1 / 11

a jeho činnosť v r. 2011

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SEVER. a jeho činnosť v r. 2011. Všetky projekty boli realizované ZC a dobrovoľníkmi CVČ BT, ktoré vzniklo ako iniciatíva OZ Sever. Zaregistrovanie OZ Sever do zoznamu prijímateľov 2 % z dane. PROJEKTY. Podané projekty. Schválené projekty.

flann
Download Presentation

a jeho činnosť v r. 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OBČIANSKE ZDRUŽENIE SEVER a jeho činnosť v r. 2011

 2. Všetky projekty boli realizované ZC a dobrovoľníkmi CVČ BT, ktoré vzniklo ako iniciatíva OZ Sever. Zaregistrovanie OZ Sever do zoznamu prijímateľov 2 % z dane.

 3. PROJEKTY • Podané projekty • Schválené projekty • Divadelné predstavenie Brat Slnko, Sestra Luna • Farský ples • Pobytový tábor ICHTYS • Severania v Taliansku • Víkend pre dobrovoľníkov • Víkend pre rodiny s deťmi • Divadelné predstavenie Brat Slnko, Sestra Luna • Farský ples • Pobytový tábor ICHTYS • Severania v Taliansku • Víkend pre dobrovoľníkov • Víkend pre rodiny s deťmi

 4. Divadelné predstavenie BRAT SLNKO, SESTRA LUNA • Termín: 15. 02. 2011 • Lokalita: Dom odborov v Žiline • Príspevok z OZ Sever: 140 € Divadelné predstavenie  o živote sv. Františka z Assisi a sv. Kláry. Išlo o muzikál naštudovaný ochotníkmi.

 5. Farský ples • Termín: 05. 03. 2011 • Počet účastníkov: 109 • Lokalita: KKD vo Vrútkach • Príspevok z OZ Sever: 140 € Malé deti predviedli ako sa profesionálne tancuje. Po večeri začala tanečná zábava, popretkávaná  zábavným programom, ktorý si pripravili aj uvádzali mládežníci. O polnoci sa uskutočnilo losovanie tomboly.

 6. Pobytový tábor ICHTYS • Termín: 18. – 23. 7. 2011 • Počet účastníkov: 37 detí (7 – 14 r.) • Lokalita: hotel SeverkaKysuce • Príspevok z OZ: 1102, 50 € Názov tábora bol ICHTYS- Ježiš Kristus Boží Syn a Spasiteľ. V tomto duchu sa niesol program tábora, ktorý bol poprepletaný rôznymi súťažami, športovými hrami, tvorivými dielňami a inými zaujímavými aktivitami.

 7. Severania v Taliansku • Termín: 04. – 10. 09. 2011 • Počet účastníkov: 6 dobrovoľníkov • Lokalita: Bressanone, Merano, Padova • Príspevok z OZ: 500 € Dva dni duchovnej obnovy v seminári vBressanone, návšteva pamiatok v Padove, turistika v Merane a 1 deň pri mori.

 8. Víkend pre dobrovoľníkov • Termín: 23. – 25. 09. 2011 • Počet účastníkov: 15 • Lokalita: Ždiar • Príspevok z OZ: 240 € Pobyt bol zameraný na duchovnú formáciu,  telesné zrekreovanie a nadviazanie nových priateľstiev  mladých.

 9. Víkend pre rodiny s deťmi • Termín: 18. – 20. 11. 2011 • Počet účastníkov:5 manžel. párov, 9 detí • Lokalita: Ždiar • Príspevok z OZ: 200 € Duchovnú obnovu viedol Mons. Jozef Šelinga.

 10. Plán aktivít na r. 2012 • Farský ples • MDD • Letné tábory (výletový, denný, pobytový) • Farfest • Koncert skupiny eSPé • Víkend pre dobrovoľníkov

 11. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

More Related