Download
cena po nohospod rskej p dy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cena poľnohospodárskej pôdy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cena poľnohospodárskej pôdy

Cena poľnohospodárskej pôdy

268 Views Download Presentation
Download Presentation

Cena poľnohospodárskej pôdy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cena poľnohospodárskej pôdy Anna Bandlerová Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 2. Prednáška z Agrárneho práva EU Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 3. Rozloha SR • Celková rozloha: 4 903 471 ha • Poľnohospodárska pôda:2 439 408 ha 49,9%z celkovej plochy • Lesy 1 996 400 ha 40,8% z celkovej plochyOstatná pôda 150 6 00 ha 9,6% z celkovej plochy Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 4. Vlastníctvo k poľnohospodárskej pôde • cca 81 % pôda v súkromnom vlastníctve (FO,PO) • cca 5,32 % štátna pôda • cca 13,58%-pôda neznámych vlastníkov • Zdroj : Výročná správa SPF 2011 Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 5. Na Slovensku podobne ako aj v iných krajinách EU patrí prevažná časť poľnohospodárskej pôdy do súkromného vlastníctva, • väčšina vlastníkov svoju pôdu neobhospodaruje sama, ale ju prenajíma iným subjektom hospodáriacim na pôde Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 6. Cena poľnohospodárskej pôdy sa stanovuje podľa účelu: • na kúpu a predaj, • na určenie výšky nájomného, • na zistenie vymeriavacieho základu dane, • na účely zabezpečenia hypotekárnych úverov, • na účely stanovenia súdnych poplatkov alebo provízií realitných kancelárií za sprostredkovateľské služby pri manipulácii s nehnuteľnosťami • pre potreby pozemkových úprav • na stanovenie ceny pôdy na účely vyvlastnenia. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 7. Teda stanovenie ceny -hodnoty nehnuteľností v Slovenskej republike bolo a naďalej je podmienené účelom, na ktorý sa má vykonať. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 8. Hodnota poľn.pôdy Trhová cena Úradná cena Zák.č.582/2004 Z. z v znení zmien Vyhláška č. 38/2005 Z.z. Vyhl. č. 492/2004 Z.z. Podľa toho, na aký účel sa pôda využíva Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 9. Úradná cena p.p. • Úradná cena sa stanovuje v závislosti od účelu,pre ktorý sa použije nasledovnými právnymi predpismi : • zákon č. 582/2004 Z. z.v znení zmien ( z.č.465/2008 Zz.) • vyhláška MP SR č. 38/2005 Z. z. • vyhláška č. 492/2004 Z. z. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 10. Hodnota p.p. na Slovensku je cca 99 miliard Sk Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 11. 1.Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady v znení zákona č.465/2008 z.z. Používa sa : -pre účely platenia daní Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 12. Podľa prílohy k tomuto právnemu predpisu (465/2008 Z.z) je priemerná hodnota ornej pôdy na Slovensku cca 53 centov za meterštvorcový • Je možné nájsť hodnotu p.p.podľa prílohy aj na web stránke • http://agrofarmy.sk/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 13. Príklady hodnoty ornej pôdy: • hodnota ornej pôdy napr. v obci Báč v okrese Dunajská Streda je : 1euro a 15 centov za m2, v okrese Nové Zámky v obci Dvory nad Žitavou je 80 centov za m2, v obci Preseľany v okrese Topoľčany je 70 centov za m2 v obci Mojmírovce v okrese Nitra 78 centov za m2 Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 14. Výpočetdaní z pozemkov • -je upravený v zákone č.582/2004 Z.z.vznenízmien • -Týmtozákonomsaustanovujúmiestnedane a miestnypoplatokzakomunálneodpady a drobnéstavebnéodpady. • - Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 15. Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú: • a) daň z nehnuteľností, • b) daň za psa, • c) daň za užívanie verejného priestranstva, • d) daň za ubytovanie, • e) daň za predajné automaty, • f) daň za nevýherné hracie prístroje, • g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, • h) daň za jadrové zariadenie. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 16. Daň z nehnuteľnosti • a) daň z pozemkov, • b) daň zo stavieb, • c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 17. Daň z pozemkov • Daňovníkomdane z pozemkov, je (ak nie je uvedenéiné) • a) vlastníkpozemku, • b) správcapozemkuvovlastníctveštátu, 2) správcapozemkuvovlastníctveobce • 3) alebosprávcapozemkuvovlastníctvevyššiehoúzemnéhocelkuzapísaný v katastrinehnuteľností Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 18. Základom dane z pozemkov • pre pozemkydruhuorná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porastyje hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 19. Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 % z hodnoty pôdy. • Ročnú sadzbu dane z pozemkov môže správca dane všeobecne záväzným nariadenímúzemí znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 20. Ročná sadzba dane z pozemkov • Je teda závislá od toho, ako sa určí všeobecne záväzným nariadením príslušnej obce a pohybuje sa cca 0,40 % (napr. Mojmírovce okr.Nitra ), 0,35% (Košice) 0,65 % Sablahov,0,30% Lednické Rovné, Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 21. 2.Vyhláška 38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov • Používa sa :- na stanovenie hodnoty pre účely pozemkových úprav- pre výpočet výšky nájmu z užívania poľnohospodárskej pôdy (min. nájom 1% z hodnoty pôdy,SPF 1,5%)- pre výpočet poplatku za drobenie pôdy- pre účel platenia odvodov za trvalé, alebo dočasné odňatie poľ. pôdy Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 22. Táto vyhláška pri stanovovaní hodnoty pôdy vychádza z kvality a bonity pôdy stanovenej podľa bonitných pôdno – ekologických jednotiek (BPEJ) a nezohľadňuje súčasnú trhovú cenu pôdy, Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 23. Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (BPEJ) • je ustanovená zákonom, ako klasifikačný a identifikačný údajvyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálupoľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti. • Poľnohospodárska pôda je rozdelená do deviatich skupín bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek . Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 24. Týmto jednotkám odpovedajú aj normatívne údaje o produkcii poľnohospodárskych plodín, ktoré sa môžu v daných prírodných podmienkach a pri obvyklej agrotechnike pestovať, ako aj normatívne údaje o nákladoch, čo slúži pre výpočet ceny pôdy. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 25. Pretože bonitácia je vytvorená na základe pomerne podrobného pôdoznaleckého prieskumu a kategórií sklonu svahov, bonita - cena parcely sa vypočítava ako vážený priemer z plôch jednotlivých BPEJ, ktoré sa nachádzajú na určitej parcele. Podobne sa vypočítava aj cena pôdy za celé územie užívateľa, alebo za katastrálne územie. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 26. Každá BPEJ predstavuje skutočnú časť pôdneho krytu, ktorá má rovnaké klimatické a pôdne vlastnosti a rovnaký sklon svahov. • Odborným obsahom máp, na ktorých sú tieto jednotky zobrazené, sú ohraničené areály jednotlivých BPEJ s vyznačením ich kódu. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 27. Každá BPEJ je určená a jej pôdno-klimatické vlastnosti sú vyjadrené kombináciou kódov jednotlivých vlastností na stabilných pozíciách 7 miestneho kódu: Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 28. Štruktúra kódu BPEJ Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 29. Osobitná ochrana je ustanovená zákonom pre najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy, zaradené podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) do 1. až 4. skupiny. • Táto osobitná ochrana je ustanovená formou obmedzenia nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a nie zákazom ich nepoľnohospodárskeho použitia. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 30. Prílohu k vyhláške č.38/2005 z.z. tvorí tabuľka s hodnotou pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu. • Sadzba poľnohospodárskej pôdy v euro za meter štvorcový sa pohybuje v závislosti od zaradenia do bonitovanej pôdno - ekologickej jednotky (BPEJ ) v rozmedzí cca od 2 centov -do 40 centov za meter štvorcový. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 31. hodnota pôdy podľa tejto vyhlášky je oveľa nižšia, ako hodnota pôdy podľa zákona č.582/2004 v znení zmien Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 32. Podľa zákona č.504/2003 Zz. V znení zmien: Na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu a tým je : vyhláška č.38/2005 z.z Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 33. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva: ,,dotknutý štát by mal odstrániť všetky tie prekážky, ktoré bránia tomu , aby sa nájom pôdy mohol realizovať za podmienok, ktoré berú do úvahy skutočnú cenu pôdy a súčasné trhové podmienky v dotknutej lokalite.“ Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 34. Inými slovami :bolo by potrebné vziať do úvahy skutočnú trhovú cenu pôdy v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy, nakoľko v hodnote pôdy podľa BPEJ nie je možné zohľadniť budúce faktory vplyvu na zmenu trhovej ceny (napr. priemyselná výstavba, budovanie diaľnic a pod. sú faktory, ktoré majú výrazný dopad na trhovú cenu a nemožno ich predvídať na niekoľko desaťročí dopredu). Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 35. Týmto cenovým predpisom -vyhláška MP SR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich sa bude riadiť aj výpočet poplatku za drobenie pôdy podľa zákona č. 180/1995 Z.z. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 36. Ak má vzniknúť pozemok menší ako • 20 000 m2 ale väčší ako 10 000m2 pri lesnej pôde a • 5 000 m2 pri poľ. pôde – odvod je 10% z hodnoty pôdy podľa tohto cenového predpisu • Ak má vzniknúť lesný pozemok s výmerou od 5 000 – 10 000m2 alebo poľ. pozemok od 2 000m2 – 5 000m2 – odvod je 20% z hodnoty pôdy podľa tohto cenového predpisu Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 37. 3.Vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Používa sa: V iných prípadoch, napr.: - ak kupujúcim je štátna organizácia resp. Slovenský pozemkový fond sa pre stanovenie hodnoty využíva znalecký posudok vyhotovený podľa vyhlášky č.492/2004 Z.z. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 38. -ak súdy rozhodujú v súdnych sporoch, ktorých predmetom je poľnohospodárska alebo lesná pôda – najmä v otázkach týkajúcich sa výšky pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi, je potrebný znalecký posudok, - Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 39. Pre účely ochrany poľnohospodárskej pôdy sa uplatňuje zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 40. Trhové ceny p.p. • Základnými prvkami trhovej ceny poľnohospodárskej pozemkov sú ponuka a dopyt Cena je ovplyvnená :kvalitou pozemkov (BPEJ), druhom pozemku (orná pôda, trvalé trávne porasty, atď.), prístup a tvar pozemkov a vo veľkej miere ovplyvňujú cenu aj podmienky nájomnej zmluvy so súčasným užívateľom. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 41. Kúpna cena predávanej pôdy sa tvorí predovšetkým na voľnom trhu, odvíjajúc sa od ponuky a dopytu. • Trhové ceny poľnohospodárskej pôdy bez rozlíšenia účelu ich ďalšieho využitia sú vyššie najmä v poľnohospodársky produkčných okresoch a okresoch s rozvinutým turistickým ruchom. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 42. Neexistencia cenových máp trhových cien poľnohospodárskej pôdy spôsobuje, že ceny sa utvárajú predovšetkým podľa jej lokácie v produkčnej oblasti, predpokladanej výnosovosti poľnohospodárskej pôdy, veľkosti predávanej parcely a existencie samostatného vlastníctva alebo spoluvlastníctva. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 43. Výška ceny poľnohospodárskej pôdy nesmie byť v rozpore so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 44. Faktory, ovplyvňujúce trhové ceny poľnohospodárskej pôdy • dopyt a ponuka v mieste polohy pozemkov, • makropoloha pozemkov (poloha okresov v rámci republiky), • mikropoloha pozemkov, t.j. poloha pozemkov v rámci okresu, • prístup k pozemku, infraštruktúra, produkčná schopnosť – bonita pôdy Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 45. Rok 2011 • Priemerná trhová cena poľnohospodárskych pozemkov s predpokladom ich ďalšieho poľnohospodárskeho využitia (s výmerou nad 1 ha) podľa druhu pozemku dosiahla v roku 2011 : • v Dunajskej Strede 2,34 EUR za meter štvorcový,(orná pôda 2,44) • Nitra 1,36 eur (1,31 orná pôda ) • Michalovce 1,04Eur m2 (1,75 eur orná pôda ) • Rimavská Sobota 0,23 eur ( 0,20 orná pôda) • Svidník 0,27 eur ( zdroj VUEPP,2012) Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 46. Porovnanie priemerných trhových a úradných cien poľnohospodárskej pôdy v roku 2011 • bez rozlíšenia účelu jej ďalšieho využitia bolo zistené, že táto cena sumárne za všetky sledované okresy bola 6,8-krát vyššia ako úradná cena ornej pôdy. • Najmenšie rozdiely medzi priemernou trhovou a priemernou úradnou cenou ornej pôdy boli v okresoch Svidník, kde trhová cena OP bola oproti úradnej cene vyššia 3-krát, v Topoľčanoch bola trhová cena vyššia 2,3-krát a v Rimavskej Sobote len 1,7-krát vyššia. Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 47. Porovnanie trhovej ceny pozemkov s OP vo veľkostnej kategórii do 1 ha a nad 1 ha s úradnou cenou OP vo vybraných okresoch SR v roku 2011(Zdroj VUEPP 2011) Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 48. Porovnanie trhovej ceny pozemkov s TTP veľkostnej kategórie nad 1 ha s úradnou cenou TTP vo vybraných okresoch SR v roku 2011 Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 49. Zdroje na nákup poľnohospodárskej pôdy v sledovanom súbore okresov v SR Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

 50. Podiel slovenských a zahraničných subjektov na transakciách s pôdou vo vybraných okresoch SR v roku 2011 Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy