sch ma t tnej pomoci podmienky poskytnutia pomoci opr vnenos v davkov n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Schéma štátnej pomoci, podmienky poskytnutia pomoci, oprávnenosť výdavkov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Schéma štátnej pomoci, podmienky poskytnutia pomoci, oprávnenosť výdavkov - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Schéma štátnej pomoci, podmienky poskytnutia pomoci, oprávnenosť výdavkov. Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2007 – 2013 (regionálna pomoc).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Schéma štátnej pomoci, podmienky poskytnutia pomoci, oprávnenosť výdavkov' - nora-meyers


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2007 – 2013 (regionálna pomoc)

Cieľ pomoci:poskytnutie regionálnej investičnej pomoci na financovanie projektov v oblasti odpadového hospodárstva.

Schéma rozlišuje prijímateľov:

a) FO alebo PO oprávnené na podnikanie,

b) Organizácie zriadené orgánmi verejnej správy,

c) Združenia s účasťou obcí,

d) Subjekty, ktoré sa stávajú účastníkmi hosp. súťaže.

Prijímatelia sa podľa veľkosti delia na malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky.

slide3
Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2007 – 2013 (regionálna pomoc)
 • Pomoc sa nevzťahuje na tieto sektory:

a) rybolov a akvakultúra,

b) lodiarenský priemysel,

c) uhoľný a oceliarsky priemysel,

d) priemysel syntetických vlákien.

 • Regionálna investičná pomoc sa udeľuje na počiatočné investície. Oprávnenými projektmi sú investičné projekty, ktoré predstavujú alebo sú súčasťou počiatočnej investície na:

a) založenie nového podniku,

b) rozšírenie existujúceho podniku,

c) diverzifikáciu výroby podniku na nové výrobky,

d) zásadnú zmenu výrobného procesu podniku.

slide4
Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2007 – 2013 (regionálna pomoc)
 • V oblasti separovaného zberu odpadov (aktuálna výzva č. 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu) spadajú pod oprávnené aktivity nasledovné skupiny:

I skupina:Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov

separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia

koncepčných východísk separovaného zberu.

II skupina:Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a

zmesového komunálneho odpadu.

slide5
Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2007 – 2013 (regionálna pomoc)
 • V oblasti zhodnocovania odpadov (aktuálna výzva č. 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov) spadajú pod oprávnené aktivity nasledovné skupiny:

I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením

alebo environmentálne vhodným zneškodnením.

II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej

alebo termickej úpravy.

III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenia

kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT

technológií v oblasti zhodnocovania odpadov.

IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie

odpadov.

slide6
Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2007 – 2013 (regionálna pomoc)
 • Za oprávnené projekty sa nepovažujú investičné projekty, ktoré predstavujú

pravidelné obnovovacie investície súvisiace s výmenou strojov, prístrojov, zariadení, technológií atď.

 • Oprávnené výdavky podľa schémy:

a) obstaranie hmotného majetku,

b) obstaranie nehmotného majetku.

 • Oprávnenými výdavkami nie sú:

a) výdavky na obstaranie HM a NM vynaložené pred schválením žiadosti o NFP,

b) DPH, ak prijímateľ je platcom DPH,

c) bankové, colné a daňové poplatky,

d) platené úroky, pokuty a penále,

e) prevádzkové náklady, výdavky na audity.

slide7
Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2007 – 2013 (regionálna pomoc)
 • Pomoc sa poskytuje ako NFP systémom predfinancovania alebo systémom refundácie. Minimálna výška pomoci nie je stanovená.
 • Intenzita pomoci je hrubá suma pomoci vyjadrená ako percento oprávnených výdavkov.
 • Pre stanovenie výšky a intenzity pomoci na obstaranie HM a NM je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu prijímateľa a nie jeho sídlo.
 • Pre investičné projekty s OV < 50 mil. eur, sa stropy intenzity pomoci môžu zvýšiť o 10 p.b. pre stredné podniky a o 20 p.b. pre malé podniky.
 • Výška pomoci sa vzťahuje na celkovú výšku verejnej podpory pre podporované projekty. Pomoc sa nemôže kumulovať so žiadnou inou štátnou pomocou.
slide9
Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2007 – 2013 (regionálna pomoc)
 • Kritérium nevyhnutnosti –pomoc podľa tejto schémy môže byť prijímateľovi pomoci poskytnutá iba za splnenia nasledovných podmienok:

a) prijímateľ pomoci podal žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane povinných príloh (ďalej len „žiadosť“) spolu s projektom a jeho povinnými prílohami pred začatím prác na projekte,

b) vo vzťahu k žiadosti a na základe podrobného preskúmania poskytovateľ pomoci písomne potvrdil (rozhodnutie výberovej komisie poskytovateľa pre výber a schválenie žiadosti o NFP), že projekt spĺňa podmienky oprávnenosti ustanovené v rámci schémy.

 • Ak sa práce začnú predtým, ako sa splnia tieto podmienky, projekt nie je oprávnený na poskytnutie pomoci podľa schémy.
podmienky poskytnutia pomoci vo vz ahu k vysporiadaniu majetkovo pr vnych vz ahov
Podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov
 • Podmienky na preukázanie vlastníckeho práva (VP) k nehnuteľnosti, na

ktorých dôjde k trvalému záberu pôdy – nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu

musia byť vo vlastníctve žiadateľa, resp. musí mať k nehnuteľnostiam iné právo.

VP na dokladovanie majetkovo-právnych vzťahov žiadateľ preukazuje:

 • žiadateľ je výlučný vlastník neh. – výpis z listu vlastníctva (VzLV)
 • žiadateľ je v podielovom spoluvlastníctve neh. – VzLV + súhlas spoluvlastníka
 • žiadateľ uzavrel kúpnu zmluvu na neh. – originál KZ, návrh na vklad do katastra neh.

VzLV predávajúceho

 • výpisom z katastra neh., že LV nie sú založené, potvrdením, že neh. nie sú knihované a kde sa predmetná neh. nachádza.
 • Ak na neh. nie je založený LV, ale je knihovaná, je potrebné doložiť výpis z pozemkovo-knižnej vložky + výpis z katastra neh.

Iné právo k nehnuteľnosti žiadateľ preukazuje: zmluvou o budúcej zmluve, nájomnou

zmluvou, zmluvou o podnájme, zmluvou o zriadení vecného bremena s vlastníkom neh.,

zmluvou o budúcej zmluve o vecnom bremene, vyhlásenie o vydržaní VP k neh. vo

forme notárskej zápisnice, inými dokumentmi.

podmienky poskytnutia pomoci vo vz ahu k vysporiadaniu majetkovo pr vnych vz ahov1
Podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov
 • Podmienky na preukázanie VP k nehnuteľnosti, na ktorých dôjde k dočasnému

záberu pôdy – ak je žiadateľ jeden zo spoluvlastníkov, je potrebné doložiť súhlas všetkých spoluvlastníkov neh.. Ak nie sú vo vlastníctve žiadateľa, je potrebné dodať súhlas vlastníka s realizáciou projektu.

 • Pri dokladaní VzLV/výpisu z katastra neh. je postačujúce doložiť výpis vytlačený z

webového sídla www.katasterportal.sk.

 • Špecifické podmienky pri preukazovaní vysporiadania majetkovo-právnych

vzťahov

 • Ak z VzLV nevyplýva, že osoba, kt. udelila súhlas je vlastníkom neh., žiadateľ musí

predložiť relevantný doklad preukazujúci oprávnenie takého subjektu na udelenie

súhlasu.

 • Ak je predmetom realizácie projektu rekonštrukcia, modernizácia, resp. iné

zhodnotenie už existujúceho hnuteľného majetku, žiadateľ musí preukázať VP (najmä

dokladom o zápise HM do majetku žiadateľa, respektíve nájomnou zmluvou na

predmetný HM).

opr vnen neopr vnen v davky
Oprávnené / neoprávnené výdavky

Výdavky sú oprávnené, pokiaľ spĺňajú podmienky uvedené v dokumente

„Definícia oprávnených výdavkov pre projekty

financované z ERDF a KF v rámci

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-2-LSKxP pre Operačný program životné prostredie “

Výdavky, ktoré tieto podmienky oprávnenosti nespĺňajú, sú neoprávnené.

d le it upozornenie
Dôležité upozornenie:

Nepriame výdavky sa viažu výlučne na podporné aktivity projektu,

t.j. Riadenie projektu a Informovanie a publicita. Ide o nasledovné skupiny výdavkov:

 • 637 004 Všeobecné služby (informačná a pamätná tabuľa)
 • 637 003 Propagácia, reklama a inzercia
 • 637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
 • 610 620 Osobné náklady

Zároveň platí, že v prípade kombinácie zabezpečenia riadenia projektu prostredníctvom osobných nákladov a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru celkový počet osôb zabezpečujúcich riadenie projektu v oboch druhoch výdavkov kumulatívne nepresahuje max 3 osoby na projekt (projektové, technické a finančné činnosti).

v podmienkach op p je maxim lna v ka opr vnen ch v davkov limitovan prostredn ctvom n strojov
V podmienkach OP ŽP je maximálna výška oprávnených výdavkov limitovaná prostredníctvom nástrojov:

1) limity maximálnej výšky celkových výdavkov projektu

2) limity maximálnej výšky oprávnených výdavkov

3) limity maximálnej výšky priamych výdavkov

4) limity maximálnej výšky nepriamych výdavkov

5) benchmarky vzťahujúce sa na priame výdavky

6) benchmarky vzťahujúce sa na nepriame výdavky

7) prieskum trhu

slide16
Benchmarky priamych výdavkov

V prípade projektov na zavedenie/rozšírenie separovaného zberu komunálneho odpadu (s výnimkou zložky BRO) Riadiaci orgán stanovuje vo vzťahu k zabezpečeniu hospodárnosti výdavkov benchmark na úrovni nasledovnej referenčnej hodnoty:

Maximálne celkové oprávnené výdavky na vyseparovanie 1 tony komunálneho odpadu na úrovni 1900 EUR bez DPH (bez stavebných prác a bez zložky BRO v rámci komunálneho odpadu).

Výdavky nad túto hranicu, t.j. nad referenčnú hodnotu benchmarku, sú akceptovateľné ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch vyplývajúcich zo stavebno-technických, technologických, kapacitných alebo prírodných špecifík.

slide17
Benchmarky nepriamych výdavkov

Benchmarky predstavujú maximálne možné oprávnené sumy viazané na podporné aktivity nasledovne:

max. 1 000 EUR pre informačnú tabuľu (1 ks) a 500 EUR pre pamätnú tabuľu (1 ks)

Výdavky projektu na podporné aktivity, ktoré prevyšujú limity určené benchmarkom, sú vždy neoprávnené.

Výdavky

slide18
Výpočet výšky bežných výdavkov

Žiadateľ môže využiť príklady výpočtu uvedené v dokumente alebo použije vlastný spôsob.

To, aký spôsob výpočtu použil uvedie v textovej časti finančnej analýzy

Výpočet výšky kapitálových výdavkov

Nákup nehnuteľností je oprávnený ak:

1) obstarávacia cena všetkých nehnuteľností spolu je maximálne 10 % z COV

2) stavba ocenená znaleckým posudkom

3) obstar.cena = cena zistená znalec.pos.

4) súčasný/predchádzajúci vlastník nedoslal za posled. 10 kalend.rokov

dotáciu z verej.zdrojov na nákup daného pozemku/stavby

Výpočet výšky oprávnených výdavkov vybraných skupín výdavkovZ hľadiska zabezpečenia hospodárnosti a efektívnosti realizovaného projektu sa maximálna výška vybraných bežných a kapitálových výdavkov stanovuje na základe výpočtu.

v po et al ch v davkov
Výpočet ďalších výdavkov

Nárokovateľná DPH: DPH je oprávnená v prípade, keď je originálne a definitívne znášaná prijímateľoma nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom.

Nenárokovateľná DPH: DPH je neoprávnená v prípade, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom.

Ostatné dane a clá (ako priame dane, daň z nehnuteľností, daň z prevodu nehnuteľnosti, cestná daň) sú neoprávneným výdavkom.

Lízing je neoprávneným výdavkom.

Odpisy sú neoprávneným výdavkom.

Iné výdavky: ich oprávnenosť/neoprávnenosť uvedená na strane 17

pecifik cia opr vnen ch v davkov v r mci tejto v zvy
Špecifikácia oprávnených výdavkov v rámci tejto výzvy

Oprávnené výdavky sú rozdielne pre každý spôsob financovania (t.j. pre Schému štátnej pomoci/ projekty mimo schémy štátnej pomoci)

pecifik cia neopr vnen ch v davkov v r mci tejto v zvy
Špecifikácia neoprávnených výdavkov v rámci tejto výzvy

Výdavky tu uvedené sú neoprávnenými bez ohľadu na spôsob financovania

 • Vypracovanie formulárov „žiadosť o NFP“
 • Štúdie EIA
 • Akákoľvek finančná analýza
 • Rezerva na nepredvídané výdavky
 • Na obstaranie dopravných prostriedkov okrem špecializovaných preprav.prostriedkov a kontajnerov pre použitie na vlastné účely
 • Technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny, koberce, počítače...)
 • Výdavky na riadenie projektu vykonávané inými osobami ako sú zamestnanci žiadateľa (t.j.externý manažment)
 • Iné uvedené na strane 25-26