arbetsf rm ga n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetsförmåga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetsförmåga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Arbetsförmåga - PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

Arbetsförmåga. Gun Johansson MedDr Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Inst. för medicin och hälsa Linköpings universitet. Källa: Försäkringskassan. Lag (1962:381) om allmän försäkring, 3 kap. Om sjukpenning .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbetsförmåga' - analu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arbetsf rm ga

Arbetsförmåga

Gun Johansson MedDr

Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering

Inst. för medicin och hälsa

Linköpings universitet

lag 1962 381 om allm n f rs kring 3 kap om sjukpenning

Lag (1962:381) om allmän försäkring, 3 kap. Om sjukpenning

7 § Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Vid bedömningen av om sjukdom föreligger skall bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden.

slide5

Arbetslinjen samhällsperspektiv

 • Kontroll och disciplin – skyldigheten att efter förmåga bidra till sin egen och välfärdssamhällets utveckling
 • Rätten till självhjälp – ett bra arbete främjar människors självständighet och ansvarstagande
 • Rätten till arbete – arbetet har ett stort värde utöver möjligheten till självförsörjning.
  • Källa: Socialförsäkringsutredningen, Samtal om Socialförsäkring Nr 4: Vad är arbetslinjen?
varf r vill m nniskor arbeta arbetets v rde
Varför vill människor arbeta? arbetets värde
 • Ger struktur i tillvaron
 • Försörjning
 • Sociala relationer
 • Meningsfullhet
 • Identitet, självkänsla
 • Utvecklingsmöjligheter, lärande
rehabiliteringskedjan bed mning av arbetsf rm ga
Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmåga
 • Dag 1-90: Klarar den anställde sitt vanliga arbete med eller utan anpassning av uppgifter?
 • Dag 91-180: Kan arbetsgivare erbjuda anställd annat arbete som man kan utföra trots sin sjukdom?
 • Dag 181-365: Klara man något annat arbete på den reguljära arbetsmarknaden? Om återgång är sannolik före dag 366 bedöms i relation till befintlig arbetsgivare.
 • Dag 365 -: Bedöms alltid i relation till arbeten på reguljära arbetsmarknaden
slide8

Rehabiliteringskedjan

Arbetsuppgifter sökes även på hela arbets-marknaden med stöd från AG och AF

Återgång till vanliga arbets-uppgifter eller andra, hos arbetsgivaren

Fortsatt hjälp och stöd från AG och AF för återgång till någon form av arbete

Vid nedsatt arbetsför-måga efter 12 mån kan förlängning beviljas

Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till nuvarande arbetsgivare

Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till vanliga arbetsuppgifter

Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden

slide9

Rehabiliteringskedjan syftar till att öka rörlighet på arbetsmarknaden bland sjukskrivna, dvs uppnå bättre balans mellan individers kapacitet och arbetets krav.

 • Vanligt antagande att hög rörlighet på arbetsmarknaden är bra för samhällets tillväxt och utveckling

Men……..

 • Är människor som är eller har varit sjukskrivna under lång tid attraktiva för arbetsgivare? Hur anställningsbara är de?
 • Kommer de sjukskrivna som byter arbeten att ha högre sannolikhet att vara kvar i arbetslivet? Dvs gynnar det hållbar arbetshälsa?
terg ng i arbete
Återgång i arbete
 • 60 % av alla sjukskrivna > 6 veckor uppger att de kan arbeta under vissa förutsättningar (RFV)
 • 40% av anställda inom hälso- och sjukvård med sjukskrivning > 6 mån. uppger de kan arbeta om vissa arbetsförhållanden ändras (särskilt organisatoriska förhållanden)

(Strindlund & Ekberg 2004)

det moderna arbetslivet utm rks av
Det moderna arbetslivet utmärks av:
 • osäkrare anställningsförhållanden
 • fler tidsbegränsade anställningar , projekt
 • högre arbetstakt , arbetsintensifiering
 • högre psykosociala krav
 • krav på förmåga att arbeta i team
 • ”self-management”, ta eget ansvar, kunna fatta beslut
 • individualisering
slide12

RehabiliteringsgarantiÖverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en rehabiliteringsgaranti för 2009 och 2010 för att stärka den enskildes ställning i sjukskrivningsprocessen.

 • Evidensbaserad medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma en återgång i arbete
 • Garantin ska inriktas på stora diagnosgrupper när det gäller sjukskrivningar pga sjukdomar i rörelseorganen och lättare psykiska problem
 • Hälso- och sjukvården tillförs ökade resurser för sådana rehabiliteringsinsatser
slide13
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd http://www.socialstyrelsen.se/amnesord/halso_sjuk/forsakringsmedicin/

Akut stressreaktion - F43.0

Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga

 • Arbete har normalt positiv effekt och sjukskrivning bör så långt möjligt undvikas. Arbetsförmågan kan vara helt eller delvis nedsatt i 2-4 veckor.
beslutsst d f r sjukskrivning psykiska besv r
Beslutsstöd för sjukskrivning, psykiska besvär
 • Akut stressreaktion ICD F43.0 2-4 v
 • Anpassningsstörning ICD F43.2 0
 • Depressiv episod ICD F32 lindrig: 1-3 mån svår: - 6 mån
 • Recidiverande depression ICD F33 6 mån
 • General. Ångestsyndrom ICD F41.1 0 el 2-4 v.
 • Paniksyndrom ICD F41.0 0 el. 2-4 v.
 • Posttraum. Stressyndrom ICD F43.1 0
 • Social fobi ICD F40.1 0 el 2-4 v.
 • Stressreaktion/krisreaktion ICD F43.9 0 el 2-6 v.
 • Tvångssyndrom ICD F42.9 0 el 2-6 v.
 • Utmattningsdepression, svår ICD F43.8 6 mån eller mer
arbetsf rm geutredningen

Arbetsförmågeutredningen

Tillsattes av regeringen den 31 januari 2008

G.D. Anna Hedborg särskild utredare

uppdrag

Uppdrag

Steg 1: Göra en inventering av de olika metoder som finns idag i Sverige och andra länder för att bedöma funktionstillstånd och arbetsförmåga. Utifrån detta föreslå användbara metoder

Steg 2: Beskriva och analysera begreppet arbetsförmåga och presentera en begreppsapparat

delbet nkande 1 juni 2008 sou 2008 66 hedborg
Delbetänkande 1 (juni 2008) SOU 2008:66 (Hedborg)
 • Tydligare fokus på funktionstillstånd och arbetsförmåga vid bedömning av rätt till ersättning inom sjukförsäkringen
 • För tidigt att ta ställning till instrument för arbetsförmågebedömning
 • FK ges uppdrag att utveckla och utvärdera instrument som används idag
 • Fokusera i vilken mån olika metoder ger utrymme för försäkrade att vara delaktiga i bedömningen
dimensioner i begreppet arbetsf rm ga ludvigsson m fl 2006 litteraturanalys
Dimensioner i begreppet arbetsförmåga(Ludvigsson m.fl. 2006, litteraturanalys)

Psykisk dimension

Ex. kognitiv förmåga

Fysisk dimension

Ex. fysisk arbets-

kapacitet

I relation till

arbetets krav

Social dimension

Ex. passa tider, socialt stöd

definition arbetsf rm ga tengland 2006
Definition – arbetsförmåga(Tengland 2006)
 • En person P har specifik full arbetsförmåga om P har:
  • Den arbetsspecifika manuella och intellektuella kompetensen
  • Den fysiska, psykiska och sociala hälsa som krävs för att utföra de uppgifter och nå de mål som typiskt ingår i arbetet
  • Givet att den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön är acceptabel, dvs är sådan att de flesta i samma yrkeskår förväntas klara av uppgifterna i miljön
definition arbetsf rm ga nordenfelt 2008
Definition – arbetsförmåga(Nordenfelt 2008)
 • A person P has complete (specific) work ability if, and only if,
  • P has the work-specifik manual and intellectual competence, strength, as well as toleration and courage, relevant virtues, other qualifications
  • and has the physical, mental and social health that is required to fulfill the tasks and reach the goals which belong to the job in question,
  • given that the physical, psychosocial and organizational work environment is acceptable to P, or can with adjustments easily be made acceptable to P.
slide23

Ilmarinen J E. Concept of work ability. Occup. Environ. Med 2001;58

Motivation

Arbete

Utbildning och kompetens

Hälsa

Mentala krav

Fysisk kapacitet

Arbetstill-fredställelse

Arbets-gemenskap

Skicklighet

Mänskliga resurser

Mental kapacitet

Arbets-förmåga

Kunskap

Värderingar

Arbetsmiljö

Social funktion

Fysiska krav

Attityder

sjukflexibilitetsmodellen johansson lundberg 2006
Sjukflexibilitetsmodellen(Johansson & Lundberg 2006)

Anpassnings-

möjligheter

Ohälsa

Arbetsförmåga

Kunskap,

erfarenhet

slide25

Närvaro-krav

Frånvaro-krav

Bör/får

Arbets-frånvaro/ närvaro

Arbets-förmåga

Arbetsmotivation

Kan

Vill

Närvaro-incitament

Frånvaro-incitament

metoder f r att bed ma arbetsf rm ga enligt carlsson 2007
Metoder för att bedöma arbetsförmåga enligt Carlsson 2007*
 • WAI - Work Ability Index
 • CMVA - A criterion-referenced multidimensional model of vocational assessment
 • APPA- Assessment of psychophysical abilities
 • VCWS-VALPAR
 • AWP - Assessment of Work Performance
 • SASSAM-Strukturerad Arbetsmetod för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering

*Carlsson A. (2007) Metoder för arbetsförmågebedömning- en inventering. Projektarbete för Företagshälsovårdsutbildningen för sjukgymnaster/ergonomer. Arbetslivsinstitutet/Inst. f Folkhälsovetenskap, KI

f rh llande som sammanh nger med kad andel som har nedsatt arbetsf rm ga
Förhållande som sammanhänger med ökad andel som har nedsatt arbetsförmåga
 • Fetma
 • Hög ålder
 • Låg aktivitet på fritid
 • Skild eller änka/änkling
 • Besvär från rörelseorgan/ryggbesvär
 • Luftvägsbesvär
 • Mentala besvär
f rh llande som sammanh nger med kad andel som har nedsatt arbetsf rm ga1
Förhållande som sammanhänger med ökad andel som har nedsatt arbetsförmåga
 • Låg social position
 • Manuella arbeten
 • Repetitivt arbete
 • Statiska arbetsställningar
 • Böjda och vridna arbetsställningar
 • Brist på socialt stöd i arbetet
 • Låg kontroll arbetet
 • Höga arbetskrav
 • Uppfattning att besvär är arbetsrelaterade
h lsa och anpassningsm jligheter som orsaker till sj lvrapporterad arbetsf rm ga

Hälsa och anpassningsmöjligheter som orsaker till självrapporterad arbetsförmåga

Gun Johansson

Rikscentrum för Arbetslivsinriktad rehabilitering, Institutionen för Medicin och hälsa, Linköpings Universitet

Katarina Kjellberg

Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

syfte

Syfte:

Studera hur hälsa och anpassningsmöjligheter sammanhänger med självskattad arbetsförmåga

urval och data

Urval och data

3020 anställda inom vård, tillverkningsindustri och försäkringsbolag

Erhöll enkät 2005

Enkät frågade bl.a. efter självrapporterad hälsa, långvarig sjuklighet, anpassningsmöjligheter och arbetsförmåga

1422 besvarade enkäten

p vilket s tt har du m jlighet att anpassa ditt arbete dagar d du m r s mre
På vilket sätt har du möjlighet att anpassa ditt arbete dagar då du mår sämre?
 • kan välja bland olika arbetsuppgifter
 • kan utföra nödvändigt arbete och skjuta upp resten
 • kan få hjälp av arbetskamrater
 • kan arbeta långsammare
 • kan ta längre raster
 • kan förkorta arbetsdagen
 • kan gå hem och göra arbetet senare
 • kan arbeta utan att bli störd på arbetsplatsen
 • kan arbeta hemma
arbetsf rm ga med avseende p h lsa och anpassningsm jligheter bland kvinnor och m n
Arbetsförmåga med avseende på hälsa och anpassningsmöjligheter bland kvinnor och män (%)