1 / 16

PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE. KoREMA. Automatizacija u prometu 2013. 21. studenoga 2013. OSNOVNI PODACI. Površina 4.152 km². Broj stanovnika 305.032 ili 7,1% Republike Hrvatske. Prosječna gustoća naseljenosti 80 stanovnika/km² (najviše 674 u Osijeku).

nelson
Download Presentation

PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE KoREMA Automatizacija u prometu 2013 21. studenoga 2013.

 2. OSNOVNI PODACI Površina 4.152 km² Broj stanovnika 305.032 ili 7,1% Republike Hrvatske Prosječna gustoća naseljenosti 80 stanovnika/km² (najviše 674 u Osijeku) Područje Županije premreženo je sa 1634,68 km cesta i 244 km željeznice Putnički i teretni aerodromi Osijek i Klisa imaju područje dosega do potencijalnih 1,5 – 2,0 milijuna ljudi Rijeke Dunav i Drava povezuju našu Županiju s Europskom riječnom prometnom mrežom

 3. GLAVNI PRIRODNI PROMETNI PRAVCI ISTOČNE HRVATSKE Prometni i geostrateški položaj Osječko-baranjske županije određuju Podravski i Podunavski koridor koji prolaze njezinim područjem Posavski koridor tangira Županiju i od velikog je značaja za njezine prometne tokove Razvoj Podunavskog koridora i istočnog urbanog područja je Strategijom prostornog uređenja Hrvatske ocijenjen kao osobito značajan za uravnoteženi razvoj Hrvatske • Longitudinalni: • 1 – Posavski • 2 – Podravski • Meridijalni ili transverzalni: • 3 – Virovitičko-okučanski • 4 – Miholjačko-brodski • 5 – Osječko-đakovački • 6 – Osječko-županjski • Po prostornoj orijentaciji kombinirani: • 7 – Podunavski pravac

 4. 15 državnih cesta ukupne dužine 498,062 km 86 županijskih cesta ukupne dužine 650,82 km 98 lokalnih cesta ukupne dužine 485,80 km PROMETNA POVEZANOST UNUTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE CESTOVNI PROMET Na području Osječko-baranjske županije proteže se u cijelosti ili djelomično: Na navedenim prometnicama ima oko 180 većih objekata (podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i propusti) Uz to postoji i oko 1.400 km ostalih, odnosno nerazvrstanih cesta

 5. 90,491 km pruge od značaja za međunarodni promet, 104,363 km pruge od značaja za regionalni promet i 48,972 km pruge od značaja za lokalni promet. PROMETNA POVEZANOST UNUTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ŽELJEZNIČKI PROMET Na području Osječko-baranjske županije ukupno je 243,826 km pruga, od čega je: Na području Osječko-baranjske županije, koje pokriva Regionalna jedinica Organizacije i regulacije prometa Istok ima 57 službenih mjesta, od toga 23 kolodvora, 32 stajališta (od kojih je osam u funkciji prigradskog prometa) i dva otpremništva/stajališta.

 6. PROMETNA POVEZANOST UNUTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE RIJEČNI PROMET (1/2) Za riječni promet u Osječko-baranjskoj županiji bitne su rijeke Drava i Dunav. Rijeka Drava plovna je gotovo svom svojom dužinom kojom se prostire našom Županijom, od svog ušća do 104. riječnog kilometra - naselja Martinci Moslavački. Na toj dužini od 0. do 70. km rijeka Drava je međunarodni vodni put od međunarodnog značaja temeljem Europskog ugovora o glavnim unutarnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja. Dunav kroz Republiku Hrvatsku protječe ukupno u dužini od 137,5 km.

 7. PROMETNA POVEZANOST UNUTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE RIJEČNI PROMET (2/2) U 2013. završena je izgradnja putničke luke u Aljmašu, izvršen tehnički pregled, te je otvorena u travnju 2013. U Batini su u tijeku građevinski radovi na putničkom pristaništu. Najznačajniji objekti na vodnom putu Drave: Luka Osijek Stara luka Tranzit – Osijek "Zimska luka" u Osijeku

 8. PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE S OKRUŽENJEM I PLANOVI RAZVOJA Koridor Vc – cestovni Projekt rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge Osijek – Strizivojna Vrpolje na ogranku koridora Vc Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek Zračna luka Osijek

 9. Koridor Vc - cestovni Autocesta Beli Manastir - Osijek - Svilaj dio je paneuropskog koridora Vc koji je dogovoren na konferenciji europskih ministara prometa u Helsinkiju (1997.) Ukupne dužine 88,6 km od čega na području OBŽ 72,5 km Dionice koje treba izgraditi su sljedeće: - granica Republike Mađarske-Beli Manastir (5,0 km) - Beli Manastir-Osijek (24,6 km) - Sredanci-granica s BiH (3,6 km)

 10. Koridor Vc – cestovni most • Most preko rijeke Drave (2,485 km) • Najvažniji infrastrukturni objekt • Vrijednost investicije je 949.386.067,65 kuna (bez PDV-a) • Most se sastoji iz tri dijela: • - pristupnog vijadukta Slavonija • - glavne rasponske konstrukcije i • - pristupnog vijadukta Baranja. U sklopu izgradnje mosta izvesti će se radovi na regulaciji rijeke Drave u dužini 3,0 km, regulacije rijeke Vučice te mosta preko rijeke Vučice koja protječe ispod projektiranog mosta.

 11. Projekt rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge Osijek – Strizivojna Vrpolje na ogranku koridora Vc OBŽ pokrenula izradu Prostorno prometne studije prometnog sustava grada Osijeka sa širim okruženjem i sklopila Sporazum o financiranju njezine izrade (HC, HŽ Infrastruktura, HAC, Uprava za ceste OBŽ, Lučka uprava Osijek, Grad Osijek i OBŽ). HŽ Infrastruktura, OBŽ i Grad Osijek potpisali 1. listopada 2013. godine u Osijeku Sporazumom o suradnji na provedbi projekta Važan segment Studije - projekt rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge Osijek-Strizivojna Vrpolje na ogranku koridora Vc i rješavanja najprometnijih križanja željezničke pruge s cestama na području grada Osijeka

 12. Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek VHS Osijek je višenamjenski hidrotehnički sustav čija se izgradnja planira u dravskoj dolini istočneHrvatske, u Osječko - baranjskoj županiji, oko 10 km zapadno od Osijeka Cilj izgradnje VHS Osijek jevišenamjensko uređenje, zaštita i korištenje voda rijeke Drave i dijela zemljišta pripadajućeg sliva nadionici ukupne dužine od oko 40 km Definiran Strategijom prostornog razvitka Republike Hrvatske, Prostornim planom Osječko-baranjske županije i Županijskom razvojnom strategijom Aktualizacija ovoga zahvata inicirana 2006. godine od strane Osječko-baranjske županije, Hrvatskih voda, Hrvatske elektroprivrede, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Hrvatskih autocesta Korisnost zahvata: obrane od poplava, regulacije, odvodnja, sigurnost u slučaju suša, vodoopskrba, proizvodnja i opskrba energijom, plovidba, cestovni prijelaz, povećanje zaposlenosti Do sada izrađena Studija opravdanosti i izvodivosti investicije, Stručna revizija i Projektni zadatak za idejni projekt, u tijeku je izrada Studije o utjecaju na okoliš

 13. Zračni promet • Na području Osječko-baranjske županije nalaze se u blizini grada Osijeka: • Aerodrom Osijek-Čepin, • Zračna luka Osijek (kod naselja Klisa) Međunarodna Zračna luka Osijek nalazi se na državnoj cesti D2 Osijek - Vukovar, 20 km jugoistočno od centra Osijeka, te 18 km zapadno od Vukovara Uzletno-sletna staza duljine 2.500 m i širine 45 m, radio-navigacijski uređaji za slijetanje i polijetanje i u otežanim vremenskim uvjetima Veliki projekt koji je u tijeku na ZL Osijek je uspostava cargo logističkog centra na ZL Osijek koji se radi s kanadskom konzultantskom kućom "Intervistas" i njihovim podizvođačem tvrtkom "Districon" iz Nizozemske

 14. Razvoj prometne povezanosti PROBLEMI: Opći problem sve slabije naseljenosti Slavonije i Baranje automatski povećava problem dokazivanja opravdanosti ulaganja u promet Pojedine trase planiranih prometnih koridora su zagađene minama Pojedine građevine prometne infrastrukture su devastirane ratom i ratnim razaranjima POTENCIJALI: Potencijal za razvojem grada Osijeka u smislu transportno-logističkog centra Aktivacija i integriranje zračne luke Klisa (Osijek) u regionalne i međunarodne transportne tokove

 15. Razvoj prometne povezanosti Osječko-baranjska županija aktivno se uključila u pripremanje projekata iz sektora prometa za kohezijski fond i strukturne fondove EU. Područje prometa neće biti otvoreno kroz natječaje zbog visoke vrijednosti pojedinih projekata, već će se projekti koji će biti financirani utvrđivati na državnoj razini. Nositelji i predlagači ovih projekata bit će javna poduzeća, kao što su: HŽ infrastruktura, lučke uprave, Hrvatske ceste i drugi. Izgradnja cestovnog koridora Vc u punom profilu. Iz željezničkog prometa pripremaju se projekti vezani uz željeznički koridor Vc. Iz područja riječnog prometa, projekti unaprjeđenja teretnog prometa na Rijeci Dravi su u poodmakloj fazi pripreme, a projekt luke Osijek uvršten je u listu projekata Operativnog programa Promet 2014.-2020. godine putem kojega će se financirati iz strukturnih fondova EU.

 16. Hvala na pažnji!

More Related