1 / 13

TRANSVISIE ZORG Gert Bekendam Vrijwilliger Scholenvoorlichting ( sinds 2008)

TRANSVISIE ZORG Gert Bekendam Vrijwilliger Scholenvoorlichting ( sinds 2008) Adjunct directeur RSG Lingecollege Tiel (tot juli 2013). Presentatie 1 . Hulpvragen van ouders en kinderen m.b.t . school 2. Een praktijkvoorbeeld. Signaleren Welbevinden Prestatie Sociale contacten

nuncio
Download Presentation

TRANSVISIE ZORG Gert Bekendam Vrijwilliger Scholenvoorlichting ( sinds 2008)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TRANSVISIE ZORG GertBekendam VrijwilligerScholenvoorlichting (sinds 2008) Adjunct directeur RSG LingecollegeTiel(tot juli2013)

 2. Presentatie 1. Hulpvragenvan ouders en kinderen m.b.t. school 2. Eenpraktijkvoorbeeld

 3. Signaleren Welbevinden Prestatie Sociale contacten Vraagt/eist het kind zelf meer ruimte/begrip? Wordt het kind gepest? Is er verschil tussen thuis en school? - Kleding, naam, zij/hij - Gedrag van het kind - Openheid Zijn er vragen vanuit school? - medeleerlingen, medewerkers, ouders Risico: “het valt wel mee”, “het gaat vast over”

 4. Stappenplan Ga in gesprek met elkaar Betrek actief de leerling Betrek de school (leerkracht/mentor/leidinggevende) Betrek de ouder(s)/verzorger(s) Betrek broers/zussen! Breng de situatie in kaart Spreek een rolverdeling af Zet de leerling centraal Werk stap voor stap op maat Betrek deskundigen met ervaring

 5. Transvisie Zorg Hulpverlening op maat: Intake gezin Vervolggesprek(ken) met leerling en ouders Contact met school Informatie aan school/gezin Praktische adviezen en afspraken Zo nodig gezamenlijk voorgesprek op school Coming out in- /voorlichting aan de klas Deskundigheidsbevordering docenten/oop

 6. Doel “Ik mag er zijn en ik doe er toe” ‘Anders’ zijn en genderdysforie wordt bespreekbaar Medeleerlingen begrijpen genderkind beter Docenten begrijpen genderkind beter Kind en ouders ervaren begrip Kind en ouders ervaren steun Kind meer ruimte voor expressie Kind meer zichzelf, minder aangepast Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

 7. Praktijkvoorbeeld op school In 2005 geconfronteerd met aanmelding van eenleerling met genderdysforegevoelens. Setting: Scholengemeenschap VWO/HAVO/VMBO OpenbaarOnderwijs 1650 leerlingen 400 brugklassers Provinciestad Aanmelding: Open huis Vooroverleg Afspraken

 8. Plan van aanpak: Informatieen kennisverzamelen Contact basisschool Mentoraatbepalen Belangenverenigingbenaderen Basisschool: Leerkrachtgr. 8 Directeur Toelatingseisen Medeleerlingen

 9. Openheid: Medeleerlingen Ouders Docententeam O.O.P. Administratie: Naamgeving Bron Verloopschooljaar: Kleineincidenten Regelmatig contact Overleg met mentor Correctienaaraanleiding van gedrag

 10. Samenvatting: - Openheid - Communicatie - Vertrouwengevenenuitstralen

 11. Informatie

 12. VRAGEN?

 13. Contact: www.transvisiezorg.nl Tel. 020 – 205 09 13 info@transvisiezorg.nl

More Related