Spojenie trhov model as ad
Download
1 / 44

Spojenie trhov: Model AS - AD - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Spojenie trhov: Model AS - AD. Prednáška 6. 7-1 Agregátna ponuka. Vzťah agregátnej ponuky zachytáva efekty výstupu a cenovej hladiny . Je to odvodené zo správania miezd a cien. Pripomeňme rovnice pre mzdy a ceny stanovené v kapitole 6:. 7-1 Agregátna ponuka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Spojenie trhov: Model AS - AD' - abeni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

7 1 agreg tna ponuka
7-1 Agregátna ponuka

Vzťah agregátnej ponuky zachytáva efekty výstupu a cenovej hladiny. Je to odvodené zo správania miezd a cien.

Pripomeňme rovnice pre mzdy a ceny stanovené v kapitole 6:


7 1 agreg tna ponuka1
7-1 Agregátna ponuka

Krok 1.: Eliminácia nominálnej mzdy z:

a

potom

Slovami, cenová hladina je závislá od očakávanej cenovej hladiny a miery nezamestnanosti . Predpokladáme, že azsú konštantné.


Agreg tna ponuka
Agregátna ponuka

Krok 2.: Vyjadrenie miery nezamestnanosti z hľadiska výstupu:

Preto, pri danej pracovnej sile, čím je output vyšší, tým nižšia je miera nezamestnanosti.


7 1 agreg tna ponuka2
7-1 Agregátna ponuka

Krok 3.: Výmenou miery nezamestnanosti v rovnici získanú v prvom kroku dosiahneme vzťah agregátnej ponuky:

Slovami, cenová hladina závisí od očakávanej cenovej hladiny, Pe,a úrovne výstupu, Y (a tiež , z, a L, ale berieme len tie, ktoré sú tu konštantné).


7 1 agreg tna ponuka3
7-1 Agregátna ponuka

ASmá dve dôležité vlastnosti:

 • Zvýšenie výstupu vedie k zvýšeniu cenovej hladiny. Toto je výsledkom štyroch krokov:

  • Zvýšenie výstupu vedie k zvýšeniu zamestnanosti .

  • Zvýšenie zamestnanosti vedie k poklesu nezamestnanosti, teda k zníženiu miery nezamestnanosti.

  • Nižšia miera nezamestnanosti vedie k zvýšeniu nominálnej mzdy.

  • Zvýšenie nominálnej mzdy vedie k zvýšeniu cien stanovených firmami a teda k zvýšeniu cenovej hladiny.


7 1 agreg tna ponuka4
7-1 Agregátna ponuka

Druhou vlastnosťou AS je::

 • Zvýšenie očakávanej cenovej hladiny vediek zvýšeniu skutočnej cenovej úrovne. Tento efekt sa uskutočňuje prostredníctvom miezd:

  • Ak tvorcovia miezd očakávajú vyššiu cenovú hladinu,tak stanovia vyššiu nominálnu mzdu.

  • Zvýšenie nominálnej mzdy vedie k zvýšeniu nákladov, ktoré vedú k zvýšeniu cien stanovených firmami a vyššej cenovej hladine.


7 1 agreg tna ponuka5
7-1 Agregátna ponuka

Obrázok 7 - 1

Krivka agregátnej ponuky

Vzhľadom k očakávanej cenovej hladine, zvýšenie outputu vedie k zvýšeniu cenovej hladiny.Ak je výstup rovný prirodzenej úrovne výstupu, cenová hladina je rovná očakávanej cenovej hladine.


7 1 agreg tna ponuka6
7-1 Agregátna ponuka

Krivka AS má tri vlastnosti, ktoré sa javia užitočné v nasledujúcich bodoch:

 • Krivka agregátnej ponuky je naklonená hore(Krivka agregátnej ponuky má rastúci tvar). Inak povedané, zvýšenie výstupu, Y, vedie k zvýšeniu cenovej hladiny, P.

 • Krivka agregátnej ponuky prechádza bodom A, kde Y = Yna P = Pe.

 • Zvýšenie očakávanej cenovej hladiny, Pe, posunie krivku agregátnej ponuky hore. Naopak, pokles očakávanej cenovej hladiny posunie krivku agregátnej ponuky dole.


7 1 agreg tna ponuka7
7-1 Agregátna ponuka

Obrázok 7 - 2

Vplyv zvýšenia očakávanej cenovej hladiny na krivku agregátnej ponuky

Zvýšenie očakávanej cenovej hladiny posunie krivku agregátnej ponuky hore.


7 1 agreg tna ponuka8
7-1 Agregátna ponuka

Zhrnutie:

 • Odkedy sme začali určovať mzdy a stanovovať ceny na trhu práce, odvodili sme vzťah agregátnej ponuky.

 • To znamená, že pre danú úroveň očakávanej cenovej hladiny je cenová hladina rastúcou funkciou výstupu. Je to reprezentované rastúcou krivkou, ktorá sa nazýva agregátna ponuka.

 • Zvýšenie očakávanej cenovej hladiny posúva krivku agregátnej ponuky smerom hore; pokles očakávanej cenovej hladiny posúva krivku agregátnej ponuky smerom dole.


7 2 agreg tny dopyt
7-2 Agregátny dopyt

Agregátny dopyt zachytáva vplyv cenovej hladiny na výstup. Odvodzuje sa z podmienok tovaru a finančných trhov opísaných v kapitole 5:


7 2 agreg tny dopyt1
7-2 Agregátny dopyt

Obrázok 7 - 3

Odvodenie krivky agregátneho dopytu

Zvýšenie cenovej hladiny vedie k poklesu výstupu.


7 2 agreg tny dopyt2
7-2 Agregátny dopyt

Zmeny v menovej alebo v fiškálnej politike – alebo všeobecnejšie v akejkoľvek premennej, iná ako cenová úroveň, ktorá posúva krivku IS alebo LM – posúva krivku agregátneho dopytu

 • Krivka IS je klesajúca, krivka LM je rastúca.

 • Negatívny vzťah medzi výstupom a cenovou hladinou je zakreslený ako klesajúca krivka AD.


7 2 agreg tny dopyt3
7-2 Agregátny dopyt

Obrázok 7 - 4

Posun krivky agregátneho dopytu

Pri danej cenovej hladine, zvýšenie vládnych výdavkov zvyšuje výstup, posúva krivku agregátneho dopytu doprava. Pri danej cenovej hladine, pokles nominálnych peňazí znižuje výstup, posúva krivku agregátneho dopytu doľava.


7 2 agreg tny dopyt4
7-2 Agregátny dopyt

Zhrnutie:

 • Od rovnovážnych podmienok pre tovar a finančné trhy sme odvodili vzťah agregátneho dopytu.

 • Tento vzťah znamená, že úroveň výstupu je klesajúcou funkciou cenovej hladiny. Predstavuje klesajúci sklon krivky, tzv. agregátny dopyt.

 • Zmeny v monetárnej a v fiškálnej politike – alebo všeobecnejšie v akejkoľvek premennej, iná ako cenová úroveň, ktorá posúva krivku IS alebo LM – posúva krivku agregátneho dopytu.


7 3 ekvilibrium v kr tkom horizonte a v strednodobom horizonte
7-3 Ekvilibrium v krátkom horizonte a v strednodobom horizonte

Rovnováha závisí od hodnoty Pe. Hodnota Pe určuje polohu krivky agregátnej ponuky a pozícia krivky AS ovplyvňuje rovnováhu.


7 3 ekvilibrium v kr tkom horizonte a v strednodobom horizonte1
7-3 Ekvilibrium v krátkom horizonte a v strednodobom horizonte

Obrázok 7 - 5

Ekvilibrium v krátkom horizonte

Ekvilibrium v krátkom horizonte

Rovnováha je daná priesečníkom krivky agregátnej ponuky a krivky agregátneho dopytu. V bode A sú trh práce, trh tovarov a finančný trh v rovnováhe.

 • Krivka agregátnej ponuky AS je spracovaná pre danú hodnotu Pe. Čím vyššia je úroveň výstupu, tým vyššia je cenová hladina.

 • Krivka agregátneho dopytu AD je vypracovaná pre dané hodnoty M, G a T. Čím vyššia je úroveň cien, tým nižšia je úroveň výstupu.


7 3 ekvilibrium v kr tkom horizonte a v strednodobom horizonte2
7-3 Ekvilibrium v krátkom horizonte a v strednodobom horizonte

Z krátkodobého horizontu k strednému horizontu

V bode A,

Mzdový tvorcovia budú zvyšovať svoje očakávania budúcej cenovej hladiny.To spôsobuje posun krivky AS nahor.

Očakávanie vyššej cenovej hladiny vedie k vyššej nominálnej mzde, čo vedie k vyššej cenovej úrovni.


7 3 ekvilibrium v kr tkom horizonte a v strednom horizonte
7-3 Ekvilibrium v krátkom horizonte a v strednom horizonte

Obrázok 7 - 6

Úprava výstupu v priebehu časiu

Z krátkodobého horizontu k strednodobému horizontu

Ak je output nad hladinou prirodzenej produkcie, krivka ASsa v priebehu času posunie až pokým sa output naspäť nezníži na prirodzenú hladinu .

Úprava končí, keď mzdoví tvorcovia už majú dôvod k zmene očakávaní.

V strednom období sa výstup vráti na prirodzenú úroveň výstupu.


7 3 ekvilibrium v kr tkom horizonte a v strednodobom horizonte3
7-3 Ekvilibrium v krátkom horizonte a v strednodobom horizonte

Z krátkodobého horizontu k strednodobému horizontu

Zhrnutie:

 • V krátkom období, môže byť výstup nad alebo pod prirodzenou úrovňou výstupu. Zmeny v niektorých premenných, ktoré vstupujú v agregátnej ponuke alebo agregátnom dopyte vedú k zmenám vo výstupe a k zmenám v cenovej hladine.

 • V strednodobom horizonte sa výstup nakoniec vráti k prirodzenej úrovni výstupu. Úprava prác pomocou zmien v cenovej hladine.


7 4 vplyvy menovej expanzie
7-4 Vplyvy menovej expanzie

Dynamika pôsobenia

V rovnici agregátneho dopytu, môžeme vidieť, že zvýšenie nominálnych peňazí, M, vedie k zvýšeniu reálnej peňažnej zásoby, M/P, čo vedie k zvýšeniu výkonu. Krivka agregátneho dopytu sa posunie doprava.


7 4 vplyvy menovej expanzie1
7-4 Vplyvy menovej expanzie

Dynamika prispôsobovania sa

Zvýšenie nominálnej peňažnej zásoby spôsobuje posun krivky agregátneho dopytu doprava.

V krátkom horizonte dochádza k zvýšeniu výstupu a cenovej hladiny.


7 4 vplyvy menovej expanzie2
7-4 Vplyvy menovej expanzie

Obrázok 7 - 7

Dynamické účinky menovej expanzie

Dynamika pôsobenia

Menová expanzia vedie k zvýšeniu výstupu v krátkom horizonteale nemá žiadny vplyv na výstup v strednodobom horizonte.

Rozdiel medzi Y a Yn spôsobuje úprava očakávanej ceny.

V strednodobom horizonte, sa krivka AS posunie do AS“ a ekonomika sa vráti do rovnovážneho stavu pri Yn.

Zvýšenie cien je úmerné zvýšeniu nominálnej peňažnej zásoby.


7 4 vplyvy menovej expanzie3
7-4 Vplyvy menovej expanzie

V zákulisí

Vplyv menovej expanzie na úrokovú sadzbu možno ilustrovať pomocou IS-LM modelu.

Krátkodobýúčinokmonetárnej expanzie je posun krivky LM smerom dole. Úroková sadzba je nižšia, výstup je vyšší.

Ak sa cenová hladina nezvýšila, posun krivky LM je väčší—do LM’’.


7 4 vplyvy menovej expanzie4
7-4 Vplyvy menovej expanzie

Obrázok 7 - 8

Dynamické účinky menovej expanzie na výstup a úrokovú sadzbu

V zákulisí

Zvýšenie nominálnych peňazí pôvodne posunie krivku LM smerom dole, zníži úrokovú mieru a zvýši výkon.Postupom času sa zvyšuje cenová hladina, čo posunie krivku LM späť, až na prirodzenú úroveň výstupu.


7 4 vplyvy menovej expanzie5
7-4 Vplyvy menovej expanzie

Neutralita peňazí

 • V krátkom horizonte, monetárna expanzia vedie k zvýšeniu výstupu, zníženiu úrokovej sadzby a zvýšeniu cenovej hladiny.

 • V strednodobom horizonte, zvýšenie nominálnych peňazí sa odrazí v proporcionálnom raste cenovej hladiny. Zvýšenie nominálnych peňazí nemá žiadny vplyv na výstup alebo na úrokovú sadzbu.

  Neutralita peňazí v strednodobom horizonte neznamená to, že menová politika nemôže alebo nesmie byť použitá na ovplyvnenie výstupu.


7 5 zn enie rozpo tov ho deficitu
7-5 Zníženie rozpočtového deficitu

Obrázok7 - 9

Dynamické účinky zníženia rozpočtového deficitu

Zníženie rozpočtového deficitu vedie spočiatku k poklesu výstupu. V priebehu času sa však výstup vráti na úroveň prirodzeného outputu.


Aké trvalé sú skutočné účinky peňazí?

Obrázok 1

Účinky expanzie nominálnych peňazí v Taylorovom modeli

Makroekonomické modely sú v tejto kapitole stupnicovo rozsiahlejšími verziami modelov agregátnej ponuky a agregátneho dopytu. Používajú sa odpovedať na otázky, ako napríklad ako dlho trvajú skutočné účinky peňazí.


7 5 zn enie rozpo tov ho deficitu1
7-5 Zníženie rozpočtového deficitu

Zníženie deficitu, výstup a

úroková sadzba

Vzhľadom k tomu, že cenová hladina klesá v dôsledku poklesu výstupu, v skutočnosti sa však peňažná zásoba zvyšuje. Toto spôsobí posun krivky LM do LM“.

Výstupy aj úroková sadzba je nižšia ako pred fiškálnou kontrakciou.


7 5 zn enie rozpo tov ho deficitu2
7-5 Zníženie rozpočtového deficitu

Obrázok 7 - 10

Dynamické účinky zníženia rozpočtového deficitu na výstup a úrokovú sadzbu

Zníženie deficitu, výstupu a

úrokovej sadzby

Zníženiu deficitu v krátkodobom horizonte vedie k poklesu produkcie a úrokovej sadzby. V strednodobom horizonte sa výstup vráti k svojej prirodzenej úrovni, zatiaľ čo úroková sadzba ďalej klesá.


7 5 zn enie rozpo tov ho deficitu3
7-5 Zníženie rozpočtového deficitu

Zníženie deficitu, výstupu a úrokovej sadzby

Zloženie výstupu je iné ako bolo pred znižovaním deficitu.

Príjmy a dane sa nemenia, preto je spotreba rovnaká ako predtým.

Vládne výdavky sú nižšie ako predtým,preto musia byť vyššie investícieako pred znížením deficitu - vyššie množstvo je totožné poklesu G.


7 5 zn enie rozpo tov ho deficitu4
7-5 Zníženie rozpočtového deficitu

Zníženie deficitu, výstup a investície

Zhrnutie:

 • V krátkodobom horizonte, zníženie rozpočtového deficitu, ak sa vykonáva samo, vedie k zníženiu výstupu a môže viesť k poklesu investícií.

 • V strednodobom horizonte sa výstup vráti k prirodzenej úrovni výstupu, a úroková sadzba je nižšia. Zníženie deficitu vedie jednoznačne k zvýšeniu investícií.

 • Je ľahké vidieť, ako by naše závery mohli byť zmenená, ak by sme vzali do úvahy účinky na akumuláciu kapitálu.V dlhodobom horizonte, úroveň výstupu závisí od základného imania v ekonomike.


7 6 zmeny v cene ropy
7-6 Zmeny v cene ropy

Obrázok 7 - 11

Reálne ceny ropy od roku 1970

V roku 1970 boli dve ostré zvýšenia relatívnej ceny ropy, potom nasledoval pokles až do roku 1990a od tohto roku nasledovalo veľké zvýšenie ceny.

Obe tieto vysoké zvýšenia cien v roku 1970 boli spojené s ostrou recesiou a vysokým zvýšením inflácie - túto kombináciu makroekonómovia nazývajú ako stagflácia, ktorá zachytáva kombináciu stagnácie a inflácie tohto obdobia.


7 6 zmeny v cene ropy1
7-6 Zmeny v cene ropy

Figure 7 - 12

Vplyv zvýšenia ceny ropy na prirodzenú mieru nezamestnanosti

Účinky na prirodzenú mieru nezamestnanosti

Zvýšenie cien ropy vedie k nižšej reálnej mzde a vyššej prirodzenej miery nezamestnanosti.


7 6 zmeny v cene ropy2
7-6 Zmeny v cene ropy

Dynamika prispôsobovania

Zvýšenie hodnoty premennej, spôsobené nárastom cien ropyvedie k zvýšeniu cenovej hladiny na akejkoľvek úrovni výstupu, Y. Krivka agregátnej ponuky sa posunie nahor.


7 6 zmeny v cene ropy3
7-6 Zmeny v cene ropy

Dynamika prispôsobovania

Po zvýšení cien ropy, nová krivka AS prechádza bodom B, kde sa výstup rovná novej nižšej prirodzenej úrovni výstupu, Y’n, a cenová hladina je rovnáPe.

Ekonomika sa pohybuje pozdĺž krivky AD, z A do A´. Výstup sa znižuje z Yn do Y´.


7 6 zmeny v cene ropy4
7-6 Zmeny v cene ropy

Obrázok 7 - 13

Dynamické účinky na zvýšenie ceny ropy

Dynamika prispôsobovania

Zvýšenie cien ropy vedie, v krátkodobom horizonte, k zníženiu výstupu a zvýšeniu cenovej hladiny.

Postupom času výstup klesá ďalej a cenová hladina sa ďalej zvyšuje.


7 6 zmeny v cene ropy5
7-6 Zmeny v cene ropy

Obrázok 7 - 14

Rast cien ropy a inflácie v Spojených štátoch amerických od roku 1970

Účinky na prirodzenú mieru nezamestnanosti

Zvýšenie cien ropy v roku 1970 bolo spojené s vysokým rastom inflácie. Nie je to prípad pre nedávne zvýšenie cien ropy.


7 6 zmeny v cene ropy6
7-6 Zmeny v cene ropy

Obrázok 7 - 15

Rast cien ropy a nezamestnanosti v Spojených štátoch amerických od roku 1970

Účinky na prirodzenú mieru nezamestnanosti

Zvýšenie cien ropy v roku 1970 bolo spojené s veľkým nárastom nezamestnanosti.Nie je to prípad pre nedávne zvýšenie cien ropy.


Zvýšenie cien ropy: Prečo je rok 2000 odlišný od roku 1970?

Obrázok 1

Účinky 100% - ného zvýšenia ceny ropy na CPI a HDP

Účinky zvýšenia cien ropy na výstup a cenovú hladinu sú oveľa menšie, než boli.


7 7 z very
7-7 1970?Závery

Krátkodobý horizont verzus strednodobý horizont


7 7 z very1
7-7 1970? Závery

Šoky a propagačné mechanizmy

Výstupné výkyvy (niekedy nazývané aj ako obchodné cykly) predstavujú pohyby vo výstupe okolo trendu.

Ekonomika je neustále zasahovaná šokmi na agregátnu ponuku alebo agregátny dopyt alebo na obe.

Každý šok má dynamické účinky na výstup a jeho zložky. Tieto dynamické vplyvy sa nazývajú propagačný šokový mechanizmus.


K ov slov
Kľúčové slová 1970?

 • vzťah agregátnej ponuky

 • vzťah agregátneho dopytu

 • neutralita peňazí

 • makroekonomické modely

 • stagflácia

 • Výstupné výkyvy, obchodné cykly

 • šoky

 • Prpagačný mechanizmus


ad