1 / 13

AKSONI ry – neurologiset vaikeudet – – kaikki me olemme erilaisia –

AKSONI ry – neurologiset vaikeudet – – kaikki me olemme erilaisia –. Aksoni ry – toiminnan esittely. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on toimia autismin kirjon, ADHD- tai dysfasiapiirteitä omaavien henkilöiden sekä heidän läheistensä tukena ja yhdyssiteenä.

nemo
Download Presentation

AKSONI ry – neurologiset vaikeudet – – kaikki me olemme erilaisia –

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. AKSONI ry – neurologiset vaikeudet – – kaikki me olemme erilaisia –

 2. Aksoni ry – toiminnan esittely • Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on toimia autismin kirjon, ADHD- tai dysfasiapiirteitä omaavien henkilöiden sekä heidän läheistensä tukena ja yhdyssiteenä. • Lisäksi tavoitteena on edistää jäsenistönsä kuntoutusta ja edunvalvontaa sekä toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana • Pyrkii vaikuttamaan, tiedottamaan, kuntouttamaan

 3. Aksoni ry – toiminnan esittely • 150 jäsenperhettä (ammattilaisia, vertaisia, lapsiperheitä) • Perustettu 2009 • Toimii yhteistyössä mm. Honkalampisäätiön, Savon vammaisasuntosäätiön kanssa • Käytännön toimintamuotoina vertaisryhmät, aktiviteetit, projektit • Joensuun tukitoimet mallina uusille alueille

 4. Aksoni ry – jäseneksi • Jäseneksi: http://www.aksoni.suntuubi.com/ • Jäsenmaksu 20 € • Liiton lehti johon haluaa kuulua: ADHD-liitto, Autismi- ja aspergerliitto tai Aivoliitto

 5. Diagnoosiryhmät ICD-10 tautiluokitus: Tietoa antaa ensisijaisesti Aksoni ry: • ADHD ja ADD F90 (Hyperkineettiset häiriöt) • Autismi ja asperger F84 (Laaja-alaiset kehityshäiriöt) • Dysfasia F80 (Puheen ja kielen kehityksen häiriöt) Tietoa antaa ensisijaisesti JOSE ry: • Oppimis- ja lukivaikeus F81 (Oppimiskyvyn häiriöt)

 6. ADHD ja ADD • ADHD eli tarkkavaisuushäiriö on neurologisen kehityksen erityisvaikeus • Keskeisimmät oireet: tarkkaamattomuus, yli-impulsiivisuus ja/tai vilkkaus. Oireet ilmenevät eri tavoilla. • Lisäksi mahdollisesti hahmottamisen ja motoriikan vaikeudet, oppimisen vaikeudet, käyttäytymisen ja tunne-elämän pulmat • Lievimmillään pirteys ja toimeliaisuus – pitkä CV, monessa mukana… • Ylikierroksilla: ei pysty keskittymään, vaikeuksia työelämässä, sosiaaliset ongelmat, impulsiivisuus…

 7. ADHD ja ADD • Toinen muoto ADD ilman ylivilkkautta ja levottomuutta • vaikeampi havaita kuin ADHD • ajatuksen harhailu • omiin maailmoihin vetäytyminen • mahdollinen jumiutuminen.

 8. Dysfasia • Puheen ja kielenkehityksen eritysvaikeus • Ongelmat – puheen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen vaikeudet • kielen ja puheen kehitys voi viivästyä tai olla poikkeavaa • sanaston, lauseiden, käsitteiden oppiminen on hidasta • vaikeus käyttää puhetta luontevasti keskusteluissa • vaikeudet lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa • puheen ja keskustelun ymmärtäminen, vaikeus keskittyä kuuntelemaan erityisesti hälyisissä ympäristöissä… • tulevat esille etenkin uusissa tilanteissa ja uudessa seurassa.

 9. Autismin kirjo ja asperger • Kumpikin neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö • autismi, kuten myös voimakas ADHD ja dysfasia helposti huomattavissa • ”omissa maailmoissaan” • sosiaalisen kehityksen puutteet • kommunikoinnin vaikeudet • haastava käyttäytyminen • aistitoimintojen poikkeavuudet (tyypillisesti yliherkkyydet). • oireet vaihtelevat. • masennus yms. toissijaiset oireet vääristävät taudinkuvaa

 10. Asperger • Autismin lievempi muoto • samoja oireita kuin autismissa, mutta ei-niin-näkyvinä • kapeat mielenkiinnon kohteet • ”juuttuminen” asioihin • vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan • kehonkielen sokeus • järjestelmällisyys ja järjestys • ulkopuolisen silmin tietynlainen tunnekylmyys – mutta asperger ihmisillä on tunteet • Hans Asperger 1944: autistinen skitsofrenia. • Steven Speilberg, Miina Äkkijyrkkä, Juice Leskinen, Markku Pölönen. Ehkä Einstein, Darwin, Mozart, useat taitelijat.

 11. Haasteet ja rajoitteet – toissijaisetoireet– mikä minua vaivaa, mikä kaveriani vaivaa, mikä lastani vaivaa? – • Selvittämätön olotila ja epätietoisuus = lievät oireet • Kynnys hakeutua hoitoon • Kommunikoinnin haasteet • Leimautumisen pelko, masennus, syrjäytyminen, paniikkihäiriö, harhat, eristyneisyys, harhailevat ajatukset, fyysinen oireilu… alkoholismi. • Mutta: Myös erityiskyvyt- ja lahjakkuudet! • Jokainen oma persoonansa, oireet vaihtelevat

 12. Mistä apua haasteisiin? • Oman itsen ymmärrys • Suvaitsevaisuus, hyväksyminen, välittäminen • Kannustaminen • Apuvälineet • Vertaistukiryhmät • Ajatus mahdollisuudesta toipua • Ennaltaehkäisy ennen kuin toissijaiset oireet ovat hallitsevia

 13. Kysymyksiä oireyhtymistä? • Tietoa, kirjallisuutta, tutkimuksia löytyy Aksoni ry:n kotisivuilta • Kysymyksiä ja yhteydenotot myös puheenjohtaja Anne-Maarit Palviainen annemaarit.palviainen@gmail.com, 050 306 8261 • Ota yhteys paikalliseen yhdistykseen http://www.aksoni.suntuubi.com/

More Related