NEŽIADUCE ÚČINKY LIEKOV - PowerPoint PPT Presentation

ne iaduce inky liekov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEŽIADUCE ÚČINKY LIEKOV PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEŽIADUCE ÚČINKY LIEKOV

play fullscreen
1 / 59
Download Presentation
NEŽIADUCE ÚČINKY LIEKOV
44 Views
nolan-coffey
Download Presentation

NEŽIADUCE ÚČINKY LIEKOV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NEŽIADUCE ÚČINKY LIEKOV Cvičenie č. 5 marec 2017

 2. Farmakoterapia • Podanie akejkoľvek cudzorodej látky = XENOBIOTIKA, vyvoláva okrem očakávaného terapeutického účinku, aj účinok neterapeutický • Môže vyvolať aj účinky nežiaduce, vedľajšie...

 3. PhilippusAureolusParacelsus 1493 - 1541 „JED OD LÉKU ODLIŠUJE POUZE PODÁVANÉ MNOŽSTVÍ, DÁVKA“

 4. Každá farmakoterapia je mierou akceptácie rizika, každý liek môže byť potenciálne rizikový • Miera rizika farmakoterapie nikdy nemá prevýšiť riziká, ktoré by súviseli s neliečením choroby!!! FARMAKOTERAPIA

 5. „TALIDOMID disaster“ • r. 1954 - OTC v Nemecku: bezpečné sedatívum, hypnotikum • r. 1960-1962 – na rannú nevoľnosť tehotných– „off-lable“ • marketing v 46 krajinách - Nemecko, Anglicko, Kanada... nikdy nie v ČSSR a v USA • spotrebovalo sa 100 000 kg tohto lieku • narodilo sa > 10 000 detí s fokoméliami, amélie, postinutie srdca, očí ... • 40% postihnutých detí zomrelo do 1 roku života • stále žije 2 - 3 000 ľudí s týmto postihnutím • fokomélia = nevyvinutie predlaktia a dlane, častejšie horné končatiny v dôsledku jeho antiangiogénneho účinku • z gr.: fóké – tuleň, melos – úd

 6. TALIDOMID - súčasnosť • Súčasnosť: nové indikácie – využívajú jeho imunomodulačné, antiangiogénne a protizápalové účinky: • mnohopočetný myelóm • kožný lupuserythematodus • kožná forma lepry • kopošiho sarkóm pri AIDS ... • V SR: ThalidomideCelgenev kombinácii s melfalánoma prednisonom ako liečba prvej línie pre pacientov s neliečeným mnohopočetným myelómom vo veku ≥ 65 r.alebo pac., pre ktorých nie je vhodná vysoko dávková chemoth.

 7. Talidomidová tragédia základ FARMAKOVIGILANCIE WHO vytvoril systém spontánneho monitorovania nežiaducich účinkov (Uppsala Monitoring Centre) + sprísnenie pravidiel Klinického skúšania liečiv

 8. Farmakovigilancia farmakobdelosť, dohľad nad liekmi liekové riziko WHO definícia: Veda o zhromažďovaní, monitorovaní, výskume a hodnotení údajov o účinkoch liekov, biologických produktov, fytofarmák a tradičných liekov pre identifikáciunových informácií o nežiaducich reakciách a prevenciu poškodenia pacientov

 9. Farmakovigilancia

 10. Farmakovigilancia farmakobdelosť, dohľad nad liekmi liekové rizikoZákon 362/2011 Z.z. Zahŕňa všetky aspekty postmarketingovéhovývoja: - monitorovanie bezpečnosti v klinickej praxi - identifikácia nových nebezpečenstiev - odhad rizika a prínosu - akcia a komunikácia CIEĽ: dokázať bezpečnosť liečiva - lieku

 11. Farmakovigilancia V rozhodovacom procese výberu lieku sa zohľadňuje účinnosť – bezpečnosť - cena

 12. Farmakovigilancia • v60-tych rokoch po talidomidovej WHO zaviedlo monitorovanie, zamerané na skorú detekciu NÚL • WHO vytvoril systém spontánneho monitorovania nežiaducich účinkov s centrom v Uppsale (bývalé ČSSR bolo jednou z 10 zakladajúcich krajín) • na Slovensku v 1972: Komisia pre nežiaduce účinky liečivpremenovaná na Komisiu pre bezpečnosť liečiv • v r. 1981 sa vytvorilo Národné centrum pre nežiaduce účinkypri ŠÚKL-e

 13. CIEĽ farmakovigilancie • spresnenie terapeutického rizika lieku • stanovenie pomeru benefit/riziko • poskytnutie spätnej informácie o NÚL zdravotníckej verejnosti • v r. 1993 sa zaviedlo tzv. intenzívne monitorovanie novoregistrovaných inovatívnych liekov,pri ktorom sú lekári vyzývaní, aby posielali hlásenia na konkrétne lieky • cca. 100 štátov sveta hlási NÚL do Uppsalla monitoring center

 14. VÝHODY farmakovigilanciepri celosvetovej spolupráci • Veľký počet liečených pacientov • Zachytenie možných rasových odchýlok • Zachytenie zriedkavých NÚL • Možnosť skorého upozornenia na nebezpečenstvo daného lieku kdekoľvek na svete

 15. Správna farmakovigilačná prax = Goodpharmacovigilancepractive - GVP • legislatívu v oblasti farmakovigilancieurčuje Nariadenie č. 726/2004 v znení Nariadenia č. 1235/2010

 16. Zodpovední za sledovanie bezpečnosti liekov

 17. Povedať či nepovedať?

 18. DEFINÍCIE pojmov • VEDĽAJŠÍ ÚČINOK (Sideeffect) Každý nezamýšľaný účinok liečiva, objavujúci sa pri dávkach normálne používaných u ľudí, ktorý súvisí s farmakologickými vlastnosťami lieku. antihypertenzívy účinok minoxidilu + hypertrichóza

 19. NEŽIADUCA UDALOSŤ (Adverseevent, adverseexperience) Každá nepriaznivá zdravotná udalosť, ktorá sa môže objaviť počas liečby, ale ktorá nemusí mať bezprostredne kauzálny vzťah s touto liečbou. pacient berie ATB a zlomí si nohu

 20. NEŽIADUCA REAKCIA, nežiaduci účinok • liekov = NÚL(Adversedrugreaction) • Reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nežiaduca, a ktorá sa vyskytuje po dávkach liekov normálne používaných u ľudí na profylaxiu, diagnostikovanie alebo liečbu choroby alebo na modifikáciu fyziologických funkcií (WHO definícia) • nepatria sem: intoxikácie, abúzy, omyly v terapii, th. zlyhania Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z.

 21. ZÁVAŽNÝ NEŽIADUCI ÚČINOK • (Seriousadversereaction) • Nežiaduca reakcia, ktorá spôsobuje smrť, ohrozuje život chorého, vyžaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo jej predĺženie, vyvoláva zdravotné postihnutie alebo pracovnú neschopnosť, invaliditu chorého alebo sa prejavuje vrodenou úchylkou alebo znetvorením Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z. v § 68 ods.2

 22. NEOČAKÁVANÝ NEŽIADUCI ÚČINOK (Unexpectedadversereaction) Nežiaduca reakcia, ktorej povaha alebo intenzita nie je v súlade s domácimi informáciami o lieku alebo registračným predpisom, alebo nie je očakávaná podľa charakteristiky lieku Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z. v § 68 ods.3

 23. SIGNÁL (Signal) Hlásená informácia o možnom kauzálnom vzťahu medzi nežiaducou udalosťou a liekom, pričom tento vzťah bol doteraz neznámy alebo nekompletne dokumentovaný Obyčajne viac ako 1 správa sa požaduje na vznik signálu

 24. Počet liekov 0-5 6-10 11-15 > 16 Výskyt NÚL 4% 10% 28% 54% Rizikové faktory NÚL Liek • neselektívne a nešpecifické • s úzkou terapeutickou šírkou • lipofilné Preskripcia • nesprávny výber lieku, liekovej kombinácie, dávky, aplikačnej cesty, dĺžky th. Pacient • polymorbidita • choroby eliminačných orgánov • vek, ženské pohlavie • farmakokinetická variabilita (etnikum, genetický polymorfizmus) • compliance

 25. Klasifikácia NÚL • Podľa mechanizmu vzniku • Podľa závažnosti • Podľa frekvencie

 26. I. NÚL podľa mechanizmu vzniku 1.     Typ A („augmented“) • tieto účinky sa očakávajú • možno ich predvídať na základe farmakodynamických vlastností lieku • závisia od dávky liekov, objavujú sa po vyšších dávkach • frekvencia výskytu je vysoká > ako 1% • mortalita je nízka • liečba spočíva v úprave dávky • príklad: kašeľ po ACEI, krvácanie z GIT-u po NSA, aspiríne, kortikoidoch ...

 27. 2. Typ B („bizard“) • idiosynkratickéreakcie • účinky vznikajú neočakávane • veľmi ťažko sa dajú predvídať • nezávisia od dávky • frekvencia výskytu je nízka< ako 0,1% • mortalita je vysoká • liečba spočíva v prerušení podávania lieku • príklad:hemolytická anémia po metyldope, hepatitída indukovaná isoniazidom, alergická reakcia po PNC ...

 28. Morbiliformný exantém po Ampoxicilíne Rush po Biseptole

 29. Urtikária Angioedém po PNC, sulfonamidoch

 30. 1 liek – rôzne typy NÚL

 31. 3. Typ C („continous“) • tento typ NÚL zvyšuje výskyt „spontánnych“ ochorení • vyskytujú sa zvyčajne po dlhom užívaní • často sú vážne a perzistujúce • mechanizmus vzniku je nejasný • sú neočakávané, nepredikovateľné • nedajú sa overiť experimentálne • príklad: orálne kontraceptíva a zvýšený výskyt tromboembólií, analgetická nefropatia

 32. 4. Typ D („delayed“) • oneskorené nežiaduce účinky ( roky resp. generácia) • nezávislé od dávky lieku • teratogenita • karcinogenita • mutagenita • príklad:ca. vagíny u dcér matiek liečených dietylstilbestrolom

 33. 5. Typ E („End ofuse“) • po skončení terapie (syndróm z vynechania) • rebound fenomén • klinické zhoršenie príznakov, opätovné vzplanutie choroby, alebo výskyt nových príznakov • príklad:beta blokátory, opioidy, kortikosteroidy, nitráty, statíny ...

 34. Typ F (Familial) Neočakávané reakcie môžu byť spôsobené interakciami s inými liekmi Typ G (Genotoxicity) Nežiaduce účinky tohto typu spôsobujú nezvratné genetické poškodenie (napríklad nežiaduce účinky spôsobené talitomidom) Typ H (Hypersensitivity) Vyžadujú si aktiváciu imunitného systému (napr. anafylaktický šok po užití penicilínu) Typ U (Unclassified) Nie je pochopený mechanizmus

 35. Opuch po inhibítoroch protónovej pumpy

 36. Najčastejšie lieky vyvolávajúce NÚL DIGOXÍN ANTIBIOTIKÁ, PNC DIURETIKÁ KÁLIUM ANALGETIKÁ NSA, KAS SEDATÍVA, PSYCHOFARMAKÁ INZULÍN GLUKOKORTIKOIDY WARFARÍN

 37. II. NÚL podľa intenzity • mierne (mild) –nevyžadujú prerušenie alebo zmenu terapie • stredne závažné (moderate) -vynútia si zmenu terapie, ale život pacienta neohrozujú • závažné (serious)-smrť hospitalizácia invalidizácia sťažené uplatnenie vývojová chyba

 38. III. NÚL podľa frekvencie výskytu • častý>1,0% (sedatívny úč. po prometazíne) • zriedkavý >0,1%(rabdomyolýza po statínoch) • vzácny > 0,01% (agranulocytóza po metamizole)

 39. Erytém po neznámom lieku

 40. STANOVENIE KAUZALITY Základné kategórie ABO • A. Vysoká pravdepodobnosť kauzality • existuje dostatok dôkazov • B.Nedostatočný dôkaz kauzality • nie je možné potvrdiť kauzalitu 0. Nie je možné zhodnotiť kauzalitu • chýbajú niektoré základné údaje

 41. STANOVENIE KAUZALITY (ktoré podmienky spĺňa hlásenie) • Látka podaná pred výskytom NÚL • Reakcia sa vyskytuje na mieste podania • Interval medzi podaním lieku a výskytom NÚL je kompatibilný s mechanizmom účinku • NÚL nastáva bezprostredne po podaní lieku • Pozitívne „dechallenge“ • Pozitívne „rechallenge“ (reakcia sa znovu objaví po opakovanom podaní lieku. Tento dôkaz patrí medzi najsilnejšie dôkazy kauzality, ale má malú možnosť uplatnenia, pretože pacient by mohol byť vystavený veľkému riziku) • Je známe, že po danej skupine liekov vznikajú také NÚL • Pôvod reakcie sa dá vysvetliť mechanizmom účinku

 42. AKCIA PRI POTVRDENÍ KAUZALÍT •          varovanie •          metodické usmernenie •          vymedzenie indikácií • sprísnenie kontraindikácií •          zmenené dávkovanie       • vyradiť šaržu z obehu, ak je príčinou zlá kvalita • deregistrácia daného lieku

 43. trieda naliehavosti:Ide o nedostatky, ktoré ohrozujú život pacienta, môžu spôsobiť jeho smrť, alebo môžu vážne nezvratne poškodiť zdravie, vykonať ihneď II. trieda naliehavosti:Ide o chyby, ktoré môžu dočasne alebo vratne zhoršiť ochorenie alebo liečbu, ale nie sú v triede 1., vykonať do 48 hodín III. trieda naliehavosti:Ide o nedostatky, ktoré nie sú významné z hľadiska poškodenia zdravia pacienta, ale stiahnutie by sa malo začať pre ostatné príčiny, ktoré nie sú uvedené v triede I. a II., vykonať do 5 dní

 44. ZDROJE ÚDAJOV O NÚL I. p a s í v n e monitorovanie - spontánne hlásenia - záchytnosť 1% - nezodpovedá skutočnosti - Hlásenia podozrení na NÚL je možné oznamovať • viacerými spôsobmi:* poštou* na tlačive ŠEVT * na tlačive zverejnenom na webovej stránke ŠÚKL (od 2015)* telefonicky na čísle 02 / 50 70 12 06* faxom na číslo 02 / 50 70 12 37 * e-mailom na adresu: neziaduce.ucinky@sukl.sk - sú to hlásenia v postregistračnej fáze dané ZÁKONOM!!! - výhody: - nízke náklady - záchyt veľkej populačnej vzorky