Zichtbare Zorg - PowerPoint PPT Presentation

zichtbare zorg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zichtbare Zorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zichtbare Zorg

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Zichtbare Zorg
145 Views
Download Presentation

Zichtbare Zorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zichtbare Zorg Verleden, heden en toekomst 8 februari 2012 Cassandra van den Berg, projectleider/senior adviseur GGZ

 2. Waarom Zichtbare Zorg? • Maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe zorgstelsel • Keuze-informatie (cliënten) • Inkoopinformatie (zorgverzekeraars) • Verwijsinformatie (professionals) • Spiegel-, sturings- en verantwoordingsinformatie (zorgaanbieders) • Toezichtinformatie (toezichthouders, zoals: IGZ)

 3. De sectoren: • VV&T • GGZ, Forensische Psychiatrie, Opvang • Gehandicaptenzorg • Ziekenhuizen • Huisartsenzorg, fysiotherapie, mondzorg, kraamzorg • Chronische (keten)zorg • Farmacie

 4. Hoofdlijnen programma Zichtbare Zorg • Ondersteunen samenwerking tussen partijen • Werken aan samenhang en standaardisatie • Versnellen van de ontwikkeling naar transparantie • Ontwikkelen van infrastructuur voor databeheer en instrumentonderhoud • Borging van validiteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid

 5. Wat doet Zichtbare Zorg: kwaliteitsindicatoren (1) • Kwaliteitsindicatoren Een indicator is een meetbaar aspect van geleverde zorg waarvan op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, of door middel van consensus tussen experts aannemelijk is gemaakt, dat het een aanwijzing geeft over de kwaliteit van de zorg (Campbell 2002).

 6. Wat doet Zichtbare Zorg: kwaliteitsindicatoren (2) • Zorginhoudelijk • Veiligheid • Effectiviteit • Doelmatigheid • Organisatie van zorg (etalage + informatie) • Openingstijden • Zorgaanbod • Toegankelijkheid • Ervaringen van patiënten/cliënten

 7. Indicatoren als wegwijzers?

 8. Eisen voor indicator, indicatorwaarde en data • Meet je wat je beoogt te meten; hoe is de (wetenschappelijke) onderbouwing (validiteit)? • Is de benodigde informatie juist, volledig en tijdig boven tafel te krijgen? • Vergelijkbaarheid. • Is het resultaat bruikbaar?

 9. Onderhoud – periodieke evaluatie van de indicatoren in verschillende delen van het proces leidend tot updates, toevoegingen of verwijdering van indicatoren Se-lect-eren Ontwik-kelen Meten Publiceren Selectie van indicatoren voor relevante aandoeningen die aan de portfolio van indicatoren worden toegevoegd; inclusief inschatting van de impact van de indicator • Ontwikkelen van gewenste indicatoren rekening houdend met • Wetenschappe-lijke onderbouwing • Administratieve lasten niet te hoog Testen van de ontwikkelde indicatoren bij zorgaanbieders op tijdens selectie en ontwikkeling vastgestelde doelen • Meten van de indicator waaronder: • Verzamelen van gegevens • Analyse van gegevenskwaliteit • Audit van opgeleverde gegevens • Vertalen van gegevens naar indicatoren • Publicatie van de resultaten met/zonder • Zorgzwaarte correctie • Brondata beschikbaar maken voor anderen • Vertaling in eindscores 6 Stappen naar transparantie van kwaliteit Onderhouden Testen

 10. Achtergrond: Generieke stappen 11 Programmeren welke indicatorsets gemeten zullen worden en opzetten van een programma met projecten voor de ontwikkeling van nieuwe indicatorsets Vrijgeven van de gemeten indicatorwaarden met een label over betrouwbaarheid en bespreking resultaten. 1. 2. Program-meren Definiëren Definiëren van de indicatorsets die bestaan uit een aantal indicatoren met heldere specificatie Data verwerken in de uiteindelijke indicatorwaarden, eventueel met zorg-zwaartecorrectie Database opzetten om gegevens waarmee de indicatoren zullen worden berekend, te verzamelen. Vrijgeven DB opzetten Introdu-ceren 6. 3b. 3a Introduceren van de nieuw ontwikkelde indicatorsets bij zorgaanbieders. De data verzamelen waarmee de indicatoren zullen worden berekend bij de zorgaanbieders. Admini-streren 4. Data verwerken Data verzamelen 5a. 5b. Administreren van de gegevens die nodig zijn om de indicatorwaarde te kunnen berekenen

 11. Het heden Elfstedentocht 2012: "It giet oan!" Of toch niet?

 12. Overgangsjaar 2012 • Faciliteren uitvraag en openbaarmaking prestatie-indicatoren over verslagjaar 2011 • Zorgen voor een warme overdracht vanuit Zichtbare Zorg naar het veld • Advies/ begeleiding over onder andere indicatorontwikkeling, dataproces (procesmatig (infrastructuur), juridisch en inhoudelijk), evaluatiestudies, tijdsplanningen etc.; • Delen van opgedane kennis programmabreed • (Mede) inrichten Programma Ontwikkeling Nederlands Zorginstituut (PO-NZi)

 13. Producten

 14. http://www.youtube.com/watch?v=p05Tt1mgiqg

 15. Zorgen voor een juiste wissel! • Zonder samenwerking kan de top niet worden bereikt; • Goede afstemming en communicatie tussen beleid en praktijk; • Neem niet altijd de kortste weg (binnenbocht); • Neem eigen verantwoordelijk en volg eigen gevoel passend bij de situatie; • Wees duidelijk over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.