Download
prometna povezanost osje ko baranjske upanije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

215 Views Download Presentation
Download Presentation

PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE KoREMA Automatizacija u prometu 2013 21. studenoga 2013.

 2. OSNOVNI PODACI Površina 4.152 km² Broj stanovnika 305.032 ili 7,1% Republike Hrvatske Prosječna gustoća naseljenosti 80 stanovnika/km² (najviše 674 u Osijeku) Područje Županije premreženo je sa 1634,68 km cesta i 244 km željeznice Putnički i teretni aerodromi Osijek i Klisa imaju područje dosega do potencijalnih 1,5 – 2,0 milijuna ljudi Rijeke Dunav i Drava povezuju našu Županiju s Europskom riječnom prometnom mrežom

 3. GLAVNI PRIRODNI PROMETNI PRAVCI ISTOČNE HRVATSKE Prometni i geostrateški položaj Osječko-baranjske županije određuju Podravski i Podunavski koridor koji prolaze njezinim područjem Posavski koridor tangira Županiju i od velikog je značaja za njezine prometne tokove Razvoj Podunavskog koridora i istočnog urbanog područja je Strategijom prostornog uređenja Hrvatske ocijenjen kao osobito značajan za uravnoteženi razvoj Hrvatske • Longitudinalni: • 1 – Posavski • 2 – Podravski • Meridijalni ili transverzalni: • 3 – Virovitičko-okučanski • 4 – Miholjačko-brodski • 5 – Osječko-đakovački • 6 – Osječko-županjski • Po prostornoj orijentaciji kombinirani: • 7 – Podunavski pravac

 4. 15 državnih cesta ukupne dužine 498,062 km 86 županijskih cesta ukupne dužine 650,82 km 98 lokalnih cesta ukupne dužine 485,80 km PROMETNA POVEZANOST UNUTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE CESTOVNI PROMET Na području Osječko-baranjske županije proteže se u cijelosti ili djelomično: Na navedenim prometnicama ima oko 180 većih objekata (podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i propusti) Uz to postoji i oko 1.400 km ostalih, odnosno nerazvrstanih cesta

 5. 90,491 km pruge od značaja za međunarodni promet, 104,363 km pruge od značaja za regionalni promet i 48,972 km pruge od značaja za lokalni promet. PROMETNA POVEZANOST UNUTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ŽELJEZNIČKI PROMET Na području Osječko-baranjske županije ukupno je 243,826 km pruga, od čega je: Na području Osječko-baranjske županije, koje pokriva Regionalna jedinica Organizacije i regulacije prometa Istok ima 57 službenih mjesta, od toga 23 kolodvora, 32 stajališta (od kojih je osam u funkciji prigradskog prometa) i dva otpremništva/stajališta.

 6. PROMETNA POVEZANOST UNUTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE RIJEČNI PROMET (1/2) Za riječni promet u Osječko-baranjskoj županiji bitne su rijeke Drava i Dunav. Rijeka Drava plovna je gotovo svom svojom dužinom kojom se prostire našom Županijom, od svog ušća do 104. riječnog kilometra - naselja Martinci Moslavački. Na toj dužini od 0. do 70. km rijeka Drava je međunarodni vodni put od međunarodnog značaja temeljem Europskog ugovora o glavnim unutarnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja. Dunav kroz Republiku Hrvatsku protječe ukupno u dužini od 137,5 km.

 7. PROMETNA POVEZANOST UNUTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE RIJEČNI PROMET (2/2) U 2013. završena je izgradnja putničke luke u Aljmašu, izvršen tehnički pregled, te je otvorena u travnju 2013. U Batini su u tijeku građevinski radovi na putničkom pristaništu. Najznačajniji objekti na vodnom putu Drave: Luka Osijek Stara luka Tranzit – Osijek "Zimska luka" u Osijeku

 8. PROMETNA POVEZANOST OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE S OKRUŽENJEM I PLANOVI RAZVOJA Koridor Vc – cestovni Projekt rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge Osijek – Strizivojna Vrpolje na ogranku koridora Vc Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek Zračna luka Osijek

 9. Koridor Vc - cestovni Autocesta Beli Manastir - Osijek - Svilaj dio je paneuropskog koridora Vc koji je dogovoren na konferenciji europskih ministara prometa u Helsinkiju (1997.) Ukupne dužine 88,6 km od čega na području OBŽ 72,5 km Dionice koje treba izgraditi su sljedeće: - granica Republike Mađarske-Beli Manastir (5,0 km) - Beli Manastir-Osijek (24,6 km) - Sredanci-granica s BiH (3,6 km)

 10. Koridor Vc – cestovni most • Most preko rijeke Drave (2,485 km) • Najvažniji infrastrukturni objekt • Vrijednost investicije je 949.386.067,65 kuna (bez PDV-a) • Most se sastoji iz tri dijela: • - pristupnog vijadukta Slavonija • - glavne rasponske konstrukcije i • - pristupnog vijadukta Baranja. U sklopu izgradnje mosta izvesti će se radovi na regulaciji rijeke Drave u dužini 3,0 km, regulacije rijeke Vučice te mosta preko rijeke Vučice koja protječe ispod projektiranog mosta.

 11. Projekt rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge Osijek – Strizivojna Vrpolje na ogranku koridora Vc OBŽ pokrenula izradu Prostorno prometne studije prometnog sustava grada Osijeka sa širim okruženjem i sklopila Sporazum o financiranju njezine izrade (HC, HŽ Infrastruktura, HAC, Uprava za ceste OBŽ, Lučka uprava Osijek, Grad Osijek i OBŽ). HŽ Infrastruktura, OBŽ i Grad Osijek potpisali 1. listopada 2013. godine u Osijeku Sporazumom o suradnji na provedbi projekta Važan segment Studije - projekt rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge Osijek-Strizivojna Vrpolje na ogranku koridora Vc i rješavanja najprometnijih križanja željezničke pruge s cestama na području grada Osijeka

 12. Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek VHS Osijek je višenamjenski hidrotehnički sustav čija se izgradnja planira u dravskoj dolini istočneHrvatske, u Osječko - baranjskoj županiji, oko 10 km zapadno od Osijeka Cilj izgradnje VHS Osijek jevišenamjensko uređenje, zaštita i korištenje voda rijeke Drave i dijela zemljišta pripadajućeg sliva nadionici ukupne dužine od oko 40 km Definiran Strategijom prostornog razvitka Republike Hrvatske, Prostornim planom Osječko-baranjske županije i Županijskom razvojnom strategijom Aktualizacija ovoga zahvata inicirana 2006. godine od strane Osječko-baranjske županije, Hrvatskih voda, Hrvatske elektroprivrede, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Hrvatskih autocesta Korisnost zahvata: obrane od poplava, regulacije, odvodnja, sigurnost u slučaju suša, vodoopskrba, proizvodnja i opskrba energijom, plovidba, cestovni prijelaz, povećanje zaposlenosti Do sada izrađena Studija opravdanosti i izvodivosti investicije, Stručna revizija i Projektni zadatak za idejni projekt, u tijeku je izrada Studije o utjecaju na okoliš

 13. Zračni promet • Na području Osječko-baranjske županije nalaze se u blizini grada Osijeka: • Aerodrom Osijek-Čepin, • Zračna luka Osijek (kod naselja Klisa) Međunarodna Zračna luka Osijek nalazi se na državnoj cesti D2 Osijek - Vukovar, 20 km jugoistočno od centra Osijeka, te 18 km zapadno od Vukovara Uzletno-sletna staza duljine 2.500 m i širine 45 m, radio-navigacijski uređaji za slijetanje i polijetanje i u otežanim vremenskim uvjetima Veliki projekt koji je u tijeku na ZL Osijek je uspostava cargo logističkog centra na ZL Osijek koji se radi s kanadskom konzultantskom kućom "Intervistas" i njihovim podizvođačem tvrtkom "Districon" iz Nizozemske

 14. Razvoj prometne povezanosti PROBLEMI: Opći problem sve slabije naseljenosti Slavonije i Baranje automatski povećava problem dokazivanja opravdanosti ulaganja u promet Pojedine trase planiranih prometnih koridora su zagađene minama Pojedine građevine prometne infrastrukture su devastirane ratom i ratnim razaranjima POTENCIJALI: Potencijal za razvojem grada Osijeka u smislu transportno-logističkog centra Aktivacija i integriranje zračne luke Klisa (Osijek) u regionalne i međunarodne transportne tokove

 15. Razvoj prometne povezanosti Osječko-baranjska županija aktivno se uključila u pripremanje projekata iz sektora prometa za kohezijski fond i strukturne fondove EU. Područje prometa neće biti otvoreno kroz natječaje zbog visoke vrijednosti pojedinih projekata, već će se projekti koji će biti financirani utvrđivati na državnoj razini. Nositelji i predlagači ovih projekata bit će javna poduzeća, kao što su: HŽ infrastruktura, lučke uprave, Hrvatske ceste i drugi. Izgradnja cestovnog koridora Vc u punom profilu. Iz željezničkog prometa pripremaju se projekti vezani uz željeznički koridor Vc. Iz područja riječnog prometa, projekti unaprjeđenja teretnog prometa na Rijeci Dravi su u poodmakloj fazi pripreme, a projekt luke Osijek uvršten je u listu projekata Operativnog programa Promet 2014.-2020. godine putem kojega će se financirati iz strukturnih fondova EU.

 16. Hvala na pažnji!