Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De socioekonomiska effekterna av att samverka kring rehabilitering EN SOCIAL INVESTERING MED HÖG LÖNSSAMHET PowerPoint Presentation
Download Presentation
De socioekonomiska effekterna av att samverka kring rehabilitering EN SOCIAL INVESTERING MED HÖG LÖNSSAMHET

De socioekonomiska effekterna av att samverka kring rehabilitering EN SOCIAL INVESTERING MED HÖG LÖNSSAMHET

168 Views Download Presentation
Download Presentation

De socioekonomiska effekterna av att samverka kring rehabilitering EN SOCIAL INVESTERING MED HÖG LÖNSSAMHET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De socioekonomiska effekterna av att samverka kring rehabiliteringEN SOCIAL INVESTERING MED HÖG LÖNSSAMHET Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se www.seeab.se

 2. Utanförskapet i samhället Cirka 1 miljon 18-65 befinner sig i någon form av utanförskap Detta kostar mycket pengar Detta går att mäta En stor del av detta är onödigt De allra flesta har någon form av arbetsförmåga De allra flesta skulle vilja/kunna arbeta Av olika skäl finns det inga former för detta Framgångsrik rehabsamverkan och god prevention kan utgöra en del av lösningen Det går att visa vilka ekonomiska effekter detta kan leda till

 3. SOCIOEKONOMISKA STUDIER Dubbeldiagnoser SoS 1999 Missbruk Basta, Vägen Ut! 2006 Ungas utanförskap Livlinan, 2006/08 Psyk funtkionshinder Stlje 1998 Personligt Ombud SoS 2006 Västmanland 2006 Heroin/metadon MOB, 2007 Heroinmissbruk Subutex+terapi MOB, 2008 Prevention unga Tänk långsiktigt Social investering SoS 2004 Rygg- nack Sjuk/arbetslös Nacka 1997 Krim/heroinmissbruk Krim,vård/beroendevård ITOK 2008 Sociala kooperativ, psyk Briggen, KOS 2007 Fetma Lt Dalarna 2003 Stroke/äldre Nacka 1996 Unga Krim/missbruk Lugna Gatan 2008 Psykosocial ohälsa Arbetslöshet Gemet,, 2007 Psyksoc arbetshinder Stlje 2000 Missbruk Sthlm 1986 Långtids- Sjuka/Arbetslösa Finsam 2008 Handbok Soc ek bokslut NUTEK, 2007 Ungas utanförskap 1979 Intro soc ek bokslut Europ socialfond 2005 Unga Prevention 2008

 4. DEL IProblemetVi tänker kortsiktigt, med tunnelseende kring människor med komplexa behov där många aktörer är involverade och tidshorisonterna är långa

 5. Fyra mekanismer Stuprörstänkande Bristen på helhetssyn – inte mitt bord mentaliteten Kortsiktigheten Man ser inte prevention & rehabilitering som en social investering utan som en kostnad Maktlösheten Frånvaron av egenmakt & inlärd hjälplöshet (samhällelig hospitalisering) Stigmatiseringen Vem vill anställa en f.d. missbrukare eller person med psykiska funktionshinder

 6. Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se)

 7. MAKTLÖSHETEN • Objektifiering • Förneka människor att sitta vid ratten i sitt eget liv • Samhällelig institutionalisering • Inlärd hjälplöshet • Marginalisering • Utanförskapet, främlingsskapandet • Inte vara behövd • Paternalisering • Klappa på huvudet • Reducera den andre • Individualiseringen • Systemfel individualiseras • Skambeläggningen

 8. Stigmatiseringens onda cirkel DISTANS OKUNSKAP FRÄMLINGSSKAP RÄDSLA STIGMATISERING STÄMPLING ”NORMALITET” (INSIDERS) ”AVVIKANDE” (OUTSIDERS) DISKRIMINERING UTANFÖRSKAP MARGINALISERING OUTSIDERIDENTITET SKAM SKULD

 9. INKLUDERAD ELLER MARGINALISERAD Inkluderingens standardarena Tidig upptäckt Prevention Tidiga insatser Skapa Rehabilitering Nya samhällsarenor Underlätta Förhindra Marginaliseringens ingenmansland

 10. DEL IIutanförskapets kostnaderexemplet socioekonomiska bokslut för sociala företag - missbruk

 11. ÅKLAGARE FÖRVALTARE SJUKSKÖTERSKA KURATOR LÄKARE SKULDSANERARE Kriminal- vård HANDLÄGG FK GOD MAN KURATOR Psykiatrisk vård POLIS Försörjning SKÖTARE VÅRDARE SOCIONOM IFO ADVOKAT PSYKOTERAPEUT ARBETSFÖRMEDLARE ARBETSTERAP PSYKOLOG KRONFOGDE BOSTADSFÖRETAG SJUKGYMNAST DOMARE LÄKARE BISTÅNDSBEDÖM Somatisk vård Personer med missbruk BOENDESTÖD SJUKSKÖT DISTRSKÖT Boende SKÖT BOENDE SSK AVGIFTNING BEHHEM HEMTJÄNST Beroende- vård HANDLED SYSS OSA-HANDLED RSMH Sysselsättning/ arbete ALKOHOLTERAPEUT RFHL Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk SYOKONSULENT Missbruks- vård ARBETSVÄGLED BEHHEM KOMVUX SOC BARN/UNGA GRUNDVUX BOENDESTÖD SOCIONOM PO BUP Utbildning POLIS YRKESUTBILDNING

 12. www.seeab.se

 13. Socioekonomiskt bokslut för Basta 2005

 14. Socioekonomiskt bokslut Basta år 2005 i.nilsson@seeab.se

 15. Socioekonomiskt bokslut Basta, 2005 Avkastning under fem år på en rehabplats

 16. Del IIIungdomar ”på glid”Att stämma i bäcken eller i ån....Vad kommer det att kosta om inget görs

 17. Samhällets förväntade framtida merkostnad om 65% marginaliserasden äldre gruppen

 18. Externa intäkter Lugna Gatan Rosengård Stockholm www.seeab.se

 19. Del IVDe socioekonomiska effekterna av rehabiliteringssamverkan

 20. www.seeab.se

 21. www.seeab.se

 22. www.seeab.se

 23. www.seeab.se

 24. www.seeab.se

 25. www.seeab.se

 26. ETT REHABPROJEKT www.seeab.se

 27. Potentiella årliga Externa intäkter www.seeab.se

 28. Produktionsvärde – och finansiella effekter www.seeab.se

 29. Förväntade intäkter externa intäkter + produktionsvärde www.seeab.se

 30. www.seeab.se

 31. www.seeab.se

 32. Potentiella intäkter på längre sikt www.seeab.se

 33. DEL VIIVILKA SLUTSATSER KAN/BÖR VI DRA

 34. DAGENS SITUATION • Vi har stora resurser i våra offentliga system • Vi använder betydande delar av dessa ineffektivt • Människor far illa & samhället misshushållar med resurser • Det är onödigt www.seeab.se

 35. DET GÅR ATT ÅTGÄRDA • Man kan få fram kunskap om marginaliseringens effekter • Det går att räkna på både vad utslagning kostar och vad rehabilitering är värd • Därmed kan man skapa sig en bild av det ekonomiska värdet av förebyggande arbete och prevention • Med det kräver en hel del arbete att komma dit i vardagen

 36. Vi behöver • Metoder för strukturell samverkan • Metoder för långsiktighet • Arenor för de stigmatiserade på arbetsmarknaden • Incitament samt styr- och uppföljningssystem som stödjer dessa processer • Socioekonomiska bokslut • Sociala företag • Case- management team, personliga ombud

 37. Några hinder vi stött på • Det går inte.... • Vi tror inte på vad ni kommit fram till... • Vinsterna kommer i nästa mandatperiod... • Vinsterna tillfaller någon annan... • Det är för besvärligt och komplicerat... www.seeab.se

 38. www.seeab.se