Soci lna stratifik cia
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on

Sociálna stratifikácia. Sociálna stratifikácia. Je vyjadrením existencie sociálnych nerovností v konkrétnej spoločnosti. Čím sú sociálne nerovnosti (vertikálna sociálna diferenciácia) medzi ľuďmi markantnejšie, tým sa sociálna stratifikácia stáva viditeľnejšou.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tarika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Soci lna stratifik cia1
Sociálna stratifikácia

 • Je vyjadrením existencie sociálnych nerovností v konkrétnej spoločnosti. Čím sú sociálne nerovnosti (vertikálna sociálna diferenciácia) medzi ľuďmi markantnejšie, tým sa sociálna stratifikácia stáva viditeľnejšou.

 • Čím je spoločnosť sociálne homogennejšia (jav nivelizácie ako formy zmierňovania sociálnych nerovností), tým existuje väčšia motivácia zo strany indivíduí po odlíšení sa od ostatných.

 • Predstavuje systém hierarchického usporiadania rôznych kategórií obyvateľstva v spoločnosti, na základe ich sociálneho statusu

 • Výsledkom takého hierarchického usporiadania sociálnych statusov je vznik sociálnych vrstiev (socialclasses).


Soci lna stratifik cia2
Sociálna stratifikácia

 • Sociálna stratifikácia je črtou celej spoločnosti a nie reflexiou individuálnych rozdielov a odlišností.

 • Rozvrstvenie spoločnosti na sociálne vrstvy pretrváva v čase a sociálne nerovnosti sa reprodukujú z generácie na generáciu.

 • Sociálna stratifikácia je univerzálnym javom, ale podľa typu kultúry, počtu obyvateľstva, hospodárskeho systému je rôznorodá.

 • Keďže sociálna stratifikácia vyjadruje sociálne nerovnosti v spoločnosti, existuje tiež tendencia sociálne nerovnosti ospravedlniť systémom vier, ideológiou, alebo ich vysvetľovať ako prirodzené a legitímne.


Soci lny status
Sociálny status

 • Predstavuje miesto alebo pozíciu, ktorú v konkrétnej spoločnosti indivíduum zastáva.

  • Askriptívny: pripísaný indivíduu (napr. dieťati narodenému v šľachtickej rodine alebo v inač privilegovanom spoločenstve sa pripisujú tituly, ktoré ho oprávňujú zastávať privilegované postavenie vo vzťahu k ostatným)

   • Kastovný a otrokársky stratifikačný systém

  • Získaný: dosiahnutý na základe podaného výkonu (napr. absolvovaním všetkých troch stupňov vzdelávania, získaním prestížnych symbolov v podobe akademických a vedeckých titulov a iné.)

   • Stavovský a triedny stratifikačný systém


Soci lny status1
Sociálny status

Bohatstvo (wealth)

Moc (power)

Sociálny status jedinca

Prestíž (prestige)


Soci lny status2
Sociálny status

 • Statusová konzistentnosť

  • Vyjadruje stupeň uniformity sociálneho postavenia indivídua v rozličných dimenziách sociálnych nerovností.

  • Ide o zhodu alebo podobnosť sociálneho postavenia v dimenziách vlastníctva bohatstva, uplatňovania moci a požívania spoločenského rešpektu.

  • Čím je stratifikovaný systém otvorenejší (napríklad triedny stratifikačný systém), tým je konzistentnosť statusu nižšia.

  • Naopak, čím je stratifikačný systém uzavretejší (napríklad kastovný alebo otrokársky stratifikačný systém), tým je konzistentnosť sociálneho statusu vyššia.


Udr ate nos soci lnych nerovnost
Udržateľnosť sociálnych nerovností

 • Základnou príčinou, prečo sociálne nerovnosti pretrvávajú celé generácie je existencia ospravedlňujúcich ideológií.

  • Ideológie: kultúrou podmienené viery a presvedčenia, ktoré ospravedlňujú spoločenské zriadenie, ako tiež existujúce nerovnosti medzi ľuďmi

  • Napríklad: Presvedčenie, že bohatí ľudia sú šikovní a pracovití a naopak, že chudobní ľudia sú leniví predstavuje ideologický základ ospravedlnenia príjmových nerovností. Príjmové nerovnosti medzi ľuďmi sa chápu ako správne.


Funkcie soci lneho rozvrstvenia spolo nosti
Funkcie sociálneho rozvrstvenia spoločnosti

 • Tézy KingsleaDavisa a WilbertaMoora(štruktúrno – funkcionalistické hľadisko)

  • Sociálna stratifikácia ma pozitívnu funkciu na fungovanie spoločnosti.

  • Sociálne rozvrstvenie existovalo v rôznej podobe v každej známej spoločnosti

  • Keďže niektoré povolania sú pre fungovanie spoločnosti významnejšie a pre ich výkon je nevyhnutný talent, dlhá a nákladná príprava, potom sú prirodzene vyššie odmeňované a ostatní ich majú v úcte.


Funkcie soci lneho rozvrstvenia spolo nosti1
Funkcie sociálneho rozvrstvenia spoločnosti

 • Naopak existujú povolania, ktoré pre fungovanie spoločnosti nemajú primárny význam a pre ich výkon sa nevyžaduje talent alebo dlhá príprava. Preto sa prirodzene spájajú z nižšou odmenou a menším rešpektom zo strany ostatných.

 • Funkcionálna dôležitosť pozície pre spoločnosť a miera jej gratifikácie odmenou, mocou alebo prestížou, vytvára základne sociálne nerovnosti.

 • Táto stratégia podľa Davisa – Moora podporuje produktivitu a výkonnosť, vedie ľudí, aby nasledovali vyššie odmeny a tým pracovali usilovnejšie, dlhšie a lepšie.


Funkcie soci lneho rozvrstvenia spolo nosti2
Funkcie sociálneho rozvrstvenia spoločnosti

 • Sociálne nerovnosti a latentný konflikt (kofliktualistické hľadisko)

  • Sociálna stratifikácia vyjadruje stav, kedy niektorí ľudia sú v spoločnosti zvýhodňovaní (prostredníctvom privilégií, obsadenia prestížnych pracovných pozícií, vysokých odmien) a naopak ostatní sú znevýhodňovaní (podriadenie sa príkazom a zákazom, ktoré určujú zvýhodnení, obsadenie málo prestížnych pracovných pozícií, zabraňovanie sociálnej vzostupnej mobility)


Funkcie soci lneho rozvrstvenia spolo nosti3
Funkcie sociálneho rozvrstvenia spoločnosti

 • Tézy Karla Marxa

  • Základným spoločenským vzťahom a faktorom vzniku sociálnych nerovností v spoločnosti je vzťah ľudí k prostriedkom výroby (buď k týmto prostriedkom majú prístup a legitímne ich môžu vlastniť, alebo naopak ich prístup je obmedzený a teda sú zbavený možnosti ich legitímneho vlastnenia)

  • Rozdielnosť postavenia v spoločnosti vyplýva zo základného vzťahu: vlastníctvo kapitálu alebo výrobných prostriedkov, alebo naopak vlastníctvo energie pre výkon práce.

  • Kapitalistická spoločnosť reprodukuje triednu štruktúru z generácie na generáciu. K tomu dochádza spôsobom, že získané bohatstvo sa dedí z generácie na generáciu a podlieha akumulácií. Každá nová generácia má lepšie východiskové pozície pre akumuláciu kapitálu.

  • Vykorisťovanie a útlak v kapitalistickej spoločnosti dôjde do etapy, kedy robotnícka väčšina spoločne zvrhne kapitalizmus a nastolí nový socialistický systém s kolektívnym vlastníctvom výrobných prostriedkov


Funkcie soci lneho rozvrstvenia spolo nosti4
Funkcie sociálneho rozvrstvenia spoločnosti

 • Tézy Maxa Webera

  • Sociálna stratifikácia vyjadruje multidimenzionálne umiestnenia sa jednotlivca v spoločnosti

  • Tri rôzne dimenzie nerovnosti

  • Ekonomické nerovnosti sú vyjadrené v termínoch „triedy“ – resp. vrstvy (class)

  • Nerovnosti pôvodu sú vyjadrené v termíne „status“ alebo spoločenská prestíž

  • Mocenské nerovnosti v termíne „moc“ (power)


Funkcie soci lneho rozvrstvenia spolo nosti5
Funkcie sociálneho rozvrstvenia spoločnosti

 • Sociálne nerovnosti a sociálne interakcie v spoločnosti (prístup symbolického – interakcionalizmu)

  • Sociálne postavenie jedinca ovplyvňuje jeho každodenné interakcie

  • V mnohých spoločenstvách ľudia primárne vstupujú do rovnocenných sociálnych interakcií. Teda, ľudia nadväzujú interakciu s rovnako alebo podobne postavenými ľuďmi

  • K tomu dochádza preto, keďže ľudia určitého sociálneho postavenia obývajú rovnaký sociálny priestor, ktorý je odlišný od sociálnych priestorov iných sociálnych vrstiev.


Funkcie soci lneho rozvrstvenia spolo nosti6
Funkcie sociálneho rozvrstvenia spoločnosti

 • V rôznom sociálnom prostredí, ľudia používajú variabilný jazykový kód, ktorý ich odlišuje od iných sociálnych vrstiev. Charakter symbolického prejavu je často identifikačným znakom patričnosti jedinca do určitej sociálnej vrstvy.

 • O sociálnom postavení človeka hovoria okrem iného spotrebiteľské zvyky, spôsob obliekania, trávenie voľného času, členstvo v rôznych organizáciách

 • Termínom „očividná spotreba“ (conspiciousconsumption) sociológovia označujú „nakupovanie a používanie tovarov, kvôli vyjadreniu svojho sociálneho postavenia v spoločnosti.ad