Innowacja
Download
1 / 52

Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego. Toruń 9.12.2010. INNOWACJE - to pojęcie związane z wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych Innowacje technologiczne są następstwem postępu naukowo-technicznego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego' - nowles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Innowacja

jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego

Toruń 9.12.2010


INNOWACJE- to pojęcie związane z wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych

Innowacje technologicznesą następstwem postępu naukowo-technicznego

Innowacje organizacyjne i instytucjonalnesą mocno związane z przedsiębiorczością, kreatywnością oraz wykorzystaniem wiedzyInnowacyjno innowacja
INNOWACYJNOŚĆ - INNOWACJA

To proces tworzenia innowacji związany

z określonym sposobem myślenia i działania

Efektem innowacyjności są innowacje


KAPITAŁ LUDZKI

KAPITAŁ SPOŁECZNY

KAPITAŁ INTELEKTUALNY

KAPITAŁ STRUKTURALNY

KAPITAŁ RELACYJNY
Kujawsko pomorskie na tle kraju
Kujawsko-Pomorskie na tle kraju


Średnia liczba opracowanych nowych technologii,

produktów o wartości powyżej 50 tys. zł na rzecz innych podmiotów


UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH, KTÓREPONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W % OGÓŁU PRZEDSIĘBIORSTW W 2008R.


PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWE, KTÓREPONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W % OGÓŁU PRZEDSIĘBIORSTW W 2008R.


Ochrona w asno ci przemys owej w polsce wed ug wojew dztw w roku 2008
OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W ROKU 2008


Nak ady wewn trzne bie ce na dzia alno b r wed ug rodzaj w bada i wojew dztw w tys z w 2008r
NAKŁADY WEWNĘTRZNE BIEŻĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ B + R WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ I WOJEWÓDZTW W TYS. ZŁ W 2008R.


NAKŁADY WEWNĘTRZNE BIEŻĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ B + R WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ I WOJEWÓDZTW (BEZ MAZOWIECKIEGO) W TYS. ZŁ W 2008R.


Pozycja regionu kujawsko pomorskiego pod k tem innowacyjno ci w r d region w europy
Pozycja regionu WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ I WOJEWÓDZTW Kujawsko-Pomorskiego pod kątem innowacyjności (wśród regionów Europy)


W zakresie warto ci opisuj cych innwacyjno pod k tem
W zakresie wartości opisujących WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ I WOJEWÓDZTW innwacyjność pod kątem:

 • Udziału pracujących z wyższym wykształceniem do ogółu pracujących

 • Kapitału ludzkiego w nauce i technologii

 • Udziału ludności w wieku 25 – 64 lat w kształceniu ustawicznym


Pozycja 1. WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ I WOJEWÓDZTW

Pozycja 236.*

*na ogólną liczbę regionów 263


W zakresie warto ci opisuj cych innowacyjno pod k tem
W zakresie wartości opisujących innowacyjność pod kątem:

 • Udziału pracujących w przemyśle zaawansowanym technologicznie do ogółu pracujących

 • Udziału pracujących w usługach opartych na wiedzydo ogółu pracujących

 • Patentów zarejestrowanych w stosunku do siły roboczej


Pozycja 1. kątem:

Pozycja 243.*

*na ogólną liczbę regionów 263


Region Kujawsko-Pomorski według kątem:klas regionów europejskich pod względem innowacyjności (ogółem VIII klas)

 • Kujawsko-Pomorskie zaliczane jest do klasy VIII, która obejmuje regiony, gdzie występują niższe wartości zmian ilustrujących innowacyjność. Określa się je jako regiony nisko rozwinięte i nieproinnowacyjne.
Konstruowanie i wdrażanie instrumentów oddziaływania na rozwój jednostek terytorialnych - jako zadanie Samorządu Województwa


Instrumenty wspierania rozwoju
Instrumenty wspierania rozwoju rozwój jednostek terytorialnych - jako zadanie Samorządu Województwa

Fundusz Wsparcia

Fundusz Rewitalizacji miast do 5000 mieszk.


Innowacyjny rozw j miast
Innowacyjny rozwój miast rozwój jednostek terytorialnych - jako zadanie Samorządu Województwa


Kierunki dzia a na rzecz innowacyjnego rozwoju miast
Kierunki działań na rzecz innowacyjnego rozwój jednostek terytorialnych - jako zadanie Samorządu Województwa rozwoju miast

podnoszenie poziomu innowacyjności lokalnej gospodarki(profil gospodarczy miasta – podstawa dochodów własnych miasta)

tworzenie warunków infrastrukturalnych dla innowacyjnej przedsiębiorczości, aktywności społecznej

centra badawczo-rozwojowe,

parki technologiczne,

parki technologiczno-przemysłowe,

klastry,

strefy inwestycyjne,

specjalne strefy ekonomiczne,

inkubatory przedsiębiorczości

Innowacyjny rozwój miast


Organizowanie w powiatach spotkań pod rozwój jednostek terytorialnych - jako zadanie Samorządu Województwa

wspólnym tytułem Forum Innowacji

Przygotowanie koncepcji funkcjonowania

Lokalnych Liderów Innowacji

Instrumenty oddziaływania na innowacyjny rozwój województwa to np.


Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji rozwój jednostek terytorialnych - jako zadanie Samorządu Województwa


Rada innowacji
Rada Innowacji rozwój jednostek terytorialnych - jako zadanie Samorządu Województwa

gremium opiniodawczo-doradcze przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw koordynacji działań innowacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim,

zadanie: wspomaganie władz regionalnych i organizacji rozwoju regionalnego we wdrożeniu efektywnego systemu rozwoju innowacyjnego w regionie poprzez: integrację środowisk naukowo – gospodarczych na rzecz innowacyjnego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego


Polityka innowacyjna samorządu województwa jest zatem jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwoju


Przyszłość jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwoju


Kujawsko pomorskie innowacyjny region europy
Kujawsko - Pomorskie jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwojuInnowacyjnyRegion Europy

TRIADA:

Biznes: potencjał technologiczny, finansowy: funudsze ryzyka , innowacje: infrastruktura i laboratoria,Parki Technologiczne,

Nauka:B+R, instytucje naukowe, uczelnie wyższe

Administracja: urzędy, samorządy, agencje regionalne.


Kujawsko pomorskie region innowacyjny a wi c
Kujawsko – Pomorskie jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwojuRegion innowacyjny a więc :

 • Zdolny konkurować z regionami UE

 • Innowacje motorem rozwoju regionu

 • Region przyjazny innowacjom:

  • Powstawanie i rozwój innowacyjnych firm

  • Rozwój technologii

  • Komercjalizacja wyników badawczych


Efektem dzia a powinien by regionalny system innowacji
Efektem działań powinien być jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwojuRegionalny System Innowacji

Regionalny System Innowacji -

to publiczno-prywatne forum współpracy świata biznesu, administracji samorządowej, państwowej, instytucji naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz instytucji pozarządowych umożliwiające aktywizację lokalnych czynników wzrostu i lepsze wykorzystanie zasobów


Zadania centrum zarz dzania regionalnym systemem innowacji
Zadania Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwoju

 • Tworzenie warunków dla merytorycznego sprzężenia szkolnictwa wyższego z rozwojem przemysłu i usług

 • Wzmocnienie edukacyjnej roli nauki w celu budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

 • Koordynowanie współpracy pomiędzy nauką, sferą publiczną i gospodarką.


Administracja w procesie kreowania innowacyjnego rozwoju
Administracja w procesie kreowania innowacyjnego rozwoju jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwoju

Przekształcenia …..

Administracja współczesna

Administracja

….. zadań i funkcji


Wyzwania dla wsp czesnej administracji
Wyzwania dla współczesnej administracji jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwoju

 • Podnoszenie jakości usług publicznych

 • Doskonalenie systemu zarządzania

 • Informatyzacja administracji

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku

 • Współpraca w ramach administracji europejskiej

 • Tworzenie warunków do realizacji polityki innowacyjnej regionu, co wymaga współdziałania różnych grup interesu wraz ze skonstruowaniemi doborem odpowiednich instrumentów wsparcia.


Główne kierunki aktywności jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwoju

administracji po 2013 r.

 • Inteligentny rozwój

 • Wspieranie budowy społeczeństwa innowacyjnego (opartego na wiedzy)

 • Rozwój e-usług publicznych

 • Kształcenie postaw proinnowacyjnych

 • Podnoszenie poziomu kształcenia

 • Aktywizowanie społeczności na rzecz innowacyjnego rozwoju

 • Inwestowanie w człowiekaRozw j innowacji i spo ecze stwa informacyjnego
ROZWÓJ INNOWACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO innowacyjności

 • Realizacja założeń strategii innowacji oraz podjęcie wysiłku stworzenia platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo – badawczych oraz samorządowych w zakresie kształtowania przestrzeni innowacyjnej regionu • Popularyzowanie i koordynowanie działań na rzecz budowania potencjału innowacyjnego regionu

 • Rozpoczęcie budowy platformy wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zajmującymi się przedsięwzięciami innowacyjnymi

 • Stworzenie podstaw dla rozwoju systemu transferu wiedzy i innowacji z ośrodków naukowo-badawczych do podmiotów gospodarczych

 • Stworzenie podstaw podmiotów zajmujących się problematyką innowacji i wdrożeń


Strategia europa 2020
Strategia Europa 2020 potencjału innowacyjnego regionu

Rozwój inteligentny

Rozwój zrównoważony

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu


Oznacza to zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych przyszłego rozwoju.

Składniki tego procesu to:

 • Innowacje

 • Edukacja

 • Społeczeństwo cyfrowe

 • Zreformowanie regionalnego systemu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej

 • Zapewnienie odpowiedniej liczby absolwentów nauk ścisłych oraz wprowadzenie do programów nauczania elementów innowacyjności

 • Podwyższenie poziomu wydatków na rozwój wiedzy i innowacji


 • Podniesienie wyników i atrakcyjności kształcenia napędowych przyszłego rozwoju.

 • Odpowiedni poziom innowacji w badaniach i nauce

 • Zwiększenie otwartości oraz znaczenia systemu kształcenia dla rozwoju

 • Ułatwienie młodym ludziom wchodzenia na rynek pracy

 • Opracowania strategii (programów) rozwoju szybkiego Internetu

 • Stworzenie ram prawno-organizacyjnych dla koordynacji działań publicznych na rzecz upowszechnienia Internetu

 • Propagowanie korzystania z nowoczesnych usług

  (e-edukacja, e-zdrowie, inteligentny dom itp.)


Rodzaje aktywno ci urz du na rzecz rozwoju jednostki terytorialnej

URZĄD napędowych przyszłego rozwoju.

Rodzaje aktywności urzędu na rzecz rozwoju jednostki terytorialnej

MONITORING I OCENA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAMOWANIE

WDRAŻANIE


Organy w adzy publicznej
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ napędowych przyszłego rozwoju.

KOORDYNACJA

Wójt / Burmistrz / Prezydent / Marszałek

Programowanie

Wdrażanie


Model urz dnika
Model urzędnika napędowych przyszłego rozwoju.

ANIMATOR

ADMINISTRATOR

(model biurokratyczny)


Dziękuję za uwagę napędowych przyszłego rozwoju.


ad