Nov standardy gaec
Download
1 / 15

Nové standardy GAEC - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Nové standardy GAEC. Současné znění standardů GAEC. 1. Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nové standardy GAEC' - nibal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sou asn zn n standard gaec
Současné znění standardů GAEC

1. Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice.

2. Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů.

3. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis.

4. Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda.

5. Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech.


Pro se gaec m n
Proč se GAEC mění

 • Náplň současných GAEC již neodpovídá požadavkům nařízení Rady EC 73/2009 (nahrazuje ES 1782/2003), které stanovuje některé standardy jako povinné.

  NR 73/2009

  čl. 6, příloha III. – povinné a nepovinné standardy

 • Výsledky auditu EK, který se konal 9.- 13. 7 2008, označují současné nastavení GAEC za nedostatečné.Povinn standardy gaec
Povinné standardy GAEC

Eroze půdy :

 • Minimální pokryv půdy

 • Minimální úroveň obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky

  Organické složky půdy

  Struktura půdy

  Minimální úroveň péče :

 • Zachování krajinných prvků

 • Zabránění šíření nežádoucí vegetace na zemědělskou půdu

 • Ochrana stálých pastvin

  Ochrana vody a hospodaření s ní :

 • Schválení postupů pro využívání vody k zavlažování

 • Zřízení ochranný pásem podél vodních toků


Gaec 1 minim ln pokryv p dy
GAEC 1 – minimální pokryv půdy

 • strniště sklizené plodiny je ponecháno na půdním bloku, případně dílu minimálně do 15. února kalendářního roku, v němž má být podpora poskytnuta, jestliže to není v rozporu s bodem 2, nebo

 • půda zůstane zorána, případně podmítnuta za účelem zasakování vody minimálně do 15. února kalendářního roku, v němž má být podpora poskytnuta, jestliže operace není v rozporu s bodem 2.

S účinností od 16. února 2010 žadatel na půdním bloku, případně jeho dílu s druhem zemědělské kultury orná půda jehož průměrná sklonitost přesahuje 7° zabezpečí, po sklizni plodiny v roce předcházejícím roku ve kterém má být poskytnuta podpora, založení porostu následné plodiny, anebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření:


Gaec 2 minim ln rove obhospoda ov n p dy
GAEC 2 – Minimální úroveň obhospodařování půdy

Žadatel na výměře půdního bloku, případně jeho dílu označené v evidenci půdy jako

 • silně erozně ohrožená, nebude pěstovat kukuřici, brambory, řepu, bob setý, soju a slunečnici. Porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin.

  Od roku 2011

 • mírně erozně ohrožená, bude zakládat porosty kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, soji a slunečnice pouze s využitím půdoochranných technologií, zejména setí a sázení do mulče, nebo bezorebné setí.


Gaec 3 organick slo ky p dy
GAEC 3 – Organické složky půdy

Žadatel na minimálně 20% jím užívané výměry půdních bloků, případně jejich dílů s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, bude každoročně:

 • aplikovat tuhá statková hnojiva v minimální dávce 25 tun na hektar, s výjimkou separátu prasečí kejdy, přičemž minimální dávka se nevztahuje na rostlinné zbytky dle příslušného právního předpisu, anebo

 • aplikovat organická hnojiva a to v minimální dávce 25 tun na hektar, anebo

 • zajistí, že toto procento výměry, případně jeho odpovídající část, bude pokryto v termínu minimálně od 31.5. do 31.7. příslušného kalendářního roku porostem jedné z následujících plodin, případně jejich směsí: vojtěška setá, jetel nachový (inkarnát), jetel podzemní, jetel zvrácený (perský), jetel plazivý, jetel luční, štírovník růžkatý, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bobpolní, lupina modrá. , §7 vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998Sb .o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění


Gaec 4 organick slo ky p dy
GAEC 4 – Organické složky půdy

 • Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu, pálit bylinné zbytky.


Gaec 5 ochrana struktury p dy
GAEC 5 – ochrana struktury půdy

 • Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu provádět agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená, anebo přesycená vodou.


Gaec 6 zachov n krajinn ch prvk
GAEC 6 – zachování krajinných prvků

 • Žadatel zajistí, že krajinné prvky a druh zemědělské kultury rybník, nebudou rušeny, případně poškozovány.


Gaec 7 zabr n n en ne douc vegetace na zp
GAEC 7 – Zabránění šíření nežádoucí vegetace na ZP

 • Žadatel zabezpečí, že se na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu nevyskytují rostliny netýkavka žlaznatá a žádný z druhů rodu křídlatka. Zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.


Gaec 8 ochrana st l ch pastvin
GAEC 8 – Ochrana stálých pastvin ZP

 • Žadatel nezmění na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda.


Gaec 9 voda k zavla ov n
GAEC 9 – Voda k zavlažování ZP

 • Žadatel, který využívá zavlažování a je zároveň vlastník nebo provozovatel zavlažovací soustavy, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s platnou právní úpravou*.

  • * (§ 8 odst. 1 písm. vodního zákona)


Gaec 10 ochrann p sma pod l vodn ch tok
GAEC 10 - Ochranná pásma podél vodních toků ZP

 • S účinností od 1. ledna 2012 žadatel, na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, sousedícím s útvarem povrchových vod, zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.


ad