ministerstwo rozwoju regionalnego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
garrison-fisher

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - PowerPoint PPT Presentation

152 Views
Download Presentation
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNAW POLSCE 2007 - 2013 28 lutego 2007 r. Białystok

 2. Polityka spójności w okresie 2007 - 2013 Cele polityki spójności • Konwergencja • Konkurencyjność Regionalna i Zatrudnienie • Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) • współpraca transgraniczna • współpraca transnarodowa • współpraca międzyregionalna i wymiana doświadczeń Współfinansowanie – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 3. Obszary wsparcia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) Współpraca transgraniczna – są to obszary UE (poziom NTS III) usytuowane wzdłuż wewnętrznych i niektórych zewnętrznych granic lądowych oraz niektóre obszary UE usytuowane wzdłuż granic morskich, oddalone od siebie, co do zasady, maksymalnie o 150 km. Współpracatransnarodowa – znajdują się na liście obszarów współpracy transnarodowej przyjętej przez Komisję Europejską Współpracamiędzyregionalna i wymiana doświadczeń – obszar całego terytorium Unii Europejskiej

 4. Współpraca transgraniczna Cel: promocja wspólnych inicjatyw społeczności lokalnych zamieszkujących regiony przygraniczne krajów członkowskich oraz krajów sąsiedzkich Zakres tematyczny: • wspólne transgraniczne działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, transgranicznej wymiany handlowej i promowanie wspólnych działań kulturalnych • podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem oraz poprawy jego stanu • wspieranie rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz wzajemnych powiązań między nimi

 5. Współpraca transgraniczna – zakres tematyczny • poprawa dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, usprawnienie systemów dostarczania wody i energii oraz gospodarowania odpadami • promowanie rozwoju i wspólnego wykorzystania infrastruktury w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, kultura i edukacja • wspieranie współpracy administracyjnej oraz integracji społeczności lokalnych poprzez wspólne działania dotyczące rynku pracy, promocji równouprawnienia (w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn), rozwoju zasobów ludzkich, wspierania sektora B&R, itp.

 6. Poziom współfinansowania z EFRR Wkład EFRR na poziomie programu operacyjnego w przypadku programów EWT stanowi maksymalnie 85%wydatków Wkład EFRR obliczany jest w stosunku do całkowitych wydatków publicznych Kryteria wyboru projektów – liczba partnerów • współpraca transgraniczna • w projekcie muszą uczestniczyć beneficjenci z co najmniej 2 krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE. • Projekty mogą być realizowane w jednym kraju członkowskim, pod warunkiem, że zostały przedłożone przez partnerów z co najmniej 2 krajów.

 7. Transgraniczność - główna cecha Programu !!! • partnerstwo w planowaniu, zarządzaniu i realizacji programów; • korzyści z realizacji projektu dla mieszkańców z drugiej strony granicy; • tworzenie podstaw pod trwała współpracę transgraniczną (infrastrukturalnych, ekonomicznych, socjokulturowych).

 8. Kryteria wyboru projektów – formy współpracy • wspólne przygotowanie projektu • wspólna realizacja projektu • wspólna kadra zatrudniona podczas realizacji projektu • wspólne finansowanie projektu współpraca transgraniczna – każdy projekt powinien obejmować co najmniej dwie z powyższych form współpracy

 9. Zadania partnera wiodącego Art. 20 Rozporządzenia wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące EFRR wprowadza wymóg powołania partnera wiodącego spośród partnerów uczestniczących w projekcie • ustalenie powiązań z pozostałymi uczestnikami projektu w formie porozumienia • odpowiedzialność za zapewnienie realizacji całego projektu • partner wiodący zapewnia, że wydatki przedstawione przez pozostałych partnerów projektu zostały poniesione na cele związane z realizacją projektu • partner wiodący weryfikuje czy wydatki przedstawione przez pozostałych partnerów projektu zostały poświadczone przez odpowiednich kontrolerów • przekazywanie środków z EFRR pozostałym partnerom uczestniczącym w projekcie

 10. Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa(ang. European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI) • programy współpracy transgranicznej w ramach ENPI Obszary wsparcia – obszary na poziomie NTS III wzdłuż zewnętrznych granic lądowych UE oraz obszary na poziomie NTS II usytuowane nad morzem łączącym państwa członkowskie i kraje partnerskie

 11. Programy operacyjne współpracy transgranicznej z udziałem Polski 2007-2013 • PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT): • Polska - Saksonia • Polska - Meklemburgia/Brandenburgia • Polska – Brandenburgia • Polska – Republika Czeska • Polska – Republika Słowacka • Polska – Litwa • Polska-Dania-Szwecja-Litwa-Meklemburgia (Południowy Bałtyk) • PO Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa (ENPI): • Polska – Litwa - Rosja • Polska – Białoruś- Ukraina

 12. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Polsce 2007-2013

 13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej Warszawa www.mrr.gov.pl www.interreg.gov.pl