoj filozofiji: F. Bacon – izvori ideologije su u ljudskoj prirodi, spoznaji i sklonosti zabludama, te psihološkim uzrocima (četiri vrste ‘idola’/ljudskih zabluda – idoli plemena, spilje, trga i teatra)

  • U Francuskoj 18./ 19. st. – pokret o epistemološkim problemima, poznat kao ‘francuska ideologija’ (Napoleon)

  • Destut de Tracy – ideologija je ‘znanost o idejama’ i ima 5 obilježja:

   • Teorijsko

   • Programsko

   • Dinamičko

   • Lojalnost

   • Primatelje i nositelje


  Politi ka ideologija
  Politička ideologija

  • Ukoliko se nauk o idejama odnosi na državu i politiku – radi se o političkoj ideologiji (konzervativizam, liberalizam, socijaldemokracija, komunizam, fašizam, nacionalsocijalizam, globalizam) koja predstavlja kombinaciju svjetonazora i partikularnih političkih interesa društvenih skupina

  • Pojam političke ideologije je moderan pojam – njegova povijest počinje tek s Francuskom revolucijom

  • Tada dolazi do ulaska nižih slojeva u politički život, razvoja demokracije u kojoj je interes naroda ishodište politike

  • U demokraciji se se svaki posebni interes koji teži zadobivanju političke moći mora predstaviti u formi općeg interesa naroda


  Neka odre enja ideologije
  Neka određenja ideologije

  • Marksizam – sustav ideja povezan s vladajućom klasom (kapitalisti)  ideologije prikazuju stvarni svijet iskrivljeno (negativno određenje ideologije)

  • Pareto – pozitivistički stav o ideologijama – ljudi se u svom djelovanju rukovode osjećajima i htjenjima ali im uvijek nastoje dati logičnosti, dosljednosti i koherentnosti – iz toga se deriviraju sustavi političkih i svjetonazorskih vrednovanja (ideologije)

  • Mannheim – totalni pojam ideologije, nisu samo protivnička mišljenja ideološka već i naša vlastita


  Neka odre enja ideologije1
  Neka određenja ideologije

  • znanstveno – sociološka svojevrsna samokontrola vlastitih ideja  slobodni intelektualci

  • Postmodernistička i poststrukturalistička gledišta – fragmentiranost, ideologija preživljava na prikrivanju socijalnog kaosa


  Funkcije politi ke ideologije u modernom dobu
  Funkcije političke ideologije u modernom dobu:

  • Politička ideologija pridonosi razvijanju osobnog osjećaja identiteta i time ljudskom razvoju

  • Osigurava perspektivu i orijentaciju

  • Motivira na djelovanje

  • Olakšava proces odlučivanja

  • Pomaže u oblikovanju političkog sustava

  • Omogućuje političko jedinstvo neke skupine ili cijele zajednice


  Ideologija i politi ka mo
  Ideologija i politička moć

  • Pojam ideologije je usko vezan s politikom i političkom moći

  • ‘Ideologija je svaki razložno povezan skup moralnih, ekonomskih, društvenih i kulturnih ideja koji je čvrsto i prepoznatljivo integriran u politiku i političku moć’ (Nisbet)

  • Mnogi političari shvaćaju ideologiju kao legitimacijsko sredstvo osvajanja i očuvanja političke moći – time se političke ideje svode na puku propagandu


  Ideologija i politi ka mo1
  Ideologija i politička moć

  • Weber: moć je stupanj vjerojatnosti nametanja svoje volje drugima unatoč otporu; sredstva moći - sila, novac ili uvjeravanje

  • Machiavelli: snaga i lukavstvo (lav i lisica)

  • S povećanjem kompleksnosti društva raste značenje uvjeravanja, kao najdjelotvornijeg i najjeftinijeg postupka/ sredstva moći

  • Njime se kod građana postiže visok stupanj habitualiziranja, time reakcije postaju gotovo automatske

  • Time politička ideologija postaje istodobno i sredstvo i oblik moći


  Ideologija i politi ka mo2
  Ideologija i politička moć

  • Michael Mann – ideološka moć je jedan od oblika socijalne moći, uz ekonomsku, vojnu i političku moć

  • Ideološka moć izvire iz osnovne strukture i potreba ljudskih bića:

   • Iz čovjekove potrebe da nađe konačno značenje u životu

   • Iz potrebe da usvaja norme i vrijednosti

   • Iz potrebe da sudjeluje u estetskim i ritualnim praksama

 • Tko monopolizira odgovore na ove potrebe može steći znatnu moć

 • Iz toga je vidljivo da političke ideologije nisu tek pasivni izrazi društvenih i klasnih interesa, već imaju autonomiju te sposobnost da vode političko djelovanje i utječu na društveni život


 • Ideologija i politi ka mo3
  Ideologija i politička moć

  • Ideologije su relativno trajni i stabilni sustavi političkih ideja i vrijednosti koje dijele politički univerzum (klasično viđenje ideologije)

  • Političke se ideologije dijele na: lijeve i desne, slobodarske i autoritarne, otvorene i zatvorene i sl.

  • Glavne se političke ideologije svrstavaju duž osi lijevo-desno:

   komunizam-socijaldemokracija-liberalizam-konzervativizam-fašizam


  Ideolo ki pluralizam i ideologija kao zajednica
  Ideološki pluralizam i ideologija kao zajednica

  • Bobbio – podjela političkih doktrina na 4 vrste:

   • krajnja ljevica – doktrine istodobno egalitarne i totalitarne

   • lijevi centar – doktrine istodobno egalitarne i slobodarske

   • desni centar – doktrine istodobno slobodarske i neegalitarne

   • krajnja desnica – doktrine istodobno antiliberalne i antiegalitarne

 • Ideološke podjele su trajne i temeljne, te stoga savezi ideološki različitih pokreta nisu dugo održivi

 • Kako bi ostvarila dominaciju u društvu, ideologija mora imati odziva u onim skupinama koje imaju moć da ta uvjerenja provedu u političke stavove


 • Ideolo ki pluralizam i ideologija kao zajednica1
  Ideološki pluralizam i ideologija kao zajednica

  • Povezivanje ideologije s interesima određene skupine dovodi do toga da se politička ideologija uspostavlja kao specifična zajednica koja razvija svoj poseban jezik

  • Interes koji dijele čini ih članovima iste zajednice, a članovi zajednice uvijek će imati posebne zamisli koje zahtijevaju poseban jezik

  • Svatko tko želi razumjeti neku ideologiju treba naučiti njezin jezik (M. Freeden)

  • Jezgra neke ideologije obuhvaća ideje koje svi korisnici jezika te ideologije upotrebljavaju, npr.:

   • u liberalizmu – ideja slobode

   • u konzervativizmu – ideja tradicije i autoriteta

   • u socijalizmu – ideja podruštvljenja i jednakosti


  Ideologija znanost i politi ka teorija
  Ideologija, znanost i politička teorija

  • Odnos ideologije i znanosti – središnji problem u teoriji ideologije

  • Tradicionalno kritičko mišljenje – ideologija je suprotna znanosti prema kriteriju istinitosti

   • Znanost – objektivna i istinita spoznaja

   • Ideologija – iskrivljenje istine, manipulacija

 • Moderno kritičko mišljenje pokazalo da ni znanost nije vrijednosno neutralna, tj. da su moderna znanost i tehnika – ideologije, te da mogu služiti nečijim interesima


 • Ideologija znanost i politi ka teorija1
  Ideologija, znanost i politička teorija

  • Mannheim – ideologija je društveno uvjetovano mišljenje

  • Geertz – ideologija je sustav ideja koji se izvodi iz orijentiranja socijalnog aktera da nađe pravi smjer djelovanja u kompleksnom miljeu društvenog života

  • Ideologija je drukčiji tip ljudske tvorbe od znanosti – dok znanost teži istini i intelektualnoj spoznaji, ideologija je usmjerena identitetu, orijentaciji i djelovanju

  • Ideologija je način na koji socijalna grupa ili cijelo društvo postiže određenu mjeru samosvijesti uspostavljajući zajednički identitet ili skup kolektivnih ciljeva


  Ideologija znanost i politi ka teorija2
  Ideologija, znanost i politička teorija

  • Povezanost sa znanošću – ideologije se teže predstaviti kao znanstveno utemeljene tvorbe

  • U prihvaćanju neke ideje ili teorije, tj. tvorbe i širenja ideologije odlučujuću ulogu imaju intelektualci, intelektualne elite

  • Ideologija ne mora biti prihvaćena u znanstvenoj zajednici jer se ona širi drugim kanalima, ali je mogu prihvatiti određene skupine intelektualaca

  • Tako se neke slabe ili pogrešne teorije mogu širiti kao da imaju autoritet znanosti

  • U pristupu ideologiji često se brka znanstvena validnost i ideološka korisnost neke teorije


  ad