sjuk och efterlevandef rs kring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sjuk- och efterlevandeförsäkring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Sjuk- och efterlevandeförsäkring - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Sjuk- och efterlevandeförsäkring. Sjuk- och efterlevandeförsäkringen är e tt odelbart paket, med tre separata ersättningsmoment som inte samordnas i försäkringsvillkoren. Följande moment ingår: Ersättning vid arbetsoförmåga (månadsersättning)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sjuk- och efterlevandeförsäkring' - nellis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sjuk och efterlevandef rs kring
Sjuk- och efterlevandeförsäkring
 • Sjuk- och efterlevandeförsäkringen är ett odelbart paket, med tre separata ersättningsmoment som inte samordnas i försäkringsvillkoren. Följande moment ingår:
  • Ersättning vid arbetsoförmåga (månadsersättning)
  • Ersättning vid vissa diagnoser (engångsersättning)
  • Ersättning vid dödsfall (engångsbelopp)
 • För den försäkrade gäller en premie för alla ingående moment, även om inte alla moment kan utnyttjas.
 • Ersättningsmomenten har samma slutålder; 65 år (kalendermånad).
sjuk och efterlevandef rs kring1
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

1. Ersättning vid arbetsoförmåga

 • Ett ekonomiskt omställningsskydd vid långvarig arbetsoförmåga som är orsakad av sjukdom eller

olycksfallsskada

 • Månadsersättning kan lämnas vid minst halv arbetsoförmåga efter uppnådd karens.
sjuk och efterlevandef rs kring2
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid arbetsoförmåga

 • S k rakt försäkringsbelopp.Ingen reduktion görs på grund av viss ålder.
  • Fast månadsersättning: 1500 kronor
sjuk och efterlevandef rs kring3
Sjuk- och efterlevandeförsäkring
 • Ersättning vid arbetsoförmåga – anslutning, kvalifikation
 • Vid konvertering från grupplivförsäkring med sjukkapital:

Tidigare kvalificerad för sjukkapital: omfattas utan särskilda hälsokrav

 • För övriga, vid s k reservations- eller obligatorisk anslutning

(inklusive ej kvalificerade för sjukkapital):

Fullt arbetsför på inträdesdagen samt 90 dagar i en följd dessförinnan,

eller senare fullt arbetsför 90 dagar i en följd (efterkvalifikation)

 • Vid ansökan om inträde som kräver fullständig hälsoförklaring:

Inträde beviljas med full omfattning - alternativt görs avslag.

 • (Samma regler som ovan gäller för partner till gruppmedlem)
sjuk och efterlevandef rs kring4
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid arbetsoförmåga– karensregler

 • Minst halv arbetsoförmåga i 360 sammanhängande dagar (karens). Vid perioder av full arbetsförhet på vardera högst 14 dagar ska beräkning av karens inte avbrytas.

Karensavkortning vid konvertering från GL med sjukkapital:

 • 360-dagars-karensen anses ha uppfyllts redan den dag som rätt till

sjukkapital 1 skulle ha uppnåtts, om denna tidpunkt inträffar inom

360 dagar efter inträdet i sjuk- och efterlevandeförsäkringen.

sjuk och efterlevandef rs kring5
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid arbetsoförmåga– ersättningsregler

 • Ersättning lämnas vid minst halv arbetsoförmåga i högst 365 dagar efter uppnådd karens, dock längst t o m den månad då den försäkrade fyller 65 år
 • Månadsersättning utbetalas med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje kalenderdag arbetsoförmågan varat och med högst motsvarande graden av arbetsoförmåga
 • För den som tidigare fått rätt till sjukkapital eller motsvarande gäller att rätt till ersättning förutsätter att han/hon därefter varit fullt arbetsför i en sammanhängande period i mer än 1 år
sjuk och efterlevandef rs kring6
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid arbetsoförmåga– ersättningsregler

 • Försäkrad som fått ersättning kortare tid än 365 dagar och därefter inom 1 åråter blir minst halvt arbetsoförmögen i mer än 14 dagar i en följd kan få fortsatt ersättning till dess den maximala ersättningstiden på 365 dagar uppnås
 • Försäkrad som fått ersättning från försäkringen och därefter varit fullt arbetsför i mer än 1 årkan återigen få rätt till ersättning (efter ny karens)
sjuk och efterlevandef rs kring7
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid arbetsoförmåga– ersättningsregler

Övergångsregler för sjukkapital 2:

Försäkrad som konverteras från grupplivförsäkring med sjukkapital kan få rätt till sjukkapital 2 under de tre följande årenefter inträdet i den nya försäkringen - enligt samma regler som i den tidigare grupplivförsäkringen.

Anm. Vissa försäkrade kan således få månadsersättning och sjukkapital 2 under denna treårsperiod.

sjuk och efterlevandef rs kring8
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

2. Ersättning vid vissa diagnoser

Ett ekonomiskt omställningsskydd vid vissa

allvarliga sjukdomar och/eller vid vissa allvarliga

följdtillstånd av sjukdom eller olycksfallsskada.

 • En s k ideell engångsersättning kan lämnas ”tidigt”, efter en viss fastställd diagnos.
sjuk och efterlevandef rs kring9
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid vissa diagnoser

 • Fast engångsersättning: 30 000 kronor

och

 • Ingen reduktion på grund av viss ålder
sjuk och efterlevandef rs kring10
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid vissa diagnoser – anslutning och kvalifikation

1. Vid s k reservations- eller obligatorisk anslutning eller vid

konvertering från grupplivförsäkring med sjukkapital, gäller:

Rätt till ersättning finns bara för diagnos som är fastställd under

försäkringstiden. För diagnos som är orsakad av sjukdom måste

dock försäkringen först ha gällt 365 dagar i en följd.

2. Vid ansökan om inträde som kräver fullständig hälsoförklaring:

Inträde beviljas med full omfattning - alternativt görs avslag.

(Samma regler som ovan gäller för partner till gruppmedlem).

sjuk och efterlevandef rs kring11
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid vissa diagnoser– ersättningsregler

 • Rätt till ersättning uppkommer tidigast efter 30 dagar från en fastställd diagnos. Om den försäkrade avlider inom dessa 30 dagar finns inte rätt till ersättning.
 • Ersättning kan lämnas för endiagnos (inom en 2-årsperiod).
 • För att få ersättning för mer än en diagnos måste minst 2 år ha förflutit från en tidigare fastställd diagnos
 • Ersättning lämnas för högst 3 diagnoser.
sjuk och efterlevandef rs kring12
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid vissa diagnoser– ersättningsregler

Ersättning/ytterligare ersättning kan lämnasför en diagnos som

den försäkrade fått fastställd tidigare, om han/hon inom en

sammanhängande period av minst 10 år

 • inte har haft recidiv av (återfall i) sjukdomen, och
 • inte har behandlats eller medicinerats för sjukdomen
sjuk och efterlevandef rs kring13
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid vissa diagnoser– ersättningsregler

 • Diagnosen ska vara fastställd/verifierad i Sverige av en specialistläkare inom aktuell specialitet och/eller vid en specialistavdelning i Sverige
 • Alla handlingar och upplysningar av betydelse ska anskaffas och insändas utan kostnad för Folksam
 • Folksam har rätt att få ett andra utlåtande av läkare som Folksam anvisar (sådan undersökning bekostas av Folksam
sjuk och efterlevandef rs kring14
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid vissa diagnoser

- Cancer (malign primär tumör, exklusive vissa hudtumörer - t ex basalcellscancer)

- Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg (benign tumör)

- Insulinkrävande diabetes typ 1 (som inte föregåtts av typ 2-diabetes)

- Atrofier i centrala nervsystemet (t ex ALS)

- Parkinsons sjukdom

- Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS)

- Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar, t ex muskeldystrofi)

- Förlamning p g a olycksfall (av en eller flera extremiteter (armar och/eller ben))

- Blindhet (fullständig synförlust på båda ögonen)

- Dövhet (total hörselförlust på båda öronen)

- Akut hjärtinfarkt

- Stroke

- Aortaaneurysm (aortabråck)

- Upphörande av leverfunktion (leversvikt som inte är alkoholrelaterad)

- Upphörande av njurfunktion (kronisk, bestående njursvikt)

- Förlust av arm eller ben (amputation av en lem ovanför armbåge eller knä)

sjuk och efterlevandef rs kring15
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

3. Ersättning vid dödsfall

Ett ekonomiskt omställningsskydd till efterlevande förmånstagare om den försäkrade avlider.

 • Ett kapitalbelopp, engångsbelopp, kan lämnas till efterlevande vid dödsfall oberoende av dödsfallsorsak
sjuk och efterlevandef rs kring16
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid dödsfall

 • Fast belopp: 120 000 kronor
 • Ingen avtrappning på grund av ålder
sjuk och efterlevandef rs kring17
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid dödsfall– anslutning

 • Anslutning sker oavsett hälsa vid s k reservations- eller obligatorisk anslutning och vid konvertering från grupplivförsäkring med sjukkapital

Vid inträdesansökan som kräver fullständig hälsoförklaring:

 • Inträde beviljas med full eller reducerad omfattning - alternativt görs avslag

(Samma regler som ovan gäller för partner till gruppmedlem)

sjuk och efterlevandef rs kring18
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning vid dödsfall– ersättningsregler

 • Vid dödsfall utbetalas dödsfallskapital till förmånstagare
 • Ingen reduktion görs av dödsfallskapitalet vid eventuellt tidigare utbetalt sjukkapital 2 eller förtidskapital
sjuk och efterlevandef rs kring19
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Det finns många fördelar med sjuk- och efterlevande-försäkringen, t ex:

 • ·Nytt, modernare innehåll som stärker medlemskapets värde
 • ·Kan attrahera fler nya, yngre medlemmar att teckna
 • ·Ökad förutsägbarhet och transparens, vilket ökar tryggheten
 • ·Mindre konjunkturkänslig, ger en jämnare premieutveckling
 • ·Mindre beroende av Försäkringskassans handläggning
 • ·Kortare karens vid arbetsoförmåga jämfört med sjukkapital
 • ·Högre slutålder vid arbetsoförmåga jämfört med sjukkapital
 • ·Ersättning lämnas tidigare, när man som mest behöver den
 • ·Betydligt fler försäkrade kan få ersättning, jämf m sjukkapital
 • ·Motverkar inte arbetslinjen
sjuk och efterlevandef rs kring20
Sjuk- och efterlevandeförsäkring
 • Medlemmar – premie 2009
 • Ålder Premie/mån
 • -26 50 kr
 • 27-35 75 kr
 • 36-45 100 kr
 • 46-65 125 kr
sjuk och efterlevandef rs kring21
Sjuk- och efterlevandeförsäkring
 • Medförsäkrade – premie 2009
 • Ålder Premie/mån
 • -26 84 kr
 • 27-35 126 kr
 • 36-45 168 kr
 • 46-65 210 kr
 • Premien styrs via medlemmens ålder