1 / 7

Hahmottamisen vaikeudet

Hahmottamisen vaikeudet. Pirkko, Saara ja Katri. Motoriset ongelmat .

matthew
Download Presentation

Hahmottamisen vaikeudet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hahmottamisen vaikeudet Pirkko, Saara ja Katri

  2. Motoriset ongelmat • Ongelmana yksittäinen liike tai liikkeiden hahmottaminen Kehityksellisessä koordinaatiohäiriössä (developmen~ talcoordinationdisorder eli DCD) ongelmat liittyvät ensisijaisesti samanaikaisten tai peräkkäisten liikkeiden tuottamiseen • Kun ongelma on toimeenpanovaiheessa, lapsi osaa hahmottaa ja suunnitella liikkeen, mutta ei onnistu sen toteuttamisessa ja havaitsee sen itse • Hahmottamisen vaikeuksilla yhteys oppimisenhäiriöihin ja tarkkaavaisuuden häiriöihin

  3. Matematiikan oppimisvaikeuksien takana voi olla • Hahmottamisen vaikeuksia, jolloin laskumerkkien ja numeroiden havaitseminen on vaikeaa, murtolukuja on vaikea hahmottaa, kuten myös tila- ja mittasuhteita. • Työmuistin heikkoutta, jolloin päässälaskujen muistissa pitäminen ja laskeminen tuottaa vaikeuksia. • Luetun ymmärtämisen vaikeus, jolloin sanalliset tehtävät ovat työläitä.  Ei hahmota mitä sanallisissa tehtävissä pitää tehdä

  4. Numeroita puuttuu tai ne vaihtavat paikkaansa • Peruslaskutoimitusten vaikeudet (esim. kerto- ja jakolasku) • Laskutoimitusten järjestyksen ongelmat (yhteen- ja vähennyslaskuissa lukujen oikea järjestys saattaa vaihtua)

  5. Äidinkieli • Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on vaikeaa • Ei hahmota eri äänteitä ja kirjoitusasuja • Esimerkiksi auto sana saatetaan lukea atuo ja • ja kukka ja kuka sanan kirjoitusasu menee sekaisin

  6. Tukeminen • Ensimmäiseksi tunnistaa omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Miettiessä ja listatessa niitä asioita, missä on hyvä ja missä on vielä kehittämisen varaa, opiskelijalle tulevat selväksi mihin suuntaan hän voi oppimistaan ohjata ja miten heikkouksiaan kompensoida. Tämä on hyvä myös oppilaan itsetunnolle • Omien vahvuuksien perusteella voidaan miettiä itselle tehokkaita oppimismenetelmiä. Opettaja voi osaltaan auttaa opiskelijaa kytkemällä käytännön teoriaan, jolloin laskutoimituksen tärkeys ja tarkoitus tulee näkyväksi. • Myös toistetulla vahvistamisella ja asioiden, eli laskutoimituksen pilkkomisella pienemmiksi ja helpommin käsiteltäviksi palasiksi, helpotetaan käsiteltävän tiedon määrää.

  7. testejä • http://www.teknolelu.fi/tiede/kumpi-aivopuolisko-hallitsee-sinua/ • http://tiedostamaton.net/images/oldyoung3.gif

More Related