1 / 32

Rola BGK w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego

Rola BGK w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. Zakres prezentacji Trochę historii Krótko o Banku Gospodarstwa Krajowego. Pakiet Unijny w BGK Działalność komercyjna BGK Działalność poręczeniowa BGK.

bruis
Download Presentation

Rola BGK w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rola BGK w finansowaniu rozwojuregionalnego i lokalnego

 2. Zakres prezentacji Trochę historii Krótko o Banku Gospodarstwa Krajowego. Pakiet Unijny w BGK Działalność komercyjna BGK Działalność poręczeniowa BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 3. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00, Bank Gospodarstwa Krajowego to nowoczesny bank z tradycjami. Powstał w 1924 r. z inicjatywy ówczesnego premiera Władysława Grabskiego i przed wojną był jedną z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce. Dziś BGK to jedyny w Polsce bank państwowy. Swoją działalność na rynku finansowym dzieli pomiędzy realizowanie zadań zleconych przez państwo oraz typową działalność komercyjną . Działa na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, jej nowelizacja weszła w życie z dniem 15 maja 2009 r.

 4. Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych i MŚP. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby. Za swoją misję przyjął wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości. Dlatego ze szczególną troską odnosi się do działalności polskich firm, instytucji i samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 5. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera realizację rządowych programów społeczno-gospodarczych obsługuje fundusze zadaniowe prowadzi działalność jako agent Ministra Finansów prowadzi inne czynności realizowane z wykorzystaniem środków publicznych, określone umowami z organami administracji rządowej prowadzi działalność na rynku korporacyjnym Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 6. Nowe zadania BGK Płatności w ramachbudżetu środków europejskich Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Art. 187-192) – Dział III „Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa, rozdział 6 Wykonywanie budżetu środków europejskich” Nowy obieg środków na finansowanie programów: budżet państwa (Ministerstwo Finansów) → BGK → beneficjent / wskazany podmiot / wykonawca Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 7. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00, BGK – udział w projektach współfinansowanych przez UE – przykład modelu montażu finansowego projektu 7

 8. Pakiet Unijny w BGK Pakiet Unijny to grupa produktów adresowanych do przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty z wykorzystaniem środków unijnych. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00, Skład Pakietu Unijnego Produkty obligatoryjne Kredyt inwestycyjny na finansowanie projektów współfinansowanychze środkówUE Kredyt na finansowanie rozwoju regionalnego ze środkówEBI Rachunek projektu (pomocniczy) lubzamiennie + Produkty opcjonalne Gwarancje bankowe Kredytobrotowy na VAT e-bankowośćBGK24@BIZNES • Karty płatnicze BGK-VISA: • typu charge: Business/Officium • debetowe: Business Debit Atrakcyjne warunki cenowe – promocje i obniżki przy skorzystaniu z większej liczby produktów Korzyściz Pakietu Przejrzystość przepływówfinansowych w rachunku projektu Możliwość skorzystania w pakiecie z kredytu obrotowego na VAT Elastyczny wybór produktów i usług

 9. Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym BGK współpracuje z EBI w zakresie pożyczek na finansowanie rozwoju regionalnego od 2001 r. Aktualnie BGK obsługuje 3 umowy pożyczki z EBI o wartości 240 mln EUR. Planowana jest dalsza współpraca z EBI przy realizacji rządowego Planu Stabilności i Rozwoju, mająca na celu wsparcie MŚP i JST. Kredyty z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego Przedmiot kredytu – inwestycje infrastrukturalne realizowane w sektorach: • Środowisko • Edukacja • Infrastruktura • Zdrowie • Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy Kredytobiorcy–JST oraz w indywidualnych przypadkach inne podmioty, których kredytowane przedsięwzięcie służy rozwojowi regionu, a z jego efektów korzysta pośrednio lub bezpośrednio społeczność lokalna Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00, * Na podstawie danych z 31. 08. 2009 r.

 10. Kwota kredytu: • przedsięwzięcia realizowane bez wsparcia UE – do 50% kosztów • przy przedsięwzięciach wspieranych środkami UE łączny udział EBI i UE stanowi łącznie do 90% kosztów inwestycji • maksymalna kwota kredytu: 12,5 mln EUR • maksymalny koszt projektu: 25 mln EUR Okres kredytowania min. 4 lata, max. 15 lat, karencja w spłacie kredytu do 5 lat Oprocentowanie/prowizje • oprocentowanie zmienne obejmuje stawkę bazową (zmienna stawka EBI lub WIBOR 3M) oraz marżę BGK • z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest prowizja – cena ustalana jest indywidualnie Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 11. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA PRODUKTY KREDYTOWE DLA FIRM Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym i kredytowym w złotych i walutach wymienialnych, Kredyty inwestycyjne w złotych i walutach wymienialnych, Kredyty inwestycyjne na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE w złotych i walutach wymienialnych, Pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym, Wykup wierzytelności, Poręczenia i gwarancje. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 12. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. 1. Kredyt inwestycyjny, może być przeznaczony na: odtworzenie, powiększenie lub modernizację istniejącego majątku trwałego Wnioskodawcy, stworzenie, zakup nowych środków trwałych oraz pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej, spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku lub BGK, refinansowanie wydatków wymienionych w lit. a - b poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt, uzupełnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych środkami z funduszy celowych, programów rządowych oraz instytucji międzynarodowych, oraz jako kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie Projektów realizowanych przez przedsiębiorcę wspieranych środkami z budżetu UE, w tym: finansowanie pomostowe, finansowanie uzupełniające. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 13. 2. Warunkiem udzielenia kredytu jest: posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej; przedstawienie propozycji prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami; posiadanie przez Wnioskodawcę rachunku bieżącego w BGK; zapewnienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego w finansowane przedsięwzięcie; 3. Wkład własny wniesiony przez Wnioskodawcę przed udzieleniem kredytu inwestycyjnego powinien wynosić, co najmniej 20% wartości kredytowanego przedsięwzięcia; 4. Wkład własny wniesiony przez Wnioskodawcę może być niższy od wyżej określonego jednak nie niższy niż 10%, w przypadku ustanowienia rzeczowego zabezpieczenia spłaty kredytu w wysokości, co najmniej 150% kwoty kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 14. 5. W przypadku kredytów przeznaczonych na finansowanie Projektów realizowanych przez przedsiębiorcę wspieranych środkami z budżetu UE, gdy zabezpieczeniem spłaty kredytu w części przeznaczonej na finansowanie pomostowe jest cesja wierzytelności z umowy o dofinansowanie Projektu, zabezpieczenie rzeczowe wymagane jest tylko dla części przeznaczonej na finansowanie uzupełniające. W przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku lub w BGK, możliwe jest udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 100% aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku lub w BGK będącego w okresie spłaty. Przy ustalaniu kwoty kredytu w stosunku do wartości przedsięwzięcia przyjmuje się wartość netto kredytowanego przedsięwzięcia. 8. Kredyt inwestycyjny może być udzielony w złotych, w walucie wymienialnej lub jako indeksowany kursem waluty (dostępne są następujące waluty: EUR, USD, CHF). Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 15. W przypadku kredytu inwestycyjnego oraz pożyczki, Bank dopuszcza możliwość przewalutowania. 10. Dopuszcza się możliwość finansowania przedsięwzięć według ich wartości brutto w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT. 11. Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres do 120 miesięcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udzielenie kredytu inwestycyjnego na okres dłuższy niż 120 miesiące, o ile wydłużenie okresu kredytowania wynika ze szczególnego charakteru finansowanego przedsięwzięcia. 12. W przypadku, gdy uzasadnione jest to charakterem finansowanej transakcji, Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego. Okres karencji w spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy 13. Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku kredytowego: dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy, zaświadczenia o nadaniu nr Regon i NIP, zaświadczenia z ZUS i US, sprawozdania roczne za 2 ostatnie lata oraz ostatni kwartał, prognozy sytuacji finansowej na okres kredytowania wraz z dokumentami uzasadniającymi przyjęte prognozy, opinie bankowe, dokumenty dot. prawnego zabezpieczenia oraz wniosek o dofinansowanie. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 16. 14. W przypadku kredytu inwestycyjnego niezależnie od ww. dokumentów przedstawić należy biznes plan, który zawierać powinien m.in.: harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia, cash – flow projektu, uwarunkowania rynkowe projektu, strukturę źródeł finansowania inwestycji, zestawienie nakładów inwestycyjnych, kosztorys inwestorski (w przypadku inwestycji budowlanych), efektywność inwestycji, uzasadnienie (np. w postaci kontraktów) przyjętych założeń. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 17. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. ROZLICZENIA W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Akredytywa dokumentowa w rozliczeniach krajowych i zagranicznych, Inkaso dokumentowe w rozliczeniach zagranicznych, Polecenia wypłaty otrzymane w obrocie zagranicznym, Polecenia wypłaty wysyłane w obrocie zagranicznnym. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 18. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. OPERACJE NA RYNKU PIENIĘŻNYM Lokaty na rynku pieniężnym, Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży bonów skarbowych, Transakcje buy/sell/back i sell/buy/beck, Transakcje walutowe FORWARD, SWAP, opcje walutowe. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 19. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY 1. Pakiet Pewny Gospodarz, 2. Rachunki dla przedsiębiorców, 3. Usługi rozliczeniowe, 4. Bankowość elektroniczna BGK@24Biznes, 5. System Identyfikacji Masowych Płatności, 6. Obsługa transakcji importowo-eksportowych. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 20. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY PAKIET PEWNY BIZNES Jest zestawem produktów i usług dla przedsiębiorców udostępnianym na warunkach preferencyjnych. W ramach pakietu oferujemy: 1. Kompletną obsługę transakcyjną, 2. Preferencyjne warunki cenowe, 3. Dostęp do atrakcyjnych form lokowania wolnych środków. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 21. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY BANKOWOŚĆ ELKTRONICZNA BGK@24BIZNES Korzystanie z systemu ułatwia zarządzanie finansami, obniża koszty obsługi bankowej, a także pozwala na przyspieszenie realizacji operacji: możliwość połączenia się z Bankiem w dogodnym czasie i miejscu, wygoda wynikająca z ograniczenia do minimum konieczności odwiedzania placówek Banku, możliwość wymiany danych (eksport i import) z systemami finansowo-księgowymi, elastyczność w zakresie przyznawania uprawnień (jedna lub wiele osób akceptujących transakcje).   Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 22. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY SIMP System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) jest instrumentem ułatwiającym identyfikację wpłat i płatników w celach kontrolnych, rozliczeniowych i windykacyjnych. Oferta jest kierowana do przedsiębiorców lub innym klientów instytucjonalnych, którzy w związku ze swoją działalnością posiadają dużą liczbę stałych kontrahentów (płatników).  Usługa SIMP jest udostępniana poprzez system BGK@24 BIZNES i stanowi rozszerzenie usługi prowadzenia rachunku bankowego w PLN, wskazanego przez posiadacza rachunku jako rachunek masowych płatności.  Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 23. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY OBSŁUGA TRANSAKCJI IMPORTOWO-EKSPORTOWYCH Akredytywa dokumentowa jest najbezpieczniejszą z form zapłaty w handlu zagranicznym i krajowym. Bank otwierający akredytywę (bank importera/kupującego) podejmuje samodzielne, nieodwołalne zobowiązanie wobec beneficjenta (eksportera/sprzedającego) do zapłaty kwoty akredytywy po prezentacji przez niego dokumentów określonych w akredytywie, zgodnych z jej warunkami, w dużym stopniu ogranicza ryzyko związane z kontrahentem handlowym, prawidłową realizacją kontraktu, jakością towarów i usług, ewentualnym opóźnieniem wysyłki towaru, a nawet brakiem zapłaty. Dlatego szczególnie zalecana jest do stosowania w rozliczeniach z kontrahentami z krajów o  „podwyższonym ryzyku", w których skorzystanie z polecenia zapłaty czy inkasa dokumentowego jest niewystarczające.  , Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 24. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY Akredytywa dokumentowa Uczestnicy akredytywy:  zleceniodawca - importer (kupujący), bank otwierający - bank importera (kupującego), bank pośredniczący - bank eksportera (sprzedającego), beneficjent - eksporter (sprzedający). Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 25. DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY Akredytywa dokumentowa Przebieg transakcji: (otwarcie akredytywy poprzedza zawarcie kontraktu pomiędzy importerem i  eksporterem) Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 26. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00, Działalność poręczeniowa BGK Podstawy prawne : Rządowe programy społeczno-gospodarcze oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), 26

 27. Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu udzielane we współpracy z bankami kredytującymi Poręczenie/gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego przeznaczonego w szczególności na projekty - realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej,- infrastrukturalne, - związane z rozwojem sektora MSP , w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.Korzyść dla inwestorów Poręczenie/gwarancja – wzmacnia zabezpieczenie kredytu w przypadku niewystarczającego majątku Kredytobiorcy - ułatwia dostęp do kredytowania. Poręczeniem lub gwarancją nie mogą być objęte kredyty udzielone przez BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 28. Wysokość poręczenia/gwarancji Poręczenia i gwarancje są udzielane w wysokości: - od kwoty 100 tys. zł do 5 mln zł w ramach poręczeń portfelowych przedsiębiorcom z sektora MŚP - wszystkich podmiotów – od kwoty 100 tys. zł do 10 mln euro (wg kursu średniego waluty Tabeli nr 1 NBP) i maksymalnie do 80% kwoty kredytu. Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu w walucie obcej są udzielane w złotych. Poręczenia/gwarancje nie obejmują odsetek, ani innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu. Poręczenia/gwarancje obowiązują od dnia wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o trzy miesiące. Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia/gwarancji spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu". Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 29. Opłata prowizyjna Z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji spłaty kredytu BGK pobiera opłatę prowizyjną. Podstawowa stawka opłaty prowizyjnej wynosi 2,0% dla poręczenia i 2,5% dla gwarancji rocznie i ma zastosowanie do wyliczenia opłaty prowizyjnej w przypadku gdy marża Banku udzielającego kredytu Klientowi wynosi nie więcej niż 5,0%. Jeśli marża Banku wynosi więcej niż 5,0% - opłata prowizyjna wynosi 3% dla poręczenia i 3,5% dla gwarancji.  BGK pobiera też opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji oraz od zmiany w umowie poręczenia lub w treści gwarancji. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 30. Działalność poręczeniowa BGK Gwarancje należytego wykonania umowy: - udzielana do kwoty 10 mln euro podmiotom, które w celu realizacji przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej muszą być zabezpieczone m.in. projektów „miękkich” (szkoleniowych), -obejmuje do 80% wartości umowy i nie może przekroczyć kwoty 10 mln euro, -jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie z Wnioskodawcą. Pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej gwarancji, w wysokości co najmniej 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania. BGK pobiera także opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku.

 31. Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,

 32. Zapraszamy do współpracy BGK Oddział w Olsztynie ul. Pieniężnego 19 , tel. (0-89) 52 30 500, fax (0-89) 527 48 37 Dyrektor Oddziału - Bernarda Gosztowt Z-ca Dyrektora - Maria Borzym Doradcy Klienta : Anna Cichosz, tel. (0-89) 52 30 505 Jarosław Maczuga , tel. (0-89) 52 30 504 Dariusz Nadolny, tel. (0-89) 52 30 511 32

More Related